Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1805

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko nywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 95

9) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyj nego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad od bywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnio skodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia;

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnio skodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia.

§2.

1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym w toku postępowania prowadzonego przez ministra właściwego do spraw turystyki, zwanego dalej „organem prowadzącym po stępowanie”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo prze prowadzenie testu umiejętności.

§3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, organ prowadzący postępowanie przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, wraz z ko pią dokumentacji zawierającej informację o posiada nych przez wnioskodawcę kwalifikacjach, w tym o wy kształceniu i praktyce zawodowej wnioskodawcy, od powiednio:

1) opiekunowi;

2) zespołowi przygotowującemu i przeprowadzające mu test umiejętności.

§4.

1. Organ prowadzący postępowanie podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Pu blicznej na stronach podmiotowych ministra właści wego do spraw turystyki:

1) listę osób, spośród których: a) wnioskodawca wybiera opiekuna, b) powołuje członków zespołu przygotowującego i przeprowadzającego test umiejętności;

2) informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla prze wodników turystycznych;

3) zakresy programowe szkoleń na przewodnika tury stycznego.

2. Na liście, o której mowa w ust. 1 pkt 1, umiesz cza się nazwiska osób będących członkami komisji eg zaminacyjnych dla przewodników turystycznych, po woływanych przez wojewodów w trybie określonym w § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników tu rystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 188, poz. 1944).

§5. Staż adaptacyjny i test umiejętności przepro wadza się w języku polskim. Rozdział 2 Staż adaptacyjny

§6.

1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego, zwanego dalej „stażem”, składa:

1) formularz zgłoszeniowy;

2) dokument zawierający zobowiązanie opiekuna, o którym mowa w § 8 ust. 5, do nawiązania z wnio skodawcą stosunku prawnego, określonego w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, zwanej dalej „ustawą”.

2. W przypadku gdy opiekun jest członkiem stowa rzyszenia lub innej jednostki zatrudniającej przewod ników turystycznych, wnioskodawca może nawiązać stosunek prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 16 usta wy, z tym stowarzyszeniem lub tą jednostką. Dziennik Ustaw Nr 214 — 14325 — Poz. 1805 1805 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 7 października 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego ———————

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

3. W formularzu zgłoszeniowym wnioskodawca wskazuje opiekuna, który zobowiązał się nawiązać z nim stosunek prawny w celu odbycia stażu.

4. W dokumencie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opiekun określa:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawią zany z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny;

4) obowiązki, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu.

§7.

1. Koszt odbywania przez wnioskodawcę stażu ustalany jest przez opiekuna na podstawie rzeczywi stych kosztów odbywania stażu, z uwzględnieniem programu i czasu trwania stażu.

2. Do rzeczywistych kosztów odbywania stażu zali cza się w szczególności:

1) koszty organizacyjno-techniczne;

2) koszty materiałów dydaktycznych i pomocy na ukowych;

3) koszty zajęć szkoleniowych zapewniających reali zację programu stażu.

3. Koszt odbywania stażu nie może być wyższy niż:

1) w przypadku przewodnika górskiego — 3 500 zło tych;

2) w przypadku przewodnika miejskiego — 1 700 zło tych;

3) w przypadku przewodnika terenowego — 2 200 zło tych.

4. Opłata z tytułu kosztu odbywania stażu jest wnoszona jednorazowo albo miesięcznie w równych częściach, na rachunek bankowy wskazany przez opie kuna lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o któ rych mowa w § 6 ust. 2, na rachunek bankowy wska zany przez stowarzyszenie lub jednostkę zatrudniającą przewodników turystycznych.

5. W przypadku odbywania stażu w ramach sto sunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cy wilno-prawnej opłata z tytułu odbywania przez wnio skodawcę stażu może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącana z jego wynagrodze nia.

§8.

1. Staż jest realizowany na podstawie progra mu ustalonego zgodnie z zakresem tematycznym wy maganym dla danego rodzaju uprawnień przewodni ka turystycznego stosownie do przepisów rozporzą dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilo tów wycieczek. Program i okres stażu określa się w po stanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Program ustala indywidualnie dla każdego wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki za wodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejęt ności w zawodzie przewodnika turystycznego;

3) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykony wania zawodu przewodnika turystycznego w Rze czypospolitej Polskiej;

4) wymaganej znajomości prawa polskiego do wyko nywania zawodu przewodnika turystycznego;

5) różnic wynikających ze specyfiki wykonywania za wodu przewodnika turystycznego w Rzeczypospo litej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

3. Okres stażu ustala indywidualnie dla każdego wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie z uwzględnieniem, że staż ma obejmować zajęcia praktyczne w wymiarze co najmniej 50 % godzin wy maganych dla rodzaju uprawnienia przewodnika tu rystycznego, o które ubiega się wnioskodawca, okre ślonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Mini stra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wy cieczek.

