Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902

902 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony środowiska

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 50

1) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowi ska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2003 r. Nr 228, poz. 2259 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2255),

2) ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676),

3) ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984),

4) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów ad ministracyjnych i ustawę — Prawo o postępowa niu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271),

5) ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie usta wy — Prawo ochrony środowiska i ustawy — Pra wo wodne (Dz. U. Nr 233, poz. 1957),

6) ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 46, poz. 392),

7) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

8) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721),

9) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568),

10) ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1693), 1

1) ustawą z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865), 1

2) ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie usta wy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124), 1

3) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó wień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 1

4) ustawą z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 464), 1

5) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym syste mie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631), 1

6) ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 91, poz. 875), 1

7) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), 1

8) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy leniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), 1

9) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263),

20) ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta wy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), 2

1) ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu upraw nieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnia nych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784), 2

2) ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), 2

3) ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochro ny środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552), 2

4) ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360), 2

5) ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), 2

6) ustawą z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 11

10) , 2

7) ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), 2

8) ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników central nych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258), 2

9) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdro wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399), 30) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie pu bliczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) , 3

1) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), 3

2) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257), 3

3) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), 3

4) ustawą z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 50, poz. 360) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 4 lipca 2006 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 220 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2003 r. Nr 228, poz. 2259 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2255), który stanowi: „Art. 2

20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 2 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,

2) art. 89 ust. 1, 3 i 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.”;

2) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi: „Art. 23

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 227 i art. 233, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi: „Art. 10

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że prze pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz art. 83—99 wchodzą w życie w dniu wy borów do organów stanowiących jed nostek samorządu terytorialnego prze prowadzonych w związku z zakończe niem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r.”;

4) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju są dów administracyjnych i ustawę — Prawo o postę powaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi: „Art. 10

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem przepi sów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które Dziennik Ustaw Nr 129 — 6650 — Poz. 902 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 3—5,7 i 8 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska i ustawy — Prawo wodne (Dz. U. Nr 233, poz. 1957), które stanowią: „Art.

3.

1. Zakłady, które dokonywały poboru wo dy na potrzeby energetyki wodnej i zwróciły taką samą ilość wody, nie gor szej jakości, od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejścia w życie niniejszej usta wy, nie uiszczają należnej za ten okres opłaty za pobór wody.

2. Uiszczone opłaty, o których mowa w ust. 1, zalicza się na poczet przyszłych opłat za korzystanie ze środowiska. Art.

4. Opłaty za wprowadzanie ścieków, należne od podmiotów, które dokonywały wpro wadzenia ścieków, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f ustawy wymienionej w art. 1, do wód od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają umorzeniu z mocy prawa. Art.

5.

1. Podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do uiszczenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia i jednocześnie realizujący zadania wła sne gminy w zakresie odprowadzania ścieków może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu jej płatności na zasadach określonych w art. 317 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, także przed dniem zatwierdzenia przez Radę Ministrów krajowego programu oczysz czania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy wymie nionej w art. 2.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 marszałek województwa zawiesza po stępowanie, w przedmiocie odroczenia terminu płatności opłaty, do dnia za twierdzenia przez Radę Ministrów krajo wego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

3. Odroczenie terminu płatności opłaty, o którym mowa w ust. 1, dotyczy opłaty należnej od dnia 1 stycznia 2002 r.” „Art.

7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 r. — Prawo ochro ny środowiska zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonaw czych na podstawie art. 1 pkt 6 lit. b usta wy, o ile nie są z nią sprzeczne, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Art.

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zale sienia oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 46, poz. 392), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3, któ ry wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 stycznia 2003 r.”;

7) art. 89 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), który stanowi: „Art. 8

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwe stycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721), który stanowi: „Art. 4

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i traci moc, z wyjątkiem rozdziału 6, z dniem 31 grud nia 2007 r.”;

9) art. 151 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), który stanowi: „Art. 15

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1693), który stanowi: „Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

1) art. 5—12 ustawy z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865), które stanowią: „Art.

5. Do postępowań administracyjnych w spra wach objętych przepisami niniejszej usta wy wszczętych, a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

6. Obowiązek zapewnienia dostępu za po średnictwem publicznych sieci telekomu nikacyjnych do informacji o emisji i pobo rze wód, wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 9a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powstaje z dniem 1 stycznia 2004 r. Art.

7. Do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

8. Marszałek województwa udostępni woje wódzkiemu inspektorowi ochrony środo Dziennik Ustaw Nr 129 — 6651 — Poz. 902 wiska informacje o korzystaniu ze środo wiska, w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1—3 ustawy zmienianej w art. 1, zgromadzone przed dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy. Art.

9. Do dnia 1 lipca 2007 r. nie tworzy się ob szarów ograniczonego użytkowania dla istniejących dróg, gdy z przeglądu ekolo gicznego wynika, że pomimo zastosowa nia dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane dopuszczalne po ziomy hałasu poza terenem, do którego zarządzający drogą ma tytuł prawny. Art.

10.

1. Ostateczne decyzje w przedmiocie nało żenia na zakład obowiązków na czas nieoznaczony dotyczące pozwoleń wod noprawnych, które utraciły moc na pod stawie przepisów dotychczasowych, wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do de cyzji w przedmiocie ustanowienia stref ochronnych ujęć wody. Art. 1

1.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ust. 3, art. 72 ust. 6, art. 94 ust. 3, art. 148 ust. 1, art. 176 ust. 1 i art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy za chowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wy danych odpowiednio na podstawie art. 30, art. 72 ust. 6, art. 94, art. 148 ust. 1, art. 176 i art. 201 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 51 ust. 8 usta wy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy zachowują moc do czasu wejścia w ży cie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ust. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy zachowują moc do czasu wejś cia w życie nowych przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 i 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy zachowują moc do czasu wej ścia w życie nowych przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie art. 167 ust. 3 i art. 169 ust. 1 i 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy zachowują moc do czasu wej ścia w życie nowych przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie art. 385 ust. 1 i 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 1

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 25, 35, 55—62 i 86 lit. b i c, które wcho dzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 1

2) art. 17 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r.”; 1

3) art. 227 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), który stanowi: „Art. 22

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 13 w zakresie dotyczącym przeka zywania wstępnego ogłoszenia infor macyjnego Urzędowi Oficjalnych Pu blikacji Wspólnot Europejskich,

2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 49 ust. 3,

3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia o zamó wieniu Urzędowi Oficjalnych Publika cji Wspólnot Europejskich,

4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie doty czącym zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116 ust. 2, art. 118 ust. 4,

5) art. 128 w zakresie dotyczącym prze kazywania okresowego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi Oficjal nych Publikacji Wspólnot Europej skich,

6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, art. 135,

7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie doty czącym niedopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówie niu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedsta wiania Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu sys temu zamówień,

9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178 — które wchodzą w życie z dniem 1 ma ja 2004 r.”; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6652 — Poz. 902 1

4) art. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 464), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 7 i art. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

5) art. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631), który stanowi: „Art.

10. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej.”; 1

6) art. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 91, poz. 875), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 2 i 11 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”; 1

7) art. 162 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), który stano wi: „Art. 16

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 ma ja 2004 r., z wyjątkiem art. 39 i 134 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r.”; 1

8) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia nie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzy skaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który stanowi: „Art. 11

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 ma ja 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz art. 112, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczących art. 456 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 2 maja 2004 r.”; 1

9) art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substan cjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263), który stanowi: „Art. 5

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 8 ust. 3 pkt 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.;

2) art. 17 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.;

3) art. 17 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.”;

20) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmia nie ustawy o finansach publicznych oraz o zmia nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), który stanowi: „Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r., z wyjątkiem art. 26 pkt 2, któ ry wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”; 2

1) art. 59 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cie plarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784), który stanowi: „Art. 5

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r., z wyjątkiem art. 49 ust. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”; 2

2) art. 63 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklin gu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), który stanowi: „Art. 6

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że prze pisy:

1) art. 7, art. 8, art. 44, art. 45, art. 57 pkt 2 i art. 62 wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłosze nia;

2) art. 11—17, art. 28, art. 47, art. 55, art. 56, art. 57 pkt 3, art. 58 pkt 1 i 3 w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 11 i 12 i art. 415 ust. 5a i 5b, w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą, i art. 60 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 23 ust. 3 w stosunku do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 lipca 2002 r. stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.;

4) art. 58 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 401 ust. 1—10 i 13—16, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, wcho dzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

3) art. 24 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552), który stanowi: „Art. 2

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 9a, art. 9e i art. 56 ust. 1 pkt 1a, ust. 2a i 2b ustawy wymienionej w art. 1 oraz art. 2, art. 11, art. 12 i art. 14, któ re wchodzą w życie z dniem 1 paździer nika 2005 r.;

2) art. 9i ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.”; 2

4) art. 9—25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektó Dziennik Ustaw Nr 129 — 6653 — Poz. 902 rych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360), które stanowią: „Art.

9. Do czasu ustanowienia, w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy rody, planu ochrony dla obszaru Natura 2000, w raporcie o oddziaływaniu przedsię wzięcia na środowisko zamieszcza się ma py, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 10a lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 1, w skali, w jakiej są one dostępne. Art.

10. Jeżeli dla realizowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na ob szar Natura 2000 została wydana, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, decyzja o warunkach zabudowy i zago spodarowania terenu lub jedna z decyzji określonych w art. 46 ust. 4 pkt 2—9 usta wy zmienianej w art. 1, uprawniony pod miot powinien złożyć, w terminie 6 mie sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o wydanie decyzji o śro dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. Art. 1

1. Wyniki pomiarów uzyskane przy pomocy dotychczasowych metodyk wykonywa nia pomiarów stanowią dane wyjścio we do wyznaczania wartości wskaźni ków LDWN i LN, o ile pochodzą z okresu nie późniejszego, niż sprzed trzech lat od dnia przystąpienia do sporządzania ma py akustycznej. Art. 1

2. W sprawach wszczętych, a niezakończo nych decyzją ostateczną, prowadzący instalację uzupełni wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego o infor macje oraz załączniki, o których mowa w art. 208 ust. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

3. Do opłat za korzystanie ze środowiska należnych do dnia 30 czerwca 2005 r. sto suje się przepisy art. 285 ust. 2, art. 288 ust. 1 i art. 289 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Art. 1

4. Opłaty za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 292 ustawy zmie nianej w art. 1, są ponoszone za okres do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz za 2006 r. w wysokości podwyższonej o 100 %, a za 2007 r. i 2008 r. — w wysokości pod wyższonej o 200 %. Art. 1

5. Jeżeli podmiot korzystający ze środowi ska nie prowadzi wymaganych pomia rów wielkości emisji, pomiary ciągłe nie są prowadzone przez rok kalendarzowy, pomiary nasuwają zastrzeżenia lub nie są spełnione warunki prowadzenia po miarów, o których mowa w art. 147a ustawy zmienianej w art. 1, przyjmuje się, że warunki korzystania ze środowi ska określone w pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla każdego z tych pomiarów zostały przekroczone w przy padku składu ścieków o 50 % za okres do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz za 2006 r. Art. 1

6.

1. Podmiot, który po dniu 1 stycznia 2003 r. uzyskał pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o umorzenie kary pieniężnej wymierzonej za naru szenie warunków odprowadzania ście ków określonych w poprzednim po zwoleniu, której termin płatności nie upłynął do dnia wejścia w życie niniej szej ustawy, w części odpowiadającej zmianie warunków pozwolenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do pod miotów, które w 2002 r. wystąpiły z wnioskiem o wydanie nowego po zwolenia lub o zmianę warunków po zwolenia uzyskanego w 2002 r., a wniosek ten nie został rozpatrzony.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wojewódzki inspektor ochrony środo wiska zawiesi postępowanie w spra wie umorzenia kary do czasu wydania przez właściwy organ decyzji ostatecz nej w sprawie wydania nowego po zwolenia lub zmiany warunków po zwolenia, a po jej wydaniu uwzględni wniosek w części uzasadnionej ustale niami nowego pozwolenia. Art. 1

7.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 365 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się odpowiednio prze pisy art. 367 ust. 2—4 tej ustawy, jed nak ustalony termin usunięcia naru szenia nie może upływać później niż w dniu 30 października 2007 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do insta lacji, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 30 października 2000 r. Art. 1

8. Pierwsza informacja, o której mowa w art. 411a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, powinna być przedstawiona w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

9.

1. Do postępowań w sprawie oceny od działywania na środowisko wszczę tych, a niezakończonych decyzją osta teczną przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy, przepisy dotychczaso we stosuje się na wniosek uprawnio nego podmiotu. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6654 — Poz. 902

2. Do postępowań w sprawie oceny od działywania na środowisko dla dróg krajowych, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zo stały wydane decyzje o ustaleniu loka lizacji drogi, a nie zostały wydane po zwolenia na budowę drogi, przepisy dotychczasowe stosuje się na wniosek uprawnionego podmiotu. Art.

20.

1. Do czasu wygaśnięcia decyzji o do puszczalnym poziomie hałasu przeni kającego do środowiska oraz pozwo leń na emitowanie hałasu do środowi ska stosuje się do nich przepisy doty czące decyzji o dopuszczalnym pozio mie hałasu, o której mowa w art. 115a ustawy zmienianej w art. 1.

2. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska wszczętych, a niezakoń czonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej usta wy, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania decyzji o dopu szczalnym poziomie hałasu, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą.

3. Do postępowań w sprawie wymierze nia kar, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych, a niezakończonych decy zją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą. Art. 2

1. Dotychczasowe:

1) kary biegnące w związku z przekrocze niem dopuszczalnego poziomu hałasu — stają się z dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy karami biegnącymi za przekroczenie warunków decyzji o do puszczalnym poziomie hałasu w rozu mieniu art. 300 ust. 1 ustawy zmienia nej w art. 1;

2) administracyjne kary pieniężne w związku z przekroczeniem dopusz czalnego poziomu hałasu — stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy karami pieniężnymi za przekro czenie warunków decyzji o dopusz czalnym poziomie hałasu w rozumie niu art. 298 ust. 1 pkt 5 ustawy zmie nianej w art. 1;

3) odroczenia administracyjnych kar pie niężnych za przekroczenie warunków pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska — stają się z dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy odrocze niami terminu płatności kar pienięż nych za przekroczenie warunków de cyzji o dopuszczalnym poziomie hała su w rozumieniu art. 317 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. Art. 2

2. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych zachowują moc nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 2

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 113 ust. 1, art. 149 ust. 2, art. 177 ust. 2, art. 286 ust. 3 i art. 310 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonaw czych wydanych na podstawie art. 113 ust. 1, art. 149 ust. 2, art. 177 ust. 2, art. 286 ust. 3 i art. 310 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą. Art. 2

4.

1. W sprawach o wydanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska sub stancji lub energii, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1—4 ustawy zmie nianej w art. 1, wszczętych, a niezakoń czonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej usta wy, stosuje się przepisy art. 180—229 tej ustawy, w brzmieniu dotychczaso wym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sprawach wszczętych, a niezakoń czonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy art. 184 ust. 2 pkt 17a i 17b, art. 188 ust. 2 pkt 4 i 6, art. 191a, art. 208 ust. 2a, art. 209 ust. 2 oraz art. 211 ust. 2a i 3b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą.

3. W sprawach wszczętych, a niezakoń czonych decyzją ostateczną, prowa dzący instalację lub deklarujący reali zację nowej instalacji uzupełni wnio sek o wydanie pozwolenia o informa cje określone:

1) w art. 184 ust. 2 pkt 17a lub 17b ustawy zmienianej w art. 1, w termi nie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli de klarowany czas dalszej eksploatacji instalacji ma wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska lub ubiegający się o pozwolenie dekla ruje realizację nowej instalacji;

2) w art. 208 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik wy maga podjęcia działań w okresie, na który ma być wydane pozwolenie. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6655 — Poz. 902 Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 98, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.;

2) art. 1 pkt 103, 116, 130 oraz 132 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2006 r.;

3) art. 1 pkt 132 lit. b, który wchodzi w ży cie w pierwszym dniu po wyborach do sejmików województw następnej ka dencji;

4) art. 1 pkt 64, pkt 109 w zakresie doty czącym art. 305 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 110 w zakresie dotyczącym art. 305a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, a także pkt 119 w zakresie dotyczącym art. 340 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”; 2

5) art. 23 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), który stanowi: „Art. 2

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

6) art. 19 i 21 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmia nie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 11

10) , które stano wią: „Art. 1

9. Sprawy, które zostały wszczęte, a nieza kończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpoznaniu według przepisów ustaw, o których mo wa w art. 1—18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” „Art. 2

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

7) art. 245 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), który stanowi: „Art. 24

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2006 r., z wyjątkiem art. 235 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”; 2

8) art. 47 i 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przepro wadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, preze sów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258), które stanowią: „Art. 4

7.

1. Konkursy, o których mowa w usta wach zmienianych niniejszą ustawą, zostaną ogłoszone w terminie 6 mie sięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Osoby zajmujące w dniu wejścia w ży cie niniejszej ustawy stanowiska kie rowników centralnych urzędów admi nistracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów i zastęp ców prezesów zarządów państwowych funduszy celowych pełnią swoje obo wiązki do czasu powołania na te stano wiska osób wyłonionych w drodze konkursu.

3. Powołanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Głównego Inspektora Nad zoru Budowlanego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Przewodniczące go Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Przewodniczącego Komisji Nad zoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytal nych, Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zasadach określonych w niniejszej ustawie nastą pi po zakończeniu kadencji, na którą zo stali powołani. Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ nia 2005 r.”; 2

9) art. 66 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochro ny uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko wych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399), który stanowi: „Art. 6

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 30) art. 45 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) , który stanowi: „Art. 4

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 44, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”; 3

1) art. 12, 13 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmia nie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), które stanowią: „Art. 1

2. Decyzje w zakresie rekultywacji z zasto sowaniem odpadów wydane na podsta wie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leś nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw ulegają wygaśnięciu w całości lub części dotyczącej zastoso wania odpadów w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6656 — Poz. 902 Art. 1

3. Wpłaty z tytułu opłaty produktowej od wprowadzonych na terytorium kraju urządzeń chłodniczych i klimatyzacyj nych pobranej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 6, zgromadzone na rachunku bankowym Narodowego Fun duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, przeznacza się na dofinansowa nie działań określonych w art. 410 usta wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska.” „Art. 1

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, pkt 3 lit. c—e, pkt 33—38, pkt 46 i pkt 48, które wchodzą w życie z dniem 28 grudnia 2005 r.;

2) art. 1 pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a i b, pkt 9, pkt 25 lit. b i pkt 26, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 6 pkt 5, pkt 6 lit. a, pkt 8 oraz pkt 12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2007 r.”; 3

2) art. 48 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie nie których ustaw w związku ze zmianami w podzia le zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257), który stanowi: „Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2006 r., z wyjątkiem:

1) art. 35, art. 37, art. 38 ust. 3, art. 42, art. 45, art. 46 i art. 47 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia; 1a) art. 17 pkt 2, art. 22, art. 24, art. 29 i art. 31, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 19, art. 20 oraz art. 21, które wcho dzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”; 3

3) art. 93 i 96 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), które stanowią: „Art. 9

3. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy lamp wyładowczych zgromadzone na rachun ku Narodowego Funduszu Ochrony Âro dowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na dofinansowanie działań określo nych w art. 401 ust. 12b ustawy, o której mowa w art. 87.” „Art. 9

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 18—20, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

2) art. 6—14, art. 24, art. 31, art. 39, art. 40, art. 42, art. 51, art. 56, art. 71, art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3, art. 76 pkt 3—5, art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3, art. 80, art. 85 i art. 88, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r.;

3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 i art. 84, któ re wchodzą w życie z dniem 1 paździer nika 2006 r.;

4) art. 28, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3—6, art. 64—69, art. 82, art. 83, art. 87, art. 89 i art. 93, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

5) art. 30 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w ży cie z dniem 1 stycznia 2009 r.”; 3

4) art. 11—13 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmia nie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 50, poz. 360), któ re stanowią: „Art. 1

1. Obowiązek:

1) prowadzenia w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów da nych o dokumentach zawierających in formacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie In formacji Publicznej, wskazany w art. 19 ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą,

2) zapewnienia dostępu za pośrednic twem publicznych sieci telekomunika cyjnych do informacji o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami, wskaza ny w art. 30 ust. 1 pkt 12 ustawy zmie nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3) udostępnienia informacji w Biulety nie Informacji Publicznej, wskazany w art. 30 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą — powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 8, art. 24 ust. 3, art. 30 ust. 3 i art. 385 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zacho wują moc do dnia wejścia w życie no wych przepisów wykonawczych wyda nych na podstawie art. 19 ust. 8 i 9, art. 24 ust. 3, art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 385 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2007 r. Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: M. Jurek Dziennik Ustaw Nr 129 — 6657 — Poz. 902 Tytuł I Przepisy ogólne DZIA¸ I Zakres obowiązywania ustawy Art.

1. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględ nieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

1) zasady ustalania: a) warunków ochrony zasobów środowiska, b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, c) kosztów korzystania ze środowiska;

2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6658 — Poz. 902 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. (poz. 902) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1)I) ——————— I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektó rych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmia nie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332 z 28.12.2000, str. 91),

2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 39, L 78 z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48),

3) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, L 378 z 31.12.1982, str. 1, L 32 z 03.02.1983, str. 28, L 377 z 31.12.1991, str. 48 i L 409 z 31.12.1992, str. 11),

4) dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, L 319 z 07.11.1979, str. 3, L 115 z 08.05.1991, str. 41 i L 164 z 30.06.1994, str. 9),

5) dyrektywy Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza przez zakłady przemysłowe (Dz. Urz. WE L 188 z 16.07.1984, str.

20) ,

6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywie ranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, L 73 z 14.03.1997, str. 5 i L 156 z 25.06.2003, str. 17),

7) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40),

8) dyrektywy Rady 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 336 z 07.12.1988, str. 1 i L 337 z 24.12.1994, str. 83),

9) dyrektywy Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990, str. 56 i L 41 z 14.02.2003, str. 26),

10) dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej sprawozdania dotyczące wy konywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 48), 1

1) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flo ry (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7 i L 305 z 08.11.1997, str. 42), 1

2) dyrektywy Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji programów mających na ce lu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwu tlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1992, str. 11), 1

3) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i poli chlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996, str. 31), 1

4) dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, str. 26, L 156 z 25.06.2003, str. 17 i L 275 z 25.10.2003, str. 32), 1

5) dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11.1996, str. 55), 1

6) dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli zagrożeń niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997, str. 13 i L 345 z 31.12.2003, str. 97), 1

7) dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (Dz. Urz. WE L 85 z 29.03.1999, str. 1 i L 143 z 30.04.2004, str. 87),

4) obowiązki organów administracji;

5) odpowiedzialność i sankcje. Art.

2.

1. Przepisów ustawy, z wyjątkiem tytułu I działu IV rozdziału 1 i 2, nie stosuje się do spraw ure gulowanych w przepisach prawa atomowego.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakre sie: 1)

2) obowiązku posiadania pozwolenia oraz decyzji, o której mowa w art. 106 ust. 2, 1a)

3) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz decyzji, o której mowa w art. 108 ust. 1,

2) ponoszenia opłat, w razie prowadzenia działań ratowniczych. 2a.

4) Przepisów ustawy nie stosuje się także w za kresie hałasu powstającego w związku z powszech nym korzystaniem ze środowiska.

3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejaw nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711).

4. Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organy administracji właściwe w sprawach tej ochrony określają przepisy odręb ne. DZIA¸ II Definicje i zasady ogólne Art.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) aglomeracji — rozumie się przez to miasto lub kil ka miast o wspólnych granicach administracyj nych;

2) autostradzie — rozumie się przez to także drogę ekspresową, jeżeli przepisy o autostradach płat nych mają zastosowanie do tej drogi;

3) eksploatacji instalacji lub urządzenia — rozumie się przez to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności;

4) emisji — rozumie się przez to wprowadzane bez pośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: a) substancje, b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub po la elektromagnetyczne;

5) hałasie — rozumie się przez to dźwięki o częstotli wościach od 16 Hz do 16 000 Hz;

6) instalacji — rozumie się przez to: a) stacjonarne urządzenie techniczne, b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytu Dziennik Ustaw Nr 129 — 6659 — Poz. 902 ——————— 1

8) dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siar ki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 163 z 29.06.1999, str. 41), 1

9) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/94/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. odnoszącej się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowy mi (Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2000, str. 16 i L 186 z 25.07.2003, str. 34),

20) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, L 170 z 29.06.2002, str. 81 i L 25 z 28.01.2005, str. 73), 2

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 r. dotyczącej wartości dopuszczal nych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000, str. 12), 2

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91), 2

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektó rych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30), 2

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emi sji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 1), 2

5) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. odnoszącej się do ozonu w otaczają cym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002, str. 14), 2

6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarzą dzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12), 2

7) dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elek trycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, str. 24 i L 345 z 31.12.2003, str. 106), 2

8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesie niu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 156 z 25.06.2003, str. 17). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej usta wie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), która weszła w życie z dniem 28 lipca 2005 r.

3) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. łem prawnym dysponuje ten sam podmiot i po łożonych na terenie jednego zakładu, c)

5) budowle niebędące urządzeniami techniczny mi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję; 7)

6) istotnej zmianie instalacji — rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować zna czące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko;

8) kompensacji przyrodniczej — rozumie się przez to zespół działań obejmujących w szczególności ro boty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gle by, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia rów nowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień ro ślinności, prowadzących do przywrócenia równo wagi przyrodniczej na danym terenie, wyrówna nia szkód dokonanych w środowisku przez realiza cję przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajo brazowych; 8a)

7) lotnisku — rozumie się przez to także port lotni czy oraz lądowisko;

9) metodyce referencyjnej — rozumie się przez to określoną na podstawie ustawy metodę pomia rów lub badań, która może obejmować w szcze gólności sposób poboru próbek, sposób interpre tacji uzyskanych danych, a także metodyki mode lowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku;

10) najlepszych dostępnych technikach

8) — rozumie się przez to najbardziej efektywny oraz zaawanso wany poziom rozwoju technologii i metod prowa dzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyj nych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość, z tym że pojęcie: a) „technika” oznacza zarówno stosowaną tech nologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, b) „dostępne techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktycz ne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwesty cyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność może uzyskać, c) „najlepsza technika” oznacza najbardziej efek tywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólne go poziomu ochrony środowiska jako całości; 10a)

9) obszarze cichym w aglomeracji — rozumie się przez to obszar, na którym nie występują przekro czenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażo nych wskaźnikiem hałasu LDWN; 10b)

9) obszarze cichym poza aglomeracją — rozumie się przez to obszar, który nie jest narażony na od działywanie hałasu komunikacyjnego, przemysło wego lub pochodzącego z działalności rekreacyj no-wypoczynkowej; 10c)

9) obszarze Natura 2000 — rozumie się przez to ob szar Natura 2000 wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087); 1

1) oddziaływaniu na środowisko — rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi; 11a)

10) oddziaływaniu na obszar Natura 2000 — rozu mie się przez to podejmowane działania, które mogą w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i siedlisk zwie rząt lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na ga tunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Na tura 2000; 1

2) odpadach — rozumie się przez to odpady w rozu mieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.11)); 1

3) ochronie środowiska — rozumie się przez to pod jęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające za chowanie lub przywracanie równowagi przyrodni czej; ochrona ta polega w szczególności na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospo darowaniu zasobami środowiska zgodnie z za sadą zrównoważonego rozwoju, b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6660 — Poz. 902 ———————

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865), która weszła w życie z dniem 8 grudnia 2003 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy — Prawo ochro ny środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 50, poz. 360), która weszła w życie z dniem 29 czerwca 2006 r.

7) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ———————

9) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360. 1

4) organie administracji — rozumie się przez to: a) ministrów, centralne organy administracji rzą dowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy admi nistracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wyko nywania zadań publicznych dotyczących środo wiska i jego ochrony; 1

5) organie ochrony środowiska — rozumie się przez to organy administracji powołane do wykonywa nia zadań publicznych z zakresu ochrony środowi ska, stosownie do ich właściwości określonej w ty tule VII w dziale I; 1

6) organizacji ekologicznej — rozumie się przez to or ganizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska; 1

7) PCB — rozumie się przez to polichlorowane dife nyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetra chlorodifenylometan, monometylodichlorodifeny lometan, monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych sub stancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie; 1

8) polach elektromagnetycznych — rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektroma gnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz; 1

9) podaniu do publicznej wiadomości — rozumie się przez to ogłoszenie informacji, w sposób zwycza jowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a w sytu acji gdy siedziba właściwego organu mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejsco wo ze względu na przedmiot ogłoszenia — także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajo wo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot ogłoszenia;

20) podmiocie korzystającym ze środowiska — rozu mie się przez to: a) przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności go spodarczej1

2) (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.13)) oraz osoby prowadzące działalność wy twórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, wa rzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowe go, oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidu alnej specjalistycznej praktyki, b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsię biorcą w rozumieniu ustawy — Prawo działal ności gospodarczej12), c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o któ rym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia; 2

1) pomiarze — rozumie się przez to również obserwa cje oraz analizy; 2

2) (uchylony);14) 2

3) poważnej awarii — rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, po wstałe w trakcie procesu przemysłowego, maga zynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, pro wadzące do natychmiastowego powstania zagro żenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem; 2

4) poważnej awarii przemysłowej — rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie; 2

5) powierzchni ziemi — rozumie się przez to natural ne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organi zmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie; 2

6) powietrzu — rozumie się przez to powietrze znaj dujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy; 26a)1

5) poziomie dźwięku A wyrażonym w decybe lach (dB) — rozumie się przez to wartość pozio mu ciśnienia akustycznego, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, wyznaczoną zgodnie z Polską Normą; 2

7) (uchylony);16) 2

8) poziomie substancji w powietrzu — rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu w odnie sieniu do ustalonego czasu lub opad takiej sub stancji w odniesieniu do ustalonego czasu i po wierzchni; 2

9) pozwoleniu, bez podania jego rodzaju — rozumie się przez to pozwolenie na wprowadzanie do śro Dziennik Ustaw Nr 129 — 6661 — Poz. 902 ——————— 1

2) Obecnie: ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia łalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), stosow nie do art. 86 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospo darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r. 1

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808. ——————— 1

4) Przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośni ku 2. 1

5) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1

6) Przez art. 1 pkt 3 lit. f ustawy, o której mowa w odnośni ku 2. dowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1; 30) produkcie — rozumie się przez to wprowadzaną do obrotu substancję, energię, instalację, urządzenie oraz inny przedmiot lub jego część; 31)1

7) prowadzącym instalację — rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony śro dowiska, na zasadach wskazanych w ustawie; 3

2) równowadze przyrodniczej — rozumie się przez to stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: czło wieka, składników przyrody żywej i układu warun ków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej; 32a)1

8) ruchach masowych ziemi — rozumie się przez to powstające naturalnie lub na skutek działalno ści człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywa nie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby; 32b)1

9) równoważnym poziomie hałasu — rozumie się przez to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowaną wed ług charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycz nego analizowanego dźwięku o zmiennym pozio mie w czasie; równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską Normą; 32c)

20) ryzyku — rozumie się przez to prawdopodobień stwo wystąpienia konkretnego skutku w określo nym czasie lub w określonej sytuacji; 3

3) standardach emisyjnych — rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji; 3

4) standardzie jakości środowiska — rozumie się przez to wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze; 3

5) staroście — rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach powiatu; 3

6) substancji — rozumie się przez to pierwiastki che miczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyni ku działalności człowieka; 3

7) substancji niebezpiecznej — rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny sub stancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mo gą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z ni mi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia lu dzi lub środowiska; substancją niebezpieczną mo że być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii; 38)2

1) ściekach — rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojów ki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określo nych w ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawo zach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z 2004 r. Nr 91, poz. 876 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 i Nr 249, poz. 2103), c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pocho dzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwa łej nawierzchni, w szczególności z miast, por tów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlo wych, usługowych i składowych, baz transpor towych oraz dróg i parkingów, d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane so lanki, wody lecznicze i termalne, e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji za wartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji za wartych w pobranej wodzie, f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych, g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile pro dukcja tych ryb lub organizmów, rozumiana ja ko średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cy klu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu; 39)2

2) środowisku — rozumie się przez to ogół elemen tów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególno ści powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różno Dziennik Ustaw Nr 129 — 6662 — Poz. 902 ——————— 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 1

8) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 464), która we szła w życie z dniem 27 czerwca 2004 r. 1

9) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), która weszła w życie z dniem 30 lipca 2005 r. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. rodności biologicznej, a także wzajemne oddziały wania pomiędzy tymi elementami; 40)2

3) terenie zamkniętym — rozumie się przez to te ren, a w szczególnych przypadkach obiekt budow lany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób okreś lony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027); 4

1) tytule prawnym — rozumie się przez to prawo wła sności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobo wiązaniowy; 4

2) urządzeniu — rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu; 42a)2

4) użytkowniku urządzenia — rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie; 4

3) wielkości emisji — rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wy twarzanych odpadach; 4

4) władającym powierzchnią ziemi — rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewi dencji gruntów i budynków prowadzonej na pod stawie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficz ne ujawniono inny podmiot władający gruntem — podmiot ujawniony jako władający; 4

5) właściwym organie Państwowej Straży Pożarnej — rozumie się przez to: a) komendanta powiatowego — w sprawach do tyczących zakładów o zwiększonym ryzyku, b) komendanta wojewódzkiego — w sprawach dotyczących zakładów o dużym ryzyku; 4

6) wprowadzaniu ścieków do ziemi — rozumie się przez to także wprowadzanie ścieków do gleby; 4

7) wykorzystywaniu substancji — rozumie się przez to także ich gromadzenie; 4

8) zakładzie — rozumie się przez to jedną lub kilka in stalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdujący mi się na nim urządzeniami; 49)2

5) zanieczyszczeniu — rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z inny mi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze śro dowiska; 50) zrównoważonym rozwoju — rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym na stępuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podsta wowych procesów przyrodniczych, w celu zagwa rantowania możliwości zaspokajania podstawo wych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Art.

4.

1. Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzy stanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu za spokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa do mowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu, w zakresie:

1) wprowadzania do środowiska substancji lub energii; 2)2

6) innych niż wymienione w pkt 1 rodzajów po wszechnego korzystania z wód w rozumieniu usta wy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255).

2. Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może być, w drodze ustawy, obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwo lenia, ustalającego w szczególności zakres i warunki tego korzystania, wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska.

3. Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie korzystanie wykraczające poza ramy korzystania po wszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania pozwolenia, oraz zwykłe korzy stanie z wody w rozumieniu przepisów ustawy — Pra wo wodne. Art.

5. Ochrona jednego lub kilku elementów przy rodniczych powinna być realizowana z uwzględnie niem ochrony pozostałych elementów. Art.

6.

1. Kto podejmuje działalność mogącą nega tywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.

2. Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezorno ścią, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. Art.

7.

1. Kto powoduje zanieczyszczenie środowi ska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczysz czenia. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6663 — Poz. 902 ——————— 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 2

4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 2

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 203 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

2. Kto może spowodować zanieczyszczenie środo wiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczysz czeniu. Art.

8. Polityki, strategie, plany lub programy doty czące w szczególności przemysłu, energetyki, trans portu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodar ki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rol nictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania te renu powinny uwzględniać zasady ochrony środowi ska i zrównoważonego rozwoju. Art.

9. Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą. Art.

10. Każdy w przypadkach określonych w usta wie ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środo wiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Art. 1

1. Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna. Art. 12.2

7)

1. Podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowa nia metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zo stały określone na podstawie ustaw.

2. Jeżeli na podstawie ustawy wprowadzono obo wiązek korzystania z metodyki referencyjnej, jest do puszczalne stosowanie innej metodyki, pod warun kiem:

1) że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wy ników, a uzasadnieniem jej zastosowania są zjawi ska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i pro cesy chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie — w przypadku metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji lub energii w środo wisku;

2) udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwa nych wyników — w przypadku pozostałych meto dyk. DZIA¸ III Polityka ekologiczna oraz programy ochrony środowiska Art. 1

3. Polityka ekologiczna państwa ma na ce lu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Art. 1

4.

1. Polityka ekologiczna państwa, na pod stawie aktualnego stanu środowiska, określa w szcze gólności:

1) cele ekologiczne;

2) priorytety ekologiczne;

3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;

4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym me chanizmy prawno-ekonomiczne i środki finanso we.

2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w per spektywie obejmują kolejne 4 lata. Art. 1

5.

1. Politykę ekologiczną państwa uchwala Sejm na wniosek Rady Ministrów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, po za sięgnięciu opinii marszałków województw, opracowu je projekt polityki ekologicznej państwa. 3.2

8) Minister właściwy do spraw środowiska za pewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępo waniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projek tu polityki ekologicznej państwa. Art. 1

6. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi co 4 lata raport z realizacji polityki ekologicznej państwa. Art. 1

7. 1.2

9) Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, po wiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14. 2.30) Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:

1) ministra właściwego do spraw środowiska — w przypadku projektów wojewódzkich progra mów ochrony środowiska;

2) organ wykonawczy województwa — w przypadku projektów powiatowych programów ochrony śro dowiska;

3) organ wykonawczy powiatu — w przypadku pro jektów gminnych programów ochrony środowi ska.

3. (uchylony).31) 4.3

2) Organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6664 — Poz. 902 ——————— 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 2

8) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 2

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 91 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który wszedł w życie w dniu wyborów do organów stano wiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowa dzonych w związku z zakończeniem kadencji tych orga nów wybranych w dniu 11 października 1998 r. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 3

1) Przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 5. 3

2) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. Art. 1

8.

1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, ra da powiatu albo rada gminy. 2.3

3) Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata ra porty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. DZIA¸ IV Informacje o środowisku Rozdział 1 Dostęp do informacji Art. 1

9. 1.3

4) Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podle gają: 1)3

5) projekty: a) polityki ekologicznej państwa, b) wojewódzkich, powiatowych i gminnych pro gramów ochrony środowiska, c) programów ochrony powietrza, d) programów ochrony środowiska przed hała sem, e) zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych — przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa; 1a)3

6) polityka ekologiczna państwa; 1b)3

6) wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska; 1c)3

6) projekty polityk, strategii, planów i programów, o których mowa w art. 40 ust. 1, oraz projekty zmian w tych dokumentach, przed ich skierowa niem do postępowania z udziałem społeczeństwa oraz w celu uzyskania opinii organu, o którym mo wa w art. 45 i 381; 1d)3

6) informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 40 ust. 4;

2) polityki, strategie, plany lub programy, o których mowa w art. 40 ust. 1;

3) prognozy oddziaływania na środowisko; 3a)3

7) uzgodnienia, o których mowa w art. 48 ust. 2; 4)3

8) decyzje, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2—9, wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 4a)3

9) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje o śro dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiza cję przedsięwzięcia;

5) postanowienia, o których mowa w art. 51 ust. 2;

6) (uchylony);40)

7) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środo wisko;

8) analizy porealizacyjne; 8a)4

1) postanowienia, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1;

9) dokumenty, o których mowa w art. 66 ust. 1; 9a)4

2) rozstrzygnięcia przekazane przez państwo po dejmujące przedsięwzięcie, które może oddziały wać na środowisko na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej, w przypadku, o którym mowa w art. 59;

10) opracowania ekofizjograficzne; 10a)4

3) programy ochrony powietrza; 1

1) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, o których mowa w art. 106, a także decyzje, o których mowa w art. 108 ust. 1; 11a)4

4) mapy akustyczne, o których mowa w art. 118 ust. 1; 11b)4

4) programy ochrony środowiska przed hałasem; 1

2) zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1; 1

3) wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1; 1

4) przeglądy ekologiczne; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6665 — Poz. 902 ——————— 3

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 91 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 29. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3

6) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 3

7) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3

9) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 40) Przez art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe stycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721), która weszła w życie z dniem 25 maja 2003 r. 4

1) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

2) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

3) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

4) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. i ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1

5) rejestry substancji niebezpiecznych, o których mo wa w art. 267 ust. 1; 1

6) raporty o bezpieczeństwie oraz decyzje, o których mowa w art. 259 ust. 1; 17)4

5) zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze; 1

8) wykazy, o których mowa w art. 286 ust. 1; 1

9) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pienięż nych;

20) decyzje określające wymiar kary biegnącej; 20a)4

6) decyzje odmawiające udostępnienia informa cji, o których mowa w art. 20 ust. 4; 2

1) wnioski o ustalenie programu dostosowawczego, o którym mowa w art. 426 ust. 1; 2

2) dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowa nych zakładów górniczych; 2

3) wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska; 23a)4

7) rejestry zawierające informacje o terenach za grożonych ruchami masowymi ziemi oraz tere nach, na których występują te ruchy; 24)4

8) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: a) zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicz nego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka reha bilitacji zwierząt, b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na pozyskiwanie roślin i zwierząt gatunków ob jętych ochroną częściową, c) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na zbiór roślin i grzybów chronionych, chwyta nie, odławianie lub zabijanie zwierząt chronio nych oraz wnioski o wydanie zezwolenia i ze zwolenia na inne czynności podlegające zaka zom lub ograniczeniom w stosunku do gatun ków objętych ochroną, d) zezwolenia na przewożenie przez granicę pań stwa roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochod nych, e) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, f) decyzje o wymiarze administracyjnych kar pie niężnych za: — zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wy konywaniem robót ziemnych lub wykorzy staniem sprzętu mechanicznego albo urzą dzeń technicznych oraz zastosowaniem środ ków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, — usuwanie drzew lub krzewów bez wymaga nego zezwolenia, — zniszczenie spowodowane niewłaściwą pie lęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów; 2

5) z zakresu ustawy o odpadach: a) wnioski o wydanie decyzji o zatwierdzeniu pro gramu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzja zatwierdzająca ten program, a tak że informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiera nia, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, c) dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów; 25a)4

9) sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania nie którymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.50)); 26)5

1) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 200

8) — wnioski o wy danie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów ko munalnych od właścicieli nieruchomości; 27)5

2) z zakresu ustawy — Prawo wodne — wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenie wodno prawne na pobór wód, a także decyzje nakazujące usunięcie drzew i krzewów; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6666 — Poz. 902 ——————— 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. j ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 4

6) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 4

7) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 18. 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 141 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. ——————— 4

9) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6. 50) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291, Nr 175, poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. k ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 2

8) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.53)) — rejestry poważnych awarii; 29)5

4) rejestry, o których mowa w art. 34, 40, 50 i 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm.55)); 30)5

6) z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o kra jowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 146

2) — deklaracje środowiskowe; 31)5

7) z zakresu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o han dlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784): a) projekty krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji, b) zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, c) zweryfikowane roczne raporty, d) decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji; 32)5

8) z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Pra wo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947): a) koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbior nikowe magazynowanie substancji oraz składo wanie odpadów w górotworze, w tym w pod ziemnych wyrobiskach górniczych, b) dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru ob szarów górniczych, c) karty informacyjne złóż kopalin, o których mo wa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

3. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podle gają także inne informacje w postaci dokumentów, da nych gromadzonych w szczególności w formie pisem nej, wizualnej, fonicznej lub elektronicznej na informa tycznych nośnikach danych, dotyczące:59)

1) stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemne go oddziaływania; 2)60) emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać na środowisko; 3)6

1) wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki;

4) działań oraz środków w szczególności administra cyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochro nę środowiska;

5) planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istot nych dla ochrony środowiska; 6)6

2) raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udo stępnia się na pisemny wniosek, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

6. Organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do prowa dzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz mogą zamieszczać w tych wyka zach dane o dokumentach, o których mowa w ust. 3.

7. Publicznie dostępne wykazy danych o dokumen tach, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8, prowadzą tak że organy administracji właściwe do prowadzenia po stępowania, w ramach którego lub w wyniku którego sporządzane są te dokumenty. 7a.6

3) Publicznie dostępne wykazy, o których mo wa w ust. 6, prowadzi się w formie elektronicznej; or gan obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia Dziennik Ustaw Nr 129 — 6667 — Poz. 902 ——————— 5

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360. 5

4) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 5

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 130, poz. 1187, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360. 5

6) Dodany przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. 5

7) Dodany przez art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 5

8) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6. ——————— 5

9) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 6

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 138 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), która weszła w ży cie z dniem 17 listopada 2003 r. 6

2) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c tiret trzecie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6. 6

3) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 6. go w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do in formacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.64)).

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór publicznie dostępnego wykazu, o którym mowa w ust. 6, mając na uwadze za pewnienie przejrzystości wykazu i łatwości wyszuki wania zawartych w nim informacji. 9.6

5) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, zostaną określone zawartość i układ wykazu zawiera jącego w szczególności nazwy zamieszczonych w nim dokumentów, miejsca i daty ich wydania oraz miejsca ich przechowywania, a także zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji. Art.

20. 1.6

6) Organ administracji nie udostępnia informacji, o których mowa w art. 19, jeżeli:

1) udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepi sy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.67)), lub przepisy ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.68));

2) informacje dotyczą: a) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić prze bieg postępowania, b) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogło by naruszyć te prawa, c) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nie udostępnianiu, d) przedsięwzięć realizowanych na terenach za mkniętych, co do których nie prowadzi się po stępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 37, e) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.

2. Organ administracji może:

1) odmówić udostępnienia informacji, jeżeli: a) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komuniko wania się, b) wniosek o udostępnienie informacji jest w spo sób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny;

2) na uzasadniony wniosek przekazującego informa cje, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3, wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyj ną pozycję.

3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c—e oraz ust. 2 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:69)

1) ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania;

2) stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania;

3) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miej sca ich wytwarzania;

4) poziomu emitowanego hałasu;

5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych. 3a.70) Organ administracji, odmawiając udostęp nienia informacji na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a w za kresie dotyczącym dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, podaje nazwę organu od powiedzialnego za przygotowanie danego dokumentu lub danych oraz informuje o przewidywanym terminie ukończenia prac nad nimi. 3b.70) Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ admi nistracji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnio skodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając sto sownych wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych wykazów danych; uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. b.

4. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji. 5.7

1) W przypadku odmowy udostępnienia infor macji ze względu na wyłączenie jawności informacji Dziennik Ustaw Nr 129 — 6668 — Poz. 902 ——————— 6

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 6

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 6

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362. 6

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. ——————— 6

9) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 70) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 7

1) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 6. przepisy art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o do stępie do informacji publicznej stosuje się odpowied nio. 6.7

1) Jeżeli wniosek dotyczy informacji niebędącej w posiadaniu organu administracji i dla niego nieprze znaczonej, organ ten niezwłocznie:

1) przekazuje wniosek organowi administracji, w któ rego posiadaniu znajduje się żądana informacja lub dla którego informacja ta jest przeznaczona, i powiadamia o tym wnioskodawcę;

2) zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa w pkt 1. Art. 2

1.

