Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1927

1927 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 12 listopada 2003 r. została podpisana w Tiranie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Albanii, zwane AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Albania on cooperation and mutual assistance in customs matters The Government of the Repu blic of Poland and the Government MARREVESHJE ndermjet Qeverise se Republikes se Polonise dhe Qeverise se Republikes se Shqiperise lidhur me bashkepunimin dhe asistencen e ndesjellte mbi ˜eshtjet doganore Qeveria e Republikes se Polo nise dhe Qeveria e Republikes se dalej „Umawiającymi się Strona mi”, pragnąc rozwijać współpracę w dziedzinie cła i uznając znacze nie wzajemnej pomocy organów celnych, uznając, że naruszenia przepi sów celnych są szkodliwe dla inte resów społecznych, ekonomicz nych i handlowych ich Państw, uznając, że nielegalny obrót środkami odurzającymi i substan cjami psychotropowymi przynosi szkodę interesom społecznym ich Państw, doceniając znaczenie zapew nienia prawidłowego wymiaru i poboru należności celnych zwią zanych z przywozem i wywozem towarów, a także należytego stoso wania środków polityki handlowej oraz przepisów dotyczących kon troli celnej, mając na uwadze zalecenie Ra dy Współpracy Celnej z dnia 5 gru dnia 1953 r. dotyczące wzajemnej pomocy administracyjnej, uzgodniły, co następuje: Definicje Artykuł 1 Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:

1. „przepisy celne” — przepisy prawne obowiązujące na teryto riach Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Albanii dotyczące przy wozu, wywozu i tranzytu towarów, a także ceł i innych opłat, jak rów nież środków zakazu, ograniczeń i kontroli stosowanych przez orga ny celne;

2. „organ celny” — w Rzeczy pospolitej Polskiej: Minister Finan sów, a w Republice Albanii: Dyrek Shqiperise, ketej e tutje referuar si ”Pale Kontraktuese”; Duke deshiruar te zhvillojne bashkepunimin ne ceshtjet doga nore dhe duke njohur rendesine e asistences se ndersjellte nderm jet Autoriteteve Doganore; Duke konsideruar se shkeljet e Legjislacionit Doganor jane te demshme per interesat sociale, ekonomike dhe tregtare te vende ve te tyre; Duke konsideruar se trafiku i paligjshem i lendeve narkotike dhe substancave psikotrope shkak ton demtim te interesave sociale te vendeve te tyre; Duke konsideruar rendesine e sigurimit te percaktimit te sakte te detyrimeve doganore dhe dety rimeve te tjera te grumbulluara gjate importimit apo eksportimit te mallrave dhe zbatimin e sakte te dispozitave te ligjit doganor mbi ndalimet, kufizimet dhe kon trollin; Duke mare ne konsiderate re komandimet e Keshillit te Kooperi mit Doganor mbi Asistencen e Ndesjellte Administrative, te 5 Dhjetorit 1953; Rane dakort per sa me poshte vijon: Percaktime Neni 1 Termat e meposhtme te perdo rura ne Mareveshje shpjegohen si:

1. ”Ligje Doganore” — dispozi tat ligjore ne fuqi ne territoret e Re publikes se Polonise dhe Republi kes se Shqiperise ne lidhje me im portimin, eksportimin dhe tranziti min e mallrave si dhe detyrimet doganore dhe taksat e tjera si dhe masat e ndalimit, kufizimit dhe kontrollit te ushtruara nga Autori tetet Doganore;

2. ”Autoritet Doganor” — per Republiken e Polonise: Ministri i Financave, per Republiken of the Republic of Albania, here inafter referred to as ”the Contrac ting Parties”; Desiring to develop coopera tion in customs matters and reco gnizing the importance of mutual assistance between Customs Au thorities; Considering that the contra ventions of customs laws are pre judicial to the social, economic and commercial interests of their countries; Considering that illicit traffic king in narcotic drugs and psycho tropic substances causes harm to the social interests of their coun tries; Considering the importance of assuring the accurate assessment of customs duties and other char ges collected on the importation or exportation of goods and the pro per implementation of provisions of the customs laws on prohibi tion, restriction and control; Having regard to the Recom mendation of the Customs Coope ration Council on Mutual Admini strative Assistance of 5 December 1953; Have agreed as follows: Definitions Article 1 The following terms used in the Agreement shall mean:

1. ”Customs laws” — legal pro visions in force in the territories of the Republic of Poland and the Re public of Albania concerning the importation, exportation and tran sit of goods as well as customs du ties and any other charges and measures of prohibition, restric tion or control applied by Customs Authorities;

2. ”Customs Authority” — for the Republic of Poland: the Mini ster of Finance and for the Repu Dziennik Ustaw Nr 225 — 14934 — Poz. 1927 toriat Generalny Ceł w Minister stwie Finansów;

3. „należności celne” — wszel kie cła i inne opłaty wymierzane i pobierane zgodnie z przepisami celnymi;

4. „organ występujący z wnios kiem” — organ celny, który wystę puje z wnioskiem o udzielenie po mocy w sprawach celnych;

5. „organ proszony o pomoc” — organ celny, do którego zwróco no się z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach celnych;

6. „naruszenie przepisów cel nych” — każde naruszenie przepi sów celnych, jak również każde usiłowanie naruszenia tych przepi sów;

