Dz.U. 2005 nr 58 poz. 504

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 14

1) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Âwiadectwa szkolne promocyjne, świadec twa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, zwa ne dalej „świadectwami”, dyplomy ukończenia szko ły, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, zaświadczenia o szczegółowych wyni kach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim ro ku nauki w szkole podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadza nego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwane da lej „zaświadczeniami”, oraz indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepeł nosprawnych wydaje się na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu. Wykaz wzorów świa dectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wzory świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 3 do rozporzą dzenia.

2. Âwiadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu wydają szkoły publiczne i niepu bliczne o uprawnieniach szkół publicznych: podstawo we, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychcza sowe szkoły ponadpodstawowe oraz centra kształce nia ustawicznego, zwane dalej „szkołami”, z zastrzeże niem ust. 3.

3. Âwiadectwa dojrzałości, o których mowa w § 4, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenia wydają okręgowe komisje egzamina cyjne, zwane dalej „komisjami okręgowymi”.

4. Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełno sprawnych uczęszczających do przedszkoli lub oddzia łów przedszkolnych w szkołach podstawowych na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu wydają odpowiednio publiczne i niepubliczne przed szkola i szkoły podstawowe.

5. Szkoła może wydawać świadectwa szkolne pro mocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwier dzonego przez kuratora oświaty. Na świadectwie za mieszcza się informację: „Wzór zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w …………….. w dniu ………. nr spra wy ……….”.

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub słuchacza, zwa nego dalej „uczniem”, albo absolwenta, wydaje za świadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

7. Âwiadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 3, dyplomy ukończenia szkoły, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczenia do tyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę lub dokumentacji egzaminów eksternistycz nych.

8. Âwiadectwa dojrzałości, o których mowa w § 4, wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu ma turalnego. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawo dowe wydaje się na podstawie dokumentacji egzami nu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zwane go dalej „egzaminem zawodowym”. Zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku na uki w szkole podstawowej, zwanego dalej „sprawdzia nem”, i egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej „egzaminem gim nazjalnym”.

9. Âwiadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zara chowania.

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkol nych, z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyj nych. 1

1. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewiden cję wydanych świadectw dojrzałości, dyplomów po twierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń. 1

2. Przedszkole i szkoła podstawowa, w której są prowadzone oddziały przedszkolne, prowadzą imien ną ewidencję wydanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. Dziennik Ustaw Nr 58 — 3830 — Poz. 504 504 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ———————

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem ad ministracji rządowej — oświata i wychowanie, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

§2.

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjąt kiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla młodzieży, z zastrzeżeniem ust. 2, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyska nie promocji do klasy programowo wyższej.

2. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wy jątkiem semestru programowo najwyższego, uczeń szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej dla młodzieży oraz słuchacz szkoły dla dorosłych, zależnie od wyni ków klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do in deksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

3. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponad podstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla młodzieży, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem albo ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje odpowied nio świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem albo świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

5. Absolwent dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkoły średniej zawodowej, który zdał egzamin z na uki zawodu lub egzamin z przygotowania zawodowe go, otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Po ukończeniu szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej potwierdza jący uzyskanie tytułu zawodowego.

§3. Absolwent dotychczsowej ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał egzamin dojrzałości, otrzy muje świadectwo dojrzałości.

§4.

1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: li ceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcące go i technikum uzupełniającego oraz absolwent po nadpodstawowej szkoły średniej, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości.

2. Na świadectwie dojrzałości, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, z za strzeżeniem ust. 3, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pi semnej, z uwzględnieniem ust. 4—10, miejscowość i datę wystawienia świadectwa dojrzałości, numer świadectwa dojrzałości oraz adnotacje określone w przepisach w sprawie warunków i sposobu ocenia nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3. W przypadku gdy absolwent nie posiada nume ru PESEL, na świadectwie dojrzałości w miejscu prze znaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu po twierdzającego tożsamość.

4. Na świadectwie dojrzałości w części przeznaczo nej na wpisanie wyników z części ustnej oraz w części przeznaczonej na wpisanie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, podaje się poziom, na jakim zdawany był ten język, wpisując odpowied nio „poziom podstawowy” lub „poziom rozszerzony”, z zastrzeżeniem ust. 5—7.

5. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy zdawali jako przedmiot obo wiązkowy język obcy nowożytny, będący drugim języ kiem nauczania, w części ustnej i części pisemnej, na świadectwie dojrzałości wpisuje się „poziom dla szkół dwujęzycznych”.

6. W przypadku gdy absolwent w części pisemnej egzaminu maturalnego zdawał przedmiot obowiązko wy na poziomie rozszerzonym, na świadectwie dojrza łości odnotowuje się oddzielnie wynik uzyskany na poziomie podstawowym i wynik uzyskany na pozio mie rozszerzonym.

