Dz.U. 2006 nr 120 poz. 823

Art.

1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Fun duszu Poręczeń Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Na zasadach określonych w niniejszej ustawie Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych rów nież regwarancji, gwarancji realizacji przedsię wzięcia oraz gwarancji dobrego wykonania kontraktu.”;

2) w art. 2 w ust. 1: a) uchyla się pkt 3, b) uchyla się pkt 5 i 6, c) dodaje się pkt 10—16 w brzmieniu: „

10) wniosek o udzielenie gwarancji — zlecenie udzielenia gwarancji spłaty kredytu, zlece nie udzielenia gwarancji wykonania zobo wiązań wynikających z emisji obligacji, zlecenie udzielenia gwarancji realizacji przedsięwzięcia, zlecenie udzielenia gwa rancji dobrego wykonania kontraktu, zle cenie udzielenia regwarancji; 1

1) wykonawca przedsięwzięcia — osobę fi zyczną, osobę prawną lub jednostkę orga nizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, uczestni czącą w realizacji przedsięwzięcia, w szcze gólności kredytobiorcę, pożyczkobiorcę, emitenta obligacji; 1

2) gwarancja — gwarancję w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)); 1

3) gwarancja realizacji przedsięwzięcia — gwarancję udzielaną na rzecz podmiotu podejmującego decyzję o współfinanso waniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej; 1

4) gwarancja dobrego wykonania kontraktu — gwarancję udzieloną na zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w celu realizacji przedsięwzięcia; 1

5) regwarancja — gwarancję udzieloną na za bezpieczenie gwarancji realizacji przedsię wzięcia udzielonej przez bank inny niż Bank Gospodarstwa Krajowego; 1

6) portfel kontraktów — zbiór pojedynczych umów zawartych w celu realizacji przed sięwzięcia, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji dobrego wykonania kontraktu na określony czas ustalono umową mię dzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a innym bankiem.”;

3) w art. 3: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Celem Funduszu jest zwiększenie możliwo ści wykorzystania środków Unii Europej skiej.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Ârodki Funduszu nie są środkami publiczny mi w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”;

4) w art. 4: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wypłaty zrealizowanych przez BGK gwa rancji lub poręczeń udzielonych ze środ ków Funduszu;”, — uchyla się pkt 2, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. BGK może wyodrębnić w ramach Funduszu, do wysokości ustalonej zgodnie z art. 7 ust. 2a, część środków zgromadzonych na rachunku, z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytu lub wykonania zobowiązań wynikających z emi sji obligacji kredytobiorcom, pożyczkobior com lub emitentom obligacji, w przypadku gdy dla danego projektu nie uzyskano dofi nansowania ze środków Unii Europejskiej.”;

5) w art. 7: a) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) opiniowanie wniosków o ustanowienie li mitu gwarancji lub poręczeń portfela kredy towego oraz limitu gwarancji portfela kon traktów;”, Dziennik Ustaw Nr 120 — 6226 — Poz. 823 823 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708. b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Komitet, na wniosek BGK, ustala wysokość środków, o których mowa w art. 4 ust. 3, na dany rok kalendarzowy, przy czym nie mo że być ona wyższa niż 15 % środków Fun duszu zgromadzonych na rachunku we dług stanu na ostatni dzień roboczy po przedniego roku kalendarzowego. 2b. Udzielanie gwarancji lub poręczeń, o któ rych mowa w art. 4 ust. 3, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w usta wie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pań stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.2)), obowiązujących przy udzielaniu gwarancji i poręczeń ze środków Krajowego Fundu szu Poręczeń Kredytowych.”;

6) art. 10 i 11 otrzymują brzmienie: „Art.

10.

1. BGK może udzielić gwarancji lub porę czenia spłaty kredytu lub wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli kredyt lub środki z emisji obliga cji są przeznaczone na realizację przed sięwzięcia.

2. BGK może udzielić gwarancji lub porę czenia spłaty kredytu lub wykonania zobowiązań wynikających z obligacji bądź gwarancji dobrego wykonania kontraktu na wniosek wykonawcy przedsięwzięcia.

3. BGK może udzielić gwarancji realizacji przedsięwzięcia na wniosek wykonaw cy przedsięwzięcia, który jest przedsię biorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ści gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.3)) lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, niebędącą przedsiębiorcą, i który ubiega się o uzyskanie dofinansowania ze środ ków Unii Europejskiej na realizację planowanego przedsięwzięcia.