7. „osoba” — zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, a w Rzeczypospolitej Polskiej rów nież jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z obowiązują cymi przepisami, dokonujące przy wozu i wywozu towarów na obszar celny Państw Umawiających się Stron;

8. „środki odurzające” — sub stancje wymienione w wykazach Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzo nej w Nowym Jorku dnia 30 mar ca 1961 r., oraz w Konwencji Na rodów Zjednoczonych o zwalcza niu nielegalnego obrotu środka mi odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.;

9. „substancje psychotropo we” — substancje wymienione w wykazach Konwencji o substan cjach psychotropowych, sporzą dzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. Zakres umowy Artykuł 2

1. Organy celne, zgodnie z po stanowieniami niniejszej umowy, udzielać sobie będą wzajemnej po mocy w celu: e Shqiperise: Drejtoria e Pergjith shme e Doganave e Ministrise se Financave;

3. ”Detyrimet doganore” — cdo detyrim doganor dhe taksa te tjera te percaktuara dhe te grum bulluara bazuar ne ligjet doganore;

4. ”Autoriteti Kerkues” — Au toriteti Doganor i cili ben nje kerke se per asistence ne ceshtjet doga nore;

5. ”Autoriteti i Kerkuar” — Au toriteti Doganor i cili merr nje ker kese per asistence ne ceshtjet do ganore;

6. ”Shkelje te ligjeve dogano re” — cdo dhunim ose tentative per dhunim te ligjeve doganore;

7. ”Person” — nje person fizik ose juridik, ndersa ne Republiken e Polonise, gjithashtu edhe njesi te cilat nuk kane personalitet legal, te vendosura ne perputhje me legji slacionin ne fuqi, qe kryejne im port ose eksport mallrash per ne territorin doganor te Shteteve te Paleve Kontraktuese;

8. ”Lende Narkotike” — sub stanacat e permendura ne listen e Konventes Standarte te Lendeve Narkotike te 1961, kryer ne New York me 30 Mars 1961 dhe Kon venta e Kombeve te Bashkuara kunder Trafikut te Paligjshem te Lendeve Narkotike dhe Substan cave Psikotrope, kryer ne Viene me 20 Dhjetor 1988;

9. ”Substanca Psikotrope” — substancat e permendura ne lis ten e Konventes mbi Substancat Psikotrope, kryer ne Viene me 21 Shkurt 1971. Fusheveprimi i Mareveshjes Neni 2

1. Autoritetet Doganore, ne perputhje me dispozitat e percak tuara ne kete Mareveshje, do ti mundesojne njera-tjetres asisten ce me synim qe: blic of Albania: Directorate Gene ral of Customs of Ministry of Fi nance;

3. ”Customs duties” — any cu stoms duties and other charges as sessed and collected due to cu stoms laws;

4. ”Requesting authority” — the Customs Authority which ma kes a request for assistance in cu stoms matters;

5. ”Requested authority” — the Customs Authority which receives a request for assistance in cu stoms matters;

6. ”Contravention of customs laws” — any violation or attemp ted violation of customs laws;

7. ”Person” — either natural or legal person and, in the Repu blic of Poland, also units having no legal personality, established ac cording to the regulations in force, carrying on importation or expor tation of goods into the customs territories of the States of the Con tracting Parties;

8. ”Narcotic drugs” — substan ces mentioned on the lists of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, done in New York on 30 March 1961, and United Na tions Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psy chotropic Substances, done in Vienna on 20 December 1988;

9. ”Psychotropic substances” — substances mentioned on the lists of the Convention on Psycho tropic Substances, done in Vienna on 21 February 1971. Scope of Agreement Article 2

1. The Customs Authorities shall, in accordance with the provi sions set out in this Agreement, af ford each other assistance in order to: Dziennik Ustaw Nr 225 — 14935 — Poz. 1927 a) zapewniania przestrzegania przepisów celnych; b) prowadzenia dochodzeń, zapo biegania i zwalczania naruszeń przepisów celnych; c) właściwego wymiaru i poboru należności celnych; d) wymiany informacji i doku mentów związanych ze stoso waniem przepisów celnych; e) szkolenia i doskonalenia umie jętności zawodowych funkcjo nariuszy celnych oraz zapozna wania ich ze środkami tech nicznymi wykorzystywanymi w pracy służb celnych.

2. Pomoc w zakresie niniejszej umowy udzielana będzie zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym i w ramach kompetencji i możliwo ści organu proszonego o pomoc. W razie potrzeby organ ten może zwrócić się o udzielenie pomocy przez inny kompetentny organ. Przekazywanie informacji Artykuł 3

1. Organy celne będą, z włas nej inicjatywy lub na wniosek, przekazywać sobie wzajemnie wszelkie informacje mogące po móc w zapewnieniu prawidłowe go: a) przywozu towarów z teryto rium Państwa jednej Umawia jącej się Strony na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony i nadania tym towa rom właściwego przeznaczenia celnego; b) poboru należności celnych wy mierzanych przez organ celny, a w szczególności informacje, które mogą pomóc w określe niu wartości celnej towarów i ustaleniu ich klasyfikacji tary fowej; c) stosowania środków polityki handlowej; d) stosowania preferencyjnych lub niepreferencyjnych reguł pochodzenia towarów. a) te sigurohen se ligjet doganore jane zbatuar saktesisht; b) te investigohen, parandalohen dhe goditen shkeljet e legjisla cionit doganor; c) te grumbullohen dhe percakto hen me saktesi detyrimet do ganore; d) te shkembejne informacion dhe dokumenta lidhur me zba timin e legjislacionit doganor; e) te trainohen dhe te zhvillojne aftesite profesionale te punon jesve doganore dhe te familia rizohen ata me pajisjet teknike te perdorura nga sherbimet doganore.

