Dz.U. 2006 nr 121 poz. 837

837 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007 Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 71

1) zarządza się, co następuje: ———————

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 76, poz. 540).

§1. Maksymalna wysokość opłaty za postępowa nie związane z przyjęciem na studia w roku akademic kim 2006/2007 wynosi:

1) 150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwali fikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień arty stycznych oraz na kierunki: architektura i urbani styka oraz architektura wnętrz;

2) 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki studiów.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński Dziennik Ustaw Nr 121 — 6279 — Poz. 837

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2006-07-07
Data wydania: 2006-06-08
Data wejścia w życie: 2006-07-22
Data obowiązywania: 2006-07-22
Data wygaśnięcia: 2007-06-13
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 121 poz. 837