7. W przypadku absolwentów niesłyszących na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z części ustnej z języka obcego nowożyt nego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej na świa dectwie dojrzałości, w części przeznaczonej na wpisa nie wyników z części ustnej i części pisemnej egzami nu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych wpi suje się dodatkowo język danej mniejszości narodo wej oraz wynik uzyskany z egzaminu z tego języka. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w części pisemnej egzaminu maturalnego zdawali przedmiot, który nauczany był dwujęzycznie, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wynik uzyskany w części zdawanej w drugim języku nauczania, oznaczając ją jako „część w języku…..” i wpisując odpowiedni język nauczania.

10. W przypadku gdy absolwent zdawał na egza minie maturalnym przedmioty dodatkowe, na świa dectwie dojrzałości odnotowuje się wyniki uzyskane z tych przedmiotów, oddzielnie z przedmiotów zdawa nych w części ustnej i części pisemnej. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 1

1. Przepisy ust. 2—10 stosuje się odpowiednio do świadectw dojrzałości wydawanych absolwen tom, którzy ponownie przystąpili do egzaminu matu ralnego na warunkach i w sposób obowiązujący Dziennik Ustaw Nr 58 — 3831 — Poz. 504 w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 i zdali egzamin maturalny albo podwyższyli wynik egzami nu maturalnego lub zdali dodatkowe przedmioty wy brane.

§5.

1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: za sadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej oraz absolwent dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkoły średniej zawodowej, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

2. Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje za wodowe wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, z za strzeżeniem ust. 3, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, wyniki egzaminu zawodo wego z etapu pisemnego i etapu praktycznego, miej scowość i datę wystawienia dyplomu oraz numer dy plomu.

3. W przypadku gdy absolwent nie posiada nume ru PESEL, na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscu przeznaczonym na wpisanie nu meru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§6.

1. Absolwent — po zdaniu egzaminu dojrzało ści albo egzaminu maturalnego — otrzymuje oryginał świadectwa dojrzałości i jeden odpis.

2. Odpis, o którym mowa w ust. 1, wystawia się na druku świadectwa dojrzałości, umieszczając na pierw szej stronie w prawym górnym rogu wyraz „ODPIS”, z zastrzeżeniem ust.

3. Na odpisie świadectwa dojrza łości, o którym mowa w § 3, umieszcza się fotografię.

3. Odpis świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 4, jest wypełniany pismem komputerowym i dru kowany łącznie z nadrukiem „ODPIS”, wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz pieczęcią i podpisem dyrekto ra komisji okręgowej.

§7.

1. W świadectwach ukończenia szkoły, w czę ści dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyż szej, a w szkołach policealnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych — oceny semestralne uzy skane w semestrze programowo najwyższym, oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne (semestralne), których realizacja, zgod nie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach progra mowo niższych), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, który odpowiednio tytuł laure ata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódz kim lub tytuł laureata albo finalisty olimpiady przed miotowej uzyskał po ustaleniu rocznej (semestral nej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfi kacyjną.

3. W świadectwach ukończenia szkoły uzyskanych na podstawie egzaminów eksternistycznych, w części dotyczącej wyników z egzaminów, wpisuje się oceny z egzaminów eksternistycznych z zajęć edukacyjnych realizowanych w danym typie szkoły, zgodnie z odręb nymi przepisami.

§8.

1. Âwiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem kom puterowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeże niem § 9.

2. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wysta wienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkol nego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w peł nym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły.

3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz „zwolniony(a)”. W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

4. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w peł nym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy za jęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kre skę.

5. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplo mu przyjmuje się, z zastrzeżeniem ust. 6, datę zakoń czenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawane go na podstawie egzaminu — datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów.

6. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wystawienia wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń. Datę wystawie nia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodo we przyjmuje się jako datę zdania egzaminu zawodo wego.

7. Âwiadectwo i dyplom wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odci skiem pieczęci urzędowej szkoły. Dziennik Ustaw Nr 58 — 3832 — Poz. 504

8. Âwiadectwo i dyplom wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczę ci dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji eg zaminacyjnej powinien być wyraźny.

9. Przepisy ust. 2—5, 7 i 8 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen i indeksów.

§9.

1. Âwiadectwo dojrzałości, dyplom potwier dzający kwalifikacje zawodowe i zaświadczenie wyda wane przez komisję okręgową są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz pieczęcią i podpisem dyrekto ra komisji okręgowej.