2. Asistenca brenda kuadrit te kesaj Mareveshjeje do te jepet ne perputhje me legjislacionin kom betar dhe brenda kompetencave dhe burimeve te Autoritetit te Ker kuar. Nese eshte e nevojshme, Au toriteti i Kerkuar mund te rregullo je qe asistenca te mundesohet nga nje autoritet tjeter kompetent. Furnizimi me informacion Neni 3

1. Autoritetet Doganore, sipas kerkese do te furnizojne njera-tje tren me informacion i cili mund te ndihmoje ne arritjen e saktesise mbi: a) transportin e mallrave nga ter ritori i Shtetit te njeres Pale Kontraktuese ne territorin e Shtetit te Pales tjeter Kon traktuese dhe vendosjen e mallrave nen proceduren e duhur doganore; b) grumbullimin e detyrimeve do ganore te ushtruara nga Auto riteti Doganor dhe ne vecanti, informacion i cili mud te ndih moje ne percaktimin e vleres se mallrave per qellime doga nore dhe per percaktimin e kla sifikimit doganor; c) aplikimin e masave te politika ve te politikes tregtare; d) zbatimin e rregullave te origji nes preferenciale ose jo-prefe renciale te mallrave. a) ensure that customs laws are properly observed; b) investigate, prevent and sup press contraventions of cu stoms laws; c) properly assess and collect cu stoms duties; d) exchange information and do cuments regarding application of the customs laws; e) train and develop professional skills of customs officers and get them acquainted with tech nical equipment used by cu stoms services.

2. Assistance within the frame work of this Agreement shall be rendered in accordance with the domestic legislation and within the competence and resources of the requested authority. If neces sary, the requested authority can arrange for assistance to be provi ded by another competent authori ty. Supply of information Article 3

1. The Customs Authorities shall, upon request, supply to each other all information which may help to assure accuracy in: a) transportation of goods from the territory of the State of one Contracting Party to the territo ry of the State of the other Contracting Party and placing the goods under proper cu stoms procedure; b) collection of customs duties le vied by the Customs Authority and, in particular, information which may help to assess the value of goods for customs purposes and to establish their customs classification; c) application of measures of tra de policy; d) application of the preferential or non preferential rules of ori gin of goods. Dziennik Ustaw Nr 225 — 14936 — Poz. 1927

2. Jeżeli organ proszony o po moc nie posiada żądanych infor macji, podejmie działania w celu ich uzyskania. Artykuł 4 Organy celne będą udzielać so bie pomocy, którą uznają za ko nieczną dla właściwego stosowa nia przepisów celnych, szczególnie kiedy posiadają informacje doty czące: a) działań naruszających lub mo gących naruszać takie przepi sy, jeżeli działania te interesują organ celny drugiej Umawiają cej się Strony; b) nowych środków i metod wy korzystywanych do popełnia nia naruszeń przepisów cel nych; c) towarów, które są przedmio tem naruszeń przepisów cel nych; d) technik zwalczania przestęp czości, które mogą być uży teczne w walce z naruszeniami przepisów celnych, w szczegól ności środków pomocy tech nicznej przydatnych w zwalcza niu takich naruszeń; e) obserwacji i wniosków wynika jących ze stosowania nowych technik zwalczania przestęp czości. Artykuł 5

1. Organy celne w celu aktywi zacji działań związanych z zapobie ganiem, prowadzeniem docho dzeń i zwalczaniem nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w możliwie krótkim terminie, bez wniosku, udzielają sobie informa cji o: a) osobach, o których wiadomo, że zajmują się nielegalnym ob rotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropo wymi; b) wszelkiego rodzaju środkach transportu, kontenerach i prze syłkach, o których wiadomo, że są wykorzystywane do niele galnego obrotu środkami odu rzającymi i substancjami psy chotropowymi.

2. Nese autoriteti i kerkuar nuk e ka informacionin qe i kerkohet, ai do te ndermarre hapa per ta perfi tuar ate. Neni 4 Autoritetet Doganore do ti mundesojne njera-tjetres asisten ce te cilen ato e konsiderojne te ne vojshme per zbatimin korrekt te li gjeve doganore, vecanerisht kur kane informacion lidhur me: a) veprime te cilat shkelin ose mund te shkelin ligjet dogano re dhe te cilat mund te jene me interes per Palen tjeter Kon traktuese; b) mjete dhe metoda te reja te perdorura ne kryerjen e ketyre veprimeve; c) mallra te njohura si subjekt per shkelje te legjislacioit doganor; d) teknika antikontrabande qe mund te jene te dobishme per goditjen e kontravajtjeve dhe ne vecanti, mjete teknike te ci lat mund te jene te dobishme per goditjen e kontravajtjeve te ligjeve doganore; e) gjetje dhe konkluzione qe re zultojne nga aplikimi i teknika ve te reja te antikontrabandes. Neni 5

1. Me synim nxitjen e punes mbi investigimin, parandalimin dhe luften ndaj trafikut te paligj shem te lendeve narkotike dhe substancave psikotrope, Autorite tet Doganore, pa kerkese dhe ne kohen me te shkurter te mundur, do ti mundesojne njera-tjetres in formacioin mbi: a) Personat e njohur si te impliku ar ne kontrabanden apo trafi kun e paligjshem te lendeve narkotike dhe substancave psi kotrope; b) Mjetet e transportit, konteine ret apo pakot e njohura si te perdorura per kontrabanden e lendeve narkotike dhe sub stancave psikotrope.

