Dz.U. 2005 nr 94 poz. 788

788 USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1) Art.

1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu dzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 75

7) wprowadza się następujące zmiany: ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawę z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowo dach osobistych, ustawę z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie czeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o za wodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obro tu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyj nym, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawę z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra cy, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia: — dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. Urz. UE L 251 z 3.10.2003), — dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich, będących rezy dentami długoterminowymi (Dz. Urz. UE L 016 z 23.01.2004), — dyrektywy Rady 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów depor tacji drogą powietrzną (Dz. Urz. UE L 321 z 6.12.2003), — dyrektywy Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub podlegali działaniom ułatwiającym nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi władzami (Dz. Urz. UE L 261 z 6.08.2004), — dyrektywy Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (Dz. Urz. UE L 031 z 6.02.2003), — dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz. Urz. WE L 212 z 7.08.2001). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej usta wie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

1) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) obywateli państw członkowskich Unii Europej skiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw, które nie należą do Unii Euro pejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze swobody prze pływu osób oraz członków ich rodzin, w zakre sie uregulowanym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i poby tu obywateli państw członkowskich Unii Euro pejskiej oraz członków ich rodzin na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z późn. zm.2));”;

2) w art. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) zezwolenie na pracę — zezwolenie na pracę wydawane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565);”;

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organ wydający decyzję lub postanowienie w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy może odstąpić od uzasad nienia, w całości lub w części, jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i po rządku publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2.”;

4) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art.

9. Jeżeli terytorialny zasięg działania oddzia łów Straży Granicznej nie obejmuje części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dania określone w art. 8, 62 ust. 5 i 7 i art. 71b ust. 4 i 6 wykonuje na tej części terytorium Komendant Główny Straży Granicznej.”;

5) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art.

10. Cudzoziemca ubiegającego się o wyda nie lub przedłużenie wizy, udzielenie ze zwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego Wspólnot Europejskich, zwa nego dalej „zezwoleniem na pobyt rezy denta długoterminowego WE”, należy pouczyć w języku dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążą cych na nim obowiązkach.”;

6) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a. Odciski linii papilarnych pobiera się w przypadkach, o których mowa w usta wie, od cudzoziemca, który ukończył 14 lat.”;

7) w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Warunki przekroczenia granicy przez cudzo ziemców uczniów szkół pochodzących z państw trzecich uczestniczących w wyciecz kach szkolnych z innego państwa członkow skiego Unii Europejskiej oraz warunki pobytu tych cudzoziemców na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej określają przepisy Unii Euro pejskiej.3)”;

8) w art. 15 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmie nie: „b) umów o małym ruchu granicznym lub umów, które określają warunki przekraczania granicy w przejściach na szlakach turystycznych prze cinających granicę,”;

9) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: „Art. 15a.

1. Cudzoziemcy będący członkami załóg statków morskich, przypływających do polskich portów morskich, prze kraczający granicę w celu zejścia na ląd i pobytu w granicach miasta por towego, posiadający ważny doku ment podróży oraz przepustkę wyda ną przez komendanta granicznej pla cówki kontrolnej Straży Granicznej, są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz.

2. Przepustkę wydaje, odmawia jej wy dania lub unieważnia komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej.

3. Przepustkę wydaje się cudzoziemco wi, o którym mowa w ust. 1, na wnio sek złożony przez armatora lub kapi tana statku morskiego albo upoważ nionego agenta występującego w je go imieniu.

4. Do wniosku o wydanie przepustki do łącza się listę członków załogi statku morskiego zawierającą informacje określone w załączniku do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego ob rotu morskiego, sporządzonej w Lon dynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 236, z 1972 r. Nr 27, poz. 199 oraz z 2003 r. Nr 131, poz. 1200).

5. W przepustce zamieszcza się:

1) imię (imiona) i nazwisko członka załogi statku morskiego;

2) nazwę i numer dokumentu podró ży, którym legitymuje się członek załogi statku morskiego; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6163 — Poz. 788 ———————

3) Przepisy określone w decyzji Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyję tych przez Radę na podstawie art. K. 3 ust. 2 lit. b) Trakta tu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich (Dz. Urz. WE L 327 z 19.12.1994). ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

3) nazwę statku morskiego;

4) nazwę portu (stoczni, przystani);

5) datę wystawienia przepustki oraz okres jej ważności;

6) odcisk stempla kontrolerskiego i podpis wystawiającego przepust kę;

7) informację, że przepustka jest waż na tylko z dokumentem podróży i upoważnia jej posiadacza do przebywania w obrębie miasta portowego.

6. Przepustka jest wydawana na okres po stoju statku morskiego w porcie wska zanym we wniosku o wydanie prze pustki, nie dłużej niż na okres 15 dni.

7. W przypadku nieprzewidzianego przedłużenia się okresu postoju stat ku morskiego, komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej może, na wniosek armatora lub kapi tana statku morskiego albo upoważ nionego agenta występującego w je go imieniu, przedłużyć ważność prze pustki na okres wskazany we wniosku o przedłużenie przepustki, nie dłużej niż na okres kolejnych 15 dni.

8. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, odmawia się wydania prze pustki, jeżeli zachodzi wobec niego którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 i 4—7.

9. Cudzoziemcowi, który został zatrzyma ny poza granicami miasta portowego lub po upływie okresu, na który zosta ła wydana przepustka, albo wobec któ rego zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4—6, unie ważnia się przepustkę.

10. Do odmowy wydania przepustki i jej unieważnienia mają odpowiednio za stosowanie przepisy art. 23. 1

1. Wydanie oraz unieważnienie przepust ki rejestruje się w ewidencji prowadzo nej przez komendanta granicznej pla cówki kontrolnej Straży Granicznej. 1

2. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie lub przedłużenie przepust ki oraz wzór przepustki, uwzględnia jąc dane, o których mowa w ust. 5.”;

10) w art. 26: a) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta dłu goterminowego WE;”, b) w pkt 4 lit. m otrzymuje brzmienie: „m) o którym mowa w art. 44 ust. 3, art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3,”; 1

1) art. 30 otrzymuje brzmienie: „Art. 30. Wizę wjazdową w celu realizacji zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwole nia na pobyt rezydenta długoterminowe go WE wydaje się cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie przed przekroczeniem granicy.”; 1

2) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wiza pobytowa długoterminowa może być wydana w celu wjazdu i pobytu, o którym mo wa w art. 26 pkt 4 lit. b i d—j, jeżeli okoliczno ści tego pobytu wymagają, aby trwał on dłużej niż 3 miesiące.”; 1

3) w art. 33: a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania han dlu ludźmi (Dz. Urz. WE L 203 z 1.08.2002), potwierdzone przez organ właściwy do pro wadzenia postępowania w sprawie zwalcza nia handlu ludźmi.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Wizę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, wydaje się na okres pobytu niezbędny do podjęcia przez cudzoziemca decyzji o współpracy z organem właściwym do prowadzenia po stępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.”; 1

4) w art. 45 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wniosek o wydanie lub przedłużenie wizy składa się na formularzu.”; 1

5) w art. 46: a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) konsul;”, b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: „7a. Przed wydaniem wizy organ właściwy do jej wydania może zwrócić się do Komen danta Głównego Straży Granicznej, a w ra zie potrzeby także do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wobec cudzoziemca zachodzą okoliczno ści, o których mowa w art. 42 pkt 1—4, 6 i 7. 7b. Organy, o których mowa w ust. 7a, są obo wiązane, w terminie 10 dni od dnia otrzy Dziennik Ustaw Nr 94 — 6164 — Poz. 788 mania wniosku, przekazać informacje, czy wobec cudzoziemca zachodzą okoliczno ści, o których mowa w art. 42 pkt 1—4, 6 i 7.”; 1

6) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemcowi, który wykaże, że istnieją wy jątkowe i pilne przyczyny, w szczególności hu manitarne, zawodowe lub ważny interes Rze czypospolitej Polskiej, wymagające jego wjaz du i pobytu na jej terytorium lub przejazdu przez to terytorium oraz że z powodów nieza leżnych od niego i nieprzewidywalnych nie mógł uzyskać wizy od konsula, wizę tranzyto wą lub wizę pobytową w celu, o którym mowa w art. 26 pkt 4 lit. b—f oraz i, może wydać ko mendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej.”; 1

7) w art. 48 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cu dzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, z wyjątkiem wizy wydanej na podstawie art. 33;”; 1

8) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie oraz przed upływem okresu ważności wizy, chyba że uzy skał przedłużenie wizy albo zezwolenie na za mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezy denta długoterminowego WE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 1

9) art. 53 i 54 otrzymują brzmienie: „Art. 5

3.

1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który:

1) posiada przyrzeczenie lub przedłu żenie przyrzeczenia wydania ze zwolenia na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamia rze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwole nie na pracę nie jest wymagane;

2) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązują cych w tym zakresie w Rzeczypospo litej Polskiej, korzystną dla gospodar ki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwe stycji, transferu technologii, wprowa dzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy;

3) zamierza jako osoba o uznanym dorobku artystycznym kontynu ować twórczość na terytorium Rze czypospolitej Polskiej;

4) bierze udział w szkoleniach i sta żach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Euro pejskiej;

5) zamierza jako członek rodziny za mieszkiwać wspólnie z pracowni kiem migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67);

6) jest małżonkiem obywatela pol skiego;

7) jako członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 54, przyby wa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym tery torium w celu połączenia z rodziną;

8) jest małoletnim dzieckiem cudzo ziemca urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeby wającym na tym terytorium bez opieki;

9) jest małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, o którym mowa w art. 54, i przebywał na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez okres 5 lat na podstawie zezwoleń na zamieszka nie na czas oznaczony udzielonych w związku z okolicznościami, o któ rych mowa w pkt 7;

10) przebywa na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na podstawie ze zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 7, w przypadku owdowienia, rozwodu, separacji lub śmierci wstępnego lub zstępnego pierw szego stopnia, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cu dzoziemca; 1

1) przebywa na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na podstawie ze zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 6, w przypadku owdowienia lub rozwodu, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cu dzoziemca; 1

2) jest małoletnim dzieckiem cudzo ziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo ny, urodzonym na terytorium Rze czypospolitej Polskiej; 1

3) posiada zezwolenie na pobyt rezy denta długoterminowego WE, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, Dziennik Ustaw Nr 94 — 6165 — Poz. 788 oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospo darczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkole nie zawodowe lub wykaże, że za chodzą inne okoliczności uzasad niające jego zamieszkiwanie na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 1

4) jest członkiem rodziny cudzoziem ca, o którym mowa w pkt 13, z któ rym przebywał na terytorium inne go państwa członkowskiego Unii Europejskiej, towarzyszącym mu lub chcącym się z nim połączyć; 1

5) jest ofiarą handlu ludźmi w rozu mieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi i spełnia łącznie następujące warunki: a) przebywa na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej, b) podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia po stępowania w sprawie zwalcza nia handlu ludźmi, c) zerwał kontakty z osobami po dejrzanymi o popełnienie czy nów zabronionych związanych z handlem ludźmi — jeżeli okoliczność, która jest pod stawą ubiegania się o to zezwole nie, uzasadnia jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej przez okres dłuższy niż 3 mie siące.

2. Za członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 i art. 54, z zastrzeżeniem ust. 3, uważa się:

1) osobę pozostającą z nim w związku małżeńskim uznawa nym przez prawo Rzeczypospoli tej Polskiej;

2) małoletnie dziecko tego cudzo ziemca i osoby pozostającej z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczy pospolitej Polskiej, w tym także dziecko przysposobione;

3) małoletnie dziecko tego cudzo ziemca, w tym także przysposo bione, pozostające na jego utrzy maniu, nad którym cudzozie miec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;

4) małoletnie dziecko osoby, o któ rej mowa w pkt 1, w tym także przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym spra wuje ona faktycznie władzę ro dzicielską.

3. Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, przebywającego na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, uważa się także wstęp nego w linii prostej.

4. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wykonujący lub zamie rzający wykonywać pracę w utwo rzonej przez siebie spółce komandy towej, spółce komandytowo-akcyj nej, spółce z ograniczoną odpowie dzialnością lub spółce akcyjnej albo w takiej spółce, do której przystąpił lub objął bądź nabył jej udziały lub akcje, jest obowiązany wykazać, że działalność tej spółki spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2.

5. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cu dzoziemcowi, który:

1) zamierza podjąć lub kontynu ować studia lub szkolenie zawo dowe na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej;

2) wykaże, że zachodzą inne, niż określone w pkt 1 i ust. 1, okolicz ności uzasadniające jego za mieszkiwanie na terytorium Rze czypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

6. Cudzoziemiec jest obowiązany po twierdzić zamiar podjęcia lub kon tynuowania studiów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaświad czeniem jednostki prowadzącej stu dia o przyjęciu na studia.

7. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14 oraz ust. 5, jest obowiązany posiadać:

1) stabilne i regularne źródło do chodu wystarczającego do po krycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostają cych na jego utrzymaniu;

2) ubezpieczenie zdrowotne w ro zumieniu przepisów o powszech nym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Warunek, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest spełniony także wtedy, gdy koszty utrzymania cu dzoziemca pokrywa członek rodzi Dziennik Ustaw Nr 94 — 6166 — Poz. 788 ny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma moż liwość wywiązania się z tego obo wiązku.

9. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony na podstawie ust. 1 pkt 7, będącego członkiem rodziny cudzoziemca po siadającego status uchodźcy, gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zo stał złożony przed upływem 3 mie sięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy.

10. Dochód, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, po odliczeniu kosztów za mieszkania, przypadający na każde go członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą sa motną, musi być wyższy niż wyso kość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomo cy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565). Art. 5

4. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, udziela się członkowi rodzi ny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) na podstawie zezwolenia na osiedle nie się;

2) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

3) posiadającego status uchodźcy;

4) co najmniej 2 lata na podstawie ze zwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udziele nie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla członka rodziny — na podstawie zezwolenia wydanego na okres pobytu nie krótszy niż rok.”;

20) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organ prowadzący postępowanie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywa tela polskiego lub małżonkiem cudzoziemca za mieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 54, ustala, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzie laniu zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że:

1) jedno z małżonków przyjęło korzyść mająt kową w zamian za wyrażenie zgody na za warcie małżeństwa, o ile nie wynika to ze zwyczaju ugruntowanego w danym pań stwie lub grupie społecznej;

2) małżonkowie nie wypełniają prawnych obo wiązków wynikających z zawarcia małżeń stwa;

3) małżonkowie nie zamieszkują wspólnie;

4) małżonkowie nie spotkali się nigdy przed za warciem małżeństwa;

5) małżonkowie nie mówią językiem zrozumia łym dla obojga;

6) małżonkowie nie są zgodni co do dotyczą cych ich danych osobowych i innych istot nych okoliczności, które ich dotyczą;

7) jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już małżeństwa dla pozoru.”; 2

1) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo ny udziela się:

1) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, na okres do dnia, do którego udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi, do którego zamierza przybyć lub przybył w celu połącze nia z rodziną, a jeżeli cudzoziemiec ten po siada zezwolenie na osiedlenie się, zezwole nie na pobyt rezydenta długoterminowe go WE lub status uchodźcy nadany w Rze czypospolitej Polskiej — na okres 2 lat;

2) małoletniemu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12, na okres do dnia, do którego udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jego przedstawicielowi usta wowemu;

3) członkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, na okres do dnia, do którego udzielono zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony temu cudzo ziemcowi;

4) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15, na okres 6 miesięcy;

5) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 5 pkt 1, na okres do roku.”; 2

2) art. 57 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

7.

1. Cudzoziemcowi odmawia się udziele nia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli:

1) nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 53;

2) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6167 — Poz. 788

3) okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie inny niż deklarowany;

4) podstawą ubiegania się o zezwole nie jest zawarcie związku małżeń skiego z obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, o którym mowa w art. 54, a związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów o udziela niu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

5) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypo spolitej Polskiej;

6) w postępowaniu o udzielenie ze zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony: a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, b) zeznał nieprawdę lub zataił praw dę albo, w celu użycia za auten tyczny, podrobił lub przerobił do kument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał;

7) stwierdzono u niego chorobę lub za każenie, podlegające obowiązkowe mu leczeniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o choro bach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.

4) ), lub istnieje podejrzenie takiej choroby lub zakażenia, a cudzoziemiec nie wyraża zgody na to leczenie;

8) nie wywiązuje się z zobowiązań po datkowych wobec Skarbu Państwa;

9) przebywa na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej nielegalnie.

2. Cudzoziemcowi przebywającemu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 32 ust. 3, odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli podstawą ubiegania się o zezwolenie są okoliczności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 lub 2.

3. Cudzoziemcowi małżonkowi obywatela pol skiego lub osoby posiadającej zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezy denta długoterminowego WE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie można odmówić udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby którakolwiek z przyczyn, o których mo wa w ust. 1 pkt 3 i 7—9.

4. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7 i 13, oraz członkowi rodziny cudzo ziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, nie można odmówić udzielenia kolejnego ze zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 7.

5. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15, nie można odmówić udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo ny, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 7 lub 9.

6. Cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest niepożądany, można w decyzji o odmowie ze zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zobowiązać do opuszczenia tego terytorium w terminie określonym w decyzji.

7. Do decyzji o odmowie zezwolenia na zamiesz kanie na czas oznaczony, w której zobowiązuje się cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpo wiednio przepisy o postępowaniu w sprawie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rze czypospolitej Polskiej.”; 2

3) w art. 58: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wystąpiła którakolwiek z okoliczności, o któ rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2—9;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do cofania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony stosuje się odpowiednio art. 57 ust. 3—5.”, c) uchyla się ust. 3; 2

4) w art. 60: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, udziela się na wniosek cudzoziemca za mieszkującego na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej, o którym mowa w art. 54, z tym że do udzielenia zezwolenia dziecku, o któ rym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 3 i 4, jest po trzebna zgoda osoby, która sprawuje nad nim władzę rodzicielską.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Wniosek o udzielenie zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony składa się na formularzu.”, c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: „5a. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14, jest obowiązany Dziennik Ustaw Nr 94 — 6168 — Poz. 788 ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135. dołączyć do wniosku także tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w któ rym przebywa lub zamierza przebywać, oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania. 5b. Za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny lub małżonek, rodzice małżonka, lub ro dzeństwo cudzoziemca.”; 2

5) w art. 61: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co naj mniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub termi nu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wniosek cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 33, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że cudzoziemiec występuje z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15.”; 2

6) art. 62 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

2.

1. Decyzję w sprawie udzielenia zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze wzglę du na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.

2. Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula. Konsul do łącza do wniosku informację, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią za grożenie dla obronności lub bezpie czeństwa państwa albo ochrony bez pieczeństwa i porządku publicznego.

3. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego po bytu cudzoziemca jest obowiązany zwrócić się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta woje wódzkiego Policji, Szefa Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce za mieszkania cudzoziemca za granicą lub do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią za grożenie dla obronności lub bezpie czeństwa państwa albo ochrony bez pieczeństwa i porządku publicznego.

4. W przypadku innym niż wydanie decy zji o udzieleniu zezwolenia na zamiesz kanie na czas oznaczony, wojewoda właściwy ze względu na miejsce za mierzonego pobytu cudzoziemca in formuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o złożeniu przez cudzo ziemca wniosku o udzielenie zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony i sposobie załatwienia sprawy.

5. Organy, o których mowa w ust. 3, są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazać infor macje, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej stanowią zagrożenie dla obron ności lub bezpieczeństwa państwa al bo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

6. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 3, nie przekażą informacji w ter minie 30 dni od dnia otrzymania wnio sku, uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.

7. W szczególnie uzasadnionych przy padkach termin, o którym mowa w ust. 5, może być przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia wojewodę.

8. Decyzję o cofnięciu zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a jeżeli cudzoziemiec opuścił na stałe teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej — wo jewoda, który to zezwolenie wydał.

9. Wojewoda informuje:

1) Prezesa Urzędu do Spraw Repatria cji i Cudzoziemców o: a) udzieleniu zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony cu dzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, b) odmowie udzielenia kolejnego ze zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi, o któ rym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, lub członkowi jego rodziny, c) cofnięciu zezwolenia na zamiesz kanie na czas oznaczony cudzo ziemcowi, o którym mowa Dziennik Ustaw Nr 94 — 6169 — Poz. 788 w art. 53 ust. 1 pkt 13, lub człon kowi jego rodziny;

2) Komendanta Głównego Straży Gra nicznej i komendanta wojewódzkie go Policji o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.”; 2

7) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyż szego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze roz porządzenia, wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia, zawierającego w szczególności: imię i nazwisko cudzoziemca, datę i miejsce jego urodzenia, obywatelstwo, nazwę i adres jed nostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia nauki oraz okres nauki, na jaki cudzoziemiec został zakwalifikowany.”; 2

8) rozdział 5 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 5 Zezwolenie na osiedlenie się i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE Art. 6

4.

1. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:

1) jest małoletnim dzieckiem cudzo ziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pozostaje w związku małżeńskim, za wartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złoże niem wniosku przebywał nieprzerwa nie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszka nie na czas oznaczony;

3) bezpośrednio przed złożeniem wnio sku przebywał nieprzerwanie na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowa ny lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;

4) jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodziciel ską.

2. Cudzoziemcowi przebywającemu na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowa ny udzielonej w związku z rozpatrze niem wniosku o nadanie statusu uchodźcy zalicza się do okresu nieprze rwanego pobytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, także okres pobytu w cza sie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, choćby cudzoziemiec był w tym okresie umieszczony w strzeżo nym ośrodku lub w areszcie w celu wy dalenia.

3. Do postępowania o udzielenie zezwole nia na osiedlenie się cudzoziemcowi małżonkowi obywatela polskiego stosu je się art. 55.

4. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w okresach, o których mo wa w ust. 1 pkt 2 lub 3, chyba że prze rwa była spowodowana:

1) wykonywaniem obowiązków zawo dowych lub świadczeniem pracy po za terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znaj duje się na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej;

2) towarzyszeniem małżonkowi wyko nującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;

3) potrzebą uzyskania dokumentu po dróży;

4) leczeniem cudzoziemca.

5. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się na czas nieoznaczony.

6. Zezwolenie na osiedlenie się wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego WE. Art. 6

5.

1. Zezwolenia na pobyt cudzoziemca dłu goterminowego WE udziela się cudzo ziemcowi przebywającemu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpo średnio przed złożeniem wniosku, legal nie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:

1) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumie niu przepisów o powszechnym ubez pieczeniu zdrowotnym lub potwier dzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rze czypospolitej Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzo ziemca:

1) odbywającego studia lub szkolenie zawodowe; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6170 — Poz. 788

2) posiadającego zgodę na pobyt tolero wany, azyl, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzy stającego z ochrony czasowej;

3) ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu;

4) pracownika „au pair”, sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcę świadczące go usługi transgraniczne;

5) przebywającego na terytorium Rze czypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 33, lub ze zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7;

6) o którym mowa w art. 110.