2. Âwiadectwo dojrzałości wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przezna czone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska ab solwenta, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, nazwy języka obcego nowożytnego i przedmiotu wybranego, miejscowości i daty, nu meru świadectwa dojrzałości, oraz linii przerywa nej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpo wiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „przedmiot wybrany”, „miejscowość, data” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzamina cyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „zdał…” i „uzy skał…”; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych drukuje się „a”;

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pie częć urzędową.

3. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze dyplomu:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przezna czone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska ab solwenta, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, nazwy zawodu, w którym zostały potwier dzone kwalifikacje, wyniku uzyskanego z etapu pi semnego i etapu praktycznego egzaminu, miej scowości i daty, numeru dyplomu, oraz linii prze rywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpo wiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejsco wość, data” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okrę gowej komisji egzaminacyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „zdał…” i „otrzy mał…”; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych drukuje się „a”;

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pie częć urzędową.

4. Zaświadczenie wypełnia się i drukuje z pominię ciem zawartych we wzorze zaświadczenia:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przezna czone na wpisanie: numeru zaświadczenia, imie nia (imion) i nazwiska ucznia, daty i miejsca uro dzenia, wyników uzyskanych z poszczególnych części odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gim nazjalnego, miejscowości i daty, kodu, oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym dru kuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgo wej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się od powiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejsco wość, data” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okrę gowej komisji egzaminacyjnej”;

3) linii przerywanych w wyrazach „przystąpił…” i „uzyskał…”; w przypadku uczennicy w miejscu li nii przerywanych drukuje się „a”;

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pie częć urzędową.

5. W przypadku absolwenta, który nie posiada nu meru PESEL, na świadectwie dojrzałości i dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe zamiast wy razów „numer PESEL” wpisuje się wyrazy „numer do kumentu”.

§10. Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 1

1.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia uczeń lub absolwent mo że wystąpić odpowiednio do szkoły lub komisji okrę gowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnio skiem o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.

2. Szkoła lub komisja okręgowa sporządza duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia na podsta wie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminów eksternistycznych.

3. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świa dectwa, dyplomu lub zaświadczenia, z zastrzeżeniem ust.

5. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wy raz „Duplikat”, a pod tekstem dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić da Dziennik Ustaw Nr 58 — 3833 — Poz. 504 tę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową, z zastrzeżeniem ust.

6. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.

4. Duplikat świadectwa dojrzałości wystawia się łącznie z duplikatem odpisu świadectwa dojrzałości.

5. Jeżeli szkoła lub komisja okręgowa posiada do kumentację przebiegu nauczania, dokumentację sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzami nów eksternistycznych, a brak jest druku świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia według wzoru obowiązu jącego w dacie wystawienia oryginału, duplikat wy stawia się na przygotowanym przez szkołę lub komisję okręgową formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.

6. Duplikaty świadectw dojrzałości, dyplomów po twierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń wydawanych przez komisje okręgowe są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wize runkiem pieczęci urzędowej.

7. W dokumencie, na podstawie którego wysta wiono duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadcze nia, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub in nego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdze niem odbioru.

8. Duplikat ma moc oryginału i może być wysta wiony ponownie.

9. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szko ły duplikat świadectwa lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”.

10. W przypadku likwidacji komisji okręgowej du plikat świadectwa dojrzałości, dyplomu potwierdzają cego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia wyda je komisja okręgowa wskazana przez ministra właści wego do spraw oświaty i wychowania. 1

1. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu na uczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimna zjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodo wego albo egzaminów eksternistycznych albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, odtwo rzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświad czenia może nastąpić na podstawie przepisów odręb nych, w drodze postępowania sądowego. W tym przy padku szkoła lub właściwa komisja okręgowa albo or gan właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 9 i 10, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wysta wienie duplikatu nie jest możliwe. 1

2. Przepisy ust. 1—10 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania albo sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, eg zaminu zawodowego albo egzaminów eksternistycz nych, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14. 1

3. Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wysta wia się z fotografią. 1

4. Duplikat legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego wydaje przedszkole lub szkoła podstawowa, w której są prowadzone oddziały przed szkolne, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka niepełnosprawnego. § 1

2.

1. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność ko pii z oryginałem świadectwa, dyplomu, zaświadczenia lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły.

2. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukoń czenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.

3. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnota cję „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pie częć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby. § 1

3.

1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wnio sek ucznia lub absolwenta, może w treści świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonać sprostowania błędów i oczywistych omyłek. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, spro stowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.

2. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpo wiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czer wonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu należy umieścić adnotację „Doko nano sprostowania” oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia świadectwa lub indeksu, datę i pie częć urzędową.

