Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1878

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Likwiduje się z dniem 31 stycznia 2006 r. Gra niczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze.

§2.

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze dokonuje inwentaryzacji mienia bę dącego we władaniu Granicznej Stacji Sanitarno-Epi demiologicznej w Zielonej Górze według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r.

2. Składniki mienia stanowiące własność Skarbu Państwa i będące we władaniu likwidowanej Granicz nej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Gó rze podlegają nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz Po wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielo nej Górze.

3. Przekazanie składników mienia będącego we władaniu Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz nej w Zielonej Górze następuje na podstawie protoko łu zdawczo-odbiorczego.

4. W protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 3, wymienia się:

1) nieruchomości wraz z opisem stanu technicznego oraz ze wskazaniem dotychczasowego tytułu prawnego władania nimi;

2) składniki mienia ruchomego, ze wskazaniem do tychczasowego tytułu prawnego władania nimi, w szczególności: własności, użytkowania, dzierża wy, najmu;

3) tytuły prawne powstania zobowiązań i należności oraz wykaz zobowiązań, które przejmuje Powiato wa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze.

5. Przekazanie spraw i dokumentów Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbior czego.

6. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) wykaz spraw wszczętych i niezakończonych oraz organy je przejmujące, a także wykaz spraw zakoń czonych na dzień likwidacji Granicznej Stacji Sani tarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze;

2) wykaz innych dokumentów związanych z przekazy wanymi zadaniami.

7. Protokoły, o których mowa w ust. 3 i 5, sporzą dza, według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r., komi sja powołana przez Państwowego Granicznego In spektora Sanitarnego w Zielonej Górze oraz Państwo wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielo nej Górze, spośród pracowników, odpowiednio, Gra nicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz nej w Zielonej Górze.

8. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podpisuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze.

9. Przejęcie mienia Granicznej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Zielonej Górze przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze potwierdza, w drodze podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego, o którym mowa w ust. 3, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu przejęcia.

10. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze i właściwy państwowy powiatowy inspektor sa nitarny przejmujący sprawę i dokumenty.

§3. Zobowiązania Granicznej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Zielonej Górze stają się zobo wiązaniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo gicznej w Zielonej Górze.

§4.

1. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywane przez Państwowego Granicznego In Dziennik Ustaw Nr 219 — 14785 — Poz. 1878 1878 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420. spektora Sanitarnego w Zielonej Górze przejmują, od powiednio do zakresu przejętych kompetencji, z dniem 1 lutego 2006 r., właściwi powiatowi inspek torzy sanitarni.

2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem 1 lutego 2006 r., prowadzą od dnia 1 lutego 2006 r., zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 1, właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

§5. Rachunki bieżące Granicznej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Zielonej Górze ulegają likwida cji po dokonaniu rozliczeń w terminach przewidzia nych w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.3)).

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2005 r. Minister Zdrowia: M. Balicki ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495. Dziennik Ustaw Nr 219 — 14786 — Poz. 1878

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2005-10-31
Data wydania: 2005-10-28
Data wejścia w życie: 2005-10-31
Data obowiązywania: 2005-10-31
Organ wydający: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1878