2. If the requested authority do es not have the information asked for, it shall take steps to obtain them. Article 4 The Customs Authorities shall provide each other with assistance that they consider necessary for the correct application of customs laws, particularly when they obta in information pertaining to: a) operations which contravene or would contravene customs laws and which may be of inte rest to the other Contracting Party; b) new means or methods used in committing such operations; c) goods known to be subject to contravention of customs laws; d) enforcement techniques that might be useful in suppressing contraventions and, in particu lar, any technical aids found to be helpful in combating con traventions of customs laws; e) observations and conclusions resulting from application of new enforcement techniques. Article 5

1. In order to activate work on investigation, prevention and com bat against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substan ces, Customs Authorities, without request and in possible short time, shall provide each other with infor mation on: a) persons known to be engaged in smuggling or illicit traffic in narcotic drugs and psychotro pic substances; b) any means of transports, con tainers or parcels known to be used for smuggling narcotic drugs and psychotropic sub stances. Dziennik Ustaw Nr 225 — 14937 — Poz. 1927

2. Organy celne, bez wniosku, przekazują sobie informacje o spo sobach i metodach stosowanych w nielegalnym obrocie środkami odurzającymi i substancjami psy chotropowymi, a także o skutecz ności nowych metod ich kontroli.

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 mogą być rozszerzone o udzielanie informacji o substancjach, które są stosowane do produkcji środków odurzających i substancji psycho tropowych.

4. Informacje, o których mowa w ustępach 1 i 2, mogą być przeka zywane innym organom admini stracji państwowej zajmującym się zwalczaniem narkomanii oraz nie legalnego obrotu środkami odu rzającymi i substancjami psycho tropowymi. Przekazywanie dokumentów, raportów i dowodów Artykuł 6

1. Organy celne będą przekazy wać sobie wzajemnie, z własnej inicjatywy lub na wniosek, raporty, dowody lub poświadczone kopie dokumentów zawierające informa cje dotyczące ujawnionych lub pla nowanych działań, naruszających lub mogących naruszać przepisy celne.

2. Dokumenty, o których mowa w ustępie 1, mogą być zastąpione informacjami sporządzonymi z za stosowaniem techniki elektronicz nego przetwarzania danych.

3. Wyjaśnienia dotyczące wy korzystania dokumentów lub infor macji sporządzonych z zastosowa niem techniki elektronicznego przetwarzania danych powinny być przekazywane jednocześnie z tymi dokumentami i informacja mi. Kontrola nad osobami, towarami i środkami transportu Artykuł 7 Organy celne będą, na wnio sek, sprawować kontrolę nad:

2. Autoritetet Doganore, pa kerkese, do te furnizojne njera-tje tren me informacion mbi mjetet dhe metodat e perdorura ne trafi kun e paligjshem te lendeve narko tike dhe substancave psikotrope si dhe mbi eficiencen e metodave te reja te kontrollit te tyre.

3. Dispozitat e paragrafeve 1 dhe 2 mund te aplikohen per sub stancat e perdorura ne prodhimin e lendeve narkotike dhe substan cave psikotrope.

4. Informacioni i permendur ne paragrafet 1 dhe 2 mund tu trans metohet autoriteteve te tjera te ad ministrates shteterore qe jane te perfshira ne luften kunder droges dhe trafikut te paligjshem te lende ve narkotike dhe substancave psi kotrope. Furnizimi me dokumenta, raporte dhe evidenca Neni 6

1. Autoritetet Doganore, me inisiativen e vet ose sipas kerkese, do te furnizojne njera-tjetren me ra porte, rregjistra apo evidenca ose kopje te certifikuara te dokumenta ve qe japin gjithe informacionin e mundshem mbi aktivitetet e zbu luara apo planifikuara, qe mund te perbejne ose duket se perbejne nje shkelje te legjislacionit doganor.

2. Dokumentat e pershkruara ne paragrafin 1 mund te zevende sohen me informacion te kompju terizuar.

3. I gjithe informacioni i nevoj shem per interpretimin dhe shfry tezimin e dokumentave ose te dhe nave te kompjuterizuara duhet te jepet ne te njejten kohe. Kontrolli i personave, mallrave dhe mjeteve te transportit Neni 7 Autoritete Doganore sipas ker kese, do te kryejne mbikeqyrje mbi:

2. The Customs Authorities, without requests, supply to each other information on means and methods used in illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances as well as the efficien cy of new methods of their control.

3. Provisions of paragraphs 1 and 2 may be applied to the sub stances used in production of nar cotic drugs and psychotropic sub stances.

4. Information mentioned in paragraphs 1 and 2 may be trans ferred to other authorities of the state administration which are en gaged in combating against the drug addictions and illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. Supply of documents, reports and evidence Article 6

1. The Customs Authorities shall, on their own initiative or upon request, supply to each other reports, records of evidence or cer tified copies of documents giving all available information on activi ties, detected or planned, which constitute or appear to constitute a contravention of the customs laws.