1. Organ administracji jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy; w tym przypadku przepisy art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego sto suje się odpowiednio.

3. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

4. W przypadku odmowy udostępnienia informacji ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Art. 22.7

2) Jeżeli jest możliwe oddzielenie części in formacji podlegającej wyłączeniu z udostępnienia z przyczyn, o których mowa w art. 20 i 21, organ admi nistracji udostępnia pozostałą część informacji, wska zując, które części informacji i z jakich powodów zo stały wyłączone z udostępnienia. Art. 2

3. Organ administracji, udostępniając infor macje przekazane przez osoby trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia. Art. 2

4.

1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnio nych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. 2.7

3) Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostęp nienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uza sadnione koszty. 2a.7

4) Opłaty, o której mowa w ust. 2, nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ admini stracji. 2b.7

4) Górne jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 2, wynoszą:

1) za wyszukiwanie informacji — 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy ko lejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszu kiwania więcej niż dziesięciu dokumentów;

2) za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie — 3 zł za każdy infor matyczny nośnik danych;

3) za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm × 297 mm (A4): a) za stronę kopii czarno-białej — 0,60 zł, b) za stronę kopii kolorowej — 6 zł. 2c.7

4) Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za przesyłkę dane go rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości po danej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.75)), zwiększoną o:

1) nie więcej niż 4 zł — za kopię dokumentów lub da nych w formie wydruku lub kserokopii;

2) nie więcej niż 10 zł — za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych do starczonym przez wnioskodawcę. 3.7

6) Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe stawki opłat, o których mowa w ust. 2,

2) sposób naliczania opłat, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem w szczególności przekształce nia informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie,

3) sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do informacji.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, spo rządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie;

2) współczynniki różnicujące wysokość opłat;

3) terminy i sposób uiszczania opłat. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6669 — Poz. 902 ——————— 7

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 7

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 7

4) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 7

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708. 7

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. Art. 24a.7

7)

1. Organy właściwe do przeprowadze nia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są obowiązane do corocznego przedkła dania ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do końca marca, informacji o prowadzo nych postępowaniach w sprawie oceny oddziaływa nia na środowisko, w tym danych o dokumentacji spo rządzanej w ramach tych postępowań, za rok poprzed ni.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres infor macji, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą monitorowania postępowań w sprawie oceny oddzia ływania na środowisko.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zo staną ustalone:

1) zakres informacji o prowadzonych postępowa niach w sprawie oceny oddziaływania na środowi sko, który powinien być przedkładany ministrowi właściwemu do spraw środowiska;

2) kryteria oceny jakości dokumentacji sporządzanej w ramach postępowania w sprawie oceny oddzia ływania na środowisko. Rozdział 2 Państwowy monitoring środowiska oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku Art. 2

5.

1. èródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska.

2. Państwowy monitoring środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

3. Państwowy monitoring środowiska wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska poprzez syste matyczne informowanie organów administracji i spo łeczeństwa o:

1) jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywa niu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania prze kroczeń tych standardów;

2) występujących zmianach jakości elementów przy rodniczych i przyczynach tych zmian, w tym po wiązaniach przyczynowo-skutkowych występują cych pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych. Art. 2

6.

1. Państwowy monitoring środowiska obejmuje, uzyskiwane na podstawie badań monitorin gowych, informacje w zakresie:

1) jakości powietrza;

2) jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz morskich wód wewnętrznych i wód morza terytorialnego;

3) jakości gleby i ziemi;

4) hałasu;

5) promieniowania jonizującego i pól elektromagne tycznych;

6) stanu zasobów środowiska, w tym lasów;

7) rodzajów i ilości substancji lub energii wprowa dzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi;

8) wytwarzania i gospodarowania odpadami.

2. Badania monitoringowe przeprowadza się w sposób cykliczny, stosując ujednolicone metody zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych. 3.7

8) W ramach państwowego monitoringu środo wiska są gromadzone i sporządzane dane dotyczące stanu środowiska, do których przekazywania Rzeczpo spolita Polska jest obowiązana na mocy zobowiązań międzynarodowych. Art. 2

7.

1. Państwowy monitoring środowiska zbiera dane na podstawie:

1) pomiarów dokonywanych przez organy admini stracji, obowiązane na podstawie ustawy do wy konywania badań monitoringowych;

2) danych zbieranych w ramach statystyki publicz nej, określanych corocznie w programach badań statystycznych statystyki publicznej;

3) informacji udostępnionych przez inne organy ad ministracji;

4) pomiarów stanu środowiska, wielkości i rodzajów emisji, a także ewidencji, do których prowadzenia obowiązane są podmioty z mocy prawa albo na mocy decyzji;

5) innych niż wymienione w pkt 4 informacji, uzyska nych odpłatnie lub nieodpłatnie od podmiotów niebędących organami administracji.

2. Zasady funkcjonowania państwowego monito ringu środowiska oraz zadania organów Inspekcji Ochrony Ârodowiska w zakresie jego koordynacji określają przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Ârodo wiska. Art. 2

8. Podmioty korzystające ze środowiska, obowiązane z mocy prawa oraz na mocy decyzji do pomiaru poziomu substancji lub energii w środowisku oraz wielkości emisji, gromadzą i przetwarzają dane z zachowaniem zasad określonych w ustawie i nieod płatnie udostępniają informacje na potrzeby państwo wego monitoringu środowiska. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6670 — Poz. 902 ——————— 7

7) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. ——————— 7

8) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. Art. 2

9.

1. Organy administracji obowiązane do wykonywania badań monitoringowych mają obowią zek wzajemnego, nieodpłatnego udostępniania infor macji o środowisku.

2. Inne organy administracji, dysponujące infor macjami, które mogą być wykorzystane na potrzeby państwowego monitoringu środowiska, są obowiąza ne do ich nieodpłatnego udostępniania organom, o których mowa w ust. 1. Art. 30. 1.7

9) Informacje dotyczące:

1) klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 i art. 89 ust. 1,

2) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 i 2,

3) obszarów, na których obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 92 ust. 1,

4) wyników badań, o których mowa w art. 109 ust. 2,

5) terenów, o których mowa w art. 110 i 110a ust. 1,

6) wyników pomiarów, o których mowa w art. 118 ust. 1,

7) terenów, o których mowa w art. 118 ust. 6 i art. 119 ust. 1,

8) wyników pomiarów, o których mowa w art. 123 ust. 2,

9) terenów, o których mowa w art. 124,

10) emisji i poboru wód, zgromadzone w wojewódz kiej bazie informacji o korzystaniu ze środowiska, o której mowa w art. 286a ust. 1, 1

1) wyników pomiarów, o których mowa w art. 175, 1

2) wytwarzania i gospodarowania odpadami zgro madzone w wojewódzkiej bazie danych, o której mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 1

3) wyników badań, o których mowa w art. 155a usta wy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, są udostępniane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych, w szczególności przy wykorzy staniu elektronicznych baz danych. 2.80) Dostępne bazy danych prowadzą: 1)8

1) wojewoda — w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz, z zastrzeżeniem pkt 2, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7; 1)8

2) marszałek województwa — w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz, z zastrzeżeniem pkt 2, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7;

2) starosta — w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz, gdy dotyczy to terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7; 3)8

3) wojewódzki inspektor ochrony środowiska — w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 8—11 i 13; 4)8

4) marszałek województwa — w zakresie informa cji, o których mowa w ust. 1 pkt 12. 2a.8

5) W Biuletynie Informacji Publicznej są udo stępniane:

1) przez ministra właściwego do spraw środowiska: a) polityka ekologiczna państwa, b) krajowy plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, c) umowy międzynarodowe, które dotyczą ochro ny środowiska, d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska, e) Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfiko wanych, f) Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Âro dowiska, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach gene tycznie zmodyfikowanych, g) Rejestr Produktów GMO, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o or ganizmach genetycznie zmodyfikowanych, h) Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, i) krajowy program oczyszczania ścieków komu nalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, j) baza danych o ocenach oddziaływania na śro dowisko; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6671 — Poz. 902 ——————— 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 8

1) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 82. ——————— 8

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462), który wejdzie w ży cie z dniem 1 stycznia 2008 r. 8

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 8

4) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6. 8

5) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

2) przez Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska — raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska;

3) przez wojewodę: a) program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91, b) plan działań krótkoterminowych, o którym mo wa w art. 92 ust. 1, c) programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119, określone w drodze rozporządzenia wojewody;

4) przez marszałka województwa: a) wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1, b) rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwa rzania i gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, c) wojewódzki plan gospodarki odpadami, o któ rym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej — akty prawa miejscowego, o których mo wa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej — rejestr substancji niebezpiecz nych, o którym mowa w art. 267 ust. 1;

7) przez starostę: a) powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1, b) programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119, uchwalone przez ra dę powiatu, c) powiatowy plan gospodarki odpadami, o któ rym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

8) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta: a) gminne programy ochrony środowiska, o któ rych mowa w art. 17 ust. 1, b) gminny plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób udostępniania infor macji, o których mowa w ust. 1.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:

1) minimalny zakres udostępnianych informacji;

2) forma udostępniania informacji; 3)8

6) częstotliwość aktualizacji udostępnianych infor macji. DZIA¸ V Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska Art. 3

1. Każdy ma prawo składania uwag i wnio sków w postępowaniu prowadzonym z udziałem spo łeczeństwa. Art. 3

2.

1. Przed wydaniem decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ administracji właściwy do ich wydania:87) 1)8

8) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możli wości składania uwag i wniosków, wskazując jed nocześnie miejsce i 21-dniowy termin ich składa nia, a w przypadku, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, także informację o prowadzonym postępo waniu dotyczącym transgranicznego oddziaływa nia na środowisko; 2)8

8) może przeprowadzić rozprawę administracyjną, otwartą dla społeczeństwa; przepis art. 91 § 3 Ko deksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio;

3) rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski.

2. Organ administracji właściwy do wydania decy zji podaje do publicznej wiadomości informację o za mieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, w trybie określonym w niniejszym dziale.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, podanie do publicznej wiadomości powinno nastąpić także poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu właściwego do wydania decyzji, jeśli organ ten prowadzi taką stronę. Art. 3

3. 1.8

9) Organizacje ekologiczne, które, uza sadniając to miejscem swojego działania, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu ad ministracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa i złożyły uwagi lub wnioski w ramach tego postępo wania, uczestniczą w tym postępowaniu na prawach Dziennik Ustaw Nr 129 — 6672 — Poz. 902 ——————— 8

6) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 8

7) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 8

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 8

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. strony; przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania ad ministracyjnego nie stosuje się.

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej słu ży zażalenie. Art. 3

4. 1.90) Organ właściwy do opracowania pro jektu polityki ekologicznej państwa oraz organ admini stracji właściwy do opracowania dokumentów, o któ rych mowa w art. 17 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 1 i 2, art. 119 ust. 1 i art. 265 ust. 1, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa poprzedzającego ich przyjęcie; przepisy art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że termin zgłaszania uwag i wniosków wynosi co najmniej 21 dni.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, załą cza się informacje o zgłoszonych uwagach, wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania. Art. 3

5. Do prowadzenia postępowań wymagają cych udziału społeczeństwa przepisy art. 20 stosuje się odpowiednio. Art. 3

6. Do uwag i wniosków zgłaszanych w postę powaniu wymagającym udziału społeczeństwa prze pisów Kodeksu postępowania administracyjnego do tyczących skarg i wniosków nie stosuje się. Art. 37.9

1) Do przedsięwzięcia realizowanego na terenach zamkniętych nie stosuje się przepisów art. 31—36; nie dotyczy to usytuowanych na terenach zamkniętych linii kolejowych, jeżeli informacjom o nich nie przyznano klauzuli tajności. Art. 3

8.

1. Organizacje ekologiczne, jednostki po mocnicze samorządu gminnego, samorząd pracowni czy, jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związki zawodowe mogą współdziałać w dziedzinie ochrony środowiska z organami administracji.

2. Związki zawodowe i samorządy pracownicze mogą powoływać zakładowe komisje ochrony środo wiska oraz społecznych inspektorów ochrony środo wiska w celu organizowania i przeprowadzania spo łecznej kontroli ochrony środowiska na terenie zakła du pracy.

3. Organy administracji mogą udzielać pomocy or ganizacjom ekologicznym w ich działalności w dzie dzinie ochrony środowiska. Art. 3

9. Organizacje społeczne mogą występować do właściwych organów administracji o zastosowanie środków zmierzających do zaprzestania reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub usługi, jeśli rekla ma ta lub inny rodzaj promocji sprzeczne są z art. 80. DZIA¸ VI Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Rozdział 1 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów Art. 40.

1. Przeprowadzenia postępowania w spra wie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagają: 1)9

2) projekt koncepcji przestrzennego zagospodaro wania kraju, projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju re gionalnego; 2)9

3) projekty polityk, strategii, planów lub progra mów w dziedzinie przemysłu, energetyki, trans portu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, go spodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybo łówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane przez organy administracji, ustala jące ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2; 3)9

4) projekty polityk, strategii, planów lub progra mów innych niż wymienione w pkt 2, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli realiza cja postanowień tych polityk, strategii, planów lub programów może znacząco oddziaływać na ten obszar.

2. Przeprowadzenie postępowania w sprawie oce ny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisa mi niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 3, wy magane jest też w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów, o których mowa w ust. 1. 3.9

5) Organ administracji opracowujący projekty polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub wprowadzający do nich zmia ny może, w porozumieniu z organem ochrony środo wiska oraz organem, o którym mowa w art. 45, odstą pić od przeprowadzenia określonego w niniejszym rozdziale postępowania w sprawie oceny oddziaływa nia na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postano wień tych dokumentów nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, uwzględniając: Dziennik Ustaw Nr 129 — 6673 — Poz. 902 ——————— 90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 9

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. ——————— 9

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), która weszła w życie z dniem 11 lipca 2003 r. 9

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 9

4) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret drugie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 9

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

1) charakter działań przewidzianych w tych doku mentach, w szczególności: a) powiązania z działaniami przewidzianymi w in nych dokumentach, b) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;

2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwa nia, częstotliwość i odwracalność oddziaływań, b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziały wań skumulowanych lub transgranicznych;

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na śro dowisko, w szczególności: a) obszary o szczególnych właściwościach natu ralnych lub posiadające znaczenie dla dziedzic twa kulturowego wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu, b) formy ochrony przyrody oraz obszary podlega jące ochronie zgodnie z prawem międzynaro dowym. 4.9

6) Odstąpienie od przeprowadzenia postępowa nia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć wyłącznie projektów polityk, strategii, planów lub programów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach wcześniej przyjętych dokumentów albo dotyczących obszarów w granicach jednego powiatu. Art. 4

1.

1. Organ administracji opracowujący pro jekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyję tego już dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.

2. Prognoza oddziaływania na środowisko, o której mowa w ust. 1, powinna:

1) zawierać informacje o zawartości, głównych ce lach projektowanego dokumentu oraz jego powią zaniach z innymi dokumentami;

2) określać, analizować i oceniać istniejący stan śro dowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego do kumentu;

3) określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;

4) określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności do tyczące obszarów chronionych;

5) określać, analizować i oceniać cele ochrony środo wiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projekto wanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu; 6)9

7) określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko oraz zabyt ki, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnio terminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe;

7) przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobie ganie, ograniczanie lub kompensację przyrodni czą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowane go dokumentu;

8) przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwią zań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wy nikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy;

9) zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;

10) 9

8) zawierać informacje o przewidywanych meto dach analizy realizacji postanowień projektowane go dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowa dzania; 1

1) zawierać informacje o możliwym transgranicz nym oddziaływaniu na środowisko; 1

2) zawierać streszczenie sporządzone w języku nie specjalistycznym. 2a.9

9) W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się informacje za warte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiąza nych z projektem dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1. 3.100) Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw budow nictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, kie rując się wymaganiami, o których mowa w ust. 2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warun ki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływa nia na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6674 — Poz. 902 ——————— 9

6) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 9

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 9

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 9

9) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 100) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 92.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, na leży uwzględnić:

1) formę sporządzenia prognozy;

2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie;

3) zakres terytorialny prognozy;

4) rodzaje dokumentów, z których informacje powin ny być uwzględnione w prognozie. Art. 4

2.

1. Organ administracji opracowujący pro jekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyję tego już dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, uzgadnia z organem ochrony środowiska oraz orga nem, o którym mowa w art. 45, zakres i stopień szcze gółowości informacji wymaganych w prognozie od działywania na środowisko.

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosu je się do sporządzania prognoz oddziaływania na śro dowisko projektów miejscowych planów zagospoda rowania przestrzennego. Art. 4

3.

1. Organ administracji opracowujący pro jekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyję tego już dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, poddaje go, wraz z prognozą oddziaływania na środo wisko, opiniowaniu przez organ ochrony środowiska oraz organ, o którym mowa w art. 45. 2.10

1) Organ administracji, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny od działywania na środowisko projektów, o których mo wa w art. 40 ust. 1. 3.10

2) Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zago spodarowania przestrzennego określają przepisy usta wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.103)). Art. 4

4. 1.10

4) Organ administracji opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyjętego już dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, bierze pod uwagę ustalenia zawarte w progno zie oddziaływania na środowisko, opinię organu ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 45, a także rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 2.10

5) Do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, załącza się pisemne informacje o spo sobie wykorzystania:

1) ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;

2) opinii i uzgodnień organu ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 45;

3) wyników udziału społeczeństwa, o którym mowa w art. 43 ust. 2, a w przypadku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego od działywania na środowisko — również wyników konsultacji, o których mowa w art. 63 ust. 2;

4) informacji o metodach i częstotliwości przeprowa dzania analizy realizacji postanowień dokumentu. 3.10

5) Organ administracji, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przeprowadzić dla przyjęte go dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, anali zę skutków realizacji jego ustaleń w zakresie oddziały wania na środowisko, zgodnie z częstotliwością i me todami wskazanymi w informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4. Art. 45.10

6) Organem właściwym do uzgadniania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaga nych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowania projektów, o których mowa w art. 40, jest:

1) Główny Inspektor Sanitarny — w odniesieniu do postępowań przeprowadzanych przez centralne organy administracji rządowej;

2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny — w odniesieniu do pozostałych postępowań. Rozdział 2 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć Art. 4

6. 1.10

7) Realizacja:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) planowanego przedsięwzięcia innego niż określo ne w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie jest bezpo średnio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono zna cząco oddziaływać na ten obszar — jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali zację przedsięwzięcia, zwanej dalej „decyzją o środo wiskowych uwarunkowaniach”. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6675 — Poz. 902 ——————— 10

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5. 10

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 81 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 92. 10

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319. 10

4) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 10

5) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 10

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5. 10

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1a.10

8) W przypadku:

1) dróg,

2) linii kolejowych,

3) napowietrznych linii elektroenergetycznych,

4) instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu — będących przedsięwzięciami mogącymi znaczą co oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, decyzję o środowiskowych uwa runkowaniach wydaje się dla całego przedsięwzięcia realizowanego w granicach województwa. 2.10

9) Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o przedsięwzięciu, rozumie się przez to zamie rzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywa niu kopalin, wymagającą decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2—9, lub zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a. 2a.1

10) Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. 3.11

1) Wydanie decyzji o środowiskowych uwarun kowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.

4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko waniach następuje przed uzyskaniem:112)

1) (uchylony);113) 2)11

4) decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu bu dowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu bu dowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wzno wienie robót budowlanych — na podstawie usta wy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.115)); 2a)11

6) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych — na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 2; 3)11

4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych — na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze; 4)11

4) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych — na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne; 5)11

4) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wa łów przeciwpowodziowych, a także robót meliora cyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych ro bót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodni czych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o wa lorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych — na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy rody; 6)11

4) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów — na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1206); 7)11

4) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny — na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o la sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.117)); 8)11

4) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady — na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fun duszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 61); 9)11

8) decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej — na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza Dziennik Ustaw Nr 129 — 6676 — Poz. 902 ——————— 10

8) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 10

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1

10) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 11

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 11

2) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. e tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 11

3) Przez art. 1 pkt 19 lit. e tiret drugie ustawy, o której mo wa w odnośniku 2. 11

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. e tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 11

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 981, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63. ——————— 11

6) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d tiret drugie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. e tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 11

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462. 11

8) Dodany przez art. 40 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 40; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. e tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. cji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.119)). 4a.1

20) Wydanie decyzji o środowiskowych uwa runkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowla nych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części — na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. 4b.12

1) Decyzję o środowiskowych uwarunkowa niach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o któ rej mowa w ust. 4, oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a; złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowisko wych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 4c.1

20) Termin, o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowa nego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziały wać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmie niły się warunki określone w decyzji o środowisko wych uwarunkowaniach. 4d.12

2) Dla przedsięwzięcia, dla którego została wy dana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zmian de cyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlane go dotyczącym:

1) charakterystycznych parametrów obiektu budow lanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysoko ści, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

2) zapewnienia warunków niezbędnych do korzysta nia z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne — które nie spowodują zmian warunków określo nych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarun kowaniach. 4e.12

2) Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zmian decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 3, polegają cych na:

1) zmianie terminu ważności decyzji;

2) zmniejszeniu przestrzeni, w granicach której ma być prowadzona działalność;

3) zmianie terminu rozpoczęcia działalności objętej decyzją, w tym wykonania poszczególnych prac;

4) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabez pieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją.

5. (uchylony).123)

6. (uchylony).123)

7. (uchylony).124)

8. (uchylony).124)

9. (uchylony).124)

10. (uchylony).124) Art. 46a.12

5)

1. Postępowanie w przedmiocie wy dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.

2. Dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z prze pisami odrębnymi jest wymagana decyzja o zatwier dzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postę powanie w przedmiocie wydania decyzji o środowi skowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu; in formacje zawierające dane określone w art. 49 ust. 3 sporządza organ właściwy do wydania tej decyzji.

3. Jeżeli został złożony wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany grun tów, postępowanie w sprawie wydania tej decyzji za wiesza się do czasu wydania decyzji o środowisko wych uwarunkowaniach.

4. Do wniosku o wydanie decyzji o środowisko wych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmują cej obszar, na który będzie oddziaływać przedsię wzięcie; 1a)12

6) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 3, pro wadzonych w granicach przestrzeni niestanowią cej części składowej nieruchomości gruntowej — zamiast mapy, o której mowa w pkt 1, mapę sytu acyjno-wysokościową sporządzoną w skali umoż liwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obej mującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

2) dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7 pkt 1 — wypis i wyrys z miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6677 — Poz. 902 ——————— 11

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2251. 1

20) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 12

1) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 12

2) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 12

3) Przez art. 40 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 40. 12

4) Przez art. 1 pkt 19 lit. g ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 12

5) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 12

6) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

5. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie de cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekra cza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowa nia administracyjnego.

6. W postępowaniu o wydanie decyzji o środowi skowych uwarunkowaniach nie stosuje się art. 31 Ko deksu postępowania administracyjnego.

