Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1792

1792 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2005 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji1) Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 48 ust. 7 pkt 2 i art. 54 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej w procesach prywaty zacji, w formie:

1) rozłożenia na raty należności Skarbu Państwa z za stosowaniem stawki oprocentowania korzystniej szej od oferowanej na rynku, w przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 5 i 6 oraz art. 52 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, zwanej da lej „ustawą”;

2) zwolnienia z części opłat dodatkowych przypadają cych do zapłaty na podstawie umowy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) małym lub średnim przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć małego lub średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie za stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przed siębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmie nionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 063 z 28.02.2004);

2) nowej inwestycji — należy przez to rozumieć in westycję związaną z rozbudową prywatyzowane go przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa spółki, której akcje są zbywane w trybie określo nym w art. 33 ustawy, jak również z rozpoczę ciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu pro dukcyjnego bądź wyrobu; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa w trybie określonym w art. 39 ust. 1 pkt 1 usta wy, jeżeli przedsiębiorstwo to, z przyczyn ekono micznych, zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zo stało nabyte;

3) przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej — należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, gdy: a) wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącz nie z wynikiem finansowym roku bieżącego przewyższa 50 % wartości kapitału zakładowe go i wielkość straty w ostatnim roku obroto wym przewyższa 25 % wartości kapitału zakła dowego lub b) są spełnione kryteria kwalifikujące przedsię biorcę do objęcia postępowaniem upadłościo wym;

4) przejmującym — należy przez to rozumieć spółkę, o której mowa w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy, albo oso bę fizyczną lub prawną, która na podstawie umo wy przejęła przedsiębiorstwo do odpłatnego ko rzystania;

5) stopie referencyjnej — należy przez to rozumieć stawkę oprocentowania, okresowo ustalaną przez Komisję Europejską dla Rzeczypospolitej Polskiej, publikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, obowiązującą w ostatnim dniu mie siąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypa da termin spłaty raty należności; ———————

1) Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszo nych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniej szym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539.

6) ustawie o pomocy publicznej — należy przez to ro zumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postę powaniu w sprawach dotyczących pomocy pu blicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

§3.

1. Rozłożenie na raty należności Skarbu Pań stwa, o którym mowa w § 1 pkt 1, stanowi pomoc pu bliczną, jeżeli należność ta jest oprocentowana poniżej stopy referencyjnej.

2. Zwolnienie z obowiązku zapłaty opłat dodatko wych, o którym mowa w § 1 pkt 2, może nastąpić do wysokości 2/3 opłat przypadających do zapłaty w okresie pierwszych ośmiu kwartałów obowiązywa nia umowy.

§4. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, stanowi pomoc regionalną przeznaczoną na realizację nowej inwestycji i może być udzielona, jeżeli:

1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach związa nych z daną inwestycją wynosi co najmniej 25 %, przy czym przez udział własny należy rozumieć wyłącznie środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną mu pomocą publiczną;

2) przedsiębiorca zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie bę dącym przedmiotem nowej inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia.

§5. Umowa, na podstawie której jest udzielana pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, powinna okre ślać w szczególności wartość, harmonogram realizacji oraz przedmiot nowej inwestycji, do której realizacji zobowiązał się przedsiębiorca, jak również zobowiąza nie przedsiębiorcy do zwrotu uzyskanej pomocy w przypadku stwierdzenia, że została ona wykorzysta na niezgodnie z przeznaczeniem.

§6.