2. The documents, provided for in paragraph 1, may be replaced by computerized information.

3. All relevant information for the interpretation or utilization of the documents or computerized data should be supplied at the sa me time. Control of persons, goods and means of transport Article 7 The Customs Authorities shall, upon request, maintain surveillan ce over: Dziennik Ustaw Nr 225 — 14938 — Poz. 1927 a) osobami, co do których istnieją dowody lub podejrzenia, że na ruszyły lub naruszają przepisy celne; b) towarami, których przywóz, wywóz lub przewóz może spo wodować naruszenie przepi sów celnych oraz c) środkami transportu i kontene rami, co do których istnieją do wody lub podejrzenia, że były, są lub mogą zostać wykorzy stane z naruszeniem przepi sów celnych. Współpraca techniczna Artykuł 8 Współpraca techniczna orga nów celnych w zakresie spraw cel nych będzie polegać na: a) wymianie funkcjonariuszy cel nych lub ekspertów, jeżeli jest to obustronnie korzystne dla celów rozwinięcia znajomości technik celnych; b) wymianie informacji i do świadczeń w zakresie wykorzy stania sprzętu do wykrywania przestępstw celnych; c) wymianie informacji nauko wych i technicznych dotyczą cych stosowania prawa celne go. Wykonanie wniosków Artykuł 9

1. Organ proszony o pomoc prowadzi postępowanie wyjaśnia jące w sprawach o naruszenie przepisów celnych. Wyniki postę powania wyjaśniającego przeka zuje organowi występującemu z wnioskiem.

2. Organ proszony o pomoc może zezwolić funkcjonariuszom organu występującego z wnios kiem na uczestniczenie w czynno ściach wyjaśniających, o których mowa w ustępie 1.

3. Organy celne, na wniosek, mogą upoważnić funkcjonariuszy organów celnych do występowa nia w charakterze ekspertów lub świadków w postępowaniu admi nistracyjnym lub sądowym, w ra a) persona per te cilet ka prova ose dyshime se kane shkelur ose jane duke shkelur legjisla cionin doganor; b) mallra per te cilat importi, eks porti apo tranziti i tyre mund te sjelle shkelje te legjislacionit doganor; dhe c) mjete transporti dhe konteniere per te cilat ka prova ose dyshi me se jane perdorur apo mund te perdoren ne shkeljen e legji slacionit doganor. Bashkepunimi teknik Neni 8 Bashkepunimi teknik i Autorite teve Doganore ne fushen e cesh tjeve doganore do te perfshije: a) shkembimin e punonjesve te doganes ose eksperteve kur kjo ka interes reciprok per qel lime te avancimit te perdorimit te teknikave doganore te njeri -tjetrit; b) shkembimin e informacionit dhe eksperiencave ne perdori min e pajisjeve detektuese; c) shkembimin e te dhenave pro fesionale dhe teknike lidhur me zbatimin e legjislacionit do ganor. Ekzekutimi i kerkeses Neni 9

1. Autoriteti i Kerkuar do te ni se kerkime zyrtare lidhur me ope racione te cilat jane ne kundersh tim me legjislacionin doganor. Ai do t’i komunikoje rezultatet e ketij hetimi autoritetit kerkues.

2. Autoriteti i kerkuar mund te lejoje punonjesit e doganes se au toritetit kerkues te marrin pjese ne hetimet e permendura ne paragra fin 1.

3. Autoritetet Doganore, sipas kerkese, mund te autorizojne pu nonjesit e tyre te paraqiten si eks perte apo deshmitare ne proceset penale apo administrative te kry era ne territorin e Shtetit te Pales a) persons to whom there are proofs or suspicions that they contravened or are contrave ning the customs laws; b) goods of which import, export or transit may cause contra vention of the customs laws; and c) means of transport and conta iners to which there are proofs or suspicions that they were or may be used in contravening the customs laws. Technical cooperation Article 8 Technical cooperation of the Customs Authorities in the area of customs matters shall include: a) exchange of customs officers or experts when mutually be neficial for the purpose of ad vancing the understanding of each other’s customs techni ques; b) exchange of information and experience in usage of detec tion equipment; c) exchange of professional and technical data relating to appli cation of customs laws. Execution of requests Article 9

1. The requested authority shall initiate all official inquiries concerning operations which are contrary to customs laws. It shall communicate the results of such inquiries to the requesting authori ty.

2. The requested authority may allow the customs officers of the requesting authority to take part in the inquires mentioned in para graph 1.

3. The Customs Authorities, upon request, may authorize their officials to appear as experts or witnesses in administrative or ju dicial proceedings carried out in the territory of the State of the Dziennik Ustaw Nr 225 — 14939 — Poz. 1927 mach udzielonego przez organy celne pełnomocnictwa, w spra wach objętych niniejszą umową. Wniosek taki musi szczegóło wo wskazywać, w jakiej sprawie i w jakim charakterze upoważniony funkcjonariusz organu celnego bę dzie występować.