7. Organem właściwym do wydania decyzji o śro dowiskowych uwarunkowaniach jest:

1) wojewoda — w przypadku: a) będących przedsięwzięciami mogącymi znaczą co oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1: — dróg, — linii kolejowych, — napowietrznych linii elektroenergetycznych, — instalacji do przesyłu ropy naftowej, produk tów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, — sztucznych zbiorników wodnych, b) przedsięwzięć na terenach zamkniętych, c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skar bu Państwa, na użytek rolny;

2) starosta — w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych — w przypadku zmiany lasu, stanowiącego włas ność Skarbu Państwa, na użytek rolny;

4) wójt, burmistrz lub prezydent miasta — w przy padku pozostałych przedsięwzięć.

8. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gmi ny decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wy daje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część te renu, na którym ma być realizowane to przedsięwzię cie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast. 9.12

7) W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsię wzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojewoda. Art. 46b.12

5)

1. Jeżeli organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2—9, stwier dzi, iż planowane przedsięwzięcie, inne niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest ono bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wydaje postanowienie o zawieszeniu postę powania do czasu uzyskania przez wnioskodawcę de cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 1a.12

8) Jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłosze nia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a, stwierdzi, że pla nowane przedsięwzięcie, inne niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest ono bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wydaje postanowienie o konieczności uzyskania przez zgłaszającego decyzji o środowiskowych uwarunko waniach. 2.12

9) Postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydaje się po zasięgnięciu opinii wojewody, a na ob szarach morskich — opinii dyrektora urzędu morskie go. 3.130) W przypadku planowanego przedsięwzięcia, innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i które nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowisko wych uwarunkowaniach przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2—9, albo przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a. Art. 4

7. W postępowaniu w sprawie oceny oddzia ływania na środowisko określa się, analizuje oraz oce nia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsię wzięcia na: a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, b) dobra materialne, c)6

1) zabytki, d) wzajemne oddziaływanie między czynnikami, o których mowa w lit. a—c, e) dostępność do złóż kopalin;

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograni czania negatywnego oddziaływania na środowi sko;

3) wymagany zakres monitoringu. Art. 48.13

1)

1. Postępowanie w sprawie oceny od działywania na środowisko przeprowadza organ właś ciwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarun kowaniach. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6678 — Poz. 902 ——————— 12

7) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 12

8) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 12

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 130) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 13

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2.

2. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia:132) 1)13

3) z organem ochrony środowiska; 1a)13

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 4, 5, 8 i 9 — z organem, o którym mowa w art. 57;

2) w przypadku dróg oraz linii kolejowych będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziały wać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 — z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz państwowym wojewódzkim in spektorem sanitarnym;

3) w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpo średnio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony: a) będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1—2 — z wojewodą, a na ob szarach morskich z dyrektorem urzędu morskie go, oraz z organem, o którym mowa w art. 57, b) będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 — z wojewodą, a na obsza rach morskich z dyrektorem urzędu morskiego; 4)13

5) w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, będące go przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 i 2 — z właściwym organem koncesyjnym, o którym mowa w art. 16 ust. 1—2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze;

5) w przypadku przedsięwzięć realizowanych na ob szarach morskich — z dyrektorem urzędu morskie go.

3. Organ występujący o uzgodnienie przedkłada:

1) wniosek o wydanie decyzji;

2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środo wisko albo informacje zawierające dane określone w art. 49 ust. 3, jeżeli sporządzenie raportu nie jest wymagane;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospoda rowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Art. 4

9. 1.13

6) Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwa runkowaniach może zwrócić się z zapytaniem do orga nu właściwego do wydania tej decyzji o określenie za kresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro dowisko dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1. 1a.13

7) Jeżeli przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, może transgranicznie oddziały wać na środowisko, wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwa runkowaniach jest obowiązany zwrócić się z zapyta niem do organu właściwego do wydania tej decyzji o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przed sięwzięcia na środowisko.

2. (uchylony).138)

3. Do zapytania, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia;

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposo bie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną;

3) rodzaju technologii;

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia;

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i in nych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii;

6) rozwiązaniach chroniących środowisko;

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastoso waniu rozwiązań chroniących środowisko; 8)13

9) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 9)13

9) obszarach podlegających ochronie na podsta wie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 4.140) Organ, określając zakres raportu, uwzględnia wymagania, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2, w stopniu uzasadnionym rodzajem i usytuowaniem przedsięwzięcia oraz skalą jego oddziaływania na śro dowisko. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6679 — Poz. 902 ——————— 13

2) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 13

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 13

4) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 13

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 13

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 13

7) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 13

8) Przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 13

9) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 140) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 5.140) Postanowienie ustalające zakres raportu wy daje się po zasięgnięciu opinii: 1)8

1) wojewody oraz organu, o którym mowa w art. 57; 1)8

2) marszałka województwa oraz organu, o którym mo wa w art. 57;

2) ministra właściwego do spraw środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitar nego w przypadku dróg oraz linii kolejowych;

3) właściwego organu koncesyjnego, o którym mo wa w art. 16 ust. 1—2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w przy padku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopa lin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowe go magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

4) dyrektora urzędu morskiego w przypadku przed sięwzięć realizowanych na obszarach morskich. 6.14

1) Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje zażalenie. Art. 50. 1.14

2) Jeżeli wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi sko, wnioskodawca dołącza go do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2.14

3) W postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa niach załącza się informacje zawierające dane, o któ rych mowa w art. 49 ust. 3.

3. (uchylony).144) Art. 5

1.

1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają:

1) planowane przedsięwzięcia mogące znacząco od działywać na środowisko;

2) planowane przedsięwzięcia mogące znacząco od działywać na środowisko, dla których obowiązek jest ustalony na podstawie ust. 2; 3)14

5) planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których obowiązek jest ustalony na podstawie ust. 2. 2.14

6) Obowiązek sporządzenia raportu dla plano wanego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwa runkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; wła ściwy organ uwzględnia łącznie szczegółowe uwarun kowania, o których mowa w ust. 8 pkt 2; postanowie nie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi po trzeby sporządzenia raportu. 2a.14

6) W przypadku przedsięwzięć, o których mo wa w ust. 1 pkt 3, zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być ograni czony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatun ków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wy znaczony obszar Natura 2000. 3.14

7) Postanowienia, o których mowa w ust. 2, wy daje się po zasięgnięciu opinii:

1) organu ochrony środowiska;

2) organu, o którym mowa w art. 57, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mo wa w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 4, 5, 8 i 9;

3) wojewody, a na obszarach morskich dyrektora urzędu morskiego, oraz organu, o którym mowa w art. 57, w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, będących przedsię wzięciami, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

4) wojewody, a na obszarach morskich dyrektora urzędu morskiego, w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natu ra 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, będą cych przedsięwzięciami, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

5) właściwego organu koncesyjnego, o którym mo wa w art. 16 ust. 1—2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w przy padku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopa lin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowe go magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, będącego przedsięwzię ciem, o którym mowa w ust. 2;

6) dyrektora urzędu morskiego w przypadku przed sięwzięć realizowanych na obszarach morskich. 4.14

6) Organ zasięgający opinii przedkłada wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa niach oraz informacje zawierające dane określone w art. 49 ust. 3. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6680 — Poz. 902 ——————— 14

1) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 14

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 14

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 14

4) Przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 14

5) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 14

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 14

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 5.14

6) Na postanowienia, o których mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.

6. (uchylony).148)

7. Obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływa niu przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się obli gatoryjnie dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli możliwość realizacji przedsięwzięcia uza leżniona jest od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

8. Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddzia ływanie na środowisko przedsięwzięć, o których mo wa w ust. 1, określi w drodze rozporządzenia: 1)14

9) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco od działywać na środowisko, wymagających sporzą dzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, w tym przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako takie przedsięwzięcia, bio rąc pod uwagę: rodzaj działalności, wielkość pro dukcji i inne parametry techniczne; 2)14

9) szczegółowe uwarunkowania związane z kwali fikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia ra portu, biorąc pod uwagę charakterystykę przed sięwzięcia, wielkość emisji, usytuowanie oraz ro dzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko. Art. 5

2.

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać, z zastrzeżeniem ust. 1a:150)

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczegól ności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i wa runki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzię cia;

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, obję tych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 2a)15

1) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bez pośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podsta wie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: a) polegającego na niepodejmowaniu przedsię wzięcia, b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

4) określenie przewidywanego oddziaływania na śro dowisko analizowanych wariantów, w tym rów nież w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgraniczne go oddziaływania na środowisko; 4a)15

2) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie; 5)15

3) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a—d;

6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, sku mulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji, oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę;

7) opis przewidywanych działań mających na celu za pobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrod niczą negatywnych oddziaływań na środowisko; 7a)15

4) dla dróg będących przedsięwzięciami mogą cymi znacząco oddziaływać na środowisko, o któ rych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 — określenie za łożeń do: Dziennik Ustaw Nr 129 — 6681 — Poz. 902 ——————— 14

8) Przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 14

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 150) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 15

1) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 15

2) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 15

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 15

4) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 2. a) ratowniczych badań zidentyfikowanych zabyt ków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie prac budowlanych, b) programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowa nego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego;

8) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technolo gią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143;

9) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczone go użytkowania oraz określenie granic takiego ob szaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia tere nu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

10) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 10a)15

5) mapy dla będących przedsięwzięciami mogą cymi znacząco oddziaływać na środowisko, o któ rych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1: a) dróg oraz linii kolejowych: — w skali 1:10 000 lub większej — dla przedsię wzięć lokalizowanych na obszarach podle gających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro dy oraz na terenie ich otulin, — w skali 1:25 000 lub większej — dla przedsię wzięć na pozostałych obszarach, b) napowietrznych linii elektroenergetycznych, c) instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu; 1

1) analizę możliwych konfliktów społecznych związa nych z planowanym przedsięwzięciem; 1

2) przedstawienie propozycji monitoringu oddziały wania planowanego przedsięwzięcia na etapie je go budowy i eksploatacji; 1

3) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie na potkano, opracowując raport; 1

4) streszczenie w języku niespecjalistycznym infor macji zawartych w raporcie; 1

5) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 1

6) źródła informacji stanowiące podstawę do sporzą dzenia raportu. 1a.15

6) Organ, określając zakres raportu, może — kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą od działywania przedsięwzięcia na środowisko — odstą pić od wymagań co do zawartości raportu, o których mowa w ust. 1 pkt 10, 11 i 12, oraz od wymagania opi su wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia; nie dotyczy to dróg oraz linii kolejo wych — będących przedsięwzięciami mogącymi zna cząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1. 1b.15

7) Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4—7, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla któ rych ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. 1c.15

7) Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia ko nieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona po świadczona przez właściwy organ kopia mapy ewi dencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograni czonego użytkowania; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

2. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać po równanie proponowanej techniki z najlepszymi do stępnymi technikami8).

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro dowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przed sięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

4. (uchylony).158) 4a.15

9) W razie stwierdzenia możliwości transgra nicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1—13, powinny uwzględ niać określenie oddziaływania planowanego przedsię wzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. (uchylony).160)

6. (uchylony).161)

7. (uchylony).161)

8. (uchylony).161)

9. (uchylony).161) Dziennik Ustaw Nr 129 — 6682 — Poz. 902 ——————— 15

5) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a tiret piąte ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 15

6) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 15

7) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 15

8) Przez art. 1 pkt 25 lit. d ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 15

9) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 160) Przez art. 1 pkt 25 lit. f ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 16

1) Przez art. 40 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośni ku 40. Art. 53.16

2) Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia moż liwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ra mach którego sporządzany jest raport o oddziaływa niu przedsięwzięcia na środowisko. Art. 5

4. (uchylony).163) Art. 55.16

4) Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność reali zacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż propono wany, organ administracji, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji o środowiskowych uwarunkowa niach wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmówi, w drodze decy zji, określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Art. 56.16

5)

1. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go, jeżeli plan ten został uchwalony.

2. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrod niczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska ko nieczne do uwzględnienia w projekcie budowla nym;

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przed sięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

5) wymogi w zakresie ograniczania transgraniczne go oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego od działywania na środowisko;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 — stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

3. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowa niach.

4. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach można na wnioskodawcę nałożyć obowiązki:

1) dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz moni torowania oddziaływania przedsięwzięcia na śro dowisko, a także wykonania kompensacji przyrod niczej;

2) przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przedstawienia, w przypad ku przedsięwzięć, dla których sporządza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

5. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, dokonuje się porównania ustaleń za wartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarun kowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsię wzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia.

6. Jeżeli z analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynika, iż dla przedsięwzięcia koniecz ne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytko wania, do analizy powinna być załączona poświadczo na przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

8. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwa runkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjne go, powinno zawierać informacje o sposobie wykorzy stania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa oraz informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o któ rej mowa w ust. 4 pkt 2.

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2—9. Art. 56a.16

6) Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowa niach. Art. 56b.16

7)

1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6683 — Poz. 902 ——————— 16

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 16

3) Przez art. 40 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoś niku 40. 16

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 16

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 16

6) Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 16

7) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. Art. 5

7. 1.16

8) Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowisko wych uwarunkowaniach oraz wydawania opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsię wzięcia na środowisko w odniesieniu do przedsię wzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, jest pań stwowy wojewódzki inspektor sanitarny, a organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wyda niem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydawania opinii w sprawie obowiązku sporzą dzenia raportu i jego zakresu w odniesieniu do przed sięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny. 1a.16

9) Organem właściwym w sprawach, o któ rych mowa w ust. 1, w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, jest państwowy wojewódzki lub graniczny inspektor sanitarny w za kresie zadań określonych dla tych organów w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sani tarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 i Nr 104, poz. 708).

2. (uchylony).170) Rozdział 3 Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko Art. 5

8. W razie stwierdzenia możliwości znaczące go transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:171) 1)17

2) realizacji planowanych przedsięwzięć objętych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, przeprowadza się postępowanie dotyczące transgra nicznego oddziaływania na środowisko. Art. 5

9. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujaw nić się na jej terytorium. Art. 60. 1.17

3) Organ administracji przeprowadzają cy postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na śro dowisko na skutek realizacji planowanego przedsię wzięcia:

1) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postę powania dotyczącego transgranicznego oddziały wania na środowisko, w którym ustala zakres do kumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji, przez wnioskodawcę, w języku pań stwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie;

2) niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw środowiska o możliwości transgraniczne go oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i przekazuje informacje zawierają ce dane, o których mowa w art. 49 ust. 3;

3) po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsię wzięcia na środowisko przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje zażalenie. 3.17

4) Przez dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się informacje zawierające dane, o któ rych mowa w art. 49 ust. 3, oraz tę część raportu o od działywaniu przedsięwzięcia na środowisko, która umożliwi państwu, na którego terytorium planowane przedsięwzięcie może oddziaływać, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na śro dowisko. 4.17

4) W przypadku postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko pro wadzonego przed wydaniem pozwolenia zintegrowa nego, przez dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się tę część wniosku o wydanie pozwo lenia zintegrowanego, która umożliwi państwu, na którego terytorium może oddziaływać instalacja wy magająca uzyskania takiego pozwolenia, ocenę możli wego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Art. 6

1.

1. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsię wzięcia niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na którego terytorium przedsięwzięcie to może oddziały wać, oraz proponuje termin na odpowiedź, czy pań stwo to jest zainteresowane uczestnictwem w postępo waniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

2. Minister właściwy do spraw środowiska załącza do powiadomienia dane, o których mowa w art. 49 ust. 3. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6684 — Poz. 902 ——————— 16

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 16

9) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 170) Przez art. 40 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośni ku 40. 17

1) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 17

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 17

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 17

4) Dodany przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. Art. 62.17

5) Jeżeli państwo, o którym mowa w art. 61 ust. 1, powiadomi, iż jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie oceny od działywania na środowisko, minister właściwy do spraw środowiska:

1) w porozumieniu z organem administracji przepro wadzającym postępowanie w sprawie oceny od działywania na środowisko, uzgadnia z tym pań stwem terminy etapów postępowania;

2) po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsię wzięcia na środowisko niezwłocznie przekazuje temu państwu część raportu, o której mowa w art. 60 ust. 3. Art. 6

3.

1. (uchylony).176)

2. Organ administracji przeprowadzający postępo wanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko prowadzi, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska, konsultacje z państwem, na które go terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie, w sprawie środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

4. W konsultacjach, o których mowa w ust. 2, uczestniczy minister właściwy do spraw środowiska, a w konsultacjach, o których mowa w ust. 3, organ ad ministracji przeprowadzający postępowanie w spra wie oceny oddziaływania na środowisko. Art. 6

4. 1.17

7) Uwagi i wnioski dotyczące informacji zawierających dane, o których mowa w art. 49 ust. 3, złożone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, roz patruje się przy wydawaniu postanowienia w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsię wzięcia na środowisko. 1a.17

8) Uwagi i wnioski dotyczące raportu o oddzia ływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, oraz wyniki kon sultacji, o których mowa w art. 63, rozpatruje się przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowa niach.

2. Wydanie decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4, nie powinno nastąpić przed zakończeniem po stępowania dotyczącego transgranicznego oddziały wania na środowisko. Art. 6

5. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu w postępowa niu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko decyzje, o których mowa w art. 46 ust. 4. Art. 6

6.

1. Minister właściwy do spraw środowiska po otrzymaniu dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rze czypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na śro dowisko na jej terytorium, niezwłocznie przekazuje je wojewodzie właściwemu ze względu na obszar możli wego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Wojewoda w zakresie, w jakim jest to niezbędne do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowi sko, wykłada do wglądu w języku polskim dokumenty, o których mowa w ust. 1; przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

3. Wojewoda przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska projekt stanowiska dotyczącego przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowi sko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Minister właściwy do spraw środowiska powia damia państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rze czypospolitej Polskiej, o stanowisku dotyczącym tego przedsięwzięcia. Art. 6

7. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji, o których mowa w art. 46 ust. 4. Art. 6

8. Do postępowania w sprawie oceny oddzia ływania na środowisko projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, których realizacja może spowodować transgraniczne oddziaływanie na środowisko, przepi sy art. 61—66 stosuje się odpowiednio. Art. 6

9. Do postępowania dotyczącego transgra nicznego oddziaływania na środowisko przepisy art. 20 i 21 stosuje się odpowiednio. Art. 70. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się, o ile umowy międzynarodowe nie przewidują innego trybu postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. DZIA¸ VII Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacj i inwestycji Art. 7

1. 1.17

9) Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporzą dzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zago Dziennik Ustaw Nr 129 — 6685 — Poz. 902 ——————— 17

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 17

6) Przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnośni ku 2. 17

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 17

8) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 17

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 81 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 92. spodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego woje wództw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospo darowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiega nia powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego sta nu;

2) ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożli wiające uzyskanie optymalnych efektów w zakre sie ochrony środowiska.

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania tere nu powinny w jak największym stopniu zapewniać za chowanie jego walorów krajobrazowych. Art. 7

2.

1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miej scowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrod niczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez:

1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;

2) uwzględnianie obszarów występowania złóż ko palin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksplo atacji tych złóż;

3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania proble mów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowa dzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni;

4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z pro wadzeniem gospodarki rolnej;

5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych; 5a)180) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiega nia ruchom masowym ziemi i ich skutkom;

6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hała sem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospo darowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowa niem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub przywróce nie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia. 3.18

1) W studium uwarunkowań i kierunków zago spodarowania przestrzennego gmin oraz w miejsco wych planach zagospodarowania przestrzennego określa się także sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi. 4.18

2) Wymagania, o których mowa w ust. 1—3, określa się na podstawie opracowań ekofizjograficz nych, stosownie do rodzaju sporządzanego dokumen tu, cech poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań. 5.18

3) Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzaną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze strzennego gminy, miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującą po szczególne elementy przyrodnicze na obszarze obję tym studium lub planem i ich wzajemne powiązania. 6.18

4) Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw bu downictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkanio wej, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zakres i sposób wykonania opracowań ekofizjograficznych, o których mowa w ust. 4, uwzględniając odpowiednio potrzeby, dla których sporządzane są te opracowania, konieczność zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym pla nem zagospodarowania przestrzennego oraz dane bę dące podstawą sporządzania tych opracowań. 7.18

4) Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 stosuje się odpowied nio do planu zagospodarowania przestrzennego woje wództwa. Art. 7

3.

1. W miejscowym planie zagospodarowa nia przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabu dowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z: 1)18

5) ustanowienia w trybie ustawy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochronie przyrody parku narodowe go, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użyt ku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6686 — Poz. 902 ——————— 180) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 18. ——————— 18

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 18. 18

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 18

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 18. 18

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 18

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 2)18

6) utworzenia obszarów ograniczonego użytkowa nia lub stref przemysłowych; 2a)18

7) wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją; 3)18

8) ustalenia w trybie przepisów ustawy — Prawo wodne warunków korzystania z wód regionu wod nego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych zbiorni ków wód śródlądowych.

2. Linie komunikacyjne, napowietrzne i podziemne rurociągi, linie kablowe oraz inne obiekty liniowe prze prowadza się i wykonuje w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym:

1) ochronę walorów krajobrazowych;

2) możliwość przemieszczania się dziko żyjących zwierząt.

3. W granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi jest zabroniona bu dowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpie nia poważnych awarii. Rozbudowa takich zakładów jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wystąpienia poważnych awarii. 3a.18

9) Przepis ust. 3 nie dotyczy budowy i rozbu dowy zakładów na obszarach określanych w miejsco wych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, jeżeli plany te nie za wierają ograniczeń dotyczących zakładów stwarzają cych zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. 4.190) Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii powinny być lokalizowane w bez piecznej odległości od siebie, od osiedli mieszkanio wych, od obiektów użyteczności publicznej, od budyn ków zamieszkania zbiorowego, od obszarów, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych oraz od linii kolejowych o znacze niu państwowym. 5.19

1) Osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, obsza ry, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od zakła dów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważ nych awarii. 6.19

1) Istniejącym zakładom, o których mowa w ust. 3 i 4, dla których bezpieczna odległość nie zo stała zachowana, organy Inspekcji Ochrony Ârodowi ska mogą, po uzyskaniu opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej, wydać decyzję w zakre sie nałożenia dodatkowych zabezpieczeń technicz nych, aby zmniejszyć niebezpieczeństwa, na jakie są narażeni ludzie. Art. 7

4.

1. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z te renu.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności projektanci oraz organy administracji ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania te renu oraz organy administracji właściwe do spraw wywłaszczania nieruchomości. Art. 7

5.

1. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględ nić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, natu ralnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

2. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej in westycji.

3. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególno ści przez kompensację przyrodniczą.

4. Właściwy organ administracji w pozwoleniu na budowę szczegółowo określa zakres obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 3. 5.19

2) Wymagany zakres kompensacji przyrodni czej w przypadku przedsięwzięć, dla których przepro wadzone było postępowanie w sprawie oceny oddzia ływania na środowisko, określa decyzja o środowisko wych uwarunkowaniach. Art. 7

6.

1. Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania193), jeżeli nie speł niają wymagań ochrony środowiska, o których mowa w ust. 2.

2. Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu bu dowlanego, zespołu obiektów lub instalacji są: Dziennik Ustaw Nr 129 — 6687 — Poz. 902 ——————— 18

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 18

7) Dodany przez art. 1 pkt 37 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 18

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 203 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 26. 18

9) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 190) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 19

1) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 19

2) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 19

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 92 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

1) wykonanie wymaganych przepisami lub określo nych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;

2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technolo gicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;

3) uzyskanie wymaganych decyzji określających za kres i warunki korzystania ze środowiska;

4) dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w po zwoleniu warunków emisji.

3. Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być eksploatowane, jeżeli w okresie 30 dni od zakoń czenia rozruchu nie są dotrzymywane wynikające z mocy prawa standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po za kończeniu rozruchu.

4. Na 30 dni przed terminem oddania do użytko wania19

3) nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1, inwestor jest obowiązany poinformować woje wódzkiego inspektora ochrony środowiska o plano wanym terminie:

1) oddania do użytkowania19

3) nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, ze społu obiektów lub instalacji;

2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on prze widywany. DZIA¸ VIII Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony środowiska oraz reklama Art. 7

7.

1. Problematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju uwzględnia się w podsta wach programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również organizatorów kursów prowadzących do uzy skania kwalifikacji zawodowych. Art. 7

8. Ârodki masowego przekazu są obowiązane kształtować pozytywny stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzować zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach. Art. 7

9. Organy administracji, instytucje koordynu jące oraz kierujące działalnością naukową i naukowo -badawczą, a także szkoły wyższe, placówki naukowe i naukowo-badawcze, obejmujące swym zakresem działania dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe wią żące się z ochroną środowiska, są obowiązane uwzględniać w ustalanych programach oraz w swej działalności badania dotyczące zagadnień ochrony środowiska i badania te rozwijać. Art. 80. Reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinny zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony śro dowiska i zrównoważonego rozwoju, a w szczególno ści wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do promo wania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze. Art. 80a.19

4)

1. Reklama i inny rodzaj promocji, za wierające informację o produkcie w zakresie określo nym w art. 167 ust. 1, powinny być czytelne oraz po winny uwzględniać wymagania określone na podsta wie art. 167 ust. 4 pkt 3.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw środo wiska, kierując się zapewnieniem konsumentom moż liwości łatwej oceny cech produktu istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, może określić, w dro dze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakre sie zamieszczania w reklamie i materiałach promocyj nych informacji o produkcie, o której mowa w art. 167 ust. 1, w tym:

1) oznaczenie numeryczne pozwalające na identyfika cję produktu lub grupy produktów oraz ich nazwy;

2) wymagania co do czytelności informacji o produk cie. Art. 80b.19

4) Nadzór nad przestrzeganiem wyma gań, o których mowa w art. 80a ust. 2, sprawuje In spekcja Handlowa. Tytuł II Ochrona zasobów środowiska DZIA¸ I Przepisy ogólne Art. 8

1.

1. Ochrona zasobów środowiska realizo wana jest na podstawie ustawy oraz przepisów szcze gólnych.

2. Szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy — Prawo wodne.

3. Szczegółowe zasady gospodarowania złożem kopaliny i związanej z eksploatacją złoża ochrony śro dowiska określają przepisy ustawy — Prawo geolo giczne i górnicze.

4. Szczegółowe zasady:

1) ochrony obszarów i obiektów o wartościach przy rodniczych, krajobrazu, zwierząt i roślin zagrożo nych wyginięciem oraz drzew, krzewów i zieleni — określają przepisy ustawy o ochronie przyrody;

2) ochrony lasów — określają przepisy ustawy o la sach; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6688 — Poz. 902 ——————— 19

4) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 3)19

5) ochrony dziko występujących zwierząt — okreś lają przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.196)), ustawy z dnia 16 paź dziernika 1991 r. o ochronie przyrody19

7) (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.198)), ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 i Nr 175, poz. 1462), a także ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim19

9) (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514);

4) ochrony zwierząt gospodarskich i domowych — określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.200));

5) ochrony gruntów rolnych i leśnych — określają przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63). Art. 8

2. Ochrona zasobów środowiska jest realizo wana w szczególności poprzez:

1) określenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich osiągania, a także podejmowanie działań służących ich nieprzekraczaniu lub przy wracaniu;

2) ograniczanie emisji, na zasadach określonych w tytule III. Art. 8

3.

1. Określając standardy jakości środowi ska, należy kierować się skalą występowania i rodza jem oddziaływania substancji lub energii na środowi sko.

2. Standardy jakości środowiska mogą być zróżni cowane w zależności od obszarów i są wyrażane jako poziomy substancji lub energii. Art. 8

4.

1. W celu doprowadzenia do przestrzega nia standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone są pro gramy. Programy są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

2. W programie ustala się:

1) obszar objęty zakresem jego obowiązywania;

2) naruszone standardy jakości środowiska wraz z podaniem zakresu naruszenia;

3) podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów jakości środowiska;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań;

5) podmioty, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie;

6) w razie potrzeby dodatkowe obowiązki podmio tów korzystających ze środowiska, związane z ograniczaniem oddziaływania na środowisko, polegające na: a) obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji lub poziomów substancji lub energii w środowisku, b) obowiązku przekazywania, ze wskazaną często tliwością, wyników prowadzonych pomiarów oraz informacji dotyczących przestrzegania wy magań określonych w posiadanych pozwole niach, c) ograniczeniu czasu obowiązywania posiada nych przez dany podmiot pozwoleń, nie krócej jednak niż do 2 lat;

7) obowiązki organów administracji, polegające na przekazywaniu organowi przyjmującemu pro gram informacji o wydawanych decyzjach mają cych wpływ na realizację programu;

8) sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu i jego efektów.

3. Ustalenie treści programu dokonywane jest w szczególności na podstawie:

1) oceny charakteru i zakresu aktualnego stanu śro dowiska, dokonanej zwłaszcza na podstawie da nych państwowego monitoringu środowiska;

2) analizy możliwych do zastosowania rozwiązań o charakterze organizacyjnym, technicznym lub ekonomicznym planowanych działań, z uwzględ nieniem konieczności stosowania technologii, o których mowa w art. 143, albo najlepszych do stępnych technik;

3) analizy kosztów zastosowania proponowanych środków ochronnych, z uwzględnieniem ich opty malizacji; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6689 — Poz. 902 ——————— 19

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 19

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462. 19

7) Utraciła moc z dniem 1 maja 2004 r. na podstawie art. 161 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. 19

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966. 19

9) Utraciła moc z dniem 1 maja 2004 r. na podstawie art. 72 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. 200) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462.

4) analizy charakteru obszarów ograniczonego użyt kowania, istniejących na terenie objętym progra mem, oraz zakresu wprowadzonych ograniczeń w korzystaniu z tych obszarów.

4. Wyniki ocen i analiz, o których mowa w ust. 3, ujmowane są w uzasadnieniu do programu, podlega jącym udostępnieniu na zasadach ustalonych w roz dziale I w dziale IV w tytule I. DZIA¸ II Ochrona powietrza Art. 8

5. Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu po niżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;

2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Art. 8

6.

1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:201)

1) dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu;

2) alarmowe poziomy niektórych substancji w po wietrzu, których nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi;

3) warunki, w jakich ustala się poziom substancji, ta kie jak temperatura i ciśnienie;

4) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;

5) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów — odrębnie dla dopuszczalnych poziomów sub stancji i odrębnie dla alarmowych poziomów sub stancji w powietrzu;

6) zróżnicowane dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla: a)20

2) terenu kraju, z wyłączeniem obszarów par ków narodowych, uzdrowisk i obszarów ochro ny uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowisko wej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399), b) obszarów parków narodowych, c)20

3) uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowisko wej w rozumieniu ustawy wymienionej w lit. a.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo gą zostać ustalone:

1) dopuszczalna częstość przekraczania; 2)20

4) czas obowiązywania dopuszczalnych pozio mów niektórych substancji dla terenu kraju, z wy łączeniem obszarów parków narodowych, obsza rów uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 6 lit. a, oraz dla tych obszarów.

3. (uchylony).205)

4. (uchylony).205)

5. (uchylony).205) Art. 8

7.

1. Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach.

2. Strefę stanowi:

1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;

2) obszar powiatu niewchodzący w skład aglomera cji, o której mowa w pkt 1. Art. 8

8.

1. Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monito ringu środowiska.

2. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje przynajmniej co 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 4, klasyfika cji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substan cji, wyodrębniając strefy, w których:206)

1) przekroczone są poziomy dopuszczalne;

2) poziom substancji nie przekracza poziomu dopusz czalnego i jest wyższy od górnego progu oszaco wania;

3) poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego progu osza cowania;

4) poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6690 — Poz. 902 ——————— 20

1) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 20

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowisko wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowisko wej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399), która weszła w życie z dniem 2 października 2005 r. ——————— 20

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 202. 20

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 lit. b ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 202. 20

5) Przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 20

6) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

3. Górny oraz dolny próg oszacowania oznacza procentową część dopuszczalnego poziomu substan cji w powietrzu określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3.

4. Klasyfikację pod kątem poziomu określonej sub stancji przeprowadza się przed upływem 5 lat, jeżeli od poprzedniej klasyfikacji całkowita krajowa ilość tej substancji wprowadzanej do powietrza ulegnie zmia nie o co najmniej 20 %. Art. 8

9.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowi ska, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, doko nuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom:207)

1) choćby jednej substancji przekracza poziom do puszczalny powiększony o margines tolerancji;

2) choćby jednej substancji mieści się pomiędzy po ziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczal nym powiększonym o margines tolerancji;

3) substancji nie przekracza poziomu dopuszczalne go. 1a.20

8) Wyniki oceny oraz klasyfikację stref, o któ rych mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie przekazuje wojewodzie.

2. Przez margines tolerancji rozumie się określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 wartość, o którą przekroczenie dopuszczalnego poziomu sub stancji w powietrzu nie powoduje obowiązku podjęcia działań, o których mowa w art. 91 ust. 1.

3. Jeżeli dla substancji nie został określony margi nes tolerancji, to obszar, na którym poziom tej sub stancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny, zalicza się do strefy, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Minister właściwy do spraw środowiska, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdro wia, określi, w drodze rozporządzenia, marginesy tole rancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych sub stancji w powietrzu.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, ustalone zostaną:

1) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;

2) margines tolerancji, wyrażony jako malejąca war tość procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w kolejnych la tach. Art. 90.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowi ska dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu na podstawie pomiarów:209)

1) w aglomeracjach o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;

2) w innych strefach: a) w których poziom substancji w powietrzu jest wyższy od górnego progu oszacowania, a nie przekracza poziomu dopuszczalnego, b) w których poziom substancji w powietrzu prze kracza poziom dopuszczalny. 2.2

10) W przypadkach innych niż wskazane w ust. 1 wojewódzki inspektor ochrony środowiska może do konać oceny poziomu substancji w powietrzu na pod stawie kombinacji pomiarów i metod modelowania al bo samodzielnego stosowania modelowania lub in nych technik szacowania.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdro wia, określi, w drodze rozporządzenia, sposoby, meto dy i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, górne i dolne progi oszacowania dla substancji o ustalonych poziomach dopuszczalnych oraz metodyki referencyjne modelowania jakości po wietrza.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:

1) zakresy wymaganych pomiarów, z podziałem na pomiary ciągłe oraz okresowe w zależności od po działu na strefy, o których mowa w ust. 1 i art. 88 ust. 2;

2) kryteria lokalizacji punktów poboru próbek sub stancji przy prowadzeniu pomiarów z uwagi na: a) ochronę zdrowia ludzi, b) ochronę roślin, c) oddziaływanie transportu;

3) minimalna liczba stałych punktów pomiarowych przy prowadzeniu pomiarów: a) poziomów substancji w powietrzu wprowadza nych w sposób niezorganizowany lub z małych instalacji, b) poziomów substancji w powietrzu wprowadza nych z dużych instalacji, c) poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę roślin;

4) sposób wyboru punktów pomiarowych; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6691 — Poz. 902 ——————— 20

7) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 20

8) Dodany przez art. 1 pkt 40 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 20

9) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 2

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

5) przypadki, gdy ocena jakości powietrza może być dokonywana w oparciu o kombinacje metod po miarowych i modelowania oraz wyłącznie w opar ciu o metody modelowania lub inne metody sza cowania w zależności od podziału na strefy, o któ rych mowa w ust. 1 i art. 88 ust. 2;

6) metodyki referencyjne.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, mo gą zostać ustalone:

1) dopuszczalna częstość przekraczania progów oszacowania;

2) sposób określania częstości przekraczania progów oszacowania. Art. 9

1. 1.21

1) Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, wojewoda, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomu substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89, po zasięgnięciu opinii właściwych staro stów, określa, w drodze rozporządzenia, program ochrony powietrza mający na celu osiągnięcie do puszczalnych poziomów substancji w powietrzu. 1.21

2) Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomu substancji w powie trzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89, po za sięgnięciu opinii właściwych starostów, określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza mający na celu osiąg nięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

2. Dla stref, w których został przekroczony poziom więcej niż jednej substancji, sporządza się wspólny program ochrony powietrza dotyczący wszystkich tych substancji. 3.8

1) Jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenie w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, wy stępują na terenie innego województwa niż zlokalizo wane są strefy, właściwi wojewodowie współdziałają w sporządzaniu programów, o których mowa w ust. 1. 3.8

2) Jeżeli przyczyny wywołujące przekroczenie w strefach, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, występu ją na terenie innego województwa niż zlokalizowane są strefy, właściwi marszałkowie województw współdziałają w sporządzaniu programów, o których mowa w ust. 1. 3a.21

3) Wojewoda zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmio tem jest sporządzenie programu ochrony powietrza. 3a.21

4) Marszałek województwa zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przed miotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powie trza.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, ustalone zostaną:

1) forma sporządzania programu;

2) niezbędne części składowe programu;

3) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w programie. Art. 9

2.

1. W przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych pozio mów substancji w powietrzu w danej strefie wojewo da, po zasięgnięciu opinii właściwego starosty, okreś li, w drodze rozporządzenia, plan działań krótkotermi nowych, w którym ustala się działania mające na celu:

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekro czeń;

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

2. Plan działań krótkoterminowych powinien w szczególności zawierać:

1) listę podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do po wietrza;

2) sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń napędzanych silnika mi spalinowymi;

3) sposób postępowania organów, instytucji i pod miotów korzystających ze środowiska oraz zacho wania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń;

4) określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnie niu przekroczeń.

3. Przepisów ust. 1 i 2 oraz art. 93 w zakresie obo wiązku określania planu działań krótkoterminowych w przypadku wystąpienia przekroczenia dopuszczal nych poziomów substancji w powietrzu oraz obowiąz ku wdrażania tych planów nie stosuje się do stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do substancji, których poziomy są przekroczone. Art. 9

3.

1. Wojewoda niezwłocznie powiadamia społeczeństwo oraz podmioty, o których mowa Dziennik Ustaw Nr 129 — 6692 — Poz. 902 ——————— 21

1) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 212. 21

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 21

3) Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 214. ——————— 21

4) Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; ze zmianą wprowadzoną przez art. 19 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. w art. 92 ust. 2 pkt 1, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substan cji w powietrzu albo o wystąpieniu takich przekroczeń.

2. Powiadomienie powinno zawierać w szczegól ności:

1) datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia albo przekroczenie, oraz przyczyny tego stanu;

2) prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, które go dotyczy, oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia;

3) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekro czenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte;

4) informację o obowiązujących ograniczeniach i in nych środkach zaradczych. Art. 9

4.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowi ska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Âro dowiska:215)

1) wyniki klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2; 2)21

6) wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 i 2;

3) wyniki oceny poziomów substancji w powietrzu i wyniki klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89;

4) informacje o stwierdzonych przekroczeniach alar mowych poziomów substancji w powietrzu, o któ rych mowa w art. 93. 2.8

1) Wojewoda przekazuje ministrowi właściwe mu do spraw środowiska informację o programach ochrony powietrza, o których mowa w art. 91. 2.8

2) Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o progra mach ochrony powietrza, o których mowa w art. 91.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przekazywa nia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:

1) terminy przekazywania informacji;

2) forma przekazywanych informacji;

3) układ przekazywanych informacji;

4) wymagane techniki przekazywania informacji. Art. 9

5. 1.21

7) Na obszarze, na którym istnieje prze kroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w po wietrzu, w odniesieniu do zakładów, gdzie jest eksplo atowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1, wojewo da może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot korzy stający ze środowiska, który prowadzi działalność po wodującą wprowadzanie substancji do powietrza, obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów tej sub stancji w powietrzu. 1.21

8) Na obszarze, na którym istnieje przekroczenie do puszczalnego poziomu substancji w powietrzu, w odniesie niu do zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1, marszałek województwa może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot korzystający ze środowiska, który pro wadzi działalność powodującą wprowadzanie substancji do powietrza, obowiązek prowadzenia pomiarów pozio mów tej substancji w powietrzu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot obowiązany jest przechowywać wyniki pomiarów przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, któ rego dotyczą.

3. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu. Art. 96.21

9) Wojewoda może, w drodze rozporzą dzenia, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziały waniu na środowisko lub na zabytki określić dla tere nu województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku. Art. 96.2

20) Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływa niu na środowisko lub na zabytki określić dla terenu woje wództwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopusz czonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6693 — Poz. 902 ——————— 21

5) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 21

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 21

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 5; w tym brzmieniu obowią zuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 218. 21

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 5; ze zmianą wprowadzoną przez art. 19 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośni ku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 21

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 138 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 61; w tym brzmieniu obo wiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 220. 2

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. DZIA¸ III Ochrona wód Art. 9

7.

1. Ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowa gi biologicznej, w szczególności przez:

1) utrzymywanie jakości wód powyżej albo co naj mniej na poziomie wymaganym w przepisach;

2) doprowadzanie jakości wód co najmniej do wyma ganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiąg nięty.

2. Poziom jakości wód jest określany z uwzględnie niem ilości substancji i energii w wodach oraz stopnia zdolności funkcjonowania ekosystemów wodnych. Art. 9

8.

1. Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej w szczególności na:

1) zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania;

2) utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. 2.22

1) Do celów, o których mowa w ust. 1, tworzy się w szczególności, na zasadach określonych ustawą — Prawo wodne, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wody podziemne przeznacza się na zaspokojenie po trzeb bytowych ludzi. Art. 99.22

2) Organy administracji planują i realizują działania w zakresie ochrony poziomu jakości wód uwzględniające obszary zlewni hydrograficznych. Art. 100.

1. Przy planowaniu i realizacji przedsię wzięcia powinny być stosowane rozwiązania, które ograniczą zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę przedsięwzięcia.

2. Jeżeli konieczna jest czasowa zmiana stosun ków wodnych, jest ona dopuszczalna wyłącznie w okresie niezbędnym.

3. Każdy, kto czasowo doprowadził do zmiany sto sunków wodnych, jest obowiązany do podjęcia dzia łań w celu ich przywrócenia, gdy zmiana ta przestanie być niezbędna. DZIA¸ IV Ochrona powierzchni ziemi Art. 101.22

3) Ochrona powierzchni ziemi polega na:

1) zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczegól ności przez: a) racjonalne gospodarowanie, b) zachowanie wartości przyrodniczych, c) zachowanie możliwości produkcyjnego wyko rzystania, d) ograniczanie zmian naturalnego ukształtowa nia, e) utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standar dów, f) doprowadzenie jakości gleby i ziemi co naj mniej do wymaganych standardów, jeżeli nie są one dotrzymane, g) zachowanie wartości kulturowych, z uwzględ nieniem zabytków archeologicznych;

2) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skut kom. Art. 10

2.

1. Władający powierzchnią ziemi, na któ rej występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowa nia terenu, jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2—5, do przeprowadzenia ich rekultywacji.

2. Jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, iż zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, dokonane po dniu objęcia przez niego władania, spo wodował inny wskazany podmiot, to obowiązek rekul tywacji spoczywa na tym podmiocie.

3. Jeżeli zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo nie korzystne przekształcenie terenu odbyło się za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do ich rekultywacji solidarnie ze sprawcą.

4. Starosta dokonuje rekultywacji, jeżeli:

1) podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gle by lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie na turalnego ukształtowania terenu, nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej przeprowadzenie, lub

2) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji albo egzeku cja okazała się bezskuteczna, lub

3) zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzyst ne przekształcenie naturalnego ukształtowania te renu nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej.

5. Starosta dokonuje rekultywacji także wówczas, gdy z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w śro dowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokona nie.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, koszty rekultywacji ponosi podmiot, który spowodo wał zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzyst ne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6694 — Poz. 902 ——————— 22

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 203 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 26. 22

2) Ust. 2 i 3 uchylone oraz oznaczenie ust. 1 skreślone przez art. 203 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 26. 22

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 18.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, koszty rekultywacji ponosi władający powierzchnią ziemi; przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

8. Obowiązek poniesienia kosztów rekultywacji, ich wysokość oraz sposób uiszczenia określa, w dro dze decyzji, starosta.

9. Do należności z tytułu obowiązku uiszczenia kosztów, o których mowa w ust. 6—8, stosuje się prze pisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470 i Nr 104, poz. 708), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują sta roście. Art. 10

3.

1. Rekultywacja w związku z niekorzyst nym przekształceniem naturalnego ukształtowania te renu polega na jego przywróceniu do stanu poprzed niego.

2. Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakości.

3. Standard jakości określa zawartość niektórych substancji w glebie albo ziemi, poniżej których żadna z funkcji pełnionych przez powierzchnię ziemi nie jest naruszona.

4. Funkcję pełnioną przez powierzchnię ziemi oce nia się na podstawie jej faktycznego zagospodarowa nia i wykorzystania gruntu, chyba że inna funkcja wy nika z planu zagospodarowania przestrzennego. Art. 10

4. Gleba i ziemia używane do prac ziem nych, w tym używane do tego celu osady pochodzące z dna zbiorników powierzchniowych wód stojących lub wód płynących, nie mogą przekraczać standardów jakości, określonych w przepisach wydanych na pod stawie art. 105. Art. 10

5. 1.22

4) Minister właściwy do spraw środo wiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi standardy jakości gleby i ziemi, uwzględniając natu ralne stężenia substancji w środowisku.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną uwzględnione:225)

1) grupy rodzajów gruntów — według kryterium ich funkcji aktualnej lub planowanej;

2) standardy jakości gleby lub ziemi jako zawartości niektórych substancji w glebie albo ziemi, zróżni cowane dla poszczególnych grup rodzajów grun tów oraz z uwagi na wodoprzepuszczalność i głę bokość. 3.22

6) Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rol nictwa, uwzględniając naturalne stężenia substancji w środowisku, może określić, w drodze rozporządze nia:

1) standardy jakości gleby albo ziemi, używanych do określonych prac ziemnych, w tym używanych do tego celu osadów pochodzących z dna zbiorników powierzchniowych wód stojących lub wód płyną cych;

2) referencyjne metodyki wykonywania badania ja kości gleby lub ziemi;

3) referencyjne metodyki modelowania rozprzestrze niania substancji w glebie i ziemi. Art. 10

6.

1. Obowiązany do rekultywacji powinien, z zastrzeżeniem art. 108, uzgodnić jej warunki z orga nem ochrony środowiska.

2. Uzgodnienie następuje w drodze decyzji okreś lającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywa cji.

3. We wniosku o uzgodnienie należy wskazać:

1) obszar wymagający rekultywacji;

2) funkcje pełnione przez wymagającą rekultywacji powierzchnię ziemi;

3) planowany zakres i sposób rekultywacji oraz ter min jej zakończenia. 4.22

7) Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się, jeżeli zo stała wydana, w trybie art. 362, decyzja określająca za kres czynności zmierzających do przywrócenia środo wiska do stanu właściwego. Art. 10

7.

