Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycz nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 84

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wo dami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód po wierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, zwanych dalej „utraconymi docho dami”.

§2.

1. Zwrot utraconych dochodów następuje po złożeniu przez gminę wniosku o zwrot utraconych do chodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomo ści, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub od pływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, zwanego dalej „wnio skiem”.

2. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

3. Gmina składa w terminie do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym, do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i go spodarki wodnej, zwanego dalej „wojewódzkim fun duszem”, wniosek wykazujący faktyczne roczne utra cone dochody, wynikające z decyzji oraz z deklaracji podatkowych, na dany rok podatkowy według stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który jest on sporządzany.

4. Gmina może złożyć korektę wniosku do dnia 15 maja roku następującego po roku podatkowym.

5. Korekta wniosku, o której mowa w ust. 4, podle ga rozpatrzeniu zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu, w roku następującym po roku, w którym została złożona.

6. Wojewódzki fundusz sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku podatko wym.

7. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów, wojewódzki fundusz wzywa gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwa nia; w przypadku nieusunięcia braków lub błędów w tym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrze nia.

§3. Wojewódzki fundusz przekazuje na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą równowar tość wysokości utraconych dochodów z tytułu zwol nienia, o którym mowa w § 1, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, w którym nastą piło zwolnienie.

§4. W przypadku utraconych dochodów, należ nych za okres od dnia 30 lipca 2005 r. do dnia 31 grud nia 2005 r. termin, o którym mowa:

1) w § 2 ust. 3, upływa z dniem 25 września roku na stępującego po roku podatkowym;

2) w § 2 ust. 4, upływa z dniem 15 listopada roku na stępującego po roku podatkowym;

3) w § 2 ust. 6, upływa z dniem 15 października roku następującego po roku podatkowym;

4) w § 3, upływa z dniem 31 listopada roku następu jącego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: J. Szyszko Dziennik Ustaw Nr 142 — 7375 — Poz. 1023 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Âro dowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922). Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 20 lipca 2006 r. (poz. 1023) WZÓR WNIOSEK O ZWROT UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTU¸U ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOÂCI, B¢DÑCYCH W¸ASNOÂCIÑ SKARBU PA¡STWA, GRUNTÓW POKRYTYCH WODAMI JEZIOR O CIÑG¸YM DOP¸YWIE LUB ODP¸YWIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ GRUNTÓW ZAJ¢TYCH POD SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE Dziennik Ustaw Nr 142 — 7376 — Poz. 1023 OBJAÂNIENIA:

1) Cyfrowe symbole (identyfikatory) jednostek podziału administracyjnego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

2) Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości podaje się odrębnie dla gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, które według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok, w którym wniosek został złożony, są zwolnione z tego podatku.

3) Stawka podatku od nieruchomości, ustalona przez radę gminy, obowiązująca w roku, za który składany jest wniosek.

4) Wysokość utraconych dochodów ustala się jako sumę kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie danych zawartych w kolumnie 2 i 3.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2005-05-17
Data wydania: 2005-04-22
Data wejścia w życie: 2005-06-01
Data obowiązywania: 2005-06-01
Data uchylenia: 2008-10-01
Uwagi:

1) art. 27 pkt 28 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2005 r. z mocą od dnia 1 maja 2004 r.;

2) art. 27 pkt 23 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2005 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.;

3) art. 7-18, art. 26 lit. a, art. 27 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, pkt 3-9, 10, 11, 13, 17, 18, 25, 26, 29, 30 oraz art. 28, wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r.

4) art. 26 lit. b, wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. Art. 17 ust. 5 utracił moc z dniem 1 grudnia 2008 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732