Dz.U. 2006 nr 12 poz. 78

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym (Dz. U. Nr 180, poz. 149

5) zarządza się, co nastę puje:

§1.

1. Poziom odzysku dla zużytego sprzętu obli cza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2. Poziom odzysku w przypadku zużytego sprzętu z grupy 5 — Sprzęt oświetleniowy oblicza się odręb nie:

1) łącznie dla rodzajów 2—5;

2) łącznie dla rodzajów 1 i 6.

§2.

1. Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu ob licza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2. Poziom recyklingu w przypadku zużytego sprzę tu z grupy 5 — Sprzęt oświetleniowy oblicza się od rębnie:

1) łącznie dla rodzajów 2—5;

2) łącznie dla rodzajów 1 i 6.

§3. Poziom odzysku zużytego sprzętu oblicza się zgodnie z następującym wzorem: MO + MRPO = –————- × 100MZ gdzie: PO — oznacza poziom odzysku [%], MR — oznacza masę odpadów powstałych z prze tworzenia zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuży tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi recyklingu, z uwzględ nieniem art. 30 ust. 2 tej ustawy [kg], MO — oznacza masę odpadów powstałych z prze tworzenia zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuży tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi odzysku innego niż re cykling, z uwzględnieniem art. 30 ust. 2 tej ustawy [kg], MZ — oznacza masę zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład prze twarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym [kg].

§4. Poziom recyklingu zużytego sprzętu oblicza się zgodnie z następującym wzorem: MRPR = —— × 100MZ gdzie: PR — oznacza poziom recyklingu [%], MR — oznacza masę odpadów powstałych z prze tworzenia zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuży tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi recyklingu, z uwzględ nieniem art. 30 ust. 2 tej ustawy [kg], MZ — oznacza masę zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład prze twarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym [kg].

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Ârodowiska: J. Szyszko Dziennik Ustaw Nr 12 — 528 — Poz. 78 78 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-01-25
Data wydania: 2006-01-12
Data wejścia w życie: 2008-01-01
Data obowiązywania: 2008-01-01
Data uchylenia: 2009-07-11
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 12 poz. 78