3. Informację o dokonanym sprostowaniu umiesz cza się w arkuszu ocen.

4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świa dectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów ukończenia szkoły, dyplomów uzyskania tytułu zawodowego, dyplomów potwier dzających kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczeń. Âwiadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzało ści i jego odpis, dyplom ukończenia szkoły, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzają Dziennik Ustaw Nr 58 — 3834 — Poz. 504 cy kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie zawiera jące błędy lub omyłki podlegają wymianie. § 1

4.

1. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwi ska absolwenta na świadectwie, dyplomie lub za świadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia lub na zwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe — duplikat świadectwa, dy plomu lub zaświadczenia, po przedstawieniu orzecze nia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego na poprzednie imię lub na zwisko.

2. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić dotychczasowe imię lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię lub nazwi sko. Na dole strony należy umieścić adnotację „Doko nano zmiany imienia/nazwiska”, datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji prze biegu nauczania. Nowe imię lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decy zji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska al bo orzeczenia sądowego.

3. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła po ukończeniu szkoły, w arkuszu ocen za mieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa dojrza łości na nowe imię lub nazwisko. § 1

5.

1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legity mację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwier dza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

2. Dziecko niepełnosprawne przyjęte do przed szkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podsta wowej otrzymuje legitymację przedszkolną. Ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku przez umieszczenie daty ważności i pieczęci po dłużnej przedszkola lub szkoły podstawowej.

3. W legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkol nej dla dziecka niepełnosprawnego nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje szkolne i legityma cje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych zawie rające błędy lub omyłki podlegają wymianie. § 1

6. Szkoła policealna i szkoła pomaturalna dla młodzieży, szkoła dla dorosłych oraz centrum kształ cenia ustawicznego wydaje odpowiednio uczniom lub osobom przystępującym do egzaminów eksterni stycznych indeksy, jeżeli stanowią tak odrębne prze pisy. § 1

7.

1. Druki świadectw, dyplomów i zaświadczeń posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst).

2. Druki świadectw dojrzałości, o których mowa w § 3, oznacza się w miejscu wskazanym we wzorze świadectwa serią i numerem ustalanym przez mini stra właściwego do spraw oświaty i wychowania od rębnie dla każdego producenta.

3. Âwiadectwa dojrzałości, dyplomy potwierdzają ce kwalifikacje zawodowe i zaświadczenia wydawane przez komisje okręgowe są drukowane na papierze z umiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promie niowaniu UV, włóknami zabezpieczającymi widoczny mi w świetle dziennym i o składzie chemicznym zabez pieczającym przed próbami usuwania lub zmiany za pisów na dokumencie, z jednoliterową serią i siedmio cyfrowym numerem oraz z dwucyfrowym oznacze niem roku, wykonanymi farbą koloru czarnego. Do datkowo na świadectwie dojrzałości i dyplomie po twierdzającym kwalifikacje zawodowe — ramka gilo szowa, godło oraz napis „Rzeczpospolita Polska” są wykonane w technice stalorytniczej, a motyw umiesz czony w górnej części ramki jest pokryty farbą optycz nie zmienną. § 1

8.

1. Legalizacji świadectw, dyplomów i indek sów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły, dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Legalizacji świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczeń przeznaczo nych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez komisje okręgowe, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu lub indeksie:

1) klauzuli w brzmieniu „Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu)”;

2) podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świa dectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu) i pie częci imiennej; odcisk pieczęci powinien być wy raźny;

3) pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1;

4) nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1;

5) daty dokonania legalizacji.

3. Przedłożone do legalizacji świadectwa, dyplo my, zaświadczenia i indeksy wielostronicowe powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart świadectwa, dyplo mu, zaświadczenia lub indeksu. § 1

9.

1. Âwiadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkol ne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełno sprawnych, a także kopie, o których mowa w § 12 Dziennik Ustaw Nr 58 — 3835 — Poz. 504 ust. 2, są wydawane odpowiednio przez szkoły, komi sje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie.

2. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowa nia świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu oraz za stwierdzenie równoważności, o której mowa w § 20.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, za świadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą po biera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowaj od legalizacji dokumentu. Za wydanie du plikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkol nej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od po świadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

§20.

1. Na wniosek osoby zainteresowanej organ, o którym mowa w ust. 2, potwierdza równoważność świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończe nia szkoły, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy, który nie określa poziomu wykształcenia ab solwenta, ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porów nywalności programu nauczania szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół.

2. Równoważność świadectwa lub dyplomu, o któ rych mowa w ust. 1, potwierdza kurator oświaty wła ściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby za interesowanej, na jej pisemny wniosek i po przedsta wieniu oryginału świadectwa lub dyplomu.

3. Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończe nia odpowiedniego typu szkoły jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wystawienia świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukoń czenia szkoły odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią urzędową organu, o którym mo wa w ust. 2, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy.

4. Zasady uznawania w drodze nostryfikacji świa dectw ukończenia szkoły oraz świadectw maturalnych uzyskanych za granicą za równoważne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół publicznych i świa dectwom dojrzałości, określonym w ustawie, regulują odrębne przepisy. § 2

1. W przypadku uzyskania z zajęć edukacyjnych, z których nauka zakończyła się w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym), oceny koń cowej miernej, w świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się dla tych zajęć ocenę końcową dopuszcza jącą. § 2

2.

1. Arkusze ocen uczniów szkoły podstawo wej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotych czasowej szkoły ponadpodstawowej, założone na dru kach według dotychczasowych wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 2—5.

2. W arkuszach ocen uczniów prowadzonych w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych wpisuje się wyniki klasyfikacji semestralnej przeprowadzanej po każdym semestrze.

3. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej informacji o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informacje o egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkołach policeal nych i szkołach pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych — w wyniku klasyfikacji se mestralnej.

4. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz „końcoworoczna” i wpisuje się odpowiednio wyraz „roczna” albo „końcowa”.

5. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychcza sowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w spra wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadza nia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicz nych. Obok należy umieścić adnotację „Skala ocen obowiązuje od dnia 13 września 2004 r.”, datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły. § 2

3. Indeksy, wydane na drukach według dotych czasowych wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szko le albo zdania wszystkich egzaminów eksternistycz nych przez osobę przystępującą do tych egzaminów. § 2

4. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów pań stwowych i innych druków szkolnych, sposobu doko nywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatno ści za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, poz. 73 i Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320, z 2003 r. Nr 61, poz. 537, z 2004 r. Nr 6, poz. 45 i Nr 115, poz. 1198 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 3

20) . § 2

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki Dziennik Ustaw Nr 58 — 3836 — Poz. 504

1. Âwiadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną — gi loszem, w następujących kolorach:

1) niebieskim — świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach spraw dzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

2) pomarańczowym — świadectwa szkolne promo cyjne i świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzami nu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

3) żółtym — świadectwa szkolne promocyjne i świa dectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stop niu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz świadectwa ukończenia dotychczasowej szkoły zasadniczej;

4) różowym — świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkół ponadgimnazjal nych — liceum ogólnokształcącego, liceum profi lowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawo wych, z zastrzeżeniem pkt 3 i 5, a także świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrza łości;

5) brązowym — świadectwa ukończenia szkół police alnych, dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydawany po zdaniu egzaminu z nauki zawodu albo przygo towania zawodowego;

6) jasnoszarym — świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego;

7) jasnobrązowym — dyplom potwierdzający kwalifi kacje zawodowe wydawany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2. Pierwsza strona każdego świadectwa i dyplomu, z wyjątkiem świadectw dojrzałości i dyplomów po twierdzających kwalifikacje zawodowe wydawanych przez komisje okręgowe, jest zdobiona giloszem (pod drukiem) z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione giloszem bez tych liter. Wzory giloszy za wiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Tytułowa strona świadectwa dojrzałości, dyplo mu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i za świadczenia wydawanego przez komisje okręgowe jest zdobiona giloszem (poddrukiem). Wzory giloszy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wszystkie świadectwa, dyplomy i zaświadczenia mają format A4 (210 x 297 mm).

5. Âwiadectwo potwierdzające uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

6. Âwiadectwo szkoły z językiem nauczania mniej szości narodowej, w której zajęcia są prowadzone w tym języku, składa się z dwóch części. Część pierw szą stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w ję zyku polskim, część drugą — świadectwo według tego samego wzoru, drukowane i wypełnione w języku da nej mniejszości narodowej, z tym że w części przezna czonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyj nych po języku polskim wpisuje się język danej mniej szości narodowej. W symbolu świadectwa dodaje się na końcu znak „—” i literę wskazującą język danej mniejszości narodowej (na przykład: L — litewski, N — niemiecki, S — słowacki, U — ukraiński).

7. W świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz w innych drukach szkolnych dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycz nych obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycz nie umieszcza się adnotację „nauczany(a) dwujęzycz nie”.

