Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1748

1748 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali zujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 56

5) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego, w tym zabezpieczania materiałów dowodowych, szczegółowe wymogi co do zawartości protokołu kon troli oraz wzór upoważnienia do kontroli.

§2.

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o infor matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2) organ kontrolujący — organ uprawniony do prze prowadzania kontroli;

3) kontroler — osobę przeprowadzającą kontrolę.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumen tach, rozumie się przez to również dokumenty elektro niczne, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy.

§3.

1. Kontrolę przeprowadza kontroler po uzyska niu upoważnienia do jej przeprowadzenia, zgodnego z wzorem imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Liczbę kontrolerów określa organ ich powołują cy, w zależności od przedmiotu i zakresu kontroli.

§4.

1. Kontroler, nie później niż w terminie 7 dni ro boczych przed przystąpieniem do czynności kontrol nych, powiadamia kierownika podmiotu kontrolowa nego o:

1) przedmiocie kontroli;

2) zakresie kontroli;

3) terminie rozpoczęcia kontroli;

4) przewidywanym czasie trwania kontroli.

2. Na uzasadniony wniosek kierownika podmiotu kontrolowanego, złożony nie później niż w terminie ———————

1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem admini stracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431). 3 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, organ kontrolujący może zmienić termin rozpoczęcia kontroli, mając na uwadze minimalizację zakłóceń w pracy podmiotu kontrolowanego. Z wnioskiem w tej sprawie można wystąpić tylko raz w odniesieniu do danej kontroli.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kontro ler informuje kierownika podmiotu kontrolowanego o nowym terminie kontroli. Termin ten nie może być późniejszy niż 14 dni roboczych od planowanego ter minu jej rozpoczęcia.

§5.

1. Czynności kontrolne prowadzone są w godzi nach pracy podmiotu kontrolowanego oraz w miejscu wykonywania jego zadań. W szczególnie uzasadnio nych przypadkach, w celu minimalizacji zakłóceń w pracy podmiotu kontrolowanego, czynności kontrol ne mogą zostać przeprowadzone w dniach wolnych od pracy albo poza godzinami pracy.

2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do czynno ści kontrolnych, kontroler obowiązany jest okazać kie rownikowi podmiotu kontrolowanego dokumenty upoważniające do kontroli.

3. W przypadku gdy kontrola ma dotyczyć syste mów teleinformatycznych lub rejestrów publicznych zawierających informacje i dane stanowiące tajemnicę państwową albo inną tajemnicę ustawowo chronioną, a w czynnościach kontrolnych uczestniczy osoba upo ważniona przez kierownika podmiotu publicznego, osoba ta powinna posiadać odpowiednie poświadcze nie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do infor macji niejawnych.

§6.

1. Kontroler ustala stan faktyczny na podsta wie zebranych w toku czynności kontrolnych materia łów dowodowych.

2. Do materiałów dowodowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się:

1) dokumenty;

2) wyjaśnienia udzielone przez pracowników pod miotu kontrolowanego;

3) wyniki oględzin systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;

4) opinie biegłych.

§7.

1. Kontroler dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych, zakładając i prowadząc w tym celu akta kontroli, które obejmują w szczególności:

1) wykaz ich zawartości, z wymienieniem nazw doku mentów i wskazaniem odpowiednich stron;

2) wskazanie materiałów dowodowych, o których mowa w § 6 ust. 2;

3) inne dokumenty związane z przedmiotem kon troli.

2. Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbo wego, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie informa cji niejawnych.

3. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem po dejmowanych czynności, numerując kolejno strony akt.

4. Akta kontroli sporządza się w jednym egzempla rzu i przechowuje we właściwej jednostce organiza cyjnej organu kontrolującego.

§8.

1. Zebrane w toku czynności kontrolnych ma teriały dowodowe kontroler zabezpiecza, w miarę po trzeby, przez:

1) oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, kie rownikowi lub upoważnionemu pracownikowi kontrolowanego podmiotu publicznego;

2) przechowanie w miejscu wykonywania zadań przez kontrolowany podmiot publiczny w oddziel nym, zamkniętym pomieszczeniu.

2. Kontroler może zabrać z podmiotu kontrolowa nego wyłącznie uwierzytelnione kopie, odpisy lub wy ciągi z dokumentów.

§9. Sporządzane na żądanie kontrolerów kopie, odpisy i wyciągi z dokumentów oraz prawidłowość ze stawień, danych i obliczeń niezbędnych do przepro wadzenia kontroli, jak również kopie danych lub doku mentów elektronicznych zapisanych na informatycz nych nośnikach danych, potwierdza za zgodność kie rownik kontrolowanego podmiotu publicznego.

§10.

1. W razie potrzeby kontroler może przepro wadzić oględziny systemów teleinformatycznych uży wanych do realizacji zadań publicznych, zwane dalej „oględzinami”.

