Dz.U. 2006 nr 108 poz. 749

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień — przewodniczący, Adam Jamróz — sprawozdawca, Ewa ¸ętowska, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 czerwca 2006 r., skargi konstytucyjnej Badawczo-Rozwojowej Spół dzielni Pracy Mikroprocesorowych Systemów Auto matyki „Mikronika” z siedzibą w Poznaniu o zbadanie zgodności art. 92c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, ze zm.) z art. 78 i art. 176 Konstytucji Rzeczy pospolitej Polskiej, orzeka: Art. 92c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamó wieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 159

1) jest zgodny z art. 78 i art. 176 Konstytucji Rzeczypospoli tej Polskiej. Jerzy Stępień Adam Jamróz Ewa ¸ętowska Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki Dziennik Ustaw Nr 108 — 5486 — Poz. 749 749 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 13 czerwca 2006 r. sygn. akt SK 54/04

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-06-28
Data wydania: 2006-06-13
Data wejścia w życie: 2006-06-28
Data obowiązywania: 2006-06-28
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 108 poz. 749