Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1938

1938 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 7 listopada 2005 r. sygn. akt P 20/04 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Wiesław Johann, Andrzej Mączyński — sprawozdawca, Janusz Niemcewicz, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 listopada 2005 r. pytania prawnego Sądu Najwyższego, czy art. 94 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowa dzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administra cyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed są dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271, ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 32, art. 178 ust. 1 i art. 180 Konstytucji, orzeka: Art. 94 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o postę powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 171, poz. 1663, Nr 192, poz. 1873 i Nr 228, poz. 2256 i 226

1) jest zgodny z art. 2, art. 32, art. 178 ust. 1 i art. 180 Konstytucji Rzeczypo spolitej Polskiej. Marek Mazurkiewicz Jerzy Ciemniewski Wiesław Johann Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-11-16
Data wydania: 2005-11-07
Data wejścia w życie: 2005-11-16
Data obowiązywania: 2005-11-16
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1938