3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodzi ny pozostającego na utrzymaniu cudzo ziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się pobytu cudzo ziemca:

1) zatrzymanego, umieszczonego w strze żonym ośrodku, w areszcie w celu wy dalenia, w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności na podstawie orzeczeń wydanych na podstawie ustaw;

2) jako pracownika „au pair”, sezono wego, delegowanego przez usługo dawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi transgraniczne;

3) na podstawie wizy, o której mowa w art. 33, lub zezwolenia na zamiesz kanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7;

4) jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu konsularnego i członka personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osoby zrównanej z nimi na pod stawie ustaw, umów lub powszech nie ustalonych zwyczajów międzyna rodowych.

5. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1, zalicza się połowę okresu po bytu cudzoziemca na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 53 ust. 5 pkt 1.

6. Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nieprzerwany, stosuje się art. 64 ust. 4.

7. Zezwolenia na pobyt rezydenta długo terminowego WE udziela się na czas nieoznaczony. Art. 6

6. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, jeżeli:

1) nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 64 ust. 1;

2) jego dane znajdują się w wykazie cu dzoziemców, których pobyt na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej jest nie pożądany;

3) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

4) podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim, a związek mał żeński został zawarty wyłącznie w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwo lenia na zamieszkanie na czas oznaczo ny lub zezwolenia na osiedlenie się;

5) w postępowaniu o udzielenie zezwole nia na osiedlenie się: a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdzi we dane osobowe lub fałszywe infor macje, b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako auten tycznego używał;

6) nie wywiązuje się z zobowiązań podat kowych wobec Skarbu Państwa. Art. 6

7. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego WE, jeżeli:

1) nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 65 ust. 1;

2) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku pu blicznego. Art. 6

8.

1. Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli:

1) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo Dziennik Ustaw Nr 94 — 6171 — Poz. 788 ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź interes Rzeczypo spolitej Polskiej;

2) w postępowaniu o udzielenie zezwo lenia na osiedlenie się zeznał nie prawdę lub zataił prawdę albo, w ce lu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego do kumentu jako autentycznego używał;

3) został skazany prawomocnym wyro kiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności;

4) opuścił na stałe terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, cudzoziemcowi prze bywającemu na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej w decyzji o cofnięciu ze zwolenia na osiedlenie się nakazuje się opuszczenie tego terytorium w terminie określonym w decyzji.

3. Do postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się, w części dotyczącej nakazu opuszczenia teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawie wydalenia. Art. 6

9.

1. Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, jeżeli:

1) nabycie zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego WE nastą piło w sposób niezgodny z prawem;

2) stanowi on rzeczywiste i poważne za grożenie dla obronności lub bezpie czeństwa państwa albo dla bezpie czeństwa i porządku publicznego;

3) opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat;

4) opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie 12 miesięcy;

5) uzyskał na terytorium innego pań stwa członkowskiego Unii Europej skiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

2. Organ prowadzący postępowanie w spra wie cofnięcia zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego WE, w przy padku gdy zachodzą okoliczności, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiąza ny uwzględnić:

1) okres pobytu cudzoziemca na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jego wiek;

3) istnienie związków z Rzecząpospolitą Polską lub brak związków z krajem pochodzenia;

4) skutki dla cudzoziemca i członków je go rodziny, które powstaną w przy padku cofnięcia zezwolenia.

3. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na po byt rezydenta długoterminowego WE, wydanej na podstawie ust. 1 pkt 2, cu dzoziemcowi nakazuje się opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji.

4. Do postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na pobyt rezydenta długo terminowego WE, w części dotyczącej nakazu opuszczenia terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawie wydalenia, z wyłączeniem art. 90 ust. 2. Art. 70. W przypadku gdy zezwolenie na pobyt re zydenta długoterminowego WE zostało cofnięte z przyczyn, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 3—5, kolejnego zezwo lenia na pobyt rezydenta długotermino wego WE udziela się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki określone w art. 65, z tym że bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia powinien przebywać legalnie i nieprzerwanie na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej co naj mniej przez 3 lata. Art. 7

1.

1. Zezwolenia na osiedlenie się lub zezwo lenia na pobyt rezydenta długotermino wego WE udziela się na wniosek cudzo ziemca.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się może obejmować dzieci cudzoziemca lub inne osoby pozostają ce pod jego opieką.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, za wiera:

1) dane cudzoziemca, w zakresie nie zbędnym do udzielenia zezwolenia;

2) dane objętych wnioskiem dzieci i in nych osób wpisanych do dokumentu podróży cudzoziemca, w zakresie nie zbędnym do wydania zezwolenia, w przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się;

3) informację o podróżach i pobytach zagranicznych odbytych w okresie ostatnich 5 lat.

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE skła da się na formularzu.

5. Cudzoziemiec jest obowiązany uzasad nić wniosek, przedstawić ważny doku Dziennik Ustaw Nr 94 — 6172 — Poz. 788 ment podróży oraz dołączyć do wnio sku:

1) fotografie osób objętych wnioskiem;

2) dokumenty niezbędne do potwier dzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubie ganie się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na po byt rezydenta długoterminowego WE;

3) tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać, oraz doku menty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania.

6. Za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny lub małżonek, rodzice małżon ka, lub rodzeństwo cudzoziemca.

7. W szczególnie uzasadnionym przypad ku, gdy cudzoziemiec nie posiada waż nego dokumentu podróży i nie ma moż liwości jego uzyskania, może przedsta wić inny dokument potwierdzający jego tożsamość. Art. 71a.

1. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE w czasie zgod nego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE zło żony przez cudzoziemca przebywają cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 33, lub przez cudzoziem ca, o którym mowa w art. 110, oraz wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe go WE złożony przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1—4, lub przebywającego na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7, pozosta wia się bez rozpoznania.

3. W przypadku gdy przed upływem zgodnego z prawem okresu pobytu cu dzoziemca na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej nie została wydana de cyzja ostateczna w sprawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na po byt rezydenta długoterminowego WE, wojewoda wydaje cudzoziemcowi wi zy na okres pobytu do czasu wydania decyzji ostatecznej. Art. 71b.

1. Decyzję w sprawie udzielenia zezwole nia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe go WE wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego po bytu cudzoziemca.

2. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu ze zwolenia na osiedlenie się lub zezwole nia na pobyt rezydenta długotermino wego WE wojewoda właściwy ze wzglę du na miejsce zamierzonego pobytu cu dzoziemca jest obowiązany zwrócić się do komendanta oddziału Straży Gra nicznej, komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, z wnioskiem o prze kazanie informacji, czy wjazd i pobyt cu dzoziemca na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa pań stwa albo ochrony bezpieczeństwa i po rządku publicznego.

3. W przypadku innym niż wydanie decy zji o udzieleniu zezwolenia na osiedle nie się lub zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego WE, woje woda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca in formuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o złożeniu przez cudzo ziemca wniosku o udzielenie zezwole nia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe go WE i sposobie załatwienia sprawy.

4. Organy, o których mowa w ust. 2, są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazać infor macje, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej stanowią zagrożenie dla obron ności lub bezpieczeństwa państwa al bo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 2, nie przekażą informacji w ter minie 30 dni od dnia otrzymania wnio sku, uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.

6. W szczególnie uzasadnionych przy padkach termin, o którym mowa w ust. 4, może być przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia wojewodę.

7. Decyzję o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wy Dziennik Ustaw Nr 94 — 6173 — Poz. 788 daje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, Komen danta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komen danta oddziału Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji.

8. Wojewoda informuje Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców o udzieleniu cudzoziemcowi zezwole nia na pobyt rezydenta długotermino wego WE, gdy cudzoziemiec posiada takie zezwolenie udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europej skiej. Art. 71c. Załatwienie sprawy udzielenia zezwole nia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia po stępowania, a w postępowaniu odwo ławczym — w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania. Art. 71d. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe go WE oraz liczbę fotografii i wymogi do tyczące fotografii dołączanych do wnio sków. W rozporządzeniu uwzględnia się dane dotyczące cudzoziemca, o których mowa w art. 12, w zakresie niezbędnym do udzielenia zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, oraz dane, o któ rych mowa w art. 71 ust. 3.”; 2

9) art. 72 otrzymuje brzmienie: „Art. 7

2.

1. Kartę pobytu wydaje się cudzoziemco wi, który uzyskał:

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;

2) zezwolenie na osiedlenie się;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta dłu goterminowego WE;

4) status uchodźcy;

5) zgodę na pobyt tolerowany.

2. Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz upraw nia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

3. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał:

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jest ważna przez okres tego zezwolenia;

2) zezwolenie na osiedlenie się, jest ważna 10 lat;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta dłu goterminowego WE, jest ważna 5 lat.”; 30) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Polski dokument podróży dla cudzoziemca wy daje się na wniosek cudzoziemca, który posia da zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub zgodę na pobyt tolerowany, jeżeli utracił on dokument podróży albo gdy jego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił waż ność, a uzyskanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży nie jest możliwe.”; 3

1) w art. 74 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Posiadanie przez cudzoziemca polskiego doku mentu tożsamości cudzoziemca nie zwalnia od obowiązku uzyskania wizy, zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego WE.”; 3

2) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Tymczasowy polski dokument podróży dla cu dzoziemca wydaje się cudzoziemcowi posiada jącemu zezwolenie na osiedlenie się, zezwole nie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub zgodę na pobyt tolerowany, który podczas pobytu za granicą utracił swój dokument po dróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, zamierzają cemu powrócić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy uzyskanie przez niego innego do kumentu podróży nie jest możliwe.”; 3

3) art. 77 otrzymuje brzmienie: ,,Art. 7

7. Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu, polski dokument podróży dla cudzoziemca lub polski do kument tożsamości cudzoziemca w przy padku:

1) zmiany danych w nich zamieszczo nych;

2) zmiany wyglądu utrudniającej ustale nie jego tożsamości;

3) uszkodzenia ich w stopniu utrudniają cym posługiwanie się nimi;

4) upływu terminu ważności karty poby tu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na osiedlenie się lub ze zwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego WE;

5) ich utraty lub zniszczenia.”; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6174 — Poz. 788 3

4) w art. 78 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość, a cudzoziemiec ubiegający się o wymianę kar ty pobytu ważny dokument podróży, i dołączyć do wniosku:

1) fotografie osób objętych wnioskiem;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia da nych i okoliczności podanych we wniosku.

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeże li cudzoziemiec ubiegający się o wymianę kar ty pobytu nie posiada i nie ma możliwości uzy skania ważnego dokumentu podróży, może przedstawić inny dokument potwierdzający je go tożsamość.”; 3

5) w art. 80: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) kartę pobytu — po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego, decyzji o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwole nia na osiedlenie się lub zezwolenia na po byt rezydenta długoterminowego WE;

2) polski dokument podróży dla cudzoziemca — po doręczeniu dokumentu podróży lub decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta dłu goterminowego WE;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Cudzoziemcowi, który opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskutek cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony, zezwolenia na osiedlenie się lub ze zwolenia na pobyt rezydenta długotermino wego WE, wydaje się zaświadczenie o zwro cie karty pobytu, polskiego dokumentu po dróży dla cudzoziemca lub polskiego doku mentu tożsamości cudzoziemca, ważne do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospo litej Polskiej.”; 3

6) w art. 81: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kartę pobytu wydaje wojewoda, który wy dał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długotermi nowego WE.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Cudzoziemiec jest obowiązany odebrać oso biście kartę pobytu i inne dokumenty, o któ rych mowa w ust. 2—5, a w przypadku ma łoletniego poniżej 1

3. roku życia — odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.”; 3

7) w art. 83 w ust. 2 w pkt 3 w lit. b średnik zastępu je się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) zgodę na pobyt tolerowany;”; 3

8) po art. 84 dodaje się art. 84a w brzmieniu: „Art. 84a.

