Dz.U. 2006 nr 125 poz. 869

869 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Na podstawie art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So cjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu pro wadzenia przez pracodawców dokumentacji w spra wach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z 2002 r. Nr 214, poz. 1812 oraz z 2003 r. Nr 230, poz. 229

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobo wego dla osoby ubiegającej się o zatrud nienie stanowi załącznik nr 1 do rozporzą dzenia. 2b. Pracodawca może żądać od pracownika złożenia kwestionariusza osobowego ———————

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admi nistracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paź dziernika 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. w przypadkach, o których mowa w art. 221 § 2 Kodeksu pracy.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobo wego dla pracownika stanowi załącznik nr 1a do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku nr 1 do niniejszego roz porządzenia;

3) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się za łącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu okre ślonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporzą dzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: A. Kalata Dziennik Ustaw Nr 125 — 6536 — Poz. 869 Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. (poz. 869) Załącznik nr 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJÑCEJ SI¢ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Wykształcenie ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. 1

1. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1—4 są zgodne z dowodem osobistym seria ……. nr ……………………… wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………… lub innym dowodem tożsamości …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… (miejscowość i data) …………………………………………………….. (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) ——————— *) Właściwe podkreślić. Załącznik nr 2 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA

1. Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Numer ewidencyjny PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ……………………………………………………………………………………………………….

4. Stan rodzinny ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

5. Powszechny obowiązek obrony: a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony ……………………………………………………………………………………. b) stopień wojskowy ……………………………………………………………………………………………………………………………….. numer specjalności wojskowej …………………………………………………………………………………………………………….. c) przynależność ewidencyjna do WKU …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. d) numer książeczki wojskowej ………………………………………………………………………………………………………………… e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko, adres, telefon)

7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z dowodem osobistym seria ……. nr ………………………… wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. lub innym dowodem tożsamości ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………….. (miejscowość i data) ……………………………………………… (podpis pracownika) Dziennik Ustaw Nr 125 — 6537 — Poz. 869

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-07-13
Data wydania: 2006-06-22
Data wejścia w życie: 2006-07-28
Data obowiązywania: 2006-07-28
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 125 poz. 869