1. Na obszarze, na którym istnieje prze kroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, starosta może, w drodze decyzji, nałożyć na władający po wierzchnią ziemi podmiot korzystający ze środowiska, obowiązany do rekultywacji, obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi. Podmiot obowiązany jest w tym przypadku przecho wywać wyniki pomiarów przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

2. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu. Art. 10

8.

1. W przypadkach, o których mowa w art. 102 ust. 4 i 5, starosta określa, w drodze decyzji, zakres, sposób oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji.

2. Władający powierzchnią ziemi obowiązany jest umożliwić prowadzenie rekultywacji z zachowaniem Dziennik Ustaw Nr 129 — 6695 — Poz. 902 ——————— 22

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 22

5) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 22

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 22

7) Dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. warunków określonych w decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu. Art. 10

9.

1. Oceny jakości gleby i ziemi oraz obser wacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska.

2. Starosta prowadzi okresowe badania jakości gleby i ziemi.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia badań, o których mowa w ust. 2.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) sposób wyboru punktów poboru próbek;

2) wymagana częstotliwość pobierania próbek.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, mo gą zostać ustalone sposoby prezentacji wyników ba dań.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia standar dów jakości gleby lub ziemi wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje staroście wyniki po miarów. Art. 1

10. Starosta prowadzi, aktualizowany corocz nie, rejestr zawierający informacje o terenach, na któ rych stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę. Art. 110a.22

8)

1. Starosta prowadzi obserwację te renów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz te renów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obser wacji terenów, o których mowa w ust. 1, oraz spo sób ustalania tych terenów, kierując się potrzebą ograniczenia występowania szkód powodowa nych przez ruchy masowe ziemi;

2) informacje, jakie powinien zawierać rejestr, o któ rym mowa w ust. 1, a także sposób prowadzenia oraz formę i układ tego rejestru, kierując się po trzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenach, na których występują te ruchy, oraz uwzględniając lokalizację, warunki geologiczne i glebowe tych terenów, a także opis zagrożeń ru chami masowymi ziemi. Art. 11

1.

1. Kolejność realizowania przez starostę zadań w zakresie rekultywacji powierzchni ziemi okreś lają powiatowe programy ochrony środowiska.

2. Starosta może przeprowadzić rekultywację po wierzchni ziemi pomimo nieujęcia zadania w progra mie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli stwierdzi, iż nie przeprowadzenie rekultywacji spowoduje pogorsze nie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub za grożenie życia lub zdrowia ludzi. DZIA¸ V Ochrona przed hałasem Art. 11

2. Ochrona przed hałasem polega na za pewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środo wiska, w szczególności poprzez:

1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalne go lub co najmniej na tym poziomie;

2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do do puszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Art. 112a.22

9) Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o wskaźnikach hałasu, rozumie się przez to parametry hałasu określone poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB), w tym:

1) wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowa dzenia długookresowej polityki w zakresie ochro ny środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1, oraz programów ochrony środo wiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1: a) LDWN — długookresowy średni poziom dźwię ku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnie niem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (ro zumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600), b) LN — długookresowy średni poziom dźwię ku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumia nych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600);

2) wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustala nia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: a) LAeq D — równoważny poziom hałasu dla po ry dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200), Dziennik Ustaw Nr 129 — 6696 — Poz. 902 ——————— 22

8) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w od nośniku 18. ——————— 22

9) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. b) LAeq N — równoważny poziom hałasu dla po ry nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). Art. 112b.22

9) Minister właściwy do spraw środo wiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób usta lania wartości wskaźników hałasu, o których mowa w art. 112a pkt 1 i 2, kierując się:

1) potrzebą prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem;

2) potrzebą stosowania wskaźników hałasu do usta lania i kontroli warunków korzystania ze środowi ska;

3) obowiązującymi w tym zakresie dokumentami normalizacyjnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 11

10) . Art. 11

3.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, do puszczalne poziomy hałasu w środowisku.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone: 1)230) zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów prze znaczonych: a) pod zabudowę mieszkaniową, b) pod szpitale i domy opieki społecznej, c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, d) na cele uzdrowiskowe, e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, f) na cele mieszkaniowo-usługowe;

2) poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;

3) (uchylony);231)

4) okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, ja ko czas odniesienia. 3.23

2) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone poziomy hałasu z uwzględnie niem:

1) zmienności działania źródeł hałasu w czasie;

2) charakterystyki częstotliwościowej hałasu;

3) zawartości impulsów akustycznych. Art. 11

4.

1. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospoda rowania, wskazuje się, które z nich należą do poszcze gólnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. 2.23

3) Jeżeli teren może być zaliczony do kilku ro dzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu po winny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju te renu. 3.23

4) Jeżeli na terenach przeznaczonych do dzia łalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy opieki społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicz nych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. Art. 115.23

5) W razie braku miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego oceny, czy teren na leży do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, właściwe organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania te go i sąsiednich terenów; przepis art. 114 ust. 2 stosu je się odpowiednio. Art. 115a.23

6)

1. W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkie go inspektora ochrony środowiska lub pomiarów pod miotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza za kładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje de cyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekro czenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.

2. Jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei lino wych, portów oraz lotnisk lub z działalnością osoby fi zycznej niebędącej przedsiębiorcą, decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N w od niesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, na które oddziałuje zakład. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6697 — Poz. 902 ——————— 230) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 23

1) Przez art. 1 pkt 44 lit. a tiret drugie ustawy, o której mo wa w odnośniku 2. 23

2) Dodany przez art. 1 pkt 44 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 23

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 23

4) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 23

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 23

6) Dodany przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w od nośniku 2.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą być określone wymagania mające na celu nieprzekracza nie poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu, a w szczególności:

1) rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla całej doby, wraz z przewidywanymi wariantami;

2) zakres i sposób prowadzenia pomiarów poziomu hałasu w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148;

3) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury służącej do pomiarów poziomu hałasu, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane;

4) sposób i częstotliwość przedkładania pomiarów, o których mowa w pkt 2, organowi właściwemu do wydania decyzji i wojewódzkiemu inspektoro wi ochrony środowiska.

5. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wywołuje skut ki prawne po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym stała się ostateczna.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku:

1) uchwalenia albo utraty mocy obowiązującej miej scowego planu zagospodarowania przestrzenne go dotyczącego terenów objętych oddziaływa niem hałasu z zakładu;

2) zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzy stania nieruchomości, na które oddziałuje hałas z zakładu, nieobjętych miejscowym planem zago spodarowania przestrzennego;

3) zmiany obowiązujących dopuszczalnych pozio mów hałasu. Art. 11

6.

1. Rada powiatu, w drodze uchwały, z za strzeżeniem ust. 2 i 4, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód sto jących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycz nych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe.

2. Na śródlądowych wodach żeglownych ograni czenia i zakazy wprowadza, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw transportu.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zo staną ustalone:

1) nazwa lub inne określenie cieku lub zbiornika wodnego albo jego części, na których obowiązują ograniczenia lub zakazy;

2) rodzaje jednostek pływających, których dotyczą zakazy lub ograniczenia, które mogą być charakte ryzowane poprzez: a) przeznaczenie jednostki, b) parametry techniczne, takie jak wielkość i ro dzaj napędu;

3) zakazy i ograniczenia dotyczące używania jedno stek odpowiednio w okresie roku, dni tygodnia lub doby.

4. Ograniczenia nie mogą dotyczyć jednostek pły wających, których użycie jest konieczne do celów bez pieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych. Art. 11

7. 1.23

7) Oceny stanu akustycznego środowi ska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach pań stwowego monitoringu środowiska na podstawie wy ników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficz nych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.

2. Oceny stanu akustycznego środowiska dokonu je się obowiązkowo dla:

1) aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;

2) terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1.

3. Powiatowy program ochrony środowiska może określać inne niż wymienione w ust. 2 tereny, dla któ rych dokonywana będzie ocena stanu akustycznego środowiska. 4.23

8) Pomiarów dla potrzeb oceny stanu akustycz nego środowiska dokonuje się z uwzględnieniem wy magań, o których mowa w art. 148 ust. 1 i art. 176 ust. 1. 5.23

8) Na terenach niewymienionych w ust. 2 oce ny stanu akustycznego środowiska dokonuje woje wódzki inspektor ochrony środowiska. Art. 11

8.

1. Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, starosta sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sporządzając mapę akustyczną, starosta uwzględnia informacje wynikające z map akustycz nych, o których mowa w art. 179 ust. 1.

3. Mapa, o której mowa w ust. 1, powinna składać się z części opisowej i części graficznej.

4. Część opisowa powinna zawierać w szczegól ności: Dziennik Ustaw Nr 129 — 6698 — Poz. 902 ——————— 23

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 23

8) Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

1) charakterystykę obszaru podlegającego ocenie;

2) identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu;

3) uwarunkowania akustyczne wynikające z miejsco wego planu zagospodarowania przestrzennego;

4) metody wykorzystane do dokonania oceny;

5) zestawienie wyników badań;

6) identyfikację terenów zagrożonych hałasem;

7) liczbę ludności zagrożonej hałasem;

8) analizę trendów zmian stanu akustycznego środo wiska;

9) wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony przed hałasem.

5. Część graficzna powinna zawierać w szczegól ności:

1) mapę charakteryzującą hałas emitowany z po szczególnych źródeł;

2) mapę stanu akustycznego środowiska, z zaznacze niem terenów, na których występuje przekrocze nie dopuszczalnych poziomów hałasu, z odniesie niem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) mapę terenów zagrożonych hałasem;

4) mapę przedstawiającą przewidywane rezultaty działań, o których mowa w ust. 4 pkt 9.

6. Przez teren zagrożony hałasem rozumie się te ren, dla którego przekroczone są poziomy hałasu w stopniu wymagającym podjęcia przedsięwzięć ochronnych w pierwszej kolejności.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wartości progowe pozio mów hałasu, których przekroczenie powoduje zalicze nie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza po ziom dopuszczalny, do kategorii terenu zagrożonego hałasem.

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, zo staną ustalone:

1) wartości progowe poziomów hałasu na terenach przeznaczonych na cele, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1;

2) wartości progowe poziomów hałasu z uwzględ nieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu; 3)23

9) wartości progowe poziomów hałasu określo nych wskaźnikami hałasu LDWN i LN;

4) okresy, do których odnoszą się wartości progowe poziomów hałasu jako czas odniesienia. 9.240) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, mogą zostać ustalone poziomy hałasu z uwzględnie niem:

1) zmienności działania źródeł hałasu w czasie;

2) charakterystyki częstotliwościowej hałasu. 10.240) Minister właściwy do spraw zdrowia, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw środo wiska, może określić, w drodze rozporządzenia, wskaź niki odzwierciedlające relacje między narażeniem na hałas a efektem szkodliwym lub uciążliwym oddziały wania hałasu na potrzeby sporządzania map akustycz nych lub innych dokumentów dotyczących oceny sta nu akustycznego środowiska, kierując się potrzebą ochrony zdrowia ludzi; przez efekt szkodliwy hałasu rozumie się skutki szkodliwe dla zdrowia ludzi, a przez efekt uciążliwy hałasu — negatywne reakcje człowieka bez zauważalnych szkodliwych skutków dla jego zdro wia. 11.240) Minister właściwy do spraw zdrowia, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw środo wiska, może określić, w drodze rozporządzenia, sposo by oceny stanu akustycznego środowiska przy wyko rzystaniu wskaźników odzwierciedlających relacje między narażeniem na hałas a jego efektem szkodli wym lub uciążliwym, kierując się potrzebą ochrony zdrowia ludzi. Art. 118a.24

1)

1. Mapa akustyczna, opracowana na kopiach map wchodzących w skład państwowego za sobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowi pod stawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

1) informowania społeczeństwa o zagrożeniach śro dowiska hałasem;

2) opracowania danych dla państwowego monitorin gu środowiska;

3) tworzenia i aktualizacji programów ochrony środo wiska przed hałasem.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układ i spo sób prezentacji, uwzględniając cele, do których osiąg nięcia dane mają być wykorzystywane. Art. 118b.24

1)

1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, wyznaczyć obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją, uwzględniając szcze gólne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie pozio mu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie.

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, podle ga uzgodnieniu z właściwym miejscowo wójtem, bur mistrzem lub prezydentem miasta w terminie 30 dni; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6699 — Poz. 902 ——————— 23

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 240) Dodany przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 24

1) Dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń do projektu uchwały. Art. 118c.24

1) Wielkość emisji hałasu wyznacza się i ocenia na podstawie pomiarów poziomu hałasu w środowisku, z zastrzeżeniem art. 145 ust. 2 pkt 3. Art. 11

9. 1.24

2) Dla terenów, na których poziom ha łasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się pro gramy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopusz czalnego. 2.24

3) Dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, programy uchwala rada powiatu, a dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, programy określa, w drodze rozporządzenia, woje woda. 2.24

4) Dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, programy uchwala rada powiatu, a dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, programy określa, w drodze uchwały, sejmik województwa. 2a.24

5) Organ, o którym mowa w ust. 2, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony środo wiska przed hałasem.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) forma sporządzania programu;

2) niezbędne części składowe programu;

3) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w programie;

4) sposób ustalania harmonogramu planowanych działań dla poszczególnych terenów z wykorzysta niem wskaźników charakteryzujących wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę mieszkańców na danym terenie. 4a.24

6) Organ właściwy do tworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem opracowuje łącznie z programem jego streszczenie, sporządzane w języku niespecjalistycznym, zawierające omówienie wszystkich ważnych aspektów działań przewidywa nych w programie, w formie prezentacji graficznych i zestawień danych tabelarycznych. 5.24

7) Program dla terenu, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, powinien być określony w ter minie 1 roku od dnia przedstawienia mapy akustycz nej przez podmiot zobowiązany do jej sporządzenia. 6.24

8) Programy, o których mowa w ust. 1, aktuali zuje się co najmniej raz na pięć lat, a także w przypad ku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. Art. 1

20. 1.24

9) Starosta przekazuje, niezwłocznie po sporządzeniu, zarządowi województwa, wojewódz kiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwo wemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu mapy akustyczne, o których mowa w art. 118. 2.250) Starosta przekazuje wojewódzkiemu inspek torowi ochrony środowiska program ochrony środo wiska przed hałasem niezwłocznie po uchwaleniu pro gramu przez radę powiatu. Art. 120a.25

1)

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi rejestr zawierający informacje o stanie akustycznym środowiska, na podstawie po miarów, badań i analiz wykonywanych w ramach pań stwowego monitoringu środowiska.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące rejestru, o którym mowa w ust. 1, w tym:

1) rodzaje wyników pomiarów, badań i analiz podle gających rejestracji,

2) układ rejestru,

3) formę rejestracji wyników pomiarów, badań i ana liz — kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o stanie akustycznym środowiska.

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prze kazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, do dnia 31 marca każdego roku, informacje z rejestru, o którym mowa w ust. 1, za rok poprzedni. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6700 — Poz. 902 ——————— 24

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 24

3) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 244. 24

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 24

5) Dodany przez art. 1 pkt 51 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 24

6) Dodany przez art. 1 pkt 51 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 24

7) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w od nośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 24

8) Dodany przez art. 1 pkt 51 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 24

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 5; oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w odnośni ku 2. 250) Dodany przez art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 25

1) Dodany przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. DZIA¸ VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Art. 12

1. Ochrona przed polami elektromagnetycz nymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;

2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycz nych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Art. 12

2.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, do puszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w śro dowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone:

1) zróżnicowane poziomy pól elektromagnetycznych dla: a) terenów przeznaczonych pod zabudowę miesz kaniową, b) miejsc dostępnych dla ludności;

2) zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne, charak teryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycz nych na środowisko, do których odnoszą się po ziomy pól elektromagnetycznych;

3) dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, o których mowa w pkt 2, dla poszczególnych za kresów częstotliwości, do których odnoszą się po ziomy pól elektromagnetycznych.

3. Sposoby sprawdzania dotrzymania poziomów, o których mowa w ust. 1, określone zostaną przez wskazanie metod:

1) wykonywania pomiarów poziomów pól elektro magnetycznych w środowisku dla poszczególnych zakresów częstotliwości, o których mowa w ust. 2;

2) wyznaczania poziomów pól elektromagnetycz nych, jeżeli w środowisku występują pola elektro magnetyczne o częstotliwościach z różnych zakre sów, o których mowa w ust. 2. Art. 122a.25

2) Prowadzący instalację oraz użytkow nik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są przedsięwzięciami mogącymi znacząco od działywać na środowisko, są obowiązani do wykona nia pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instala cji lub urządzenia;

2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pra cy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowo dowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, któ rych źródłem jest instalacja lub urządzenie. Art. 12

3.

1. Oceny poziomów pól elektromagne tycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. 2.25

3) Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól elektroma gnetycznych w środowisku.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia badań, o których mowa w ust. 2.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) sposób wyboru punktów pomiarowych;

2) wymagana częstotliwość prowadzenia pomiarów.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, mo gą zostać ustalone sposoby prezentacji wyników po miarów. Art. 12

4. Wojewódzki inspektor ochrony środowi ska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawie rający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektro magnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:254)

1) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka niową;

2) miejsc dostępnych dla ludności. DZIA¸ VII Ochrona kopalin Art. 12

5. Złoża kopalin podlegają ochronie polega jącej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących. Art. 12

6.

1. Eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastoso waniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zago spodarowania kopaliny. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6701 — Poz. 902 ——————— 25

2) Dodany przez art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. ——————— 25

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 25

4) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

2. Podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub pro wadzący tę eksploatację jest obowiązany przedsiębrać środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak rów nież do ochrony powierzchni ziemi oraz wód po wierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowa dzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przy rodnicze. DZIA¸ VIII Ochrona zwierząt oraz roślin Art. 12

7.

1. Ochrona zwierząt oraz roślin polega na:

1) zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodno ści biologicznej i utrzymaniu równowagi przyrod niczej;

2) tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta i roślin ność funkcji biologicznej w środowisku;

3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych od działywań na środowisko, które mogłyby nieko rzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin;

4) zapobieganiu zagrożeniom naturalnych komplek sów i tworów przyrody.

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, jest realizowa na w szczególności poprzez:

1) obejmowanie ochroną obszarów i obiektów cen nych przyrodniczo;

2) ustanawianie ochrony gatunków zwierząt oraz ro ślin;

3) ograniczanie możliwości pozyskiwania dziko wy stępujących zwierząt oraz roślin;

4) odtwarzanie populacji zwierząt i stanowisk roślin oraz zapewnianie reprodukcji dziko występują cych zwierząt oraz roślin;

5) zabezpieczanie lasów i zadrzewień przed zanie czyszczeniem i pożarami;

6) ograniczanie możliwości wycinania drzew i krze wów oraz likwidacji terenów zieleni;

7) zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień ro ślinności, zwłaszcza gdy przemawiają za tym po trzeby ochrony gleby, zwierząt, kształtowania kli matu oraz inne potrzeby związane z zapewnie niem różnorodności biologicznej, równowagi przyrodniczej i zaspokajania potrzeb rekreacyjno -wypoczynkowych ludzi;

8) nadzorowanie wprowadzania do środowiska or ganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Art. 12

8.

1. Ochronę zwierząt oraz roślin na poligo nach w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, zapewnia się poprzez:

1) sytuowanie obiektów poligonowych na terenach o małej wartości przyrodniczej;

2) oznaczanie na terenach szkoleniowych obszarów o walorach przyrodniczych, takich jak miejsca lę gowe zwierząt oraz ptaków, stanowiska roślin poddanych ochronie, oraz wprowadzanie na nich stosownych ograniczeń działalności szkoleniowej;

3) stosowanie rozwiązań organizacyjnych i technicz nych ograniczających szkody oraz sukcesywne usuwanie szkód;

4) przeprowadzanie instruktażu szkolonych żołnierzy co do zasad postępowania na terenie poligonu w związku z ograniczeniami wynikającymi z ochro ny zwierząt oraz roślin.

2. Zasady ochrony zwierząt oraz roślin na terenach poligonów uwzględnia się w instrukcjach szkolenio wych dla poligonów.

3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sporzą dzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkole nia Sił Zbrojnych na poligonach.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną uwzględnione:

1) zagadnienia zawarte w instrukcji szkoleniowej, w ramach których należy uwzględnić wymagania ochrony zwierząt oraz roślin;

2) sposób uwzględniania poszczególnych wymagań ochrony zwierząt oraz roślin;

3) uwarunkowania dotyczące usytuowania poligo nów oraz specyfiki ich funkcjonowania, które nale ży uwzględnić przy określaniu wymagań ochrony zwierząt oraz roślin.

5. W razie udostępniania poligonów jednostkom sił zbrojnych państw obcych przepisy ust. 1—4 stosu je się odpowiednio. DZIA¸ IX Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 12

9.

1. Jeżeli w związku z ograniczeniem spo sobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemoż liwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomo ści może żądać wykupienia nieruchomości lub jej czę ści. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6702 — Poz. 902

2. W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodo wania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysłu guje również użytkownikowi wieczystemu nierucho mości, a roszczenie, o którym mowa w ust. 2, także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieru chomości.

4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1—3, można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w ży cie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego po wodującego ograniczenie sposobu korzystania z nie ruchomości. 5.25

5) W sprawach, o których mowa w ust. 1—4, nie stosuje się przepisów ustawy o planowaniu i zagospo darowaniu przestrzennym, dotyczących roszczeń z ty tułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomo ści. Rozdział 2 Ograniczenia związane z ochroną zasobów środowiska Art. 130.

1. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środo wiska może nastąpić przez:

1) poddanie ochronie obszarów lub obiektów na pod stawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 2)25

6) ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie przepisów ustawy — Prawo wodne; 3)25

7) wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją. 2.25

5) Przepis ust. 1 nie wyklucza możliwości ogra niczenia sposobu korzystania z nieruchomości w celu ochrony zasobów środowiska na podstawie przepi sów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze strzennym. Art. 13

1.

1. W razie ograniczenia sposobu korzy stania z nieruchomości, o którym mowa w art. 130 ust. 1, na żądanie poszkodowanego właściwy starosta ustala, w drodze decyzji, wysokość odszkodowania; decyzja jest niezaskarżalna.

2. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodo wania może w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji, o której mowa w ust. 1, wnieść powództwo do sądu powszechnego. Droga sądowa przysługuje także w razie niewydania decyzji przez właściwy organ w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania przez poszkodowanego.

3. Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1. Art. 13

2. Do żądania wykupu nieruchomości w przypadkach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o których mowa w art. 130 ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady i tryb określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie ruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.258)). Art. 13

3. Ustalenie wysokości odszkodowania oraz ceny wykupu nieruchomości następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej war tość nieruchomości według zasad i trybu określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościa mi. Art. 13

4. Obowiązanymi do wypłaty odszkodowa nia lub wykupu nieruchomości są:

1) właściwa jednostka samorządu terytorialnego — jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z nieru chomości nastąpiło w wyniku uchwalenia aktu prawa miejscowego przez organ samorządu tery torialnego;

2) reprezentowany przez wojewodę Skarb Państwa — jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z nieru chomości nastąpiło w wyniku wydania rozporzą dzenia Rady Ministrów, właściwego ministra albo wojewody; 3)25

9) reprezentowany przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Skarb Państwa — je żeli ograniczenie sposobu korzystania z nierucho mości nastąpiło w wyniku wydania przez niego rozporządzenia. Rozdział 3 Obszary ograniczonego użytkowania Art. 13

5.

