Dz.U. 2005 nr 28 poz. 235

235 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Na podstawie art. 1f ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 270

3) zarządza się, co nastę puje:

§1.

1. Organy administracji publicznej oraz inne państwowe, a także gminne, powiatowe oraz woje wódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, zwa ne dalej „jednostkami współdziałającymi”, w grani cach swoich ustawowych kompetencji są obowiązane współdziałać z organami celnymi przez:

1) niezwłoczne przekazywanie informacji: a) o podejrzeniu lub zagrożeniu naruszenia przepi sów prawa celnego oraz innych przepisów do tyczących przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, wywozu towarów z te go obszaru oraz ich przemieszczania wewnątrz tego obszaru, b) niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, kontroli celnej i kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, a także do realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;

2) niezwłoczne przekazywanie informacji o osobach i przedsiębiorcach, w stosunku do których zostały podjęte działania przez organy celne, w tym przez udostępnianie odpisów lub wypisów z prowadzo nych rejestrów i zbiorów danych, a także kopii do kumentów dotyczących takich osób, niezbędnych do wyjaśnienia sprawy;

3) zapewnianie należytego przeprowadzania kontroli, skoordynowanych z działaniami organów celnych, w sprawach związanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w pkt 1.

2. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jednostki współdziałające przekazują niezwłocznie or ganom celnym, chyba że przepisy odrębne nie zezwa lają na udostępnienie danych.

§2.

1. Jednostki współdziałające podejmują czyn ności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek organu celnego.

2. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, następuje na pisemny wniosek organu celnego.

§3.

1. Jednostki współdziałające są obowiązane udzielać pomocy technicznej organom celnym w za kresie udostępnienia i utrzymania w należytym stanie pomieszczeń biurowych i składowych, środków łącz ności, środków transportu oraz sprzętu biurowego i informatycznego.

2. Organ celny może żądać udzielenia pomocy technicznej, o której mowa w ust. 1, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, a wykonanie których nie jest możli we bez udzielenia tej pomocy przez jednostki współ działające.

3. Kierownik jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni, występuje do właściwego organu celnego z wnioskiem o zwrot kosztów, poniesionych w związku z udzieleniem pomocy, o której mowa w ust. 1.

4. Szczegółowy przedmiot świadczeń w zakresie, o którym mowa w ust. 1, a także tryb udzielania pomo cy technicznej określą porozumienia zawierane przez organy celne z jednostkami współdziałającymi.

§4.

1. W razie zaistnienia okoliczności wymagają cych natychmiastowego działania, funkcjonariusz cel ny lub pracownik organu celnego może zażądać pod jęcia czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 3 ust. 1, bez zachowania formy pisemnej lub for my porozumienia, wymaganych przepisami § 2 oraz § 3 ust. 4, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ celny niezwłocznie potwierdza żądanie w formie pi semnej, określając w szczególności zakres czynności jednostki współdziałającej oraz uzasadniając koniecz ność podjęcia natychmiastowego działania.

3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes osób trzecich albo jed nostki współdziałającej, jednostka ta, po wykonaniu czynności podjętych w trybie ust. 1, sporządza proto kół, który powinien zawierać: termin, miejsce, zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności, warunki ich realizacji, nazwiska i imiona oraz podpisy osób w nich uczestniczących, a w razie braku podpisu — adnotację o przyczynie jego braku.

4. Protokół podpisują osoby reprezentujące jed nostkę współdziałającą oraz organ celny.

5. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla organu celnego oraz jednostki współ działającej.

§5.

1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1, 3 i 4, nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań jednostek współdziałających, wynikających z odrębnych przepisów.

2. Jeżeli jednostka współdziałająca nie może wykonać czynności w zakresie współdziałania lub udzielenia pomocy technicznej, niezwłocznie zawiada mia organ celny o przyczynach niepodjęcia tych czyn ności.

3. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych, informacji niejawnych stanowią cych tajemnicę państwową lub służbową, tajemnicy skarbowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia.1) Prezes Rady Ministrów: M. Belka ———————

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami admi nistracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorzą dowymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych (Dz. U. Nr 53, poz. 551). Dziennik Ustaw Nr 28 — 1854 — Poz. 235

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-02-16
Data wydania: 2005-01-25
Data wejścia w życie: 2005-02-16
Data obowiązywania: 2005-02-16
Data uchylenia: 2009-12-26
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 28 poz. 235