Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1776

1776 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 160

4) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w odniesieniu do zadań i kompetencji podlegających przekazaniu z dniem 1 stycznia 2006 r., określi nie zwłocznie:

1) liczbę etatów wykorzystywanych do realizacji tych zadań i kompetencji;

2) imienne wskazanie pracowników wykonujących te zadania i kompetencje;

3) procentowy udział zadań i kompetencji w zakresie czynności poszczególnych pracowników.

2. W odniesieniu do zadań i kompetencji podlega jących przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. czynno ści, o których mowa w ust. 1, wykonuje się do dnia 14 sierpnia 2007 r.

§2.

1. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii marszał ka województwa lub właściwego starosty, określi w terminie do dnia 7 listopada 2005 r., w zakresie za dań i kompetencji podlegających przekazaniu do jed nostek samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2006 r., liczbę etatów i środków finansowych przezna czonych na ich sfinansowanie w szczegółowości okre ślonej w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finan sów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki fi nansowej jednostek budżetowych, zakładów budżeto wych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżeto wych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190).

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1 stycz nia 2008 r. wojewoda, po zasięgnięciu opinii marszał ka województwa, wykona w terminie do dnia 1 listo pada 2007 r.

§3. Niezwłocznie po dokonaniu przez wojewodę czynności, o których mowa w § 2, dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego pisemnie zawiadamia pracow ników, którzy staną się pracownikami urzędu marszał ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publicz na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164). kowskiego lub starostwa powiatowego, o zmianach mających nastąpić w ich stosunku pracy, wskazując nazwę i siedzibę nowego pracodawcy.

§4.

1. Wraz z imiennymi wykazami, o których mo wa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmia nie niektórych ustaw w związku ze zmianami w po dziale zadań i kompetencji administracji terenowej, zwanej dalej „ustawą”, pracodawca przekazuje orga nowi przejmującemu zadania i kompetencje listy pra cowników, którzy stają się odpowiednio pracownika mi urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiato wego.

2. Na listach pracowników zamieszcza się następu jące informacje o pracownikach:

1) wiek;

2) wykształcenie;

3) staż pracy;

4) status pracownika;

5) składniki wynagrodzenia;

6) dodatkowe uprawnienia;

7) doświadczenie zawodowe na stanowisku obejmu jącym zadania podlegające przekazaniu.

§5.

1. Podstawą do określenia liczby przekazywa nych etatów z dniem 1 stycznia 2006 r. jest kalkulacyj na liczba etatów przeznaczonych do wykonywania przekazywanych ustawą zadań i kompetencji, ustalo na zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

2. Do określenia liczby etatów przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r. stosuje się ustawę budżeto wą na rok 2007, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

3. Przekazaniu podlega liczba etatów będąca wyni kiem sumowania pełnych etatów i ich części, przezna czonych do obsługi zadań i kompetencji przejmowa nych na mocy ustawy. Liczba etatów podlegających przekazaniu jest równa liczbie etatów, w ramach któ rych wykonuje się zadania i kompetencje podlegające przekazaniu.

4. Liczba etatów przekazywanych do starostw po wiatowych ulega proporcjonalnemu, do obciążenia odpowiedniego powiatu przekazywanymi zadaniami i kompetencjami, podziałowi pomiędzy wszystkie sta rostwa powiatowe z obszaru województwa.

§6.

1. W przypadku gdy zadania i kompetencje wojewody podlegające przekazaniu do samorządu województwa wykonywane są w ułamkowych czę ściach etatu przez więcej niż jednego pracownika, a z analizy obciążenia pracowników tymi zadaniami i kompetencjami wynika, że pracownikami urzędu marszałkowskiego stanie się mniejsza niż dotychczas liczba wykonujących te zadania pracowników:

1) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego w ter minie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządze nia zobowiąże pisemnie pracowników do złożenia oświadczenia o ich preferencjach odnośnie do miejsca pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzyma nia pisma;

2) do pracowników wykonujących zadania podlega jące przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. pisem ne zobowiązanie do złożenia oświadczenia prze kazuje się nie później niż do dnia 24 sierpnia 2007 r.;

3) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego dokona do dnia 31 grudnia 2005 r. zmian w opisach stano wisk pracy i zakresach czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w sposób za pewniający rozdzielenie zadań i kompetencji, któ re będą wykonywane przez wojewodów po dniu 31 grudnia 2005 r., od zadań i kompetencji podle gających przekazaniu z dniem 1 stycznia 2006 r. oraz odpowiednio do dnia 31 grudnia 2007 r. w stosunku do zadań i kompetencji przekazywa nych z dniem 1 stycznia 2008 r., uwzględniając: a) dotychczasową pracochłonność wykonywania przekazywanych ustawą zadań, b) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pra cowników, c) preferencje pracowników wyrażone w oświad czeniach, o których mowa w pkt 1.

2. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 1, obciążenie pracowników zadaniami i kompetencjami podlegającymi przekazaniu stanowić będzie 1/2 lub więcej etatu, pracownik wykonujący te zadania staje się pracownikiem urzędu marszałkowskiego.

§7.

1. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio do zadań i kompetencji podlegających przekazaniu do samorządu powiatowego.

2. Pracownik staje się pracownikiem starostwa po wiatowego, jeżeli do tego starostwa przekazywane jest co najmniej 1/2 etatu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Po dokonaniu podziału liczby etatów, o którym mowa w § 5 ust. 4, wojewoda wskazuje starostwo po wiatowe lub starostwa powiatowe, których pracowni kami stają się osoby, których zakres czynności obej muje przejmowane zadania w 1/2 lub więcej etatu, uwzględniając:

1) obciążenie powiatów realizacją przekazywanych zadań;

2) opinię pracownika, której należy zasięgnąć na za sadach określonych w § 6 ust. 1 pkt 1;

3) odległość miejsca zamieszkania pracownika od siedziby starostwa powiatowego. Dziennik Ustaw Nr 213 — 14221 — Poz. 1776

§8. Do pracowników, w stosunku do których nie mają zastosowania odpowiednio § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 18 grud nia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.2)) lub rozdziału 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów pań stwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.3)), dotyczące zmiany i ustania stosunku pracy.

§9.

1. Podstawę do określenia środków na wyna grodzenia pracowników, którzy staną się pracownika mi urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiato wego, stanowią:

1) dla członków korpusu służby cywilnej: a) limity zatrudnienia przeznaczone na wykonywa nie przekazywanych ustawą zadań, b) kwoty bazowe, c) wynikające z umów o pracę wielokrotności kwot bazowych, d) pozostałe składniki wynagrodzenia z roku po przedniego waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń;

2) dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi sys temami wynagradzania — wynagrodzenie z roku poprzedniego, waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń.

2. Jeżeli pracownik, który stanie się pracownikiem urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiatowe go, nabywa w roku 2006 lub odpowiednio w roku 2008 prawo do nagrody jubileuszowej, dotychczasowy pra codawca przekazuje wraz ze środkami na wynagro dzenia, o których mowa w ust. 1, również środki na wypłatę nagrody jubileuszowej.

3. Dotychczasowy pracodawca przekazuje także środki na wypłatę wzrostu dodatku za wieloletnią pra cę oraz proporcjonalną do liczby przekazywanych eta tów część funduszu nagród.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz Dziennik Ustaw Nr 213 — 14222 — Poz. 1776 ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70 i Nr 132, poz. 1110.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-10-28
Data wydania: 2005-10-18
Data wejścia w życie: 2005-10-28
Data obowiązywania: 2005-10-28
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1776