Dz.U. 2006 nr 128 poz. 896

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorup cyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 70

8) zarządza się, co na stępuje:

§1.

1. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, zalicza się okresy służby w Cen tralnym Biurze Antykorupcyjnym.

2. Do wysługi lat, o której mowa w ust. 1, zalicza się również:

1) służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej;

2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie Więziennej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 896 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy oraz innych okresów, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.1));

3) zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; zakończone okresy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym za wodzie lub na danym stanowisku sumuje się z wy konywanym równocześnie okresem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy;

4) okres ukończonych przez funkcjonariusza studiów, nie dłuższy jednak od programowego czasu trwa nia studiów.

§2.

1. Do wysługi lat nie zalicza się okresów służ by lub pracy, za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze lub wynagrodzenie albo zasiłek z tytułu choroby przewidziany w odrębnych przepisach.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach ko rzystania przez funkcjonariusza, także przed podję ciem służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, z urlopu udzielonego w celu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, przewidzianego w przepisach prawa pracy, oraz urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wyjazdem za granicę wspólnie z małżon kiem przeniesionym tam w celu pełnienia służby albo pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, stałym przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjed noczonych lub innej misji państwowej, a także w przy padku pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na zasadach określonych w przepisach o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rol nym do pracowniczego stażu pracy.

§3.

1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1, i ustalenia wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego dokonuje się w dro dze decyzji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjego, na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach personalnych funkcjonariusza. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1, i ustalenia wysługi lat dokonu je się po raz pierwszy na dzień przyjęcia do służby, w decyzji o mianowaniu funkcjonariusza na stanowi sko służbowe.

2. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego może upoważnić innego funkcjonariusza do wydania w jego imieniu decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Zaliczanie do wysługi lat okresów nieuwzględ nionych w decyzji o mianowaniu funkcjonariusza na stanowisko służbowe oraz nowe ustalenie wysługi lat do celów, o których mowa w ust. 1, następuje na udo kumentowany wniosek funkcjonariusza.

4. W kolejnych decyzjach, dotyczących ustalenia wysługi lat, określa się łączną wysługę lat uwzględnio ną przy ustaleniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza oraz datę, w której upłynął okres wy sługi lat uprawniający, na podstawie odrębnych prze pisów, do wzrostu tego uposażenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2004 r. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz Dziennik Ustaw Nr 128 — 6635 — Poz. 896 ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-07-18
Data wydania: 2006-07-12
Data wejścia w życie: 2006-07-24
Data obowiązywania: 2006-07-24
Data uchylenia: 2013-03-12
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 128 poz. 896