1. Jeżeli z postępowania w sprawie oce ny oddziaływania na środowisko, z analizy porealiza cyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mi mo zastosowania dostępnych rozwiązań technicz nych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczal ni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kom postowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyj nej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się ob szar ograniczonego użytkowania. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6703 — Poz. 902 ——————— 25

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 81 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 92. 25

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 203 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 26. 25

7) Dodany przez art. 1 pkt 56 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. ——————— 25

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708. 25

9) Dodany przez art. 203 pkt 6 ustawy, o której mowa w od nośniku 26. 2.260) Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksplo atowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy wojewoda, w drodze rozpo rządzenia. 2.26

1) Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsię wzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, któ ra jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały. 3.26

2) Obszar ograniczonego użytkowania dla za kładów lub innych obiektów, niewymienionych w ust. 2, tworzy rada powiatu w drodze uchwały. 3a.26

3) Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, two rząc obszar ograniczonego użytkowania, określają granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznacze nia terenu, wymagania techniczne dotyczące budyn ków oraz sposób korzystania z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego. 3b.26

4) Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się na podstawie poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie tego obszaru; nie dotyczy to przedsięwzięć polegają cych na budowie drogi krajowej. 4.26

5) Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograni czonego użytkowania wynika z postępowania w spra wie oceny oddziaływania na środowisko, przed utwo rzeniem tego obszaru nie wydaje się pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie rozpoczy na się jego użytkowania, gdy pozwolenie na użytko wanie nie jest wymagane, z zastrzeżeniem ust.

5. Obo wiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowa nia dla określonego zakładu lub innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na budowę. 5.26

6) Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograni czonego użytkowania wynika z postępowania w spra wie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsię wzięcia polegającego na budowie drogi krajowej w ro zumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.267)) obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie analizy porealizacyjnej. W pozwole niu na budowę nakłada się obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku od dnia od dania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. 6.26

8) Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji wymagających pozwolenia zin tegrowanego, innych niż wymienione w ust. 1, dla któ rych pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania najlepszych do stępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopusz czalne poziomy hałasu poza terenem zakładu. Art. 13

6. 1.26

9) W razie ograniczenia sposobu ko rzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia ob szaru ograniczonego użytkowania właściwymi w spra wach spornych dotyczących wysokości odszkodowa nia lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne.

2. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wy kupu nieruchomości jest ten, którego działalność spo wodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowa nia. 3.270) W razie określenia na obszarze ograniczone go użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą, o której mowa w art. 129 ust. 2, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wy magań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie. Rozdział 4271) Strefy przemysłowe Art. 136a.

1. Na obszarach określonych w miejsco wym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania oraz magazynowania i równocześnie użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem może być utworzona strefa przemysłowa. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6704 — Poz. 902 ——————— 260) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5; w tym brzmieniu obowią zuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 261. 26

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 26

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 26

3) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 26

4) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. 26

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 26

6) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 26

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441 i Nr 179, poz. 1486 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. 26

8) Dodany przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 26

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 270) Dodany przez art. 1 pkt 58 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 27

1) Dodany przez art. 1 pkt 59 ustawy, o której mowa w od nośniku 2.

2. W granicach strefy przemysłowej jest dozwolo ne, z zastrzeżeniem art. 136d ust. 3, przekraczanie standardów jakości środowiska w zakresie dopusz czalnych poziomów substancji w powietrzu i dopusz czalnych poziomów hałasu oraz wartości odniesienia, o których mowa w art. 222, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu ludzi, w szczególności nie narusza wyma gań norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Strefę przemysłową tworzy się, jeżeli, mimo za stosowania dostępnych rozwiązań technicznych, tech nologicznych i organizacyjnych, nie mogą być dotrzy mane standardy jakości środowiska oraz wartości od niesienia, o których mowa w art. 222, poza terenem zakładu lub innego obiektu. Art. 136b.

1. Objęcie nieruchomości granicami strefy przemysłowej wymaga pisemnej zgody włada jącego powierzchnią ziemi.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, wyłącza roszcze nia o odszkodowanie lub o wykup nieruchomości, o których mowa w art. 129 ust. 1—3, w związku z ogra niczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w za kresie wynikającym z utworzenia strefy przemysłowej.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do szkody powsta łej w związku:

1) z wydaniem rozporządzenia o utworzeniu strefy przemysłowej, którego przepisy są w istotnym za kresie niezgodne z propozycjami, o których mowa w art. 136c ust. 2 pkt 5;

2) ze zmianą rozporządzenia o utworzeniu strefy przemysłowej. Art. 136c.

1. Strefa przemysłowa jest tworzona, na wniosek władającego powierzchnią ziemi, na tere nach, które mają być objęte strefą przemysłową.

2. Wniosek o utworzenie strefy przemysłowej po winien zawierać:

1) uzasadnienie potrzeby utworzenia strefy przemy słowej, w którym jest wykazane, że są spełnione warunki, o których mowa w art. 136a ust. 3;

2) uzasadnienie możliwości utworzenia strefy prze mysłowej, w którym jest wykazane, że nie zagraża to życiu lub zdrowiu ludzi, a w szczególności nie narusza wymagań norm bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) projekt granic strefy przemysłowej i plan sytuacyj ny obszaru tej strefy;

4) przegląd ekologiczny instalacji eksploatowanych w granicach proponowanej strefy przemysłowej w zakresie, o którym mowa w art. 238 pkt 1—3, 6 i 7;

5) propozycje dotyczące funkcjonowania strefy prze mysłowej istotne z punktu widzenia wydania roz porządzenia o ustanowieniu strefy przemysłowej w zakresie, o którym mowa w art. 136d ust. 2 pkt 2 i ust. 3.

3. Do wniosku dołącza się:

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego;

2) pisemną zgodę wszystkich władających po wierzchnią ziemi na obszarze proponowanej stre fy przemysłowej na objęcie ich nieruchomości strefą przemysłową;

3) kopię mapy zasadniczej proponowanej strefy prze mysłowej określającej granice działek ewidencyj nych, budynki, sieć uzbrojenia terenu i ulice. Art. 136d.

1. Strefę przemysłową tworzy, w drodze rozporządzenia, wojewoda w porozumieniu z pań stwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

2. Rozporządzenie o utworzeniu strefy przemysło wej określa:

1) granice i obszar strefy przemysłowej;

2) rodzaje działalności, których prowadzenie jest do puszczalne na terenie strefy przemysłowej z uwa gi na możliwość występowania przekroczeń stan dardów jakości środowiska lub przekroczeń war tości odniesienia, o których mowa w art. 222.

3. Rozporządzenie o utworzeniu strefy przemysło wej może określać:

1) niektóre standardy jakości środowiska lub warto ści odniesienia, o których mowa w art. 222, któ rych przekraczanie na terenie strefy przemysłowej jest dozwolone;

2) warunki prowadzenia działalności na terenie stre fy przemysłowej istotne z punktu widzenia nie przekraczania standardów jakości środowiska lub wartości odniesienia, o których mowa w art. 222, poza jej terenem oraz z uwagi na ochronę życia lub zdrowia ludzi, w szczególności wymagań norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Tytuł III Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom DZIA¸ I Przepisy ogólne Art. 13

7. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom pole ga na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji lub energii. Art. 13

8.

1. Eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska jest, z zastrzeżeniem art. 139, obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże on, iż władającym instalacją lub urzą dzeniem jest na podstawie tytułu prawnego inny pod miot.

2. (uchylony).272) Dziennik Ustaw Nr 129 — 6705 — Poz. 902 ——————— 27

2) Przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 18; wszedł w życie z dniem 10 kwietnia 2004 r. Art. 13

9. Przestrzeganie wymagań ochrony środo wiska związanych z eksploatacją dróg, linii kolejo wych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów zapew niają zarządzający tymi obiektami. Art. 140.

1. Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, w szczególności przez:

1) odpowiednią organizację pracy;

2) powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom posiadającym odpo wiednie kwalifikacje zawodowe;

3) zapoznanie pracowników, których zakres czynno ści wiąże się z kwestiami ochrony środowiska, z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest ko nieczne odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie;

4) podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku wynikają cych z nieprzestrzegania wymagań ochrony śro dowiska przez pracowników, a także podejmowa nia właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków w przyszłości.

2. Pracownicy są obowiązani postępować w spo sób zapewniający ochronę środowiska.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje czynności, instalacje lub urządzenia, których wykonywanie lub obsługa wymaga szczególnych kwalifikacji ze względu na możliwe skutki tych działań dla środowiska.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) odrębne listy rodzajów czynności, instalacji i urzą dzeń;

2) wymagania dotyczące osób odpowiedzialnych za wykonywanie określonych czynności w zakresie: a) kwalifikacji zawodowych, b) przeszkolenia pracowników. DZIA¸ II Instalacje, urządzenia, substancje oraz produkty Rozdział 1 Instalacje i urządzenia Art. 14

1.

1. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

2. Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie po winno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdro wia ludzi. Art. 14

2.

1. Wielkość emisji z instalacji lub urządze nia w warunkach odbiegających od normalnych po winna wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie może występować dłużej niż jest to konieczne.

2. Warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności okres rozruchu, awarii i likwidacji in stalacji lub urządzenia. Art. 14

3. Technologia stosowana w nowo urucha mianych lub zmienianych w sposób istotny instala cjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególno ści:

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagro żeń;

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie ener gii;

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

4) stosowanie technologii bezodpadowych i mało odpadowych oraz możliwość odzysku powstają cych odpadów;

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

7) (uchylony);273)

8) postęp naukowo-techniczny. Art. 14

4.

1. Eksploatacja instalacji nie powinna po wodować przekroczenia standardów jakości środowi ska.

2. Eksploatacja instalacji powodująca wprowadza nie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 3, powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do któ rego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

3. Jeżeli w związku z funkcjonowaniem instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eks ploatacja instalacji nie powinna powodować przekro czenia standardów jakości środowiska poza tym ob szarem. 3a.27

4) Jeżeli utworzono strefę przemysłową, eks ploatacja instalacji na jej obszarze nie powinna powo dować przekroczenia standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia poza granicami strefy prze mysłowej. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6706 — Poz. 902 ——————— 27

3) Przez art. 1 pkt 60 ustawy, o której mowa w odnośni ku 2. 27

4) Dodany przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 3b.27

4) W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, przepis ust. 3 stosuje się jedynie w odniesieniu do przekroczenia standardów ochrony środowiska po wodowanego przez emisję hałasu. 3c.27

4) W razie realizacji nowych przedsięwzięć na terenie zakładu, dla którego utworzono obszar ograni czonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 6, przewidywane oddziaływanie na środowisko w zakresie emitowania hałasu do środowiska ocenia się z uwzględnieniem istniejącego obszaru ograniczo nego użytkowania.

4. Zastosowanie technologii spełniającej wymaga nia, o których mowa w art. 143, a także dotrzymanie standardów emisyjnych, o których mowa w art. 145 oraz w przepisach odrębnych, nie zwalnia z obowiąz ku zachowania standardów jakości środowiska. Art. 14

5.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może określić, w drodze rozporzą dzenia, standardy emisyjne z instalacji w zakresie:

1) wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;

2) wytwarzania odpadów;

3) emitowania hałasu.

2. Standardy, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza odpowiednio jako: a) stężenie gazów lub pyłów w gazach odloto wych lub b) masa gazów lub pyłów wprowadzana w okreś lonym czasie, lub c) stosunek masy gazów lub pyłów do jednostki wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;

2) w razie wytwarzania odpadów — jako stosunek jednostki objętości albo masy powstających odpa dów w stosunku do jednostki wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego pro duktu;

3) w razie powodowania hałasu — jako poziom mo cy akustycznej instalacji.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo gą zostać ustalone:

1) zróżnicowane wartości standardów: a)27

5) w zależności od rodzaju działalności, proce su technologicznego lub operacji technicznej, b)27

5) w zależności od terminu oddania instalacji do eksploatacji, terminu zakończenia jej eksplo atacji lub dalszego łącznego czasu jej eksploata cji;

2) sytuacje uzasadniające przejściowe odstępstwa od standardów oraz granice odstępstw;

3) warunki uznawania standardów za dotrzymane. Art. 14

6.

1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do zapewnienia ich prawi dłowej eksploatacji polegającej w szczególności na:

1) stosowaniu paliw, surowców i materiałów eksplo atacyjnych zapewniających ograniczanie ich nega tywnego oddziaływania na środowisko;

2) podejmowaniu odpowiednich działań w przypad ku powstania zakłóceń w procesach technologicz nych i operacjach technicznych w celu ogranicze nia ich skutków dla środowiska.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospo darki, mając na uwadze potrzebę ograniczenia nega tywnego oddziaływania na środowisko eksploatowa nych instalacji i urządzeń, może określić, w drodze roz porządzenia, wymagania w zakresie stosowania:

1) paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych o określonych właściwościach, cechach lub para metrach;

2) określonych rozwiązań technicznych zapewniają cych ograniczenie emisji.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, mogą być różnicowane ze względu na termin oddania insta lacji do eksploatacji lub rok produkcji urządzenia.

4. Minister właściwy do spraw środowiska, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospo darki, może określić, w drodze rozporządzenia, sposo by postępowania w razie zakłóceń w procesach tech nologicznych i operacjach technicznych dotyczących eksploatacji instalacji lub urządzenia.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, mo gą zostać ustalone:

1) rodzaje zakłóceń, gdy wymagane jest wstrzyma nie użytkowania instalacji lub urządzenia;

2) środki zaradcze, jakie powinien podjąć prowadzą cy instalację lub użytkownik urządzenia;

3) przypadki, w których prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia powinien poinformować o zakłóceniach wojewódzkiego inspektora ochro ny środowiska, termin, w jakim informacja ta po winna zostać złożona oraz jej wymaganą formę. Art. 14

7. 1.27

6) Prowadzący instalację oraz użyt kownik urządzenia są obowiązani do okresowych po miarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody. 2.27

6) Prowadzący instalację oraz użytkownik urzą dzenia są obowiązani do ciągłych pomiarów wielkości Dziennik Ustaw Nr 129 — 6707 — Poz. 902 ——————— 27

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 27

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 63 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. emisji w razie wprowadzania do środowiska znacz nych ilości substancji lub energii.

3. Zakres obowiązku prowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 1 i 2, może być związany z pa rametrami charakteryzującymi wydajność lub moc in stalacji albo urządzenia.

4. Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, należy zre alizować najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chy ba że organ właściwy do wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin.

6. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządze nia są obowiązani do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywa nia przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. Art. 147a.27

7)

1. Prowadzący instalację oraz użyt kownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykona nie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez laboratorium posia dające:

1) certyfikat wdrożonego systemu jakości lub certyfi kat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 225

8) lub

2) uprawnienia do badania właściwości fizykoche micznych, toksyczności i ekotoksyczności substan cji i preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.278)) — w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.

2. Jeżeli prowadzący instalację jest obowiązany do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji, po winien zapewnić możliwość automatycznego ciągłego zapisu wyników przez przyrząd pomiarowy. Art. 14

8. 1.27

9) Minister właściwy do spraw środo wiska określi, z zastrzeżeniem ust. 5, w drodze rozpo rządzenia, wymagania w zakresie prowadzenia pomia rów wielkości emisji, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone:

1) przypadki, w których wymagany jest ciągły po miar emisji z instalacji;

2) przypadki, w których wymagane są okresowe po miary emisji z instalacji albo urządzenia, oraz czę stotliwości prowadzenia tych pomiarów;

3) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów;

4) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo stanie zawarte wymaganie prowadzenia pomiarów w zależności odpowiednio od:

1) rodzaju instalacji albo urządzenia;

2) nominalnej wielkości emisji z instalacji albo urzą dzenia;

3) parametrów charakteryzujących wydajność lub moc instalacji albo urządzenia.

4. Jeżeli obowiązek prowadzenia pomiarów nie wynika z nominalnej wielkości emisji, rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa substancje albo ener gie, których pomiar jest obowiązkowy.

5. Wymagań dotyczących okresowych pomiarów emisji nie ustanawia się, gdy są one określone w prze pisach odrębnych. Art. 14

9. 1.280) Wyniki pomiarów, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, prowadzący instalację i użyt kownik urządzenia przedstawiają organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochro ny środowiska, jeżeli pomiary te mają szczególne zna czenie ze względu na potrzebę zapewnienia systema tycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. 2.280) Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla za pewnienia systematycznej kontroli wielkości emi sji lub innych warunków korzystania ze środowi ska przekazuje się właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,

2) terminy i sposób prezentacji danych, o których mowa w pkt 1 — kierując się potrzebą zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzy stania ze środowiska. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6708 — Poz. 902 ——————— 27

7) Dodany przez art. 1 pkt 64 ustawy, o której mowa w od nośniku 2; wejdzie w życie z dniem 29 lipca 2007 r. 27

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1485. 27

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 280) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zo staną ustalone:

1) przypadki, w których wymagane jest przedkłada nie wyników pomiarów z uwagi na: a) rodzaj instalacji lub urządzenia, b) nominalną wielkość emisji, c) parametry charakteryzujące wydajność lub moc instalacji lub urządzenia;

2) formy przedkładanych wyników pomiarów;

3) układy przekazywanych wyników pomiarów;

4) wymagane techniki przedkładania wyników po miarów;

5) terminy przedkładania wyników pomiarów w za leżności od ich rodzajów. 4.28

1) Minister właściwy do spraw środowiska mo że określić, w drodze rozporządzenia:

1) inne niż wyniki pomiarów, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, dane zbierane w wyni ku monitorowania procesów technologicznych w związku z wymaganiami pozwolenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub in nych warunków korzystania ze środowiska powin ny być przekazywane właściwym organom ochro ny środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,

2) terminy i sposób prezentacji danych, o których mowa w pkt 1 — kierując się potrzebą zapewnienia właściwym or ganom wyników monitorowania procesów technolo gicznych przez podmioty korzystające ze środowiska. Art. 150.

1. Organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wy kraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, lub określone w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się przepis art. 147 ust. 6.

2. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, właści wy organ może nałożyć obowiązek przedkładania mu wyników pomiarów, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania.

3. Jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że na stąpiło przekroczenie standardów emisyjnych, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na prowadzącego instalację lub użytkownika urządze nia obowiązek przedkładania mu wyników pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 149 ust. 1, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w za kresie formy, układu i wymaganych technik ich przed kładania.

4. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pomiarów lub ich przedkładania wszczyna się z urzędu. Art. 15

1. Jeżeli wymagane jest pozwolenie na emi sję z instalacji, organ właściwy do jego wydania może nałożyć dodatkowe wymagania wykraczające poza wymagania, o których mowa w art. 147 i przepisach wydanych na podstawie art. 148, a także określić do datkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomia rów, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska. Art. 15

2.

1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na śro dowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony śro dowiska, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i go dziny);

5) wielkość i rodzaj emisji;

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed roz poczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłosze nia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

5. Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obo wiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eks ploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6709 — Poz. 902 ——————— 28

1) Dodany przez art. 1 pkt 65 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

6. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksplo atacji instalacji;

2) zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2—6.

7. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, należy do konać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2—6.

8. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatyw nie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarza nie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach. 9.28

2) Minister właściwy do spraw środowiska mo że określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgło szeniu, o których mowa w ust. 2, oraz wzór formularza tego zgłoszenia, dla wybranych rodzajów instalacji, uwzględniając znaczenie tych danych dla określenia ewentualnego negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko. Art. 15

3.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instala cji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a któ rych eksploatacja wymaga zgłoszenia, uwzględniając ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3) powodowanie hałasu;

4) wytwarzanie pól elektromagnetycznych.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wy móg zgłoszenia dla danego rodzaju instalacji może być uzależniony od:

1) stosowanej techniki;

2) parametrów charakteryzujących wydajność lub moc instalacji. Art. 15

4.

1. Organ ochrony środowiska może usta lić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasad nione koniecznością ochrony środowiska.

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepis art. 188 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu. Art. 15

5. Ârodki transportu powinny spełniać wy magania ochrony środowiska określone w ustawie oraz w przepisach odrębnych. Art. 15

6.

1. Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na tere nach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczyn kowe.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i ko munikatów służących bezpieczeństwu publicznemu. Art. 15

7.

1. Rada gminy może, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emito wany hałas może negatywnie oddziaływać na środo wisko, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie do tyczą instalacji lub urządzeń znajdujących się w miej scach kultu religijnego. Rozdział 2 Substancje Art. 15

8. Wprowadzanie do środowiska wytwarza nej, wykorzystywanej lub transportowanej substancji jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z charakterem prowadzonej dzia łalności. Art. 15

9.

1. Wprowadzający do obrotu substancję jest obowiązany do:

1) opakowania substancji w sposób zabezpieczający przed przypadkowym wprowadzeniem do środo wiska;

2) załączenia informacji zapewniającej identyfikację zagrożeń, jakie wynikają z wprowadzenia substan cji do środowiska.

2. Jeżeli przypadkowe wprowadzenie substancji do środowiska może spowodować zanieczyszczenie, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna określać sposób postępowania w celu ograniczenia szkód. Art. 160.

1. Zabronione jest, z wyjątkiem przypad ków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6710 — Poz. 902 ——————— 28

2) Dodany przez art. 1 pkt 66 ustawy, o której mowa w od nośniku 2.

2. Substancjami stwarzającymi szczególne zagro żenie dla środowiska są w szczególności:

1) azbest;

2) PCB.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, inne — poza azbe stem i PCB — substancje stwarzające szczególne za grożenie dla środowiska, kierując się koniecznością ograniczania ryzyka wystąpienia szkód w środowisku.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;

2) nazwa substancji. Art. 16

1.

1. Substancje stwarzające szczególne za grożenie dla środowiska powinny być wykorzystywa ne, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

2. Instalacje lub urządzenia, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, powinny zostać oczyszczo ne lub unieszkodliwione.

3. Do instalacji lub urządzeń, co do których istnie je uzasadnione podejrzenie, iż były w nich wykorzysty wane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, stosuje się wymagania dotyczące po stępowania z instalacjami i urządzeniami, w których są lub były wykorzystywane te substancje. Art. 16

2.

1. Wykorzystywane substancje stwarzają ce szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji.

2. Wykorzystujący substancje stwarzające szcze gólne zagrożenie dla środowiska jest obowiązany do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występo wania oraz sposobu ich eliminowania. 3.8

1) Wykorzystujący substancje stwarzające szcze gólne zagrożenie dla środowiska powinien okresowo przedkładać wojewodzie informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, z zastrzeżeniem ust. 4—6. 3.8

2) Wykorzystujący substancje stwarzające szczegól ne zagrożenie dla środowiska powinien okresowo przed kładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, z zastrzeżeniem ust. 4—6.

4. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej; w tym przypadku przepisów ust. 2 nie stosuje się.

5. Informacje w formie uproszczonej przedkłada się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 6.8

1) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okreso wo przedkłada wojewodzie informacje o rodzaju, ilo ści i miejscach występowania substancji stwarzają cych szczególne zagrożenie dla środowiska. 6.8

2) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodza ju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzają cych szczególne zagrożenie dla środowiska. 7.8

1) Wojewoda prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 7.8

2) Marszałek województwa prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

8. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do instalacji i urządzeń, w których substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska są lub były wy korzystywane.

