Dz.U. 2005 nr 94 poz. 793

Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w spra wie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2330 oraz z 2004 r. Nr 283, poz. 283

5) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w § 3: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ści w informacjach lub wnioskach Fundusz informuje o nich pracodawcę i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzy mania wezwania.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, podlega przywróceniu.”;

2) w § 4: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pra codawcy, Fundusz przesyła pracodawcy in formację o ustalonej przez siebie kwocie do finansowania wraz z dokładną informacją o sposobie ustalenia tej kwoty oraz wzywa pracodawcę do wyjaśnienia niezgodności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”, b) po ust. 2 dodaje ust. 2a w brzmieniu: „2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, podlega przywróceniu.”;

3) w § 6: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Odsetek, o których mowa w ust. 1, nie na licza się w przypadku, gdy dofinansowanie ———————

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia łania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Spo łecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422. 793 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zostało wypłacone pracodawcy w wysoko ści wyższej od należnej z przyczyn niezależ nych od pracodawcy.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości niższej od należ nej, pracodawca może poinformować Fun dusz o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaco ną pracodawcy oraz złożyć wniosek o wy płatę tej kwoty wraz z odsetkami w wysoko ści określonej jak dla zaległości podatko wych, w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym przypadał okres zatrudnienia, którego dotyczy wnio sek.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza się, gdy dofinansowanie zostało wypłaco ne pracodawcy w wysokości niższej od na leżnej od dnia jego wypłaty, w przypad kach zawinionych przez Fundusz, a w szczególności gdy kwoty należnego dofinansowania zostały ustalone w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 26c ust. 4a i 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz nej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw nych.”;

4) w załączniku nr 2 do informacji INF-D, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, objaśnienie nr 8 otrzymuje brzmienie: „8 Poz. 43 = poz. 42 x [1,3 x (poz. 24 x 1 + poz. 27 x 0,9 + poz. 30 x 1 + poz. 33 x 0,

7) + 1,1 x (poz. 25 x 1 + poz. 28 x 0,9 + poz. 31 x 1 + poz. 34 x 0,

7) + 0,5 x (poz. 26 x 1 + poz. 29 x 0,9 + poz. 32 x 1 + poz. 35 x 0,

7) + 0,75 x (poz. 24 + poz. 25 + poz. 26)].”;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia objaśnienie nr 2 otrzymuje brzmienie: „2 Wypełnia pracodawca prowadzący zakład pra cy chronionej zatrudniający co najmniej 50 % pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz zaliczonych do lekkiego stopnia niepełno sprawności, u których stwierdzono epilepsję, chorobę psychiczną lub upośledzenie umysło we.”.

§2.

1. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się począwszy od dofinansowań należnych do wynagrodzeń wypłaco nych za miesiąc styczeń 2004 r.

2. Przepisy § 1 pkt 4 i 5 stosuje się począwszy od dofinansowań należnych do wynagrodzeń wypłaco nych za miesiąc czerwiec 2004 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 94 — 6201 — Poz. 793 Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-05-30
Data wydania: 2005-05-24
Data wejścia w życie: 2005-06-01
Data obowiązywania: 2005-06-01
Data uchylenia: 2008-01-01
Organ wydający: MIN. POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2005 nr 94 poz. 793