8. W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lek kim, na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji rocznej” i „Wynikami klasyfikacji końco wej” umieszcza się adnotację „uczeń / uczennica reali zował(a) program nauczania dostosowany do indywi dualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzecze nia wydanego przez zespół orzekający działający w …….”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pe dagogicznej, w której działa zespół, który wydał orze czenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. W świadectwach ukończenia szkoły ponadgim nazjalnej — liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w świadectwach szkolnych promocyjnych i świadec twach ukończenia szkół ponadgimnazjalnych: liceum profilowanego i technikum oraz w innych drukach szkolnych dla uczniów i słuchaczy tych szkół, obok na zwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowa nych w zakresie rozszerzonym wpisuje się wyrazy Dziennik Ustaw Nr 58 — 3837 — Poz. 504 Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. (poz. 504) Załącznik nr 1 INFORMACJE OGÓLNE „(zakres rozszerzony)”, z tym że w przypadku zajęć edukacyjnych — technologia informacyjna wpisuje się wyrazy „(informatyka)”.

10. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizo wanych przez kuratora oświaty — co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

2) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej — co najmniej na szczeblu gmin nym, a w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej — co najmniej na szczeblu po wiatowym;

3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego. 1

1. W świadectwach i dyplomach, z wyjątkiem świadectw uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz świadectw dojrzałości, dyplo mów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i za świadczeń wydawanych przez komisje okręgowe, a także w indeksach, z wyjątkiem indeksu wydawane go osobom przystępującym do egzaminów eksterni stycznych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie nu meru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisa ny w księdze uczniów. W świadectwach uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz w in deksach wydawanych osobom przystępującym do eg zaminów eksternistycznych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym w księdze ewidencji wpisano osobę przystępującą do egzaminów eksternistycznych. W zaświadczeniach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie kodu, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową, znak „/” i kod arkusza egzaminacyjnego. 1

2. Âwiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opa truje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpo wiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świa dectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczo nych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm. 1

3. Protokoły egzaminu dojrzałości opatruje się pieczęcią urzędową szkoły albo kuratorium oświaty, przy którym została powołana państwowa komisja eg zaminacyjna, a protokoły egzaminów eksternistycz nych oraz indeksy wydawane osobom przystępują cym do egzaminów eksternistycznych — pieczęcią urzędową szkoły lub centrum kształcenia ustawiczne go, przy których została powołana państwowa komi sja egzaminacyjna. 1

4. W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasy fikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie pro gramowo najwyższej (semestrze programowo naj wyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej ko lumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej, z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 58 — 3838 — Poz. 504 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Załącznik nr 2 WYKAZ WZORÓW ÂWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAÂWIADCZE¡ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

1. Âwiadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej 1 MENiS-I/1/2 dla uczniów klas I—III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko wanym lub znacznym 2 MENiS-I/2-SZ/2 dla uczniów klas I—III szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach woj skowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania 3 MENiS-I/3/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 4 MENiS-I/3-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 5 MENiS-I/5/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej 6 MENiS-I/6-SZ/2 dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach woj skowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania Dziennik Ustaw Nr 58 — 3839 — Poz. 504

2. Âwiadectwa ukończenia szkoły podstawowej Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3

3. Âwiadectwa szkolne promocyjne gimnazjum Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3

4. Âwiadectwa ukończenia gimnazjum 7 MENiS-I/9/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży 8 MENiS-I/9-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 9 MENiS-I/10/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej 10 MENiS-I/11/2 dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych 11 MENiS-I/12/2 dla osób kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminów eksternistycznych 12 MENiS-I/13-SZ/2 dla uczniów szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyploma tycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania 13 MENiS-I/17/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży 14 MENiS-I/17-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 15 MENiS-I/18/2 dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy organi zowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży 16 MENiS-I/19/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum 17 MENiS-I/20-SZ/2 dla uczniów klas I i II gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplo matycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojsko wych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan na uczania 18 MENiS-I/23/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży 19 MENiS-I/23-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 20 MENiS-I/24/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży 21 MENiS-I/25/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum Dziennik Ustaw Nr 58 — 3840 — Poz. 504 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 22 MENiS-I/26/2 dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych 23 MENiS-I/27/2 dla osób kończących gimnazjum na podstawie egzaminów eksterni stycznych 24 MENiS-I/28-SZ/2 dla uczniów gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypo spolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania 25 MENiS-I/32/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży 26 MENiS-I/32-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 27 MENiS-I/33/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży 33 MENiS-I/42/2 dla uczniów klas I i II szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężony mi 28 MENiS-I/36/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży 29 MENiS-I/36-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 30 MENiS-I/37/2 dla słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych 31 MENiS-I/38/2 dla osób kończących zasadniczą szkołę zawodową na podstawie egza minów eksternistycznych 32 MENiS-I/39/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży

5. Âwiadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej

6. Âwiadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej

7. Âwiadectwa szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledze niem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi Dziennik Ustaw Nr 58 — 3841 — Poz. 504

8. Âwiadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 34 MENiS-I/43/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacz nym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 35 MENiS-I/46/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 36 MENiS-I/46-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 37 MENiS-I/47-SZ/2 dla uczniów klas I i II liceów ogólnokształcących przy przedstawiciel stwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawiciel stwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełnia jący plan nauczania 38 MENiS-I/50/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 39 MENiS-I/50-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 40 MENiS-I/51/2 dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 41 MENiS-I/52/2 dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzami nów eksternistycznych 42 MENiS-I/53-SZ/2 dla uczniów liceów ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dy plomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach woj skowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający plan nauczania 43 MENiS-I/56/2 dla uczniów klas I i II liceum profilowanego dla młodzieży 44 MENiS-I/56-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem

9. Âwiadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego

10. Âwiadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego 1

1. Âwiadectwa szkolne promocyjne liceum profilowanego Dziennik Ustaw Nr 58 — 3842 — Poz. 504 1

2. Âwiadectwa ukończenia liceum profilowanego Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 1

3. Âwiadectwa szkolne promocyjne technikum Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 1

4. Âwiadectwa ukończenia technikum Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 1

5. Âwiadectwa szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnokształcącego Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 45 MENiS-I/57/2 dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży 46 MENiS-I/57-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 47 MENiS-I/58/2 dla słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych 48 MENiS-I/59/2 dla osób kończących liceum profilowane na podstawie egzaminów eksternistycznych 49 MENiS-I/61/2 dla uczniów technikum dla młodzieży 50 MENiS-I/61-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 51 MENiS-I/62/2 dla uczniów technikum dla młodzieży 52 MENiS-I/62-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 53 MENiS-I/63/2 dla słuchaczy technikum dla dorosłych 54 MENiS-I/64/2 dla osób kończących technikum na podstawie egzaminów eksterni stycznych 5

5. MENiS-I/66/2 dla uczniów klasy I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 56 MENiS-I/66-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem Dziennik Ustaw Nr 58 — 3843 — Poz. 504 1

6. Âwiadectwa ukończenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego 1

7. Âwiadectwa szkolne promocyjne technikum uzupełniającego 1

8. Âwiadectwa ukończenia technikum uzupełniającego 1

9. Âwiadectwa ukończenia szkoły policealnej Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 57 MENiS-I/67/2 dla uczniów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzie ży 58 MENiS-I/67-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 59 MENiS-I/68/2 dla słuchaczy uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla doro słych 60 MENiS-I/69/2 dla osób kończących uzupełniające liceum ogólnokształcące na pod stawie egzaminów eksternistycznych 61 MENiS-I/71/2 dla uczniów klas I i II technikum uzupełniającego dla młodzieży 62 MENiS-I/71-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 63 MENiS-I/72/2 dla uczniów technikum uzupełniającego dla młodzieży 64 MENiS-I/72-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 65 MENiS-I/73/2 dla słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych 66 MENiS-I/74/2 dla osób kończących technikum uzupełniające na podstawie egzami nów eksternistycznych 67 MENiS-I/130/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży 68 MENiS-I/131/2 dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych 69 MENiS-I/132/2 dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eks ternistycznych Dziennik Ustaw Nr 58 — 3844 — Poz. 504 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3

20. Âwiadectwa ukończenia dotychczasowego liceum ogólnokształcącego 2

1. Âwiadectwa szkolne promocyjne dotychczasowego technikum 2

2. Âwiadectwa ukończenia dotychczasowego liceum technicznego 2

3. Âwiadectwa ukończenia dotychczasowych szkół zawodowych 70 MENiS-I/76/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 71 MENiS-I/76-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 72 MENiS-I/77/2 dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 73 MENiS-I/78/2 dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzami nów eksternistycznych 74 MENiS-I/80/2 dla uczniów technikum dla młodzieży 75 MENiS-I/80-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 76 MENiS-I/82/2 dla uczniów liceum technicznego dla młodzieży 77 MENiS-I/82-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 78 MENiS-I/83/2 dla słuchaczy liceum technicznego dla dorosłych 79 MENiS-I/84/2 dla osób kończących liceum techniczne na podstawie egzaminów eks ternistycznych 80 MENiS-I/85/2 dla słuchaczy szkoły zasadniczej dla dorosłych 81 MENiS-I/86/2 dla osób kończących szkołę zasadniczą na podstawie egzaminów eks ternistycznych 82 MENiS-I/87/2 dla uczniów liceum zawodowego dla młodzieży 83 MENiS-I/87-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem Dziennik Ustaw Nr 58 — 3845 — Poz. 504 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 2

4. Âwiadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości 2

5. Âwiadectwa ukończenia dotychczasowych szkół policealnych 2

6. Dyplomy ukończenia dotychczasowych szkół pomaturalnych 94 MENiS-I/98/2 dla absolwentów wszystkich typów średnich szkół ponadpodstawo wych umożliwiających przystąpienie do egzaminu dojrzałości 95 MENiS-I/100/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły police alnej dla dorosłych 96 MENiS-I/102/2 dla osób kończących szkołę policealną na podstawie egzaminów eks ternistycznych 84 MENiS-I/89/2 dla słuchaczy liceum zawodowego dla dorosłych 85 MENiS-I/90/2 dla osób kończących liceum zawodowe na podstawie egzaminów eks ternistycznych 86 MENiS-I/91/2 dla uczniów technikum dla młodzieży 87 MENiS-I/91-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 88 MENiS-I/92/2 dla słuchaczy technikum dla dorosłych 89 MENiS-I/93/2 dla osób kończących technikum na podstawie egzaminów eksterni stycznych 90 MENiS-I/94/2 dla uczniów liceum 91 MENiS-I/94-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 92 MENiS-I/95/2 dla słuchaczy liceum dla dorosłych 93 MENiS-I/96/2 dla osób kończących liceum na podstawie egzaminów eksternistycz nych 97 MENiS-II/306/2 dla uczniów szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej Dziennik Ustaw Nr 58 — 3846 — Poz. 504 2

7. Dyplomy uzyskania tytułu zawodowego 2

8. Protokoły egzaminów 2

9. Arkusze ocen Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 98 MENiS-II/105/2 dla osób uzyskujących tytuł zawodowy po zdaniu egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego, z wyjątkiem osób uzyskują cych tytuł zawodowy pielęgniarki i położnej 99 MENiS-I/108/2 protokół egzaminu dojrzałości 100 MENiS-II/157/2 zbiór protokołów egzaminu dojrzałości 101 MENiS-II/153/2 protokół egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego, z wyjątkiem egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej 102 MENiS-II/154/2 protokół egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wy konanie pracy dyplomowej 103 MENiS-I/135/2 protokół egzaminów eksternistycznych 104 MENiS-I/110/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słucha czy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjo narnej 105 MENiS-I/116/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej 106 MENiS-I/111/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimna zjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej 107 MENiS-I/117/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum 108 MENiS-I/118/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawno ściami, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 109 MENiS-I/112/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólno kształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla doro słych prowadzonych w formie stacjonarnej Dziennik Ustaw Nr 58 — 3847 — Poz. 504 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 30. Indeksy 3

1. Legitymacje szkolne 3

2. Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych 122 MENiS-II/181/2 dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli lub od działów przedszkolnych w szkołach podstawowych 120 MENiS-II/180/2 dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych 121 MENiS-II/182/2 dla uczniów niepełnosprawnych 117 MENiS-II/170/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych 118 MENiS-II/171/2 dla uczniów szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej dla młodzieży 119 MENiS-I/136/2 dla osób kończących szkołę na podstawie egzaminów eksternistycz nych 110 MENiS-II/120/2 dla słuchaczy dotychczasowego liceum ogólnokształcącego dla doro słych prowadzonego w formie stacjonarnej 111 MENiS-I/113/2 dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży i słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej 112 MENiS-I/114/2 dla uczniów technikum i technikum uzupełniającego dla młodzieży oraz słuchaczy technikum i technikum uzupełniającego dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej 113 MENiS-I/115/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży i słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej 114 MENiS-I/133/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej 115 MENiS-II/167/2 dla uczniów dotychczasowej szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej dla młodzieży oraz słuchaczy dotychczasowej szkoły policealnej i szko ły pomaturalnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej 116 MENiS-II/168/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej Dziennik Ustaw Nr 58 — 3848 — Poz. 504 3

3. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 3

4. Âwiadectwa, dyplomy i zaświadczenia wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 Numer wzoru Symbol Przeznaczenie 1 2 3 123 MENiS-I/137/2 dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 124 OKE-II/400-a/2 zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowa dzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 125 OKE-II/401-a/2 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzane go w ostatnim roku nauki w gimnazjum 126 OKE-II/ 404/2 świadectwo dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego, z wyjątkiem świadectwa dojrzałości wydawanego po zdaniu egzami nu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wio sennej w roku szkolnym 2001/2002 127 OKE-II/405/2 świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001 /2002 128 OKE-II/406/2 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Załącznik nr 3 WZORY ÂWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAÂWIADCZE¡ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH (Załącznik nr 3 stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-04-07
Data wydania: 2005-03-14
Data wejścia w życie: 2005-04-15
Data obowiązywania: 2005-04-15
Data uchylenia: 2010-06-15
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 58 poz. 504