Dz.U. 2006 nr 128 poz. 895

895 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 70

8) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na poszczególnych stanowiskach służbowych.

2. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariu szy Centralnego Biura Antykorupcyjnego określa ta bela, stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§2.

1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wzrasta z tytułu wysługi lat o 5 % po 5 latach służby i o dalszy 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20 % po 20 latach służby.

2. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia zasad niczego na poszczególnych stanowiskach służbowych.

3. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funk cjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego za okrągla się do 10 groszy w górę.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. (poz. 895) TABELA STAWEK UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Lp. Stanowisko służbowe Stawka uposażenia (w złotych) 1 2 3 1 Szef 10 500 2 Zastępca Szefa 9 200 3 Dyrektor zarządu 8 600 4 Dyrektor departamentu 7 800 5 Zastępca dyrektora zarządu,dyrektor samodzielnego wydziału 7 600 6 Zastępca dyrektora departamentu 7 400 7 Naczelnik wydziału 7 200 8 Zastępca naczelnika wydziału,ekspert 6 200—7 000 9 Kierownik sekcji, kierownik zespołu 5 300—6 000 10 Agent specjalny 4 600—5 200 11 Agent 3 600—4 400 12 Inspektor 2 850

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-07-18
Data wydania: 2006-07-12
Data wejścia w życie: 2006-08-02
Data obowiązywania: 2006-08-02
Data uchylenia: 2010-10-26
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 128 poz. 895