Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947

1963 USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art.

1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 100

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „1

6) rodzinie — oznacza to odpowiednio następu jących członków rodziny: małżonków, rodzi ców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 2

5. roku życia, a także dziecko, które ukoń czyło 2

5. rok życia legitymujące się orzecze niem o znacznym stopniu niepełnosprawno ści, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgna cyjne;”;

2) w art. 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o któ rych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukoń czenia przez dziecko:

1) 1

8. roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 2

1. roku życia, albo

3) 2

4. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymu je się orzeczeniem o umiarkowanym al bo znacznym stopniu niepełnosprawno ści.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczą cej się w szkole lub w szkole wyższej, jed nak nie dłużej niż do ukończenia 2

4. roku życia.”;

3) w art. 12 uchyla się ust. 7;

4) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawo wej lub ponadgimnazjalnej, a także gimna zjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełno sprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko al bo”; Dziennik Ustaw Nr 192 — 13629 — Poz. 1963

5) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej cało dobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia czę ściowo lub w całości finansowane są z budże tu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.”;

6) w art. 23: a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okolicz ności, o których mowa w art. 3 pkt 17, or gan właściwy może przeprowadzić wy wiad. 4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kie rownik ośrodka pomocy społecznej udo stępnia organowi właściwemu aktualny rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, osoby ubiegającej się o świadczenia ro dzinne.”, b) w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,”;

7) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu: „Art. 70a.

1. Osobie otrzymującej dodatek, o któ rym mowa w art. 12, która do dnia 30 kwietnia 2004 r. pobierała świad czenia z funduszu alimentacyjnego, ustala się w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. pra wo do tego dodatku w wysokości 70 % przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu ali mentacyjnego. Dodatek nie może być niższy niż 170 zł na dziecko albo 250 zł na dziecko, o którym mowa w art. 12 ust. 4.

2. Osoba, która do dnia wejścia w życie ustawy otrzymywała świadczenie z funduszu alimentacyjnego i po dniu 1 maja 2004 r. nie otrzymywała do datku z tytułu samotnego wychowy wania dziecka, nabywa w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grud nia 2004 r., na wniosek, prawo do do datku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 70 % świadczenia z fun duszu alimentacyjnego przysługują cego w kwietniu 2004 r., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 612 zł i rodzina spełnia pozostałe warunki określone w ustawie.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyższy niż 300 zł na dziecko.

4. Osobie, o której mowa w ust. 1, wy sokość dodatku do zasiłku rodzinne go z tytułu samotnego wychowywa nia dziecka ustala się z uwzględnie niem wypłaconych po dniu 1 maja 2004 r. dodatków, o których mowa w art. 1

2. Wysokość dodatku ustala się z urzędu, po dołączeniu zaświad czenia o wysokości przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z fun duszu alimentacyjnego.

5. Zmiana decyzji w sprawie wysokości dodatku z tytułu samotnego wycho wywania dziecka w przypadku osób, o których mowa w ust. 1, nie wyma ga zgody strony.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-11-22
Data wydania: 2005-11-14
Data uchylenia: 2012-01-01
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 129-139, art. 147, art. 153, art. 155-157 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947