Dz.U. 2006 nr 119 poz. 815

815 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ1) z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy za wodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.2)) za rządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umunduro wanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 153, poz. 1615 i Nr 223, poz. 2265 oraz z 2005 r. Nr 159, poz. 1335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kobiecie — żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką za przedmioty umundurowania niewydane w naturze wypłaca się równoważ nik.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. ˚ołnierzom pełniącym służbę kandydacką za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz przybory do konserwacji obu wia niewydane w naturze wypłaca się równo ważnik, co miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2, po cząwszy od drugiego miesiąca kalendarzowe ———————

1) Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej — obrona narodowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paź dziernika 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 220, poz. 1890).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711. go służby. Dowódca (komendant) może zdecy dować o wypłaceniu równoważnika pieniężne go za płyn po goleniu i szampon do mycia wło sów, począwszy od pierwszego dnia służby.”;

3) w § 6 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Równoważnik pomniejsza się o kwoty przyjęte do naliczenia równoważnika za poszczególne przedmioty umundurowania i wyekwipowa nia, objęte tym równoważnikiem, wydane w naturze.

4. Organem właściwym w sprawach wypłacania równoważników pieniężnych jest wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz pozostaje.”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tytuł otrzymu je brzmienie: „Wysokość równoważnika pieniężnego wypłaca nego kobiecie — żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką za przedmioty umundurowania nie wydane w naturze”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski Dziennik Ustaw Nr 119 — 6183 — Poz. 815

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-07-05
Data wydania: 2006-06-20
Data wejścia w życie: 2006-07-20
Data obowiązywania: 2006-07-20
Data uchylenia: 2010-04-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 119 poz. 815