4. Staż rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z opiekunem. O terminie rozpo częcia stażu wnioskodawca zawiadamia organ prowa dzący postępowanie.

5. Staż organizuje i przeprowadza opiekun wybra ny w trybie określonym w

§4. Do obowiązków opie kuna należy określenie zadań dla wnioskodawcy, kon trola realizacji powierzonych zadań, sporządzenie ra portu z przebiegu stażu, wydanie opinii o przebiegu stażu i umiejętnościach wnioskodawcy.

6. W przypadku gdy opiekun wybrany przez wnio skodawcę nie będzie mógł sprawować swojej funkcji, organ prowadzący postępowanie powołuje kolejnego opiekuna z listy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

§9. Organ prowadzący postępowanie może na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przedłużyć okres stażu na czas określony, nieprzekra czający łącznie z już odbytym stażem 2 lat.

§10. W okresie odbywania stażu wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji programu stażu. § 1

1. Organ prowadzący postępowanie sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu w szczególności po przez: kontrolę realizacji programu stażu, kontrolę Dziennik Ustaw Nr 214 — 14326 — Poz. 1805 obecności wnioskodawcy w czasie stażu, gromadze nie informacji o przebiegu stażu. § 1

2.

1. W terminie 7 dni od zakończenia stażu opiekun przedstawia organowi prowadzącemu postę powanie:

1) raport z przebiegu stażu;

2) opinię o przebiegu stażu i umiejętnościach wnio skodawcy.

2. Na podstawie przedstawionych dokumentów, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, organ prowa dzący postępowanie dokonuje oceny stażu, a następ nie wydaje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika tu rystycznego. Informację o ocenie stażu przekazuje się wnioskodawcy w terminie 3 dni od dnia jej dokonania. § 1

3.

1. Jeżeli ocena stażu adaptacyjnego jest ne gatywna, wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny, może wystąpić do organu prowa dzącego postępowanie z wnioskiem o powtórne odby cie stażu adaptacyjnego.

2. Do powtórnego odbycia stażu adaptacyjnego przepisy § 6—12 stosuje się odpowiednio. Rozdział 3 Test umiejętności § 1

4.

1. Do przygotowania i przeprowadzenia testu umiejętności, zwanego dalej „testem”, organ prowa dzący postępowanie powołuje trzyosobowy zespół składający się z przewodniczącego oraz dwóch człon ków.

2. Członkowie zespołu i przewodniczący wybierani są z listy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

3. Do zadań zespołu należy:

1) przygotowanie zestawów pytań do części teore tycznej testu;

2) określenie zadań do realizacji w ramach części praktycznej testu i ich ocena;

3) przeprowadzenie testu;

4) ocena testu;

5) sporządzenie protokołu z przebiegu testu. § 1

5.

1. Testy przeprowadzane są dwa razy do roku dla każdego rodzaju uprawnień.

2. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowa dzenia testu organ prowadzący postępowanie przeka zuje wnioskodawcy oraz podaje do publicznej wiado mości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw tury styki, nie później niż na 3 miesiące przez terminem te stu.

3. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym ter minie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstą pienie od testu. Wnioskodawca jest obowiązany nie zwłocznie zawiadomić organ prowadzący postępowa nie o przyczynach usprawiedliwiających nieprzystą pienie do testu w wyznaczonym terminie.

4. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złoże nia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do te stu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

5. W przypadku nieprzystąpienia do testu z uzasad nionej przyczyny, organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę o terminie, w którym mo że on ponownie przystąpić do testu.

6. Oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie organ prowadzący postę powanie dokonuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia testu, kierując się odpo wiednio przepisami o usprawiedliwianiu nieobecno ści w pracy. § 1

6.

1. Koszty przeprowadzenia testu są ustalone kwotowo przez organ prowadzący postępowanie na podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych przez ten organ w związku z przeprowadzeniem testu.