4. Przedstawiciele organu cel nego, którzy znaleźli się w okolicz nościach przewidzianych w niniej szej umowie na terytorium Pań stwa drugiej Umawiającej się Stro ny, powinni legitymować się urzę dowym pełnomocnictwem. Nie mogą być umundurowani i uzbro jeni. Wykorzystanie informacji i dokumentów Artykuł 10

1. Informacje i dokumenty, otrzymane w ramach niniejszej umowy, nie będą wykorzystywane w innych celach niż te, które są określone w umowie, bez pisem nej zgody organu, który je dostar czył. Postanowienie to nie ma za stosowania do informacji i doku mentów dotyczących naruszenia przepisów celnych odnoszących się do środków odurzających i sub stancji psychotropowych.

2. Organ otrzymujący informa cje i dokumenty sam przyznaje im odpowiednią klauzulę tajności, zgodnie z ustawodawstwem we wnętrznym jego Państwa oraz zgodnie z indywidualnym charak terem każdej sprawy.

3. Organy celne Umawiających się Stron mogą, zgodnie z celami i zakresem niniejszej umowy, wy korzystywać informacje i doku menty otrzymane zgodnie z niniej szą umową jako dowody w postę powaniu sądowym i administra cyjnym. Wnioski o pomoc Artykuł 11

1. Wnioski o pomoc, stosownie do niniejszej umowy, przekazywa ne będą w formie pisemnej. Do wniosków będą załączone doku menty niezbędne do ich realizacji. tjeter kontraktuese brenda autorizi mit te dhene nga Autoritetet Doga nore dhe per rastet e mbuluara nga kjo Mareveshje. Kerkesa per paraqitje duhet te pasqyroje qarte se per cfare cesh tjeje dhe me cfare kapaciteti do te paraqitet ky punonjes.

4. Kur ne rastet e parashikuara ne kete Mareveshje punonjesit do ganore do te jene prezent ne terri torin e Shtetit te Pales tjeter Kon traktuese, ata ne cdo kohe duhet te jene ne gjendje te paraqesin prova te pozicionit te tyre zyrtar. Ata nuk duhet te veshin uniforme dhe as te mbajne arme. Perdorimi i informacionit dhe dokumentave Neni 10

1. Informacioni dhe dokumen tat e mara sipas kesaj Mareveshje je nuk do te perdoren per qellime te tjera vec atyre te specifikuara ne kete Mareveshje pa miratimin me shkrim te Autoritetit Doganor qe i ka derguar ato. Dispozitat nuk do te jene te zbatueshme per informa cionet dhe dokumentet qe kane te bejne me shkelje te legjislacionit doganor lidhur me lendet narkoti ke dhe substancat psikotrope.

2. Autoriteti qe merr informa cionin dhe dokumentat do t’u ga rantoje atyre nivelin e duhur te konfidencialitetit, ne perputhje me legjislacionin kombetar te ketij Shteti dhe ne perputhje me karak terin individual te cdo rasti.

3. Autoritetet Doganore te Pa leve Kontraktuese, per shkak te fu shes se mbulimit dhe nivelit te ke saj Mareveshjeje, do ta perdorin informacionin dhe dokumentat e marra sipas kesaj Mareveshjeje ne proceset penale dhe admini strative. Kerkesa per asistence Neni 11

1. Kerkesat ne zbatim te kesaj Mareveshjeje do te behen me shkrim. Dokumentet e nevojshme per ekzekutimin e nje kerkese te til le duhet te bashkeshoqerojne ker other Contracting Party within the authorisation granted by the Cu stoms Authorities and in cases co vered by this Agreement. The request for appearance shall clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

4. When, in the circumstances provided for by this Agreement, the customs officials are present in the territory of the State of the other Contracting Party, they shall at all times be able to furnish pro of of their official capacity. They shall neither be in uniform nor car ry arms. Use of information and documents Article 10

1. The information and docu ments received under this Agre ement shall not be used for other purposes other than those speci fied in this Agreement without written consent of the Customs Authority that supplied them. This provision is not applicable to infor mation and documents concerning contraventions of customs laws relating to narcotic drugs and psy chotropic substances.

2. The authority receiving the information and documents shall grant them an appropriate secrecy clause, in accordance with the do mestic legislation of its State and pursuant to the individual charac ter of each case.

3. The Customs Authorities of the Contracting Parties may, due to the scope and range of the pre sent Agreement, use the informa tion and documents received ac cording to the present Agreement in judicial and administrative pro ceedings. Requests for assistance Article 11

1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in wri ting. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. Urgent re Dziennik Ustaw Nr 225 — 14940 — Poz. 1927 Pilne wnioski mogą być przekazy wane ustnie. Muszą być one po twierdzone na piśmie tak szybko, jak to możliwe.

2. Wnioski, o których mowa w ustępie 1, będą zawierać nastę pujące informacje: a) określenie organu celnego wy stępującego z wnioskiem; b) charakter postępowania; c) przedmiot wniosku; d) prawne i faktyczne uzasadnie nie wniosku; e) nazwy i adresy osób, których dotyczy postępowanie, jeśli są znane, oraz f) krótki opis sprawy oraz kwestie prawne z nią związane.

3. Wnioski przedkładane będą w języku angielskim lub w innym języku możliwym do przyjęcia przez organ proszony o pomoc.

4. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w ustępach 1, 2 lub 3, organ proszony o pomoc może żądać je go poprawienia lub uzupełnienia.

5. ˚ądanie poprawienia lub uzupełnienia wniosku, o czym jest mowa w ustępie 4, powinno nastą pić nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wyjątki od obowiązku udzielania pomocy Artykuł 12

1. Jeżeli organ proszony o po moc uzna, że realizacja wniosku może przynieść szkodę suweren ności, bezpieczeństwu, porządko wi publicznemu, interesom gospo darczym lub innym istotnym inte resom jego Państwa, to może od mówić udzielenia pomocy całko wicie lub częściowo albo uzależnić realizację wniosku od spełnienia określonych warunków.