1. Cudzoziemcy uczniowie szkoły po chodzący z państw trzecich, uczestni czący w wycieczce szkolnej do innego państwa członkowskiego Unii Euro pejskiej na zasadach określonych przez przepisy Unii Europejskiej5), mogą być objęci listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej sporządzaną przez dyrektora szkoły.

2. Dane dotyczące cudzoziemców obję tych listą podróżujących dla wycie czek w Unii Europejskiej oraz ich pra wo do ponownego wjazdu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej po twierdza, na wniosek dyrektora szko ły, wojewoda właściwy dla siedziby szkoły.

3. Minister właściwy do spraw we wnętrznych, w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw zagranicz nych oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formu larza listy podróżujących dla wycie czek Unii Europejskiej, uwzględniając postanowienia załącznika do decyzji Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopa da 1994 r. w sprawie wspólnych dzia łań przyjętych przez Radę na podsta wie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień po dróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich (Dz. Urz. WE L 327 z 19.12.1994).”; 3

9) w art. 85: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organy Straży Granicznej i Policji sprawują kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cu dzoziemców, wojewoda i organy Służby Celnej mogą sprawować kontrolę legalno ści pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nie zbędnym do prowadzenia przez te organy Dziennik Ustaw Nr 94 — 6175 — Poz. 788 ———————

5) Przepisy określone w decyzji Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych działań przyję tych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Trakta tu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach Członkowskich. postępowań w sprawach cudzoziemców lub w sprawach celnych.”; 40) w art. 88: a) w ust. 1: — pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) przebywa na tym terytorium bez wyma ganej wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osie dlenie się lub zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego WE;

2) wykonywał pracę niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za trudnienia i instytucjach rynku pracy al bo podjął działalność gospodarczą nie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Rzeczypospolitej Pol skiej;”, — w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 10 w brzmieniu: „

10) został skazany w Rzeczypospolitej Pol skiej prawomocnym orzeczeniem na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do prze prowadzenia postępowania o przekaza nie go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, nie wy daje się decyzji o wydaleniu.”; 4

1) art. 89 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

9.

1. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca nie wydaje się, a wydanej nie wykonuje, jeżeli:

1) zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany na pod stawie art. 97 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cu dzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemiec jest małżonkiem oby watela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osie dlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE i jego dalszy pobyt nie stanowi za grożenia dla obronności lub bezpie czeństwa państwa lub bezpieczeń stwa i porządku publicznego, chyba że związek małżeński został zawarty w celu uniknięcia wydalenia;

3) wobec cudzoziemca toczy się postę powanie o nadanie statusu uchodźcy.

2. Wojewoda stwierdza wygaśnięcie de cyzji o wydaleniu cudzoziemca wyda nej przed wszczęciem postępowania o nadanie statusu uchodźcy, gdy decy zja o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy stanie się ostateczna.

3. Do postępowania w sprawie wydale nia cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio art. 55.”; 4

2) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu: „Art. 90a. Decyzje o wydaleniu mogą być przeka zywane za pośrednictwem urządzeń umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym oraz za pośrednictwem sieci telekomunikacyj nych i doręczane cudzoziemcowi w for mie uzyskanej w wyniku takiego przeka zu.”; 4

3) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organ występujący z wnioskiem o wydanie de cyzji o wydaleniu cudzoziemca lub komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na siedzibę wojewody, który wydał decyzję na wniosek Ministra Obrony Narodowej, organu Służby Celnej lub z urzędu, pobiera od cudzo ziemca, któremu wydano decyzję o wydaleniu, odciski linii papilarnych, jeżeli nie zostały one pobrane na podstawie art. 14 ust. 2, art. 98 ust. 4 lub art. 101 ust. 3, oraz sporządza jego fotografię, chyba że fotografia została sporzą dzona wcześniej w postępowaniu karnym na podstawie art. 74 § 2 pkt 1 Kodeksu postępo wania karnego lub w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 4

4) w art. 95: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemiec, któremu wydano decyzję o wydaleniu, może być doprowadzony do granicy albo do granicy państwa, do które go zostaje wydalony, lub do portu lotnicze go albo morskiego tego państwa, w przy padku gdy:

1) przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;

2) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji o wydaleniu lub w decyzji zawierającej nakaz opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej;

3) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo interes Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzja o wydaleniu cudzoziemca została wydana w związku z okolicznością, o któ rej mowa w art. 88 ust. 1 pkt 7.”, Dziennik Ustaw Nr 94 — 6176 — Poz. 788 b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej odnotowuje w rejestrze spraw dotyczących wydalenia z Rzeczypo spolitej Polskiej datę opuszczenia przez cu dzoziemca tego terytorium lub informuje o tym niezwłocznie wojewodę, który wydał decyzję o wydaleniu.”; 4

5) w art. 96: a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) pracodawca, jeżeli wydalenie cudzoziemca następuje na skutek wykonywania przez niego pracy niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”, b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: „

4) koszty pomocy udzielonej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej w związku z zastosowaniem tranzytu drogą powietrzną przez jego terytorium;

5) koszty pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia.”; 4

6) w art. 98 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmie niu: „

4. Organ, o którym mowa w ust. 1, pobiera od cu dzoziemca, któremu wydano decyzję o zobo wiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej, odciski linii papilarnych, jeże li nie zostały one pobrane na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1 lub art. 101 ust. 3.

5. Do pobierania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca, któremu wydano decyzję o zo bowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej, stosuje się przepis art. 14 ust. 3.”; 4

7) po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu: „Rozdział 8a Tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną Art. 100a.

1. Jeżeli doprowadzenie cudzoziemca do portu lotniczego państwa, do któ rego ma być wydalony, nie jest moż liwe z uzasadnionych praktycznych powodów przy wykorzystaniu lotu bezpośredniego z terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej, Komendant Głów ny Straży Granicznej występuje z wnioskiem do centralnego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zezwolenie na przejazd cudzoziemca przez obszar portu lotni czego tego państwa, zwany dalej „tranzytem drogą powietrzną”.

2. W przypadku gdy jest to niezbędne, wniosek o zezwolenie na tranzyt dro gą powietrzną dotyczy także wszyst kich osób, które są odpowiedzialne za cudzoziemca podczas tranzytu, w tym osób sprawujących nad nim opiekę medyczną i tłumaczy, zwanych dalej „eskortą”.

3. Komendant Główny Straży Granicz nej doręcza wniosek o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną centralne mu organowi państwa członkowskie go Unii Europejskiej co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem tran zytu.

4. W szczególnie pilnych przypadkach terminu, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się.

5. Do tranzytu drogą powietrzną można przystąpić po uzyskaniu zezwolenia centralnego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, chyba że co innego wynika z dwu stronnych lub wielostronnych poro zumień lub umów.

6. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia, wzór formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą po wietrzną, uwzględniając postanowie nia dyrektywy Rady 2003/110/UE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną (Dz. Urz. UE L 321 z 6.12.2003). Art. 100b.

1. Komendant Główny Straży Granicz nej uzgadnia z centralnym organem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zakres pomocy w tranzy cie drogą powietrzną i sposób jego przeprowadzenia zapewniający za kończenie tranzytu w czasie nie dłuż szym niż 24 godziny.

2. W przypadku gdy tranzyt drogą po wietrzną nie może być zakończony w ciągu 24 godzin, Komendant Głów ny Straży Granicznej może uzgodnić z organem centralnym innego pań stwa członkowskiego Unii Europej skiej jego przedłużenie, nie więcej jednak niż o 48 godzin. Art. 100c. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 100a ust. 1, zezwala się niezwłocz nie na ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy:

1) centralny organ państwa członkow skiego Unii Europejskiej cofnął zezwo lenie na tranzyt drogą powietrzną;

2) podczas tranzytu drogą powietrzną wjechał bez zezwolenia na terytorium Dziennik Ustaw Nr 94 — 6177 — Poz. 788 państwa członkowskiego Unii Euro pejskiej, na którego obszarze znajdu je się port lotniczy, przez który jest wykonywany tranzyt;

3) jego wydalenie do kraju przeznacze nia lub innego państwa tranzytu lub jego wejście na pokład statku po wietrznego okazało się bezskuteczne;

4) wykonanie tranzytu jest niemożliwe z innego powodu. Art. 100d.

1. Koszty związane z ponownym wjaz dem cudzoziemca na terytorium Rze czypospolitej Polskiej ponosi Skarb Państwa.

2. Skarb Państwa zwraca koszty pomo cy w tranzycie drogą powietrzną udzielonej przez inne państwo człon kowskie Unii Europejskiej.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest mi nister właściwy do spraw wewnętrz nych, ze środków będących w dyspo zycji Komendanta Głównego Straży Granicznej. Art. 100e. Jeżeli doprowadzenie cudzoziemca do portu lotniczego państwa, do którego ma być wydalony z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europej skiej, nie jest możliwe przy wykorzysta niu lotu bezpośredniego z terytorium te go państwa, Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek centralnego or ganu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, udziela zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska. Art. 100f.

1. Komendant Główny Straży Granicznej zawiadamia o udzieleniu lub odmo wie udzielenia zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną centralny organ in nego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 48 godzin od otrzymania wniosku.

2. W uzasadnionych przypadkach ter min, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony o kolejne 48 godzin. Art. 100g.

1. Komendant Główny Straży Granicz nej może odmówić udzielenia zezwo lenia na tranzyt drogą powietrzną, w przypadku gdy:

1) cudzoziemiec jest oskarżony w Rzeczypospolitej Polskiej o po pełnienie przestępstwa lub jest po szukiwany w celu wykonania wyro ku;

2) tranzyt przez terytorium innych państw lub przyjęcie cudzoziemca przez państwo, do którego jest wy dalany, nie są wykonalne;

3) wykonanie decyzji o wydaleniu wymaga zmiany lotniska na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa pu blicznego, zdrowia publicznego lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej;

5) udzielenie pomocy w wykonaniu tranzytu jest niemożliwe.

2. Komendant Główny Straży Granicz nej może cofnąć zezwolenie na tran zyt drogą powietrzną, jeżeli okolicz ności, o których mowa w ust. 1, wyj dą na jaw po jego udzieleniu.

3. Komendant Główny Straży Granicz nej niezwłocznie zawiadamia central ny organ innego państwa członkow skiego Unii Europejskiej:

1) o odmowie udzielenia lub cofnię ciu zezwolenia na tranzyt drogą po wietrzną;

2) o najbliższym terminie, w którym wykonanie tranzytu drogą powietrz ną będzie możliwe — w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia ze zwolenia na tranzyt drogą powietrz ną na podstawie ust. 1 pkt 5. Art. 100h.

