Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1762

1762 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania progu interwencji socjalnej;

2) zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji;

3) minimalny zakres wydatków;

4) okres oraz źródło danych, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług.

§2. Próg interwencji socjalnej jest ustalany na podstawie badania przeprowadzonego metodą eks percko-empiryczną z uwzględnieniem: ———————

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia łania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Spo łecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.

1) zawartości koszyka dóbr i usług zapewniających zaspokojenie potrzeb egzystencjalnie niezbędnych;

2) wysokości cen towarów i usług, o których mowa w pkt 1, dla określonego typu gospodarstwa do mowego w wyznaczonym okresie.

§3.

1. Próg interwencji socjalnej jest ustalany w oparciu o koszyk dóbr i usług opracowany na pod stawie minimalnych norm spożycia, minimalnych okresów użytkowania dóbr oraz minimalnego zakresu korzystania z usług, wyrażony wartościami cen rynko wych w przyjętym okresie badawczym, a następnie korygowany o rzeczywiste zachowania konsumpcyjne wybranych typów gospodarstw domowych o niskich dochodach.

2. Próg interwencji socjalnej jest ustalany dla oso by samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzi nie, biorąc za podstawę:

1) jednoosobowe gospodarstwa domowe osób w wieku 25—60 lat;

2) dwuosobowe gospodarstwa domowe, w tym: a) osoby w wieku 25—60 lat, b) osoba dorosła z jednym dzieckiem;

3) wieloosobowe gospodarstwa domowe, w tym: a) rodzice z jednym dzieckiem, b) matka albo ojciec samotnie wychowujący dwo je i więcej dzieci, c) rodzice z dwojgiem dzieci, d) rodzice z trojgiem dzieci, e) rodzice z czworgiem i więcej dzieci;

4) gospodarstwa domowe osób w wieku 60 lat i po wyżej.

3. Zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji bra nych pod uwagę przy ustalaniu progu interwencji so cjalnej obejmuje wydatki na:

1) żywność;

2) mieszkanie;

3) odzież i obuwie;

4) edukację;

5) ochronę zdrowia i higienę;

6) transport i łączność;

7) kulturę, sport i wypoczynek.

4. Minimalny zakres wydatków, o których mowa w ust. 3, powinien zapewnić zaspokojenie potrzeb nie zbędnych do egzystencji osoby lub rodziny.

§4.

1. Przy ustalaniu progu interwencji socjalnej przyjmuje się poziom cen towarów i usług wchodzą cych w skład wydatków, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz poziom wydatków gospodarstw domowych z I kwintyla rozkładu dochodów z roku kalendarzowe go bezpośrednio poprzedzającego rok wykonania ba dania.

2. Do badań progu interwencji socjalnej wykorzy stuje się:

1) dane pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych;

2) dane pochodzące z innych badań warunków życia ludności oraz notowań cen, prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny;

3) standardy oraz normy w zakresie żywienia, miesz kalnictwa, zdrowia i edukacji, opracowywane przez wyspecjalizowane instytucje naukowe i wła ściwe ministerstwa, w szczególności przez: a) Instytut ˚ywności i ˚ywienia, b) Instytut Rozwoju Miast, c) urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, ministra właści wego do spraw oświaty i wychowania oraz mi nistra właściwego do spraw szkolnictwa wyż szego.

§5. Wyniki badań progu interwencji socjalnej są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw za bezpieczenia społecznego do dnia 15 lutego roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski Dziennik Ustaw Nr 211 — 14121 — Poz. 1762

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-10-27
Data wydania: 2005-10-07
Data wejścia w życie: 2005-11-11
Data obowiązywania: 2005-11-11
Organ wydający: MIN. POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1762