2. Na koszty postępowania w sprawie uznania kwalifikacji w związku z przeprowadzeniem testu skła dają się:

1) koszty podróży służbowych członków zespołu przeprowadzającego test umiejętności;

2) koszty wynajęcia pomieszczenia do przeprowadze nia części teoretycznej testu;

3) koszty opracowania pytań i zadań wraz z zesta wem prawidłowych odpowiedzi i wymagań ze społu wobec wnioskodawcy do zaliczenia po szczególnych pytań i zadań;

4) druk materiałów egzaminacyjnych;

5) wynagrodzenie członków zespołu niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wyższe niż:

1) 180 złotych — za część teoretyczną testu w przy padku osób ubiegających się o uprawnienia prze wodnika turystycznego;

2) 180 złotych — za część praktyczną testu w przy padku osób ubiegających się o uprawnienia prze wodnika miejskiego i terenowego;

3) 270 złotych — za część praktyczną testu w przy padku osób ubiegających się o uprawnienia prze wodnika górskiego.

4. Opłata za przeprowadzenie testu wnoszona jest przez wnioskodawcę na rachunek bieżący organu pro wadzącego postępowanie. Dziennik Ustaw Nr 214 — 14327 — Poz. 1805

5. Wnioskodawca przedstawia dowód dokonania opłaty, o której mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do testu. § 1

7. Zakres przedmiotowy testu ustala dla wnio skodawcy zespół, o którym mowa w § 13, na podsta wie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki za wodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejęt ności w zawodzie przewodnika turystycznego;

3) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykony wania zawodu przewodnika turystycznego w Rze czypospolitej Polskiej;

4) wymaganej znajomości prawa polskiego do wyko nywania zawodu przewodnika turystycznego;

5) różnic wynikających ze specyfiki wykonywania za wodu przewodnika turystycznego w Rzeczypospo litej Polskiej i w państwie wnioskodawcy. § 1

8. O ustalonym zakresie przedmiotowym testu oraz o wysokości opłaty z tytułu kosztów przeprowa dzenia testu organ prowadzący postępowanie infor muje wnioskodawcę nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu. § 1

9.

1. Test składa się z dwóch części:

1) teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej i ustnej;

2) praktycznej.

2. Część pisemna testu trwa 120 minut i składa się z 30 pytań, w tym nie więcej niż 3 pytań o charakterze opisowym. Każde z pytań niemające charakteru opiso wego powinno zawierać nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi, z których tylko jedna może być prawidło wa.

3. Do ustnej części testu dopuszcza się osoby, któ re otrzymały więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej. Część ustna trwa 30 mi nut.

4. Do praktycznej części testu dopuszcza się osoby, które otrzymały więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania z części ustnej. Część praktyczna trwa nie dłużej niż 8 godzin.

5. Część teoretyczna testu odbywa się w mieście wojewódzkim właściwym dla obszaru uprawnień. Część praktyczna testu odbywa się na terenie obję tym rodzajem uprawnień, o które ubiega się wnio skodawca.

§20.

1. Ocena testu jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Przy ocenie testu uwzględnia się następujące za sady:

1) za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie nie mające charakteru opisowego lub o charakterze opisowym ustala się jednakową liczbę punktów;

2) za każdą błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi ustala się zero punktów;

3) zaliczenie testu następuje w przypadku, gdy wnio skodawca uzyska więcej niż 66 % punktów możli wych do uzyskania. § 2

1.

1. Z przebiegu testu niezwłocznie po dokona niu oceny, o której mowa w § 19, sporządza się proto kół, który podpisują członkowie zespołu.

2. W protokole wskazuje się wnioskodawcę, skład zespołu, czas rozpoczęcia i zakończenia testu oraz po daje się ocenę testu.

3. Protokół, podpisany przez członków zespołu, przekazywany jest w terminie 3 dni od dnia jego spo rządzenia organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. § 2

2. Informację o ocenie testu przekazuje się wnioskodawcy w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu. § 2

3. Na podstawie protokołu z przebiegu testu or gan prowadzący postępowanie wydaje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji do wyko nywania zawodu przewodnika turystycznego. § 2

4.

1. Wnioskodawca, który nie zaliczył testu umiejętności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania in formacji o ocenie testu, o której mowa w § 22, może wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o powtórne przystąpienie do testu umie jętności w najbliższym terminie.

2. Do powtórnego przystąpienia do testu umiejęt ności przepisy § 14—23 stosuje się odpowiednio. Rozdział 4 Przepis końcowy § 2

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postę powania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego (Dz. U. Nr 101, poz. 1037). Dziennik Ustaw Nr 214 — 14328 — Poz. 1805

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2005-10-28
Data wydania: 2005-10-07
Data wejścia w życie: 2005-11-12
Data obowiązywania: 2005-11-12
Data uchylenia: 2008-10-21
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI I PRACY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1805