1. Komendant Główny Straży Granicz nej, na wniosek centralnego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może udzielić pomocy w tranzycie drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska, polegają cej w szczególności na:

1) przejęciu cudzoziemca na pokła dzie statku powietrznego i konwo jowaniu go w obszarze lotniska;

2) zapewnieniu cudzoziemcowi oraz jego eskorcie: a) niezbędnej opieki medycznej, b) wyżywienia;

3) odbiorze, przechowywaniu i prze kazywaniu dokumentów podróży cudzoziemca;

4) powiadamianiu centralnego orga nu innego państwa członkowskie go Unii Europejskiej o miejscu i czasie odlotu cudzoziemca, jeżeli tranzyt odbywa się bez eskorty;

5) przekazywaniu centralnemu orga nowi innego państwa członkow skiego Unii Europejskiej istotnych informacji dotyczących wykonania tranzytu; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6178 — Poz. 788

6) zapewnieniu cudzoziemcowi za kwaterowania w czasie wykonywa nia tranzytu;

7) przeciwdziałaniu próbom uniemoż liwienia wykonania tranzytu podej mowanym przez cudzoziemca.

2. Komendant Główny Straży Granicz nej po zakończeniu tranzytu drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska, występuje do centralnego organu innego państwa członkow skiego Unii Europejskiej o pokrycie kosztów udzielonej pomocy. Art. 100i.

1. Funkcjonariusze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, należący do eskorty, podczas wyko nywania tranzytu drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska:

1) są uprawnieni do stosowania wo bec cudzoziemca środków przymu su bezpośredniego przez użycie si ły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podob nych technik obrony lub ataku w celu odparcia czynnej napaści lub kajdanek w celu zapobiegnięcia czynnej napaści;

2) mogą współdziałać z funkcjonariu szami Straży Granicznej, stosując środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebie wynikają cej z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom, zgodnie z warunkami użycia środków przy musu bezpośredniego przez funk cjonariuszy Straży Granicznej, okre ślonymi w ustawie z dnia 12 paź dziernika 1990 r. o Straży Granicz nej, gdy wystąpi bezpośrednie i po ważne zagrożenie podjęcia przez cudzoziemca ucieczki, okaleczenia siebie lub osób trzecich lub znisz czenia mienia.

2. Funkcjonariusze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, należący do eskorty, podczas wyko nywania tranzytu drogą powietrzną przez obszar polskiego lotniska posia dają upoważnienie do wykonywania tranzytu drogą powietrzną, noszą ubranie cywilne i nie mogą być uzbrojeni. Art. 100j. Do spraw uregulowanych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów Ko deksu postępowania administracyjnego oraz o postępowaniu przed sądami ad ministracyjnymi.”; 4

8) w art. 101: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemiec, wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o wydaleniu albo który uchyla się od wyko nania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu, może być zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin.”, b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wystąpić do wojewody z wnioskiem o wy danie decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego WE;”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Zatrzymanego cudzoziemca zwalnia się:

1) jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzy mania nie został przekazany do dyspozy cji sądu wraz z wnioskiem o umieszcze nie w strzeżonym ośrodku albo o zasto sowanie aresztu w celu wydalenia;

2) jeżeli w ciągu 24 godzin od chwili prze kazania do dyspozycji sądu nie doręczo no mu postanowienia o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku albo o zastoso waniu aresztu w celu wydalenia;

3) na polecenie sądu;

4) jeżeli ustanie przyczyna zatrzymania. 3b. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do zatrzymania cudzoziemca stosuje się Kodeks postępowania karnego.”, d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odci ski linii papilarnych od cudzoziemca na pod stawie ust. 3, art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1 lub art. 98 ust. 4, uwzględniając przyczynę po brania odcisków linii papilarnych.”; 4

9) po art. 101 dodaje się art. 101a w brzmieniu: „Art. 101a.

1. Organ, który zatrzymał małoletniego cudzoziemca przebywającego na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, może wystąpić do sądu właściwego ze względu na miejsce zatrzymania małoletniego z wnio skiem o umieszczenie go w placów ce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Koszty związane z umieszczeniem i pobytem małoletniego cudzoziem ca w placówce opiekuńczo-wycho wawczej są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponen tem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będą cych w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Ko mendanta Głównego Policji.”; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6179 — Poz. 788 50) w art. 102 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) jest to niezbędne do sprawnego przeprowa dzenia postępowania w sprawie o wydalenie lub o cofnięcie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego WE;

2) zachodzi uzasadniona obawa, że będzie się uchylał od wykonania decyzji o wydaleniu lub decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długo terminowego WE;”; 5

1) w art. 124: a) w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j i k w brzmieniu: „j) zezwoleń na pobyt rezydenta długotermino wego WE, k) cudzoziemców, od których pobiera się odci ski linii papilarnych na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3;”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) rejestr odcisków linii papilarnych, pobra nych od cudzoziemców na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3;”; 5

2) w art. 125 w ust. 1 pkt 2—4 otrzymują brzmienie: „

2) w pkt 1 w lit. b—d, g, j, prowadzi wojewoda;

3) w pkt 1 w lit. e, prowadzą wojewoda, konsul i komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej, każdy w zakresie swojej właściwości;

4) w pkt 1 w lit. f i k, prowadzą komendant woje wódzki Policji, komendant powiatowy (miej ski) Policji, komendant oddziału Straży Gra nicznej i komendant granicznej placówki kon trolnej Straży Granicznej, każdy w zakresie swojej właściwości;”; 5

3) w art. 126: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w lit. a—c, j, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowie niach, decyzjach administracyjnych i wy rokach sądu, a ponadto dane, o których mowa w art. 12: a) w lit. a, dotyczące cudzoziemców obję tych postępowaniami w sprawie wy dania i przedłużenia wizy, b) w lit. b, dotyczące cudzoziemców ob jętych postępowaniami o wydanie i cofnięcie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz datę wydania, numer, serię oraz termin upływu waż ności karty pobytu, c) w lit. c, dotyczące cudzoziemców obję tych postępowaniami o wydanie i cof nięcie zezwolenia na osiedlenie się oraz datę wydania, numer, serię oraz termin upływu ważności karty pobytu lub polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, d) w lit. j, dotyczące cudzoziemców obję tych postępowaniami o wydanie i cof nięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz datę wy dania, numer, serię oraz termin upły wu ważności karty pobytu lub polskie go dokumentu podróży dla cudzo ziemca;”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) w lit. g, przechowuje się dane cudzo ziemców wydalonych z terytorium Rze czypospolitej Polskiej oraz informacje o decyzjach w sprawie wydalenia z tery torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o dacie opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”, — w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) w lit. k, przechowuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo cudzoziemca, od którego pobrano odciski linii papilarnych, pod stawę prawną pobrania odcisków linii papilarnych, stopień oraz imię i nazwisko osoby pobierającej odciski linii papilar nych.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W rejestrze odcisków linii papilarnych, po branych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, umieszcza się podstawę prawną pobrania odcisków linii papilarnych, datę pobrania odcisków i informacje o kar tach daktyloskopijnych lub o pobraniu odci sków za pomocą urządzenia do elektronicz nego pobierania odcisków oraz następujące dane cudzoziemca:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) obywatelstwo.”; 5

4) w art. 128: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) została wydana ostateczna decyzja o wyda leniu, decyzja o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się z przyczyny, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1—3, decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długotermi nowego WE z przyczyny, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2, lub decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca na kaz opuszczenia terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej, o której mowa w art. 16 Dziennik Ustaw Nr 94 — 6180 — Poz. 788 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W wykazie nie zamieszcza się danych cu dzoziemca:

1) małżonka obywatela polskiego oraz przebywającego na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej małżonka cudzoziem ca posiadającego zezwolenie na osie dlenie się lub zezwolenie na pobyt rezy denta długoterminowego WE, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa pań stwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie na okres:

1) roku od dnia dobrowolnego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji o zo bowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającej nakaz wyjazdu w określonym terminie, decyzji o odmowie udzielenia zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony lub decyzji o cofnięciu tego zezwolenia;

2) 3 lat od dnia dobrowolnego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji o od mowie udzielenia zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony lub decy zji o cofnięciu tego zezwolenia, zawiera jących nakaz wyjazdu w określonym ter minie, jeżeli przyczyną wydania nakazu wyjazdu było zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bez pieczeństwa i porządku publicznego;

3) 3 lat od dnia wykonania decyzji o wyda leniu, decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się, decyzji o cofnięciu ze zwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego WE lub decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy;

4) 5 lat od dnia wykonania decyzji o wyda leniu, decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się, decyzji o cofnięciu ze zwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego WE lub decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w przypadku pokrycia kosztów wydalenia w całości lub części przez Skarb Państwa;

5) 5 lat od dnia zakończenia wykonania ka ry odbywanej na podstawie wyroków, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

6) roku od dnia uregulowania zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa lub od daty, w której zobowiązania te uległy przedawnieniu;

7) wynikający z umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

8) do 3 lat w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, z możliwością przedłuże nia na kolejne okresy nieprzekraczające 3 lat.”; 5

5) w art. 129 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) ministra właściwego do spraw zagranicz nych;”; 5

6) w art. 132 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) rejestrów, o których mowa w art. 124 pkt 1 lit. a—h, j, z wyjątkiem rejestrów prowadzo nych przez konsula;”; 5

7) art. 133 otrzymuje brzmienie: „Art. 13

3.

1. Dane przetwarzane w Systemie Po byt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. k, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych, pobra nych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, udostępnia się:

1) Komendantowi Głównemu Poli cji,

2) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej,

3) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

4) Szefowi Agencji Wywiadu,

5) Ministrowi Obrony Narodowej,

6) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,

7) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

8) Radzie do Spraw Uchodźców,

9) sądowi,

10) sądowi administracyjnemu, 1

1) prokuratorowi, 1

2) wojewodzie, 1

3) konsulowi, 1

4) Szefowi Wojskowych Służb Infor macyjnych, 1

5) Komendantowi Głównemu ˚an darmerii Wojskowej — w zakresie niezbędnym do realiza cji ich ustawowych zadań.

2. Dane przetwarzane w Systemie Po byt, w rejestrze, o którym mowa Dziennik Ustaw Nr 94 — 6181 — Poz. 788 w art. 124 pkt 1 lit. k, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, są udostępnia ne na pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z tym że wniosek o udostępnienie danych przetwarzanych w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzo ziemca, któremu wydano decyzję o wydaleniu, może złożyć także Pre zes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cu dzoziemców.

3. Dane przetwarzane w Systemie Po byt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. k, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, można udostęp niać, bez konieczności składania pi semnego wniosku, o którym mowa w ust. 2, za pomocą urządzeń do tele transmisji danych, podmiotom, o któ rych mowa w ust. 1, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiają ce odnotowanie w Systemie Pobyt kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia technicz ne i organizacyjne uniemożliwiają ce wykorzystanie danych niezgod nie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań.

4. Organ obowiązany do prowadzenia rejestrów i ewidencji, o których mo wa w art. 124 pkt 1 lit. a—h, j, k i pkt 2 i 3 oraz w art. 132 ust. 2 pkt 4—8, posiada dostęp do da nych przetwarzanych w Systemie Po byt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. k, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, w zakresie da nych gromadzonych w rejestrach i ewidencji, które ten organ prowadzi.

5. Organowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 i 13, nie udostępnia się danych o podstawie prawnej i faktycznej wpi su do wykazu.

6. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt udostępnia Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, dane przetwarzane w rejestrze, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. k — komen dant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, komen dant oddziału Straży Granicznej i ko mendant granicznej placówki kontrol nej Straży Granicznej, każdy w zakre sie swojej właściwości, a dane prze twarzane w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzo ziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3 — Komendant Główny Policji.”; 5

8) w art. 137 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 136 ust. 1, można, w drodze decyzji:

1) nakazać przebywanie w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na koszt przewoźnika;

2) zakazać opuszczania statku powietrznego lub morskiego;

3) nakazać opuszczenie terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego lub morskiego niż ten, na któ rym przybył.”; 5

9) w art. 138 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Na przewoźnika, który drogą powietrzną lub morską przywiózł na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej cudzoziemca nieposiadającego do kumentu podróży wymaganego do przekrocze nia granicy, o którym mowa w art. 13 ust. 1, lub nieposiadającego zezwolenia na wjazd do inne go państwa lub na powrót do kraju pochodze nia, jeżeli zezwolenie takie jest wymagane, na kłada się karę administracyjną w wysokości sta nowiącej równowartość od 3 000 do 5 000 euro za każdą przywiezioną osobę, z tym że suma kar za jednorazowy przywóz grupy osób nie może przekroczyć równowartości 500 000 euro.”; 60) w art. 143 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Do zadań Prezesa Urzędu należy:

1) wydawanie decyzji i postanowień w pierw szej instancji, w sprawach uregulowanych: a) w niniejszej ustawie, b) w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o oby watelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001 r. Nr 42, poz. 475 oraz z 2003 r. Nr 128, poz. 1175), c) w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o re patriacji, d) w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e) w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zasa dach i warunkach wjazdu i pobytu oby wateli państw członkowskich Unii Euro pejskiej oraz członków ich rodzin na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej — jeżeli nie zostały one przekazane innym organom; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6182 — Poz. 788

2) rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane w pierwszej in stancji przez inne organy w sprawach ure gulowanych w ustawach, o których mowa w pkt 1, o ile nie zostały one przekazane in nym organom;

3) gromadzenie informacji i analizowanie sytu acji migracyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań należących do kompetencji Prezesa Urzędu;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń w za kresie spraw należących do kompetencji Prezesa Urzędu;

5) prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym przekazywanie organom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji, o których mowa w art. 62 ust. 9 pkt 1 i art. 71b ust. 8;

6) wykonywanie innych zadań uregulowanych w ustawie oraz przepisach odrębnych, w za kresie niezbędnym do prowadzenia postę powań na podstawie ustaw, o których mo wa w pkt 1.”; 6

1) w art. 148 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej w terminie określonym w decyzji: a) o odmowie udzielenia lub cofnięciu zezwo lenia na zamieszkanie na czas oznaczony, b) o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się, c) o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, d) o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”. Art.

2. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzie laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) karta pobytu — dokument wydany cudzoziem cowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszka nie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedle nie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długo terminowego Wspólnot Europejskich, status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany;”;

2) w art. 8 w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu: „2

7) informacje o wynikach sprawdzenia cudzo ziemca w jednostce centralnej, zgodnie z roz porządzeniem Rady nr 2725/2000/WE z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczącym ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odci sków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (Dz. Urz. WE L 316 z 15.12.2000), oraz o podjętych czynnościach na podstawie Konwencji wyznaczającej pań stwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wnio sków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, spo rządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 24, poz. 194), i rozporzą dzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechani zmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trze ciego (Dz. Urz. UE L 050 z 25.02.2003).”;

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Tłumaczenie na język polski dokumentów spo rządzonych w języku obcym, dopuszczonych jako dowód w postępowaniu o nadanie statu su uchodźcy lub azylu, zapewnia, w razie po trzeby, organ, przed którym jest prowadzone postępowanie.”;

4) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

2. Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cu dzoziemców, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, i Rada do Spraw Uchodźców, każdy w zakresie swojej właściwości, do dnia 31 marca każdego roku, przedsta wiają właściwej do spraw wewnętrznych komisji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej informację o stosowaniu ustawy w roku poprzednim w zakresie realizacji zobo wiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynika jących z Konwencji Genewskiej i Protoko łu Nowojorskiego.”;

5) w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;

6) w art. 16: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) udziela się zgody na pobyt tolerowany, jeże li zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1, albo”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Cudzoziemcowi nie nakazuje się opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długo terminowego Wspólnot Europejskich, ze zwolenie na pobyt lub zezwolenie na po byt czasowy;

2) jest pozbawiony wolności wskutek wyko nania orzeczeń wydanych na podstawie ustaw lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opusz czania kraju;

3) przed wydaniem decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy została wyda na decyzja o jego wydaleniu, która nie zo stała wykonana; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6183 — Poz. 788 ———————

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

4) jest małżonkiem obywatela polskiego lub małżonkiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się albo zezwo lenie na pobyt rezydenta długotermino wego Wspólnot Europejskich i jego dal szy pobyt na tym terytorium nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpie czeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że związek małżeński został zawarty w celu uniknię cia wydalenia.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W przypadku gdy cudzoziemiec jest umiesz czony w strzeżonym ośrodku lub zastoso wano wobec niego areszt w celu wydalenia, w decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy nie określa się terminu do opusz czenia terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej.”;

7) po art. 16 dodaje się art. 16a i 16b w brzmieniu: „Art. 16a.

1. Cudzoziemiec, któremu wydano de cyzję o przekazaniu go innemu pań stwu członkowskiemu Unii Europej skiej, odpowiedzialnemu za rozpa trzenie jego wniosku o nadanie statu su uchodźcy na podstawie Konwencji wyznaczającej państwo odpowie dzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europej skich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r., i rozporządzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i me chanizmy określania Państwa Człon kowskiego właściwego dla rozpatry wania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, może być doprowadzony do granicy lub do granicy państwa, do którego następuje przekazanie, albo do portu lotniczego lub morskiego tego pań stwa.

2. Obowiązek doprowadzenia cudzo ziemca do granicy wykonuje, na wniosek Prezesa Urzędu, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzo ziemca.

3. Obowiązek doprowadzenia cudzo ziemca od granicy do granicy pań stwa, do którego następuje przekaza nie, albo do portu lotniczego lub mor skiego tego państwa wykonuje, na wniosek Prezesa Urzędu, Komendant Główny Straży Granicznej lub komen dant oddziału Straży Granicznej wła ściwy ze względu na miejsce, w któ rym cudzoziemiec przekracza grani cę. Art. 16b. Komendant granicznej placówki kon trolnej Straży Granicznej informuje nie zwłocznie Prezesa Urzędu o opuszcze niu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca:

1) o którym mowa w art. 16a lub

2) któremu w decyzji o odmowie nada nia statusu uchodźcy Prezes Urzędu lub Rada do Spraw Uchodźców naka zała opuszczenie terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej.”;

8) art. 22 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

2. Organ przyjmujący wniosek poucza cu dzoziemca, w języku dla niego zrozumia łym, o zasadach i trybie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, o przysługu jących mu prawach, ciążących na nim obowiązkach i o skutkach prawnych ich niewykonania oraz informuje o organiza cjach, do których zadań statutowych na leżą sprawy uchodźców.”;

9) w art. 24 w ust. 1 w pkt 4 w lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu: „f) członków rodziny cudzoziemca, o których mowa w art. 4 Konwencji wyznaczającej państwo od powiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dubli nie dnia 15 czerwca 1990 r., i w art. 2 lit. i) rozpo rządzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwe go dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesio nego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego.”;

10) w art. 29 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do wydania de cyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w przypadku gdy oczywista bezzasadność wniosku o nadanie statusu uchodźcy wynika z niewykonywania przez cudzoziemca obo wiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.”; 1

1) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: „Art. 30a.

1. W przypadku gdy po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie sta tusu uchodźcy nie została wydana de cyzja w pierwszej instancji i przyczy na przedłużenia postępowania nie le ży po stronie wnioskodawcy, Prezes Urzędu, na wniosek cudzoziemca, wydaje zaświadczenie, które wraz z tymczasowym zaświadczeniem toż samości cudzoziemca stanowi pod stawę do uzyskania zezwolenia na pracę na zasadach i w trybie określo nych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in Dziennik Ustaw Nr 94 — 6184 — Poz. 788 stytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565).

2. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się okres, jaki upłynął od dnia wszczęcia postępo wania, i okoliczność, że przedłużenie postępowania nie nastąpiło z przy czyn leżących po stronie cudzoziem ca, oraz określa się przewidywany termin zakończenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodź cy.”; 1

2) w art. 31 w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) w granicznej placówce kontrolnej Straży Gra nicznej, w której następuje przekazanie cudzo ziemca na podstawie Konwencji wyznaczają cej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, spo rządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r., i rozporządzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkow skiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Człon kowskich przez obywatela państwa trzeciego, albo na granicy państwa, do którego następu je przekazanie, w porcie lotniczym albo mor skim tego państwa, jeżeli wobec cudzoziemca stosuje się art. 16a.”; 1

3) w art. 40 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) po złożeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy okaże się, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.”; 1

4) w art. 44: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zwolnienie cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub aresztu w celu wydalenia nastę puje w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie decyzji Prezesa Urzędu wydanej z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, gdy z zebrane go w sprawie materiału dowodowego wyni ka, że jest prawdopodobne, że cudzoziemiec spełnia warunki uznania za uchodźcę okre ślone w Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim lub warunek uzyskania zgody na pobyt tolerowany na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, obejmuje także towarzyszące cudzoziemcowi mało letnie dzieci i małżonka.”; 1

5) uchyla się art. 46; 1

6) w art. 56: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Udzielanie pomocy, o której mowa w ust. 1, może być przedłużone, na wniosek cudzo ziemca:

1) na okres do 3 miesięcy od dnia doręcze nia decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono zgody na pobyt tolerowany;

2) na okres do 1 miesiąca od dnia doręcze nia decyzji o umorzeniu postępowania o nadanie statusu uchodźcy w związku z cofnięciem wniosku o nadanie statusu uchodźcy.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Pomocy nie przyznaje się cudzoziemcowi:

1) przebywającemu na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej na podstawie zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwole nia na pobyt rezydenta długoterminowe go Wspólnot Europejskich;

2) umieszczonemu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia, tymcza sowo aresztowanemu lub odbywającemu karę pozbawienia wolności.”; 1

7) w art. 61: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystają cych z nauki i opieki w publicznych placów kach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjanych oraz po krycie kosztów wynikających z opłat za na ukę w tych palcówkach, szkołach lub gmina zjach;”, b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywie nie, w przypadku gdy: a) stan zdrowia cudzoziemca wymaga za stosowania, przez czas określony w orze czeniu lekarskim, żywienia dietetycznego, którego ośrodek nie może zapewnić, b) przebywa w ośrodku wraz z dziećmi w wieku poniżej 7 lat, c) małoletnie dziecko cudzoziemca korzysta z nauki i opieki w publicznych placów kach, szkołach podstawowych, gimna zjach i szkołach ponadgimnazjalnych;”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Ekwiwalent pieniężny w zamian za wyży wienie w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, przyznaje się na dzieci cudzoziemca.”; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6185 — Poz. 788 1

8) art. 65 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

5.

1. Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wstrzymuje w całości lub w części po moc polegającą na umieszczeniu cu dzoziemca w ośrodku lub przyznaniu świadczenia pieniężnego, jeżeli cudzo ziemiec:

1) posiada własne środki, wystarczają ce do zaspokojenia jego potrzeb;

2) po udzieleniu pomocy, niezgodnie z przepisami przekroczył lub usiło wał przekroczyć granicę;

3) podlega tymczasowemu aresztowa niu lub karze pozbawienia wolności.

2. Wstrzymanie pomocy polegającej na umieszczeniu cudzoziemca w ośrodku następuje także, gdy cudzoziemiec:

1) rażąco naruszył zasady współżycia społecznego w ośrodku;

2) bez podania przyczyny przebywał poza ośrodkiem przez okres dłuższy niż 3 dni.

3. W przypadku gdy wstrzymanie pomo cy nastąpiło z przyczyn, o których mo wa w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1, Pre zes Urzędu może, na wniosek cudzo ziemca, w drodze decyzji, jednorazowo przywrócić udzielanie tej pomocy na dotychczasowych zasadach.

