Dz.U. 2005 nr 76 poz. 668

Dziennik Ustaw Nr 108 — 6943 — Poz. 947 947 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu, sporządzonego w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r., do Kon wencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowa nia i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzo nej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, ż e dnia 5 kwiet nia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Protokół, sporządzony w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r., do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodat kowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, spo rządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.* Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 protokołu zo stały dokonane przewidziane w tym artykule no tyfikacje. Protokół wszedł w życie dnia 1 maja 2002 r. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz * Tekst zmienianej konwencji został ogłoszony w Dz. U. z 1995 r. Nr 125, poz. 602.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-05-02
Data wydania: 2005-04-18
Data wejścia w życie: 2005-05-17
Data obowiązywania: 2005-05-17
Data uchylenia: 2010-07-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 76 poz. 668