Dz.U. 2006 nr 108 poz. 738

Na podstawie art. 67b § 5 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wa runki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatko wych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pra cy związanych z nową inwestycją, w formie odrocze nia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty za płaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwło kę oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolonga cyjnej — na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po datkowa, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna.

2. Udzielanie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, ulg, o których mowa w ust. 1, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, z zastrzeże niem § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do udzielania pomocy regionalnej w:

1) zakresie działalności związanej z produkcją, prze twarzaniem lub obrotem produktami, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) rybołówstwie;

3) sektorach: hutnictwa żelaza i stali, górnictwa wę gla oraz włókien syntetycznych.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) nowej inwestycji — należy przez to rozumieć in westycję polegającą na utworzeniu lub rozbudo wie przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących doko nywanie zasadniczych zmian procesu produkcyj nego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zo stałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte; nie uważa się za nową inwestycję inwestycji pro wadzącej jedynie do odtworzenia zdolności pro dukcyjnych;

2) tworzeniu nowych miejsc pracy — należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w przeliczeniu na osoby zatrud nione w pełnym wymiarze czasu pracy, w porów naniu ze średnim zatrudnieniem z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realiza cji inwestycji;

3) mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsię biorcy — należy przez to rozumieć mikroprzedsię biorcę, małego i średniego przedsiębiorcę, w ro zumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w spra wie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odnie sieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, s. 141, z późn. zm.);

4) podregionach — należy przez to rozumieć podre giony określone w rozporządzeniu Rady Mini strów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowa dzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.2)).

§3.

1. W przypadku gdy wielkość pomocy regio nalnej przekraczałaby równowartość:

1) 22 500 000 euro — dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami staty stycznymi 22 i 42,

2) 30 000 000 euro — dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami staty stycznymi 4, 17 i 30,

3) 37 500 000 euro — dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach — to pomoc regionalna stanowi pomoc indywidual ną, podlegającą notyfikacji, która może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

2. W celu określenia, czy wielkość pomocy regio nalnej przekraczałaby wartości określone w ust. 1, wartość planowanej pomocy regionalnej wyrażoną w złotych przelicza się na euro według średniego kur su Narodowego Banku Polskiego, ogłoszonego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowią Dziennik Ustaw Nr 108 — 5470 — Poz. 738 738 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470 i Nr 104, poz. 708. ———————

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534, z 2005 r. Nr 206, poz. 1705 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 237. zań podatkowych stanowiącej pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

§4.

1. Pomoc regionalna dla przedsiębiorcy inne go niż mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca znajdującego się:

1) w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej

3) lub

2) w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wy korzystaniem pomocy publicznej — stanowi pomoc indywidualną, podlegającą notyfi kacji, która może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

2. Pomoc regionalna nie podlega notyfikacji Komi sji Europejskiej jako pomoc indywidualna, w przypad ku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, za mierza skorzystać lub korzysta z pomocy indywidual nej na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją pro jektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację infor macja o pomocy regionalnej została przekazana Komi sji Europejskiej. W tym przypadku pomoc regionalna może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej na restrukturyzację.

§5. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowią zań podatkowych stanowiącej pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją składa się przed rozpoczęciem prac nad nową inwestycją.

§6.

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną na wspieranie nowych inwestycji zalicza się:

1) cenę nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalno ści gospodarczej, w szczególności: a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci te leinformatyczne, b) narzędzia, przyrządy i aparatura, c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych, d) urządzenia infrastruktury technicznej wymie nione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.4));

3) cenę nabycia wartości niematerialnych i praw nych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, z za strzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikro przedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, koszt określony w ust. 1 pkt 3 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości kosz tów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Wartości niematerialne i prawne określone w ust. 1 pkt 3 powinny spełniać łącznie następujące warunki:

1) będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsię biorcę otrzymującego pomoc regionalną w zakła dzie zlokalizowanym w podregionie, w którym jest realizowana inwestycja;

2) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie odbiegających od normalnych praktyk inwestycyj nych;

3) będą ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz po zostaną w jego posiadaniu przez okres co najmniej 5 lat;

4) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwa łych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.5)).

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regio nalną nie zalicza się kosztów zakupu środków trans portu.

6. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębior stwa w stosunku do jego składników udzielono już po mocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie za licza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą regionalną.