2. Z przebiegu oględzin sporządza się niezwłocznie protokół według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, podpisuje kontroler oraz kierownik podmiotu publicznego albo osoba przez niego upoważniona.

4. W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 3, kontroler sporządza odpo wiednią adnotację na piśmie, którą dołącza do akt kontroli.

5. Przebieg i wyniki oględzin mogą być także utrwalone za pomocą aparatury i środków technicz nych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku; utrwalony obraz lub dźwięk stanowi załącznik do pro tokołu, o którym mowa w ust. 2. § 1

1.

1. Kontroler może żądać od pracowników kontrolowanego podmiotu publicznego udzielenia mu w terminie przez niego wyznaczonym ustnych lub pi semnych wyjaśnień. Z ustnych wyjaśnień kontroler sporządza protokół. Dziennik Ustaw Nr 210 — 14090 — Poz. 1748

2. Składane na piśmie wyjaśnienia, o których mo wa w ust. 1, oraz oświadczenia, o których mowa w § 13 ust. 2, powinny wskazywać osoby składające te wyjaśnienia lub oświadczenia.

3. W przypadku odmowy podpisania wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, kontroler sporządza odpo wiednią adnotację na piśmie, którą dołącza do akt kontroli. § 1

2.

1. Jeżeli w toku kontroli wymagane jest zba danie określonych zagadnień wymagających wiado mości specjalnych, organ kontrolujący może zwrócić się do biegłego lub biegłych, właściwych ze względu na zakres i przedmiot kontroli, o wydanie opinii.

2. Biegłego powołuje w drodze postanowienia or gan kontrolujący na wniosek kontrolera, określając przedmiot, zakres badań oraz termin wydania opinii.

3. Biegłym nie może być osoba, w stosunku do której istnieją okoliczności mogące wpłynąć na jej bez stronność, w szczególności gdy kontrola dotyczy za trudniającej tę osobę jednostki albo zadania, którego ta osoba jest wykonawcą. § 1

3.

1. Kontroler sporządza notatkę służbową z in nych czynności lub zdarzeń podjętych w toku kontroli, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli.

2. Każdy może złożyć kontrolerowi ustne lub pi semne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.

3. Kontroler nie może odmówić przyjęcia i udoku mentowania oświadczenia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli. § 1

4.

1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler spo rządza niezwłocznie, w sposób uporządkowany, zwię zły i przejrzysty protokół kontroli, o którym mowa w art. 31 ustawy, zwany dalej „protokołem”.

2. Protokół powinien zawierać następujące infor macje:

1) oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego sie dzibę, adres, imię i nazwisko kierownika podmio tu kontrolowanego, z uwzględnieniem zmian w okresie objętym kontrolą;

2) imiona i nazwiska kontrolerów, nazwę organu kontrolującego oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzania kontroli;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrol nych w podmiocie kontrolowanym, ze wskaza niem dni będących przerwami w kontroli;

4) określenie przedmiotowego zakresu i okresu obję tego kontrolą;

5) opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycz nego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych;

6) wskazanie podstaw dokonanych ustaleń;

7) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłosze nia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protoko le oraz o prawie odmowy podpisania protokołu;

8) wzmiankę o zgłoszeniu zastrzeżeń, o których mo wa w art. 32 ust. 1 ustawy, oraz o stanowisku zaję tym wobec nich przez kontrolerów;

9) omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień;

10) wzmiankę o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi podmiotu kontrolowanego; 1

1) podpisy kontrolerów i kierownika podmiotu kon trolowanego oraz miejsce i datę podpisania proto kołu; 1

2) parafy kontrolerów i kierownika podmiotu kontro lowanego na każdej stronie protokołu; 1

3) w przypadku odmowy podpisania protokołu — wzmiankę o tym fakcie.

3. W przypadku gdy w kontroli uczestniczyli biegli, do protokołu dołącza się ich opinie.

4. W przypadku gdy protokół zawiera informacje niejawne, protokół lub jego fragment zaopatruje się w odpowiednią klauzulę.

5. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik podmiotu kontro lowanego, a drugi włącza się do akt kontroli, które na stępnie niezwłocznie przekazywane są organowi kon trolującemu. § 1

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Informatyzacji: M. Kleiber Dziennik Ustaw Nr 210 — 14091 — Poz. 1748 Dziennik Ustaw Nr 210 — 14092 — Poz. 1748 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. (poz. 1748) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 210 — 14093 — Poz. 1748 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 210 — 14094 — Poz. 1748 Dziennik Ustaw Nr 210 — 14095 — Poz. 1748 Dziennik Ustaw Nr 210 — 14096 — Poz. 1748

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-10-27
Data wydania: 2005-10-13
Data wejścia w życie: 2005-11-11
Data obowiązywania: 2005-11-11
Data uchylenia: 2012-01-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I INFORMATYZACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1748