Dz.U. 2006 nr 128 poz. 894

Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 70

8) zarządza się, co następuje:

§1. Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego ustala się na 3,96.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2006 r. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz 894 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-07-18
Data wydania: 2006-07-12
Data wejścia w życie: 2006-07-24
Data obowiązywania: 2006-07-24
Data uchylenia: 2008-11-14
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 128 poz. 894