2. Jeżeli organ celny prosi o pomoc, której sam nie mógłby udzielić, powinien w swoim wnios kesen. Kerkesat urgjente mund te behen me goje. Ato duhet te kon firmohen me shkrim sa me shpejt te jete e mundur.

4. Kerkesat e permendura ne pa ragrafin 1 te ketij Neni do te perfshij ne informacionin e meposhtem: a) Autoritetin Doganor qe ben kerkesen; b) natyren e procesit; c) objekti i kerkeses; d) ligjet dhe faktet qe justifikojne kerkesen; e) emrat dhe adresat e personave qe kane te bejne me procesin, nese dihen; dhe f) nje pershkrim te shkurter te ce shtjes qe trajtohet si dhe ele mentet ligjore te perfshire.

3. Kerkesa duhet te dergohet ne Anglisht ose ne nje gjuhe tjeter te pranueshme nga Autoriteti i Kerkuar.

4. Nese kerkesa nuk i perm bush standartet formale te pemen dura ne paragrafet 1, 2 ose 3, Au toriteti i Kerkuar mund te kerkoje korrektimin ose kompletimin e ker keses.

5. Kerkesa per korrektimin ose kompletimin e kerkeses se per mendur ne paragrafin 4 duhet te behet jo me vone se dy muaj nga data e marrjes se kerkeses. Perjashtime nga detyrimi per te dhene asistence Neni 12

1. Nese Autoriteti i Kerkuar eshte i mendimit se pergjigja ndaj nje kerkese mund te bie ndesh me sovranitetin, sigurine, rendin pu blik, interesat ekonomike ose inte resa te tjera themelore te Shtetit te vet, asistenca mund te refuzohet, e tera ose pjeserisht ose mund te permbushet vetem ne baze re spektimit te disa kushteve te caktu ara.

2. Nese Autoriteti Doganor ben nje kerkese per Asistence, i cili ve te nuk do te mund ta permbushte quests may be submitted orally. They shall be confirmed in writing as soon as possible.

2. The request mentioned in paragraph 1 shall include the follo wing information: a) the Customs Authority making the request; b) nature of the proceedings; c) the object of the request; d) legal and factual justification for the request; e) the names and addresses of persons concerned in the pro ceedings, if known; and f) a brief description of the mat ter under consideration and le gal elements involved.

3. The request shall be submit ted in English or in other language acceptable to the requested autho rity.

4. If a request does not meet the formal requirements mentio ned in paragraphs 1, 2 or 3, the re quested Authority may demand its correction or completion.

5. Demand for correction or completion of the request mentio ned in paragraph 4, shall be done not later then 2 months from the date of receiving the request. Exceptions from the liability to render assistance Article 12

1. If the requested authority consider that compliance with the request would be prejudicial to the sovereignty, security, public order, economic interests or other essen tial interests of its State, it may re fuse, entirely or in part, to provide it or may provide it only if certain conditions are met.

2. If the Customs Authority re quests assistance which it would not be able to give if requested, it Dziennik Ustaw Nr 225 — 14941 — Poz. 1927 ku zwrócić uwagę na ten fakt. Speł nienie takiej prośby będzie zależa ło od uznania organu proszonego o pomoc.

3. Jeżeli prośba o pomoc nie może być spełniona, organ wystę pujący z wnioskiem będzie nie zwłocznie poinformowany pisem nie o przyczynach odmowy udzie lenia pomocy. Koszty Artykuł 13

1. Umawiające się Strony zrzekną się wszelkich roszczeń o zwrot kosztów poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy, z wyjątkiem wydatków poniesio nych na ekspertów, świadków i tłu maczy, innych niż urzędnicy pań stwowi.

2. Nadzwyczajne koszty wyni kające z technicznej współpracy, o których mowa w ustępie 1, będą przedmiotem specjalnych porozu mień między organami celnymi Umawiających się Stron. Udzielanie pomocy Artykuł 14

1. Umowa wykonywana będzie bezpośrednio przez organy celne Umawiających się Stron. Porozu mienia wykonawcze określające szczegóły współpracy realizowa nej w ramach niniejszej umowy mogą być zawierane przez organy celne Umawiających się Stron.

2. Umawiające się Strony, za obopólną zgodą, będą dążyć do rozwiązywania problemów lub wątpliwości wynikających z inter pretacji lub stosowania niniejszej umowy. Zakres stosowania Artykuł 15 Niniejsza umowa stosowana będzie na obszarze celnym Rzeczy pospolitej Polskiej i obszarze cel nym Republiki Albanii. nese i kerkohej dicka e tille, kjo gje duhet te theksohet ne kerkese. Ne kete rast varet nga Autoriteti i Ker kuar vendimi nese do ti pergjigjet nje kerkese te tille.

3. Nese asistenca refuzohet, shkaqet per refuzimin duhet ti njo ftohen me shkrim Autoritetit Ker kues pa vonese. Shpenzimet Neni 13

1. Palet Kontraktuese do te he qin dore nga cdo kerkese per riim bursimin e shpenzimeve te dala gjate venies ne zbatim te Mareve shjes ne fjale, me perjashtim te shpenzimeve lidhur me deshmita ret, ekspertet dhe shpenzimet per perkthyesit qe nuk jane punonjes shteterore.

