Dz.U. 2006 nr 12 poz. 65

Art.

1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o infor matyzacji działalności podmiotów realizujących zada nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 56

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17: a) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: „12a. Obsługę Rady zapewnia urząd obsługują cy ministra właściwego do spraw infor matyzacji.”, b) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu: „13a. Zamiejscowym członkom Rady przysłu gują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określo nych w przepisach wydanych na podsta wie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.”;

2) art. 53 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

3. Minister właściwy do spraw informatyza cji przedstawi Radzie Ministrów projekt Planu Informatyzacji Państwa w terminie do dnia 31 marca 2006 r.”;

3) art. 56 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

6. Podmioty publiczne są obowiązane prze kazać dane o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych używa nych do realizacji zadań publicznych, prowadzonych w dniu wejścia w życie ustawy, w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 stycznia 2006 r.”;

4) art. 63 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie upoważnień zmienio nych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonaw czych wydanych na podstawie nowych upoważnień, nie dłużej niż przez 18 miesię cy od dnia wejścia w życie ustawy.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 65 USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2006-01-25
Data wydania: 2005-12-16
Data wejścia w życie: 2006-01-25
Data obowiązywania: 2006-01-25
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 235
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 12 poz. 65