Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1939

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jamróz — sprawozdawca, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Janusz Niemcewicz, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego i Prokura tora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 październi ka 2005 r., skargi konstytucyjnej Okręgu Gdańskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwaran cjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375) z art. 2, art. 25 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 37

5) jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 25 ust. 3 i 5 Konstytucji. Marian Grzybowski Teresa Dębowska-Romanowska Adam Jamróz Biruta Lewaszkiewicz- Janusz Niemcewicz -Petrykowska Dziennik Ustaw Nr 225 — 15008 — Poz. 1939 1939 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 listopada 2005 r. sygn. akt SK 25/02

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-11-16
Data wydania: 2005-11-08
Data wejścia w życie: 2005-11-16
Data obowiązywania: 2005-11-16
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1939