Dz.U. 2006 nr 12 poz. 67

Art.

1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: „

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podsta wie art. 22a;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.”;

2) w art. 9 uchyla się ust. 5;

3) dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: „Rozdział 2a Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Art. 15b.

1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

2. Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje ojcu lub matce albo opie kunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów.

3. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia na rodzin. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpo znania. Art. 15c. Do świadczenia rodzinnego określonego w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów art. 23 ust. 3—5.”;

4) dodaje się art. 22a w brzmieniu: „Art. 22a.

1. Rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapo mogę z tytułu urodzenia ich dziecka.

2. Do zapomogi, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów rozdzia łów 4, 6 i 7.

3. Szczegółowe zasady udzielania zapo mogi określa uchwała rady gminy.

4. W związku z urodzeniem się jednego dziecka może być przyznana tylko jedna zapomoga.

5. Wypłaty zapomóg finansowane są ze środków własnych gminy.”;

5) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o któ rych mowa w art. 9, 14—16 i 15b.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 67 USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 233, poz. 1994 i Nr 267, poz. 2260.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2006-01-25
Data wydania: 2005-12-29
Data wejścia w życie: 2006-02-09
Data obowiązywania: 2006-02-09
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992), z dniem 24 lipca 2006 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 12 poz. 67