4. W przypadku gdy wstrzymanie pomo cy nastąpiło z przyczyn, o których mo wa w ust. 1 pkt 1 lub 3 lub ust. 2 pkt 2, Prezes Urzędu, na wniosek cudzoziem ca, przywraca w drodze decyzji pomoc po ustaniu przyczyn uzasadniających jej wstrzymanie.

5. Decyzjom w sprawie wstrzymania po mocy nadaje się rygor natychmiasto wej wykonalności.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, decyzję w sprawie wstrzymania pomocy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w ośrodku, który cu dzoziemiec opuścił. Decyzję uważa się za doręczoną w dniu jej wywiesze nia.”; 1

9) art. 66 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

6. Jeżeli wstrzymanie pomocy z przyczyn, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1, nastąpiło po raz drugi lub je żeli cudzoziemca nie można umieścić w ośrodku, gdyż odmówił poddania się badaniom lekarskim lub zabiegom sani tarnym ciała i odzieży, Prezes Urzędu mo że, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, przyznać mu świadczenie pie niężne w wysokości jednej trzeciej świad czenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 64.”;

20) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 56 ust. 1, który cofnął wniosek o nadanie statusu uchodźcy, można, na jego wniosek, przyznać pomoc w dobrowolnym wyjeździe z teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 2

1) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Do postępowania w sprawie o udzielenie azy lu stosuje się odpowiednio przepisy art. 17, 18, art. 27 ust. 1 pkt 1—3, art. 28, art. 29 ust. 1 i działu II rozdział 4.”; 2

2) art. 97 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

7.

1. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rze czypospolitej Polskiej, jeżeli jego wy dalenie:

1) mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpie czeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżające mu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozba wiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowie ka i podstawowych wolności, spo rządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1084);

2) jest niewykonalne z przyczyn nieza leżnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu lub od cudzo ziemca.

2. Cudzoziemcowi można udzielić zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wydalenie mogłoby nastąpić jedynie do kraju, do którego wydanie cudzo ziemca jest niedopuszczalne na pod stawie orzeczenia sądu o niedopusz czalności wydania cudzoziemca albo na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości o odmowie jego wy dania, uwzględniając przyczynę, z po wodu której odmówiono wydania cu dzoziemca, oraz interes Rzeczypospoli tej Polskiej.”; 2

3) w art. 99 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić kartę pobytu w przypadkach określonych w art. 77 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem cach, a także po upływie okresu jej ważności.”; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6186 — Poz. 788 2

4) w art. 102 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany, udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2, na daje się rygor natychmiastowej wykonalno ści.”; 2

5) w art. 103 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się.”; 2

6) w art. 104: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zgody na pobyt tolerowany udziela:

1) wojewoda: a) z urzędu, w decyzji o odmowie wydale nia, gdy w postępowaniu w sprawie o wydalenie cudzoziemca stwierdzi, że zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1, albo w odrębnej decyzji, gdy okoliczno ści te ujawniły się po wydaniu decyzji o wydaleniu, b) na wniosek organu zobowiązanego do wykonania decyzji o wydaleniu, gdy wydalenie cudzoziemca jest niewyko nalne z przyczyn niezależnych od orga nu wykonującego decyzję o wydaleniu lub od cudzoziemca;

2) Prezes Urzędu: a) z urzędu, w decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, pozbawieniu statusu uchodźcy lub pozbawieniu azylu, jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1, albo w odrębnej decyzji, gdy okoliczno ści te ujawniły się po wydaniu decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy zawierającej nakaz opuszczenia teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji o pozbawieniu statusu uchodźcy lub pozbawieniu azylu, b) na wniosek cudzoziemca przebywają cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie którego sąd wydał orzeczenie o niedopuszczalności wyda nia lub Minister Sprawiedliwości roz strzygnął o odmowie jego wydania, c) na wniosek organu zobowiązanego do wykonania decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy zawierającej nakaz opuszczenia terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej, decyzji o pozbawieniu sta tusu uchodźcy lub pozbawieniu azylu, gdy wydalenie cudzoziemca jest niewy konalne z przyczyn niezależnych od or ganu wykonującego decyzję lub od cu dzoziemca;

3) Rada, gdy w wyniku rozpatrzenia odwoła nia od decyzji w sprawie o nadanie statu su uchodźcy stwierdzi, że zachodzi która kolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Decyzję w sprawie udzielenia zgody na po byt tolerowany w przypadkach, gdy oko liczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1, ujawniły się po wydaniu decy zji o wydaleniu lub gdy wydalenie cudzo ziemca jest niewykonalne z przyczyn nieza leżnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu lub od cudzoziemca, wydaje wojewoda, który wydał decyzję o wydale niu.”; 2

7) w art. 117 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Do połączenia cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej z członkiem jego rodziny ko rzystającym z ochrony czasowej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europej skiej stosuje się art. 117a i 117b.”; 2

8) po art. 117 dodaje się art. 117a i 117b w brzmieniu: „Art. 117a.

1. Prezes Urzędu może wystąpić do właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wnioskiem o przeniesienie cudzo ziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na terytorium inne go państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Prezes Urzędu informuje Komisję Europejską i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców o wystąpieniu z wnio skiem, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko cudzoziemca;

2) obywatelstwo;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) stan cywilny;

5) dane dotyczące pokrewieństwa cudzoziemca.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokument potwierdzający tożsa mość cudzoziemca lub dokument podróży;

2) dokumenty potwierdzające związ ki rodzinne, w szczególności od pis skrócony aktu małżeństwa, ak tu urodzenia, dokumenty potwier dzające istnienie stosunku przy sposobienia; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6187 — Poz. 788

3) inne informacje niezbędne do ustalenia tożsamości cudzoziem ca lub związków rodzinnych;

4) informacje o wydanych decy zjach w sprawie udzielenia ze zwolenia na pobyt, wizach lub de cyzjach o odmowie wydania wizy i dokumentach, na podstawie któ rych wydano te decyzje;

5) informacje o złożonych wnio skach o udzielenie zezwolenia na pobyt lub o wydanie wizy, wraz z określeniem etapu postępowa nia w tych sprawach. Art. 117b.

1. Przeniesienie cudzoziemca korzysta jącego z ochrony czasowej na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje za jego zgodą.

2. Cudzoziemcowi, który podlega prze niesieniu do innego państwa człon kowskiego Unii Europejskiej, Prezes Urzędu wydaje przepustkę.

3. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia, wzór przepustki, o której mowa w ust. 2, uwzględniając po stanowienia dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspie rających równowagę wysiłków mię dzy Państwami Członkowskimi zwią zanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz. Urz. WE L 212 z 7.08.2001).

4. Z dniem, w którym cudzoziemiec ko rzystający z ochrony czasowej na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza to terytorium, traci waż ność wydana mu wiza i wygasa udzielone zezwolenie na zamieszka nie na czas oznaczony.”; 2

9) art. 119 otrzymuje brzmienie: „Art. 11

9.

1. Rejestry w sprawach cudzoziemców, którym udzielana jest ochrona, pro wadzi się w systemie informatycz nym w formie następujących zbio rów:

1) rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy oraz o udzielenie pomo cy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;

2) rejestru spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy;

3) rejestru spraw o udzielenie azylu;

4) rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;

5) rejestru spraw o udzielenie ochro ny czasowej;

6) rejestrów odcisków linii papilar nych pobranych od cudzoziemca, który: a) złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy, b) złożył wniosek o udzielenie azy lu, c) uzyskał zgodę na pobyt tolero wany, d) korzysta z ochrony czasowej.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym cudzoziem ców ubiegających się o nadanie statu su uchodźcy, którym udzielono po mocy, może być prowadzony także w systemie kartotecznym.”; 30) po art. 121 dodaje się art. 121a w brzmieniu: „Art. 121a. Umieszczenie danych cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którym udzielono pomocy, w rejestrze, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1, zastępuje wykonanie obo wiązku meldunkowego.”. Art.

3. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o naby waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 175

8) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 1a w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego Wspólnot Europejskich;”;

2) w art. 8 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca za mieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego Wspólnot Europej skich;

3) nabycie przez cudzoziemca, będącego małżon kiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego Wspólnot Europejskich, nierucho mości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków;”. Dziennik Ustaw Nr 94 — 6188 — Poz. 788 Art.

4. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywa telstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001 r. Nr 42, poz. 475 oraz z 2003 r. Nr 128, poz. 117

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedle nie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długo terminowego Wspólnot Europejskich lub ze zwolenia na pobyt, co najmniej 5 lat.”;

2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Może być uznana za obywatela polskiego oso ba o nieokreślonym obywatelstwie lub niepo siadająca żadnego obywatelstwa, jeżeli za mieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego Wspólnot Europej skich, co najmniej 5 lat.”;

3) w art. 10 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: „

1. Cudzoziemiec, któremu udzielono na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na pobyt i który pozostaje co naj mniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą po siadającą obywatelstwo polskie, nabywa oby watelstwo polskie, jeżeli w terminie określo nym w ust. 1a złoży odpowiednie oświadcze nie przed właściwym organem i organ ten wy da decyzję o przyjęciu oświadczenia. 1a. Termin do złożenia oświadczenia woli, o któ rym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesięcy od dnia uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego Wspólnot Europej skich lub zezwolenia na pobyt albo 3 lata i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku mał żeńskiego z osobą posiadającą obywatelstwo polskie.”. Art.

5. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi dencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia kartę poby tu wydaną w związku z udzieleniem zezwo lenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Eu ropejskich, statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany albo zezwolenie na osie dlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rze czypospolitej Polskiej lub o udzieleniu zgo dy na pobyt tolerowany.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesią ce, zgłasza wymagane dane do zameldowa nia oraz przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podsta wie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy — dokument podróży, tymczasowe zaświad czenie tożsamości cudzoziemca, kartę poby tu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długotermi nowego Wspólnot Europejskich bądź decy zję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczy pospolitej Polskiej.”;

2) w art. 44a w ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie: „1

9) seria i numer karty pobytu wydanej w związ ku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał,”. Art.

6. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.8)) w art. 33a: Dziennik Ustaw Nr 94 — 6189 — Poz. 788 ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190, z 2004 r. Nr 93, poz. 887 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 550. ———————

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187. a) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: „

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej udzielono zezwolenia na po byt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej udzielono zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony w związku z oko licznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu dzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.9)).”, b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: „4b. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i ust. 4a, uważa się osoby wymie nione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i poby tu obywateli państw członkowskich Unii Euro pejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z późn. zm.

10) ).”. Art.

7. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.11)) w art. 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymu je brzmienie: „

2) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszka nie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długotermino wego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt to lerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczy pospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub”. Art.

8. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o syste mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 14

1) w art. 94a: a) w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8—10 w brzmieniu: „

8) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego Wspólnot Europej skich;

9) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem cach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1

2) );

10) dzieci osób ubiegających się o nadanie statu su uchodźcy.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu oby wateli państw członkowskich Unii Europej skiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z późn. zm.13)).”. Art.

9. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.14)) w art. 15 ust. 3e otrzymuje brzmienie: „3e. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.”. Art.

10. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opła cie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie: „l) pobytu obywateli państw Europejskiego Ob szaru Gospodarczego i innych państw, które nie należą do Unii Europejskiej, ale na podsta wie umów zawartych z Unią Europejską korzy stają ze swobody przepływu osób, oraz człon ków ich rodzin;”; Dziennik Ustaw Nr 94 — 6190 — Poz. 788 ———————

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355. ——————— 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788. 1

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757. 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135. 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550 i Nr 90, poz. 757.