§7. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją zalicza się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obej mujące wynagrodzenie przed opodatkowaniem po datkiem dochodowym oraz opłacone od tego wyna grodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia spo Dziennik Ustaw Nr 108 — 5471 — Poz. 738 ———————

3) Kryteria te są określone w pkt 9—11 Wytycznych wspól notowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowa nia i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004).

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708. ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252. łeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia za trudnienia tych pracowników. Za nowo zatrudnionych pracowników uważa się pracowników zatrudnionych w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od zakończenia inwe stycji.

§8. Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do:

1) pokrycia co najmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki wła sne należy rozumieć środki, które nie zostały uzy skane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocento wania kredytów, gwarancji i poręczeń na warun kach korzystniejszych od oferowanych na rynku, oraz

2) w przypadku pomocy na wspieranie nowych in westycji — utrzymania inwestycji w danym podre gionie co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji lub, w przypadku pomocy na tworze nie nowych miejsc pracy związanych z nową inwe stycją — utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworze nia.

§9.

1. Maksymalna intensywność pomocy regio nalnej wynosi 50 %, z wyjątkiem obszarów należą cych do podregionów oznaczonych numerami staty stycznymi 4, 17 i 30, w których maksymalna intensyw ność pomocy wynosi 40 %, oraz podregionów ozna czonych numerami statystycznymi 22 i 42, w których maksymalna intensywność pomocy wynosi 30 %.

2. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym, dopuszczalna maksymalna intensywność pomocy re gionalnej wynosi 30 % maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru w ust. 1, jeże li wielkość planowanej pomocy wyrażona jako ekwi walent dotacji brutto przekracza równowartość kwoty 5 000 000 euro.

3. Maksymalną intensywność pomocy regional nej udzielanej mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyjątkiem przedsiębior ców prowadzących działalność gospodarczą w sekto rze transportu, podwyższa się o 15 punktów procen towych wyrażonych w ekwiwalencie dotacji brutto w stosunku do maksymalnej intensywności, określo nej w ust. 1 i 2.

§10.

1. W przypadku wsparcia dużego projektu in westycyjnego, maksymalną wielkość pomocy regio nalnej ustala się zgodnie ze wzorem: I = R x (50 000 000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C), gdzie poszczególne symbole oznaczają: I — dopuszczalną wielkość pomocy regionalnej dla dużego projektu inwestycyjnego, R — intensywność pomocy regionalnej określoną w § 9 ust. 1 — w zależności od podregionu, na którym ma być zlokalizowana inwestycja, B — wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną powyżej 50 000 000 euro, nie przekraczającą równowartości 100 000 000 euro, C — wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną przekraczającą równowar tość 100 000 000 euro.

2. Za duży projekt inwestycyjny uznaje się projekt nowej inwestycji, w przypadku której koszty kwalifiku jące się do objęcia pomocą regionalną, określone w § 6 i 7, przekraczają równowartość 50 000 000 euro, przy czym koszty te obejmują wydatki, ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębior ców realizujących daną inwestycję, a środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą realizacji ściśle określonego celu.

3. Wyrażone w euro kwoty określone w ust. 1 i 2 przelicza się na złote według średniego kursu Narodo wego Banku Polskiego, ogłoszonego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiącej pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związa nych z nową inwestycją. § 1

1.

1. Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji może być udzielana wraz z pomocą regio nalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy regionalnej nie przekracza maksymalnej in tensywności pomocy określonej w § 9 albo wielkości pomocy regionalnej ustalonej zgodnie z § 10 ust. 1, przy czym przy ustaleniu wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższe kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą: na wspieranie nowej inwestycji albo na tworzenie nowych miejsc pracy.

2. Pomoc regionalna, o której mowa w rozporzą dzeniu, podlega sumowaniu z inną pomocą przezna czoną na realizację tej samej inwestycji lub na two rzenie nowych miejsc pracy w związku z tą samą in westycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 9 albo wielkości pomocy ustalonej zgodnie z § 10 ust. 1. § 1

2. Pomoc regionalna, na warunkach określo nych w rozporządzeniu, może być udzielana do dnia 31 grudnia 2006 r. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz Dziennik Ustaw Nr 108 — 5472 — Poz. 738

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-06-28
Data wydania: 2006-05-31
Data wejścia w życie: 2006-07-13
Data obowiązywania: 2006-07-13
Data wygaśnięcia: 2007-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 108 poz. 738