Dz.U. 2006 nr 12 poz. 71

71 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze Na podstawie art. 6zl ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 139

9) zarządza się, co następuje: ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finan sów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887). Dziennik Ustaw Nr 12 — 489 — Poz. 71

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjo nariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpo znawcze (Dz. U. Nr 269, poz. 266

9) w załączniku nr 1:

1) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) Izbie Celnej w Kielcach,”;

2) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) Izbie Celnej w Opolu,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Finansów: w z. C. Mech

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-01-25
Data wydania: 2006-01-10
Data wejścia w życie: 2006-01-25
Data obowiązywania: 2006-01-25
Data uchylenia: 2006-07-24
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 12 poz. 71