2) w części IV załącznika do ustawy pkt 2—5 otrzymują brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 94 — 6191 — Poz. 788

2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 300 zł

3. Od zezwolenia na osiedlenie się 600 zł 3a. Od zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich 600 zł

4. Od przepustki w małym ruchu granicznym:

1) jednorazowej 7 zł

2) stałej 19 zł

5. Od wizy:

1) wydawanej przez komendanta granicznej 300 zł wiza dla członka rodziny obywatela placówki kontrolnej Straży Granicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2) pobytowej wydawanej przez wojewodę Europejskiego Obszaru Gospodarczego w przypadku, o którym mowa w art. 33 lub innego państwa, które nie należy do ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. Unii Europejskiej, ale na podstawie umów o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, zawartych z Unią Europejską korzysta ze zm.): ze swobody przepływu osób a) w pkt 1 50 zł b) w pkt 2 200 zł c) w pkt 3 200 zł d) w pkt 4 50 zł

3) pobytowej wydawanej przez wojewodę małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) krótkoterminowej 100 zł b) długoterminowej 200 zł Art. 1

1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o re patriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 53

2) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) karcie pobytu — oznacza to dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na za mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, sta tus uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy konywaniu działalności gospodarczej w zakresie wy twarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bro nią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przezna czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.16)) w art. 8 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) posiada obywatelstwo: — polskie, — innego państwa członkowskiego Unii Euro pejskiej lub państwa członkowskiego Euro pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Ob szarze Gospodarczym, — innego państwa, jeżeli otrzymała na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezy denta długoterminowego Wspólnot Europej skich albo na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej,”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 169

2) w art. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) wiz wydawanych przez konsulów.”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o ren cie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 125

2) w art. 2 pkt 2 otrzy muje brzmienie: „

2) cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod stawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicz nością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 usta wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.17)), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,”.——————— 1

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249. ——————— 1

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788. Art. 1

5. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świad czeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.18)) w art. 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwole nia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego Wspólnot Europej skich, zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.19)), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rze czypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli za mieszkują łącznie z członkami rodzin na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej.”. Art. 1

6. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo cy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 56

5) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedle nie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długo terminowego Wspólnot Europejskich, zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielo nego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.

20) ), zgody na pobyt tole rowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczy pospolitej Polskiej statusu uchodźcy;”;

2) w art. 101 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sy tuacją osobistą osoby ubiegającej się o świad czenie, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, właściwą miejsco wo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegają cej się o świadczenie.”. Art. 1

7. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 56

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) w ust. 3: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) cudzoziemców poszukujących i podej mujących zatrudnienie lub inną pracę za robkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, b) obywateli państw, z którymi Unia Eu ropejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, c) posiadających w Rzeczypospolitej Pol skiej status uchodźcy, d) posiadających w Rzeczypospolitej Pol skiej zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długo terminowego Wspólnot Europejskich, e) posiadających w Rzeczypospolitej Pol skiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm21)), f) posiadających w Rzeczypospolitej Pol skiej jako członek rodziny cudzoziem ca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, g) posiadających w Rzeczypospolitej Pol skiej zgodę na pobyt tolerowany lub korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, h) ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy, którym po upływie roku od dnia złoże nia wniosku o nadanie statusu uchodź cy nie została wydana decyzja w pierw szej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania nie leży po ich stronie;”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) cudzoziemców — członków rodzin oby wateli polskich, którzy uzyskali zezwole nie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia przy sługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a—e i g, oraz cudzoziemcom — członkom rodzin obywateli polskich.”;

2) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) bezrobotnym — oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a—e i g, lub cudzoziemca — członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą in nej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do pod jęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, je żeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i go tową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczą cą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla doro słych lub szkół wyższych w systemie wieczoro wym albo zaocznym, zarejestrowaną we wła ściwym dla miejsca zameldowania stałego lub Dziennik Ustaw Nr 94 — 6192 — Poz. 788 ——————— 1

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 86, poz. 732. 1

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788. ——————— 2

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788. czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy za robkowej, jeżeli: a) ukończyła 18 lat, b) nie ukończyła 60 lat — kobieta lub 65 lat — mężczyzna, c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkole niowej, renty socjalnej albo po ustaniu za trudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprze staniu prowadzenia pozarolniczej działalno ści, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadcze nia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, d) nie jest właścicielem lub posiadaczem sa moistnym lub zależnym nieruchomości rol nej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.22)), o po wierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubez pieczeniom emerytalnemu i rentowym z ty tułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o po wierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chy ba że dochód z działów specjalnych produk cji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie prze kracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz nego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, f) nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewiden cji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia spo łecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia spo łecznego rolników, g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wy sokości przekraczającej połowę minimalne go wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pie niężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, i) nie pobiera na podstawie przepisów o po mocy społecznej zasiłku stałego, j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku ro dzinnego z tytułu samotnego wychowywa nia dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bez robotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świad czenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6;”;

3) w art. 87: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej ze zwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;”, b) po pkt 2 dodaje pkt 2a w brzmieniu: „2a) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna czony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 usta wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem cach;”;

4) w art. 88: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku gdy cudzoziemiec posiada od powiednią wizę lub zezwolenie na zamiesz kanie na czas oznaczony na terytorium Rze czypospolitej Polskiej, wojewoda wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na pracę. Wo jewoda wydaje decyzję w sprawie zezwole nia na pracę także na podstawie dokumentu podróży lub zezwoleń, o których mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjaz du i pobytu obywateli państw członkow skich Unii Europejskiej oraz członków ich ro dzin na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, lub na podstawie tymczasowego za świadczenia tożsamości cudzoziemca i za świadczenia potwierdzającego okres, jaki upłynął od dnia wszczęcia postępowania o nadanie statusu uchodźcy, i okoliczność, że przedłużenie postępowania nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie cudzoziem ca.”, Dziennik Ustaw Nr 94 — 6193 — Poz. 788 ——————— 2

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462. b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzo ziemca są wydawane na wniosek pracodaw cy, na czas określony, dla określonego cudzo ziemca i pracodawcy, na określone stanowi sko lub rodzaj wykonywanej pracy. Zezwole nie jest wydawane na warunkach określo nych w przyrzeczeniu, na okres nie dłuższy niż czas pobytu określony w odpowiedniej wizie lub nie dłuższy niż okres ważności ze zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia, o którym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu oby wateli państw członkowskich Unii Europej skiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub okres wskaza ny w zaświadczeniu wydanym na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z późn. zm.23)). W przypadku gdy wydane zostało przyrze czenie, zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia pracodawcy o da cie rozpoczęcia wykonywania pracy przez cu dzoziemca. Data rozpoczęcia wykonywania przez cudzoziemca pracy nie może być wcze śniejsza niż data wydania decyzji w sprawie zezwolenia na pracę. Na wniosek pracodaw cy wojewoda może przedłużyć przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca.”. Art. 1

8. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo dzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wy mienione w ust. 1, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: a) zezwolenie na osiedlenie się, b) zezwolenie na pobyt rezydenta długotermi nowego Wspólnot Europejskich, c) zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna czony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo ziemcach, d) zgodę na pobyt tolerowany, e) status uchodźcy,

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochro ny czasowej — mogą podejmować i wykonywać działal ność gospodarczą na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.”. Art. 1

9. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) w art. 3: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym prze bywające na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej na podstawie wizy pobytowej w celu wy konywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub posiadające status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystające z ochrony czasowej na jej te rytorium,”, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) członkowie zakonów oraz alumni wyższych se minariów duchownych i teologicznych, postu lanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich od powiednicy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Poro zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodar czym i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo ny, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspól not Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej na jej terytorium,”. Art.

20.

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się prze pisy dotychczasowe.

2. W postępowaniach wszczętych i niezakończo nych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy, w których organ był obowiązany badać, czy zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany na podstawie art. 97 pkt 4 usta wy wymienionej w art. 2, organ po stwierdzeniu tych okoliczności udziela cudzoziemcowi zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i z zastosowa niem zasad określonych w rozdziale 4 tej ustawy.

3. Czynności podjęte w toku postępowań, o któ rych mowa w ust. 2, pozostają w mocy, o ile ich zakres przedmiotowy jest wymagany do udzielenia zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 2

1. W przypadku gdy po wejściu w życie usta wy decyzja Prezesa Urzędu o wydaleniu cudzoziemca, wydana w czasie, gdy toczyło się wobec niego postę powanie o nadanie statusu uchodźcy, stanie się nie wykonalna z przyczyn niezależnych od organu, który Dziennik Ustaw Nr 94 — 6194 — Poz. 788 ——————— 2

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788. jest obowiązany ją wykonać, lub ujawnią się okolicz ności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolero wany, organem właściwym do udzielenia temu cudzo ziemcowi zgody na pobyt tolerowany jest Prezes Urzę du. Art. 2

2.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy decyzje w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany wy dane cudzoziemcom na podstawie art. 97 pkt 4 usta wy wymienionej w art. 2 stają się zezwoleniami na za mieszkanie na czas oznaczony udzielonymi na podsta wie art. 53 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o których mowa w ust. 1, uważa się za udzielone na okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Karty pobytu wydane przed dniem wejścia w ży cie ustawy cudzoziemcom, o których mowa w ust. 1, w związku z udzieleniem zgody na pobyt tolerowany, podlegają nieodpłatnie wymianie na karty pobytu wy dane w związku z udzieleniem zezwolenia na zamiesz kanie na czas oznaczony, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a w przypadku gdy ter min ważności dotychczasowej karty pobytu jest dłuż szy — do końca okresu ważności karty pobytu. Art. 2

3. Rejestr, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. k ustawy wymienionej w art. 1, do 2010 r. może być prowadzony w innej formie niż system informatyczny. Art. 2

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wy dane na podstawie art. 63 ust. 2, art. 71 i art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, za chowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 63 ust. 2, art. 71d i art. 101 ust. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2005 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1—3, 8, 12, 15—17, 39, 42, 45 lit. a, 48 lit. a i c, 55, 58 i 59, art. 2 pkt 2, 3, 5, 7—12, 17—20 i 28—30, art. 13 oraz art. 14 i 15 w zakresie doty czącym cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 17 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 4 w zakresie dotyczącym cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którym po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania nie leży po stronie cudzoziemca, art. 17 pkt 1 lit. a tiret drugie i lit. b oraz pkt 2 w zakresie dotyczącym cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt to lerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzysta jących z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Pol skiej, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 14 i 16 w zakresie dotyczącym cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta dłu goterminowego Wspólnot Europejskich lub ze zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mo wa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerw ca 2003 r. o cudzoziemcach, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 94 — 6195 — Poz. 788

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2005-05-30
Data wydania: 2005-04-22
Data wejścia w życie: 2005-10-01
Data obowiązywania: 2005-10-01
Uwagi:

1) art. 1 pkt 1-3, 8, 12, 15-17, 39, 42, 45 lit. a, 48 lit. a i c, 55, 58 i 59, art. 2 pkt 2, 3, 5, 7-12, 17-20 i 28-30, art. 13 oraz art. 14 i 15 w zakresie dotyczącym cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 17 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 4 w zakresie dotyczącym cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którym po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania nie leży po stronie cudzoziemca, art. 17 pkt 1 lit. a tiret drugie i lit. b oraz pkt 2 w zakresie dotyczącym cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, które wchodzą w życie z dniem 14 czerwca 2005 r.;2) art. 14 i 16 w zakresie dotyczącym cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 94 poz. 788