Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1777

1777 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji tereno wej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 160

4) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyj nych w zakresie zadań podlegających przekazaniu jed nostkom samorządu terytorialnego na mocy przepi sów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektó rych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

§2.

1. Przejęcie spraw i dokumentów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i admini stracyjnymi następuje na podstawie protokołu zdaw czo-odbiorczego, zwanego dalej „protokołem”.

2. Protokół zawiera:

1) wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i nieza kończonych, w podziale na postępowania sądowe i administracyjne;

2) wykaz przekazywanych dokumentów związanych z tymi sprawami. ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publicz na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

§3.

1. Protokół dotyczący spraw przekazywanych z dniem 1 stycznia 2006 r. sporządzany jest według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., a protokół dotyczą cy spraw przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. — przez ko misję powołaną przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego spośród przedstawicieli komórek or ganizacyjnych urzędu wojewódzkiego, które prowa dzą przekazywane do jednostek samorządu terytorial nego sprawy toczące się w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

2. Przewodniczącym komisji powołanej do sporzą dzenia protokołu według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. jest pełnomocnik wyznaczony w trybie art. 46 ustawy, o której mowa w § 1.

3. Przewodniczącym komisji powołanej dla sporzą dzenia protokołu według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. jest dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego.

4. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w urzędzie wojewódzkim, a drugi przekazywany jest odpowiednio do urzędu marszałkowskiego lub właściwego starostwa powia towego.

§4.

1. Protokół podpisują wojewoda oraz marsza łek województwa albo właściwy starosta.

2. Przejęcie dokumentacji związanej z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje z dniem podpisania protokołu przez stronę przekazującą i stronę przejmującą.

§5.

1. Wojewoda najpóźniej do dnia 7 stycznia 2006 r. powiadomi:

1) strony i uczestników toczących się postępowań są dowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jedno stek samorządu terytorialnego o nazwie organu właściwego od dnia 1 stycznia 2006 r.;

2) organy sądowe, przed którymi toczą się postępo wania w zakresie zadań podlegających przekaza niu do właściwych jednostek samorządu teryto rialnego, o nazwie organu właściwego do wystę powania przed sądem od dnia 1 stycznia 2006 r.

2. Wojewoda najpóźniej do dnia 7 stycznia 2008 r. powiadomi:

1) strony i uczestników toczących się postępowań są dowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jedno stek samorządu terytorialnego o nazwie organu właściwego od dnia 1 stycznia 2008 r.;

2) organy sądowe, przed którymi toczą się postępo wania w zakresie zadań podlegających przekaza niu do właściwych jednostek samorządu teryto rialnego, o nazwie organu właściwego do wystę powania przed sądem od dnia 1 stycznia 2008 r.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz Dziennik Ustaw Nr 213 — 14223 — Poz. 1777

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-10-28
Data wydania: 2005-10-18
Data wejścia w życie: 2005-11-12
Data obowiązywania: 2005-11-12
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 213 poz. 1777