Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1880

1880 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Tworzy się Ministerstwo Gospodarki w dro dze przekształcenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, pole ga na wydzieleniu z dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki i Pracy, obsługującego sprawy działów gospodarka, praca, rozwój regionalny i turystyka, ko mórek organizacyjnych obsługujących sprawy dzia łów gospodarka i turystyka oraz pracowników obsłu gujących te działy.

§2. Znosi się Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

§3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Minister stwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 106, poz. 1115).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-11-02
Data wydania: 2005-10-31
Data wejścia w życie: 2005-11-02
Data obowiązywania: 2005-10-31
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1880