Dz.U. 2006 nr 12 poz. 70

70 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwiet nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Wprowadza się od dnia 25 stycznia 2006 r. od godziny 1200 do dnia 15 lutego 2006 r. do godziny 2200 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w dostarczaniu i poborze paliw gazowych — gazu ziemnego wysokometanowego (GZ-50) oraz gazu ziemnego zaazotowanego (GZ-41,5 i GZ-35).

§2. Operator systemu przesyłowego gazowego realizuje ograniczenia, o których mowa w § 1, zgodnie z planem ograniczeń, o którym mowa w § 5 rozporzą dzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w spra wie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ogra niczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 59, poz. 518 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 69).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiwicz ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-01-25
Data wydania: 2006-01-24
Data wejścia w życie: 2006-01-25
Data obowiązywania: 2006-01-25
Data uchylenia: 2006-02-15
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 12 poz. 70