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą udzielaną na realizację nowej inwestycji zali cza się następujące koszty:

1) cenę nabycia gruntów;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: a) budowli i budynków, b) maszyn i urządzeń, c) narzędzi, przyrządów i aparatury, d) wyposażenia technicznego dla prac biurowych, e) infrastruktury technicznej związanej z nową in westycją, przy czym przez budowę urządzeń in frastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie przewodów lub urzą dzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cie płowniczych, elektrycznych, gazowych i teleko munikacyjnych;

3) cenę nabycia używanych środków trwałych, jeżeli wcześniej nie były przedmiotem pomocy publicz nej;

4) cenę nabycia albo koszt wytworzenia wartości nie materialnych i prawnych polegających na uzyska niu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowa nego know-how, do wysokości 25 % sumy wydat ków, o których mowa w pkt 1—3, kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wartości te łącznie spełniają następujące warunki: a) będą wykorzystywane wyłącznie przez przed siębiorcę, który otrzymał pomoc, b) będą podlegać amortyzacji, c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, d) będą stanowić majątek przedsiębiorstwa, które uzyskało pomoc, i pozostaną w nim co najmniej przez pięć lat;

5) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych;

6) cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem.

2. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwa łych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§7.

1. Wielkość pomocy udzielanej na realizację nowej inwestycji, liczona jako stosunek wartości po mocy wyrażonej za pomocą ekwiwalentu dotacji netto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekraczać:

1) 30 % kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą — w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczo nych numerami statystycznymi 22 i 42;

2) 40 % kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą — w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczo nych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;

3) 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą — w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach kraju.

2. Podregiony, o których mowa w ust. 1, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.3)).

3. W przypadku udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom w sektorze motoryzacyjnym

4) mak Dziennik Ustaw Nr 214 — 14309 — Poz. 1792 ———————

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534 oraz z 2005 r. Nr 206, poz. 1705.

4) W rozumieniu załącznika C do komunikatu Komisji — Wie losektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regional nej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (Dz. Urz. WE C 70 z 19.03.2002, str. 8—20, zmienionego komunika tem Komisji Dz. Urz. WE C 263 z 01.11.2003, str. 3—4). symalna intensywność pomocy wynosi 30 % inten sywności określonej dla danego obszaru, jeżeli kwota planowanej pomocy wyrażona jako ekwiwalent dota cji brutto przekracza równowartość 5 000 000 euro.

4. W przypadku pomocy publicznej udzielanej ma łemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodar czą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług transporto wych wydatki na zakup środków transportu nie są kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą.

§8.

1. Pomoc na realizację nowej inwestycji, o któ rej mowa w § 1 pkt 1 i 2, podlega sumowaniu z inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwesty cji lub na tworzenie miejsc pracy w związku z tą samą inwestycją bez względu na jej formę i źródło pocho dzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. ¸ącznie wielkość tych pomocy nie może przekro czyć maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 7, przy czym, przy ustalaniu wielkości pomocy, bierze się pod uwagę wyższe kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą: nowej inwestycji albo kosztów za trudnienia w związku z tą inwestycją.

§9. W ramach pomocy na realizację nowej inwe stycji nie udziela się:

1) pomocy przedsiębiorcy będącemu w trudnej sytu acji ekonomicznej;

2) pomocy operacyjnej, eksportowej, na działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem lub obro tem produktami, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej ską, w rybołówstwie oraz w sektorach: żeglugi morskiej, budownictwa okrętowego, hutnictwa że laza i stali, górnictwa węgla i włókien syntetycz nych;

3) pomocy, w której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 000 000 euro, przy czym: a) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środ ki trwałe, dokonanymi w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizują cych tę inwestycję, oraz b) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle określo nego celu, w szczególności wytworzenia kon kretnego produktu lub różnych produktów, jeże li są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

§10. W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia udzielenie pomocy publicznej jest dopuszczalne, gdy:

1) pomoc ta jest udzielana małemu lub średniemu przedsiębiorcy zgodnie z przepisami rozporządze nia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesie niu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw albo jako pomoc de minimis w ro zumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.200

1) albo

2) spełnione zostaną warunki, o których mowa w przepisach § 4—9. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka Dziennik Ustaw Nr 214 — 14310 — Poz. 1792

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-10-28
Data wydania: 2005-10-25
Data wejścia w życie: 2005-10-28
Data obowiązywania: 2005-10-28
Data uchylenia: 2006-06-02
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1792