2. Shpenzimet jo te zakonsme qe rezultojne nga bashkepunimi teknik i permendur ne paragrafin 1 do te jene objekt i rregullimeve te vecanta ndermjet Autoriteteve Do ganore te Paleve Kontraktuese. Dhenia e asistences Neni 14

1. Mareveshja ne fjale do te zbatohet direkt ndermjet Autorite teve Doganore. Rregullimet imple mentuese qe specifikojne detajet e bashkepunimit te realizuar sipas Mareveshjes ne fjale mund te kon kludohen ndermjet Autoriteteve Doganore te Paleve Kontraktuese.

2. Palet Kontraktuese, me kon sensus te ndersjellte, do te perpi qen te zgjidhin problemet apo dys himet qe rezultojne nga interpreti mi apo zbatimi i Mareveshjes ne fjale. Zbatimi territorial Neni 15 Kjo Mareveshje do te zbatohet ne territorin doganor te Republikes se Polonise dhe ne territorin doga nor te Republikes se Shqiperise. shall draw attention to that fact in the request. Compliance with such a request shall be within the di scretion of the requested authori ty.

3. If assistance is refused, the reasons for the refusal shall be no tified in writing to the requesting authority without delay. Costs Article 13

1. The Contracting Parties shall waive all claims for reimburse ment of costs incurred in the exe cution of this Agreement, with the exception of costs incurred in re spect of the experts, witnesses and interpreters other than govern ment employees.

2. Extraordinary costs resulting from the technical cooperation mentioned in paragraph 1 shall be the object of special arrangements between Customs Authorities of the Contracting Parties. Rendering of assistance Article 14

1. The present Agreement shall be implemented directly between the Customs Authorities. The im plementation arrangements speci fying details of cooperation reali sed under the present Agreement may be concluded between the Customs Authorities of the Con tracting Parties.

2. The Contracting Parties, by mutual consent, shall endeavour to resolve problems or doubts re sulting from interpretation or ap plication of the present Agre ement. Territory of application Article 15 This Agreement shall apply to the customs territory of the Repu blic of Poland and to the customs territory of the Republic of Alba nia. Dziennik Ustaw Nr 225 — 14942 — Poz. 1927 Wejście w życie i wypowiedzenie Artykuł 16 Umawiające się Strony po twierdzą wzajemnie w drodze wy miany not spełnienie wszelkich ko niecznych do wejścia w życie umo wy wymogów prawnych ich Państw. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania noty późniejszej. Artykuł 17 Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może ona być wypowiedziana w drodze no tyfikacji przez każdą z Umawiają cych się Stron; w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu mie sięcy od dnia wypowiedzenia. SPORZÑDZONO w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r. w dwóch eg zemplarzach, każdy w językach polskim, albańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc obowiązującą. W razie rozbieżności w interpreta cji postanowień niniejszej umowy tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający. NA DOWÓD CZEGO, niżej pod pisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą umowę. Z upoważnienia Z upoważnienia Rządu Rządu Rzeczypospolitej Republiki Polskiej Albanii Hyrja ne fuqi dhe perfundimi Neni 16 Palet Kontraktuese do ti konfir mojne njera-tjetres nepermjet shkembimit te notave diplomatike se te gjitha kerkesat ligjore kombe tare te Shteteve te veta, te nevojsh me per hyrjen ne fuqi te Marevesh jes jane permbushur. Mareveshja do te hyje ne fuqi ne diten e tridh jete pas marrjes se notes se fundit. Neni 17 Kjo Marreveshje eshte menduar te jete e pakufizuar ne kohe. Mund te perfundoje nepermjet njoftimit te njeres prej Paleve Kontraktuese; ne kete rast Mareveshja do te pu shoje se qeni ne fuqi gjashte muaj pas dates se perfundimit. E NENSHKRUAR ne Tirane me 12.11.2003, ne dy origjinale, secila ne gjuhet Polonisht, Shqip dhe An glisht, ku te gjitha tekstet jane njel loj autentike. Ne rast divergjen cash perkthimi te dispozitave te ke saj Mareveshjeje, do te mbizotero je teksti ne gjuhen Angleze. DESHMITARE per sa me siper, te poshteshenuarit, te autorizuar posacerisht, kane nenshkruar kete Mareveshje. Per Qeverine Per Qeverine e Republikes e Republikes se Polonise se Shqiperise Entry into force and termination Article 16 The Contracting Parties shall confirm each other by an exchan ge of diplomatic notes that all na tional legal requirements of its States, necessary for its entry into force, have been fulfilled. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the last note has been received. Article 17 This present Agreement is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by the notification by either Contrac ting Party; in such a case it shall cease to be in force after six months from the date of termina tion. DONE in Tirana on the 12 day of November 2003, in two origi nals in the Polish, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the provisions of this Agreement, the English language text shall prevail. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, ha ve signed this Agreement. For the For the Government Government of the Republic of the Republic of Poland of Albania Dziennik Ustaw Nr 225 — 14943 — Poz. 1927 Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, — jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, — będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 13 maja 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski L.S. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-11-16
Data wydania: 2005-05-13
Data wejścia w życie: 2005-06-23
Data obowiązywania: 2005-06-23
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1927