4. BGK może udzielić regwarancji na wniosek banku, który udzielił gwaran cji realizacji przedsięwzięcia. Art. 1

1. BGK może udzielić gwarancji lub porę czenia ze środków Funduszu, jeżeli kwota jednostkowej gwarancji lub poręczenia nie przekracza równowartości w złotych 5 000 000 euro, a w przypadku gwarancji dobrego wykonania kontraktu — równo wartości w złotych 500 000 euro, z za strzeżeniem art. 17 ust. 2 i 3.”;

7) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Warunkiem udzielenia gwarancji lub poręcze nia jest złożenie do BGK wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia wraz z dokumentami zawierającymi dane umożliwiające dokonanie analizy, o której mowa w art. 13 ust. 1.”;

8) w art. 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Gwarancji lub poręczenia nie udziela się, jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 1, wynika, że podmiot, którego zobowiązania mają być obję te gwarancją lub poręczeniem, nie będzie w stanie wykonać tych zobowiązań.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udzielenia bankom gwarancji lub poręczenia portfela kredytowego oraz udzielenia gwaran cji portfela kontraktów.”;

9) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

4. Warunkiem udzielenia gwarancji lub po ręczenia jest ustanowienie zabezpiecze nia na rzecz BGK na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obo wiązków gwaranta lub poręczyciela. Pod stawowym zabezpieczeniem gwarancji lub poręczenia jest weksel „in blanco”.”;

10) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Opłata prowizyjna jest naliczana jednorazowo od kwoty udzielanej gwarancji lub poręczenia.”; 1

1) art. 16—18 otrzymują brzmienie: „Art. 1

6.

1. Gwarancja lub poręczenie spłaty kre dytu nie obejmują odsetek ani innych kosztów związanych z udzieleniem kre dytu.

2. Gwarancja lub poręczenie wykonania zobowiązań wynikających z obligacji obejmują spłatę należności głównej bez odsetek i innych kosztów związa nych z emisją obligacji.

3. Regwarancja obejmuje kwotę należno ści głównej wynikającą z gwarancji i nie obejmuje kosztów związanych z udzieleniem gwarancji.

4. Gwarancja dobrego wykonania kon traktu nie obejmuje kosztów związa nych z zawarciem umowy.

5. Gwarancja realizacji przedsięwzięcia udzielana przez BGK obejmuje spłatę należności głównej.

6. Gwarancja lub poręczenie spłaty kre dytu mogą być udzielone do wysoko ści 80 % kwoty kredytu. Dziennik Ustaw Nr 120 — 6227 — Poz. 823 ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 , Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127.

7. Gwarancja lub poręczenie wykonania zobowiązań wynikających z obligacji mogą być udzielane do wysokości 80 % wartości nominalnej emisji obli gacji.

8. Gwarancja realizacji przedsięwzięcia udzielana przez BGK nie może przekro czyć 80 % wartości przedsięwzięcia.

9. Gwarancja dobrego wykonania kon traktu może być udzielona do wysoko ści 80 % wartości umowy.

10. Regwarancja może być udzielona do wysokości 80 % kwoty gwarancji. Art. 1

7.

1. BGK może udzielać gwarancji portfela kontraktów oraz gwarancji lub porę czenia portfela kredytowego.

2. Kwota pojedynczego poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu udzielonych w ramach portfela kredytowego lub pojedynczej gwarancji dobrego wyko nania kontraktu udzielonej w ramach portfela kontraktów nie może prze kroczyć równowartości w złotych 500 000 euro, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy zleceniodawcą gwa rancji lub wnioskującym o udzielenie poręczenia jest jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, kwota poje dynczej gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć równowartości w złotych 5 000 000 euro.

4. Gwarancja lub poręczenie spłaty kre dytu w ramach portfela kredytowego nie może być udzielona po uruchomie niu kredytu.

5. W przypadku gwarancji portfela kon traktów, wniosek o udzielenie gwaran cji dobrego wykonania kontraktu jest składany za pośrednictwem banku. Art. 1

8. Gwarancja lub poręczenie wykonania zobowiązań wynikających z obligacji stanowią częściowe zabezpieczenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerw ca 1995 r. o obligacjach.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 120 — 6228 — Poz. 823

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-07-06
Data wydania: 2006-04-27
Data wejścia w życie: 2006-10-07
Data obowiązywania: 2006-10-07
Data uchylenia: 2009-05-31
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 120 poz. 823