9. Sposób postępowania z eliminowanymi sub stancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, a także instalacjami i urządzeniami, w któ rych są lub były one wykorzystywane, określają prze pisy ustawy o odpadach. Art. 16

3.

1. Minister właściwy do spraw gospodar ki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw transpor tu oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia, okre śli, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie:

1) wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowi ska;

2) wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzą dzeń, w których były lub są wykorzystywane sub stancje stwarzające szczególne zagrożenie dla śro dowiska.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone wymagania dotyczące:

1) wykorzystywania i przemieszczania poszczegól nych substancji;

2) wykorzystywania i oczyszczania rodzajów instala cji lub urządzeń, w których były lub są wykorzysty wane poszczególne substancje.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo gą zostać ustalone odpowiednio do potrzeb:

1) wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu substancji oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instala cji lub urządzeń, w których były lub są wykorzysty wane substancje;

2) sposoby oznaczania instalacji lub urządzeń, w któ rych były lub są wykorzystywane substancje, oraz pomieszczeń, w których one się znajdują; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6711 — Poz. 902

3) przypadki i sposób inwentaryzowania rodzaju, ilo ści i miejsc występowania substancji oraz instala cji i urządzeń, w których były lub są wykorzysty wane, a także zakres i formę dokumentowania po stępowania z nimi oraz czas przechowywania do kumentacji; 4)8

1) terminy przedkładania odpowiednio wojewo dzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wyko rzystywanych substancji, b) instalacjach i urządzeniach, w których substan cje były lub są wykorzystywane, c) czasie i sposobie usuwania substancji oraz in stalacji i urządzeń, w których były lub są one wykorzystywane, d) czasie i sposobie zastąpienia substancji inny mi, mniej szkodliwymi dla środowiska; 4)8

2) terminy przedkładania odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezy dentowi miasta informacji o: a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzy stywanych substancji, b) instalacjach i urządzeniach, w których substancje były lub są wykorzystywane, c) czasie i sposobie usuwania substancji oraz instalacji i urządzeń, w których były lub są one wykorzysty wane, d) czasie i sposobie zastąpienia substancji innymi, mniej szkodliwymi dla środowiska; 5)8

1) zakres przedkładanych odpowiednio wojewo dzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydento wi miasta informacji, o których mowa w pkt 4, z uwzględnieniem: a) formy przedkładanych informacji, b) układu przekazywanych informacji, c) wymaganych technik przedkładania informacji; 5)8

2) zakres przedkładanych odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezy dentowi miasta informacji, o których mowa w pkt 4, z uwzględnieniem: a) formy przedkładanych informacji, b) układu przekazywanych informacji, c) wymaganych technik przedkładania informacji;

6) przypadki i terminy, w których powinno się za przestać wykorzystywania substancji, oraz harmo nogram ich eliminowania przez użytkowników;

7) przypadki i terminy, w których powinny być oczyszczone lub wyeliminowane instalacje lub urządzenia, w których były lub są wykorzystywane substancje.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, instalacje lub urzą dzenia, w których mogły być wykorzystywane sub stancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środo wiska, które traktuje się jak instalacje lub urządzenia, w których były lub są wykorzystywane te substancje.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zo staną ustalone rodzaje instalacji lub urządzeń, z uwzględnieniem, z uwagi na stosowane technologie, odpowiednio:

1) terminu oddania instalacji do eksploatacji albo ro ku produkcji urządzenia;

2) wykonawcy instalacji albo producenta urządzenia. 6.8

1) Minister właściwy do spraw środowiska okre śli, w drodze rozporządzenia, sposób przedkładania wojewodzie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach wystę powania substancji stwarzających szczególne zagro żenie dla środowiska. 6.8

2) Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób przedkładania marszał kowi województwa przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowa nia substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla śro dowiska.

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, zo staną określone:

1) terminy przedkładania informacji;

2) forma przedkładanej informacji;

3) układ przedkładanych informacji;

4) wymagane techniki przedkładania informacji. 8.8

1) Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposób prowadze nia przez wojewodę rejestru substancji, instalacji i urządzeń, w których substancje te były lub są wyko rzystywane. 8.8

2) Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia przez marszałka województwa rejestru substancji, instala cji i urządzeń, w których substancje te były lub są wykorzy stywane.

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, mo gą zostać ustalone:

1) forma i układ rejestru;

2) zawartość rejestru;

3) warunki i okres przechowywania rejestru. Art. 16

4. Ilekroć w art. 160—163 jest mowa o:

1) substancjach stwarzających szczególne zagroże nie dla środowiska — rozumie się przez to także Dziennik Ustaw Nr 129 — 6712 — Poz. 902 substancje i przedmioty, w których zawarte są substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska; 1a)28

3) instalacjach — rozumie się przez to również budynki oraz obiekty małej architektury;

2) instalacjach lub urządzeniach, w których były wy korzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska — rozumie się przez to instalacje i urządzenia, które nie zostały poddane wymaganemu ustawą procesowi oczyszczenia. Art. 16

5. Szczegółowe zasady postępowania z sub stancjami chemicznymi oraz wprowadzania do środo wiska genetycznie zmodyfikowanych organizmów określają przepisy odrębne. Rozdział 3 Produkty Art. 16

6. Przy wytwarzaniu produktu, bez uszczerb ku dla jego walorów użytkowych i bezpieczeństwa użytkownika, należy ograniczać:

1) zużycie substancji i energii;

2) wykorzystywanie substancji i rozwiązań technicz nych mogących negatywnie oddziaływać na śro dowisko w okresie użytkowania produktu oraz po jego zużyciu;

3) wykorzystywanie substancji i rozwiązań technicz nych utrudniających: a) naprawę produktu, b) demontaż produktu w celu oddzielenia zużytych elementów wymagających szczególnego postę powania na podstawie przepisów ustawy o od padach, c) użycie części produktu w innym produkcie lub ich wykorzystanie do innych celów użytkowych po zużyciu produktu. Art. 167.28

4)

1. Produkt powinien być zaopatrzony w informację dotyczącą:

1) zużycia paliw lub materiałów eksploatacyjnych;

2) wielkości emisji związanej z użytkowaniem pro duktu;

3) bezpiecznego dla środowiska użytkowania, de montażu, powtórnego wykorzystania lub uniesz kodliwienia produktu.

2. Sprzedawca produktów powinien zapewnić, aby informacja, o której mowa w ust. 1, znajdowała się także w miejscach sprzedaży produktu.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw środo wiska, uwzględniając cechy produktów oraz ich od działywanie w trakcie użytkowania oraz po ich zużyciu, określi, w drodze rozporządzenia, produkty objęte obowiązkami, o których mowa w ust. 1 i 2, a także szczegółowy sposób realizacji obowiązków w tym za kresie.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) oznaczenie numeryczne pozwalające na identyfika cję produktu lub grupy produktów oraz ich nazwy;

2) odpowiednio do potrzeb wymagania dotyczące in formacji, o której mowa w ust. 1, w tym: a) oznaczania produktu lub jego części, b) formy i treści informacji, c) sposobów prezentowania informacji w miej scach sprzedaży produktów;

3) wymagania w zakresie ustalania wielkości zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych lub wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu, w celu zamieszczenia w informacji, o której mowa w ust. 1.

5. Sprzedawca produktów powinien zapewnić, aby zestawienie, o którym mowa w art. 171a, było udo stępniane nieodpłatnie w miejscach sprzedaży pro duktów, których dotyczy, w sposób określony na pod stawie art. 171a ust. 2 pkt 4.

6. Przepisy ust. 2—5 dotyczące sprzedaży i sprze dawcy stosuje się także do finansującego leasing w miejscach, w których oferuje się produkty do leasin gu, oraz prezentującego produkty na wystawach pu blicznych. Art. 16

8. Wprowadzający produkt do obrotu powi nien zapewnić spełnienie przez produkt wymagań ochrony środowiska. Art. 16

9. 1.28

5) Minister właściwy do spraw gospo darki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, może określić, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe wymagania w celu spełnienia obowiązków, o których mowa w art. 166.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone:

1) oznaczenie numeryczne pozwalające na identyfika cję produktu lub grupy produktów oraz ich nazwy;

2) wymagania dotyczące poszczególnych produktów lub grup produktów. 3.28

6) Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Dziennik Ustaw Nr 129 — 6713 — Poz. 902 ——————— 28

3) Dodany przez art. 1 pkt 67 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 28

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 28

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 28

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. środowiska, mając na uwadze osiągnięcie celów, o których mowa w art. 166, może określić, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje substancji, które powinny być wykorzysty wane do produkcji określonych produktów lub których wykorzystywanie jest zabronione;

2) dopuszczone do stosowania rozwiązania technicz ne;

3) właściwości, jakie muszą spełniać określone pro dukty, w tym: a) standardy emisyjne z urządzeń, b) dopuszczalna lub wymagana zawartość okreś lonych substancji w produkcie, c) zakaz występowania określonych substancji w produkcie, d) cechy i parametry produktu;

4) terminy, w których poszczególne wymagania za czynają obowiązywać poszczególne produkty lub grupy produktów. Art. 170.28

7)

1. Minister właściwy do spraw środo wiska może określić, w drodze rozporządzenia, kieru jąc się potrzebą ograniczenia wykorzystywania pro duktów negatywnie oddziałujących na środowisko, produkty z tworzyw sztucznych, na których należy za mieszczać informację o ich negatywnym oddziaływa niu na środowisko.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone:

1) oznaczenie numeryczne pozwalające na identyfika cję produktu lub grupy produktów oraz ich nazwy;

2) termin, w którym zaczyna obowiązywać wymaga nie dotyczące zamieszczenia informacji.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposób zamiesz czania i treść informacji o negatywnym oddziaływaniu produktu na środowisko na produktach, o których mo wa w ust. 1, kierując się koniecznością zapewnienia konsumentom możliwości łatwej oceny cech produk tu istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, mo gą zostać ustalone:

1) wielkość informacji;

2) wzory informacji;

3) grafika i kolory informacji. Art. 17

1. Zabrania się wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpowiadają wymaganiom, o których mowa w art. 166 i 167 oraz w przepisach wy danych na podstawie art. 169 i 170. Art. 171a.28

8)

1. W celu zapewnienia nabywcom produktów informacji, o których mowa w art. 167 ust. 1, organy administracji corocznie opracowują i nieodpłatnie udostępniają zestawienia dotyczące wy branych dostępnych na rynku produktów w zakresie określonym na podstawie ust. 2.

2. Prezes Rady Ministrów, kierując się konieczno ścią zapewnienia konsumentom możliwości łatwej oceny cech produktu istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, określi, w drodze rozporządze nia:

1) produkty, o których informacje powinny być za warte w zestawieniach;

2) rodzaje informacji zawartych w zestawieniach;

3) organy administracji zobowiązane do opracowy wania, aktualizowania i udostępniania zestawień oraz szczegółowe sposoby realizacji tych obo wiązków;

4) szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udo stępniania zestawień w punktach sprzedaży pro duktów.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zo staną ustalone w szczególności:

1) oznaczenie numeryczne pozwalające na identyfika cję produktu lub grupy produktów oraz ich nazwy;

2) forma, treść, sposób i termin wydawania zesta wień oraz termin i sposób ich aktualizacji;

3) terminy przekazywania informacji o produktach przez organy administracji będące w ich posiada niu.

4. Organy administracji posiadające informacje, określone na podstawie ust. 2, są obowiązane do ich nieodpłatnego przedkładania w terminach, o których mowa w ust. 3 pkt 3. Art. 171b.28

9) Wprowadzać do obrotu można, z wy łączeniem przepisów art. 166 i 167 oraz przepisów wy danych na podstawie art. 169 i 170, produkty:

1) zgodnie z prawem wyprodukowane lub dopusz czone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji;

2) zgodnie z prawem wyprodukowane w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Art. 17

2. Opakowania powinny spełniać wymaga nia ochrony środowiska określone w przepisach od rębnych. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6714 — Poz. 902 ——————— 28

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 2 ustawy wy mienionej jako pierwsza w odnośniku 1. ——————— 28

8) Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w od nośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 28

9) Dodany przez art. 50 pkt 3 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 1. DZIA¸ III Drogi, l inie kolejowe, l inie tramwajowe, lotniska oraz porty Art. 17

3. Ochronę przed zanieczyszczeniami po wstającymi w związku z eksploatacją dróg, linii kolejo wych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów zapew nia się przez:

1) stosowanie rozwiązań technicznych ograniczają cych rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, a w szcze gólności: a) zabezpieczeń akustycznych, b) zabezpieczeń przed przedostawaniem się za nieczyszczonych wód opadowych do gleby lub ziemi, c) środków umożliwiających usuwanie odpadów powstających w trakcie eksploatacji dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów;

2) właściwą organizację ruchu. Art. 17

4.

1. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, li nii tramwajowych, lotnisk oraz portów nie może po wodować przekroczenia standardów jakości środowi ska.

2. Emisje polegające na:

1) wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi,

3) wytwarzaniu odpadów,

4) powodowaniu hałasu, powstające w związku z eksploatacją drogi, linii kole jowej, linii tramwajowej, lotniska oraz portu, nie mo gą, z zastrzeżeniem ust. 3, spowodować przekrocze nia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny.

3. Jeżeli w związku z eksploatacją drogi, linii kole jowej, linii tramwajowej lub lotniska utworzono ob szar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie mo że spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem. Art. 17

5.

1. Zarządzający drogą, linią kolejową, li nią tramwajową, lotniskiem lub portem, z zastrzeże niem ust. 2, jest obowiązany do okresowych pomia rów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiek tów.

2. W razie eksploatacji obiektów o określonych ce chach lub kategoriach wskazujących na możliwość wprowadzania do środowiska substancji lub energii w znacznych ilościach zarządzający drogą, linią kolejo wą, linią tramwajową, lotniskiem lub portem jest obo wiązany do ciągłych pomiarów ich poziomów w śro dowisku.

3. W razie przebudowy drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, zmieniającej w istot ny sposób warunki eksploatacji, zarządzający jest obo wiązany do przeprowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, należy wy pełnić najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia eks ploatacji przebudowanego obiektu.

5. Do prowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 1—3, stosuje się odpowiednio art. 147 ust. 6. 6.290) Na podstawie wyników wykonywanych okre sowych pomiarów poziomów hałasu, o których mowa w ust. 1, i innych niezbędnych danych, zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem sporządza mapę akustyczną terenów położonych wokół tych obiektów. Art. 17

6.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów sub stancji lub energii w środowisku, o których mowa w art. 175 ust. 1—3. 2.29

1) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:

1) przypadki, w których są wymagane: a) ciągłe pomiary poziomów wskazanych sub stancji lub energii w środowisku, b) okresowe pomiary poziomów wskazanych sub stancji lub energii w środowisku;

2) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów;

3) kryteria lokalizacji punktów pomiarowych;

4) sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo że zostać ustalone wymaganie prowadzenia pomia rów:

1) w zależności od: a) kategorii lub klasy drogi, kategorii linii kolejo wej albo linii tramwajowej, b) rodzaju linii kolejowej, linii tramwajowej, lotni ska albo portu, c)29

2) parametrów technicznych lub eksploatacyj nych drogi, linii kolejowej albo linii tramwajo wej;

2) w związku z usytuowaniem drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska oraz portu: Dziennik Ustaw Nr 129 — 6715 — Poz. 902 ——————— 290) Dodany przez art. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 29

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 29

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. a) na terenach gęsto zaludnionych, b) na terenach objętych ochroną ze względu na potrzeby ochrony środowiska na podstawie przepisów szczególnych;

3) dla poszczególnych odcinków dróg, linii kolejo wych albo linii tramwajowych. Art. 17

7. 1.29

3) Wyniki pomiarów, o których mowa w art. 175, zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem przedkłada orga nowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu in spektorowi ochrony środowiska, o ile pomiary te ma ją szczególne znaczenie dla systematycznej obserwa cji zmian stanu środowiska wynikających z eksploata cji tych obiektów. 2.29

3) Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które ze względu na szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska wynikających z eksploatacji tych obiektów powinny być przekazywane właściwym organom ochrony śro dowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, oraz terminy i sposób prezentacji tych wyników, kierując się potrzebą zapewnienia systema tycznej obserwacji zmian stanu środowiska.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zo staną ustalone:

1) przypadki, w których wymagane jest przedkłada nie wyników pomiarów z uwagi na cechy obiek tów, o których mowa w art. 176 ust. 3 pkt 1, oraz ich usytuowanie;

2) forma przedkładanych wyników pomiarów;

3) układ przedkładanych wyników pomiarów;

4) wymagane techniki przedkładania pomiarów;

5) terminy przedkładania wyników pomiarów w za leżności od ich rodzajów. Art. 17

8.

1. Organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą, li nią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomia rów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiek tów, wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1—3 lub określone w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1, art. 95 ust. 1 lub art. 107 ust. 1, jeżeli przepro wadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eks ploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się przepis art. 147 ust. 6.

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 150 ust. 2.

3. Jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów sub stancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekra czania standardów jakości środowiska, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarzą dzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek przedkładania mu wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wykraczających poza obowiązki, o któ rych mowa w art. 177 ust. 1, określając zakres i termi ny ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkłada nia.

4. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pomiarów lub ich przedkładania wszczyna się z urzędu. Art. 17

9.

1. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksplo atacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczal nych poziomów hałasu w środowisku.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, drogi, linie kolejowe i lotni ska, których eksploatacja może powodować negatyw ne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których wymagane jest sporządzanie map aku stycznych, oraz sposoby określania granic terenów objętych tymi mapami z uwzględnieniem cech obiek tów, o których mowa w art. 176 ust. 3. 2a.29

4) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, można zróżnicować terminy zaliczenia dróg, linii kole jowych i lotnisk do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na śro dowisko, z uwzględnieniem sporządzania w pierwszej kolejności map akustycznych dla obiektów o bardziej negatywnym oddziaływaniu akustycznym. 2b.29

5) Mapę akustyczną sporządza się, wykorzy stując najnowsze wyniki pomiarów hałasu przeprowa dzanych na podstawie art. 175 oraz inne dane.

3. Mapę akustyczną sporządza się we fragmentach obejmujących obiekty na obszarach poszczególnych powiatów; do fragmentów mapy akustycznej stosuje się odpowiednio art. 118 ust. 3—5. 4.29

6) Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotni skiem przedkłada, niezwłocznie po wykonaniu: Dziennik Ustaw Nr 129 — 6716 — Poz. 902 ——————— 29

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 69 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 29

4) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 29

5) Dodany przez art. 1 pkt 70 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 29

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

1) fragment mapy akustycznej obejmującej określony powiat — właściwemu wojewodzie i staroście;

2) fragment mapy akustycznej obejmującej określone województwo — właściwemu wojewódzkiemu in spektorowi ochrony środowiska.

5. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotni skiem jest obowiązany sporządzić po raz pierwszy ma pę akustyczną terenu w terminie 1 roku od dnia, w któ rym zostały one zaliczone do obiektów, których eks ploatacja może powodować negatywne oddziaływa nie akustyczne na znacznych obszarach. DZIA¸ IV Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 180. Eksploatacja instalacji powodująca:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

3) wytwarzanie odpadów,

4) (uchylony),297)

5) (uchylony),297) jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Art. 18

1.

1. Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:

1) zintegrowanego;

2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

3) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

4) na wytwarzanie odpadów;

5) (uchylony);298)

6) (uchylony).298) 1a.29

9) Organ ochrony środowiska, wydając jedno z pozwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości. 2.300) Warunki i tryb wydawania, wygasania, cofa nia i ograniczania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz właściwość organów określają przepisy ustawy — Prawo wodne, z zastrzeżeniem ust. 3. 3.30

1) Do pozwoleń wodnoprawnych na wprowa dzanie ścieków do wód lub do ziemi stosuje się odpo wiednio art. 187, 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 190, 191, 193 ust. 2 i art. 198. Art. 182.30

2) Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2—4, oraz pozwolenie wodnoprawne na po bór wód nie są wymagane w przypadku obowiązku po siadania pozwolenia zintegrowanego. Art. 18

3.

1. Pozwolenie wydaje w drodze decyzji organ ochrony środowiska.

2. O wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu po zwolenia orzeka organ właściwy do wydania pozwole nia. Rozdział 2 Wydawanie pozwoleń Art. 18

4. 1.30

3) Pozwolenie wydaje się, z zastrzeże niem art. 189 i 191a, na wniosek prowadzącego insta lację.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawie rać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) informację o tytule prawnym do instalacji;

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urzą dzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5) ocenę stanu technicznego instalacji;

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności; 7)30

4) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 8)30

4) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywa nych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6717 — Poz. 902 ——————— 29

7) Przez art. 1 pkt 71 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 29

8) Przez art. 1 pkt 72 lit. a ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 29

9) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w od nośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 300) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 203 pkt 7 lit. a usta wy, o której mowa w odnośniku 26. 30

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 203 pkt 7 lit. b usta wy, o której mowa w odnośniku 26. 30

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 30

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 30

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwa rzanej przez instalację;

10) 30

5) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji — aktualnych i proponowanych — w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warun kach odbiegających od normalnych, w szczegól ności takich jak rozruch i wyłączenia; 1

1) informację o planowanych okresach funkcjono wania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych; 1

2) informację o istniejącym lub przewidywanym od działywaniu emisji na środowisko; 13)30

6) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymaga ne; 14)30

6) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzy skaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji; 15)30

6) proponowane działania, w tym wyszczególnie nie środków technicznych mających na celu zapo bieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie — również proponowany ter min zakończenia tych działań; 16)30

6) proponowane procedury monitorowania pro cesów technologicznych istotnych z punktu widze nia wymagań ochrony środowiska, w szczególno ści pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emi sji; 17)30

6) deklarowany termin i sposób zakończenia eks ploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli za kończenie eksploatacji jest przewidywane w okre sie, na który ma być wydane pozwolenie; 17a)30

7) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wyma gań ochrony środowiska, oraz deklarowany spo sób dokumentowania czasu tej eksploatacji; 17b)30

7) deklarowany termin oddania instalacji do eks ploatacji w przypadku określonym w art. 191a; 1

8) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 2a.30

8) Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwa rzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 11—15.

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, doty czy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143.

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołą czyć:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie praw nym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fi zyczną;

2) (uchylony);309)

3) streszczenie wniosku sporządzone w języku nie specjalistycznym.

5. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208, 221, 232 i 235 oraz przepisy ustawy o odpadach. Art. 185.3

10)

1. Stronami postępowania o wydanie pozwolenia są prowadzący instalację oraz, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.

2. W postępowaniu o wydanie pozwolenia nie sto suje się art. 31 Kodeksu postępowania administracyj nego.

3. Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, do stron innych niż prowadzący instalację stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 18

6. Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli: 1)31

1) nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 1, a w przy padku pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia zintegrowanego — także jeżeli zacho dzą przesłanki odmowy określone w art. 18 ust. 3 pkt 1 i 2 lub art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. o odpadach;

2) eksploatacja instalacji powodowałaby przekrocze nie dopuszczalnych standardów emisyjnych;

3) eksploatacja instalacji powodowałaby przekrocze nie standardów jakości środowiska;

4) wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z progra mami działań, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1;

5) wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy obję tych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwo lenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnię cia lub ograniczenia pozwolenia stała się osta teczna; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6718 — Poz. 902 ——————— 30

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 lit. b tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 30

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 lit. b tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 30

7) Dodany przez art. 1 pkt 74 lit. b tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 30

8) Dodany przez art. 1 pkt 74 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 30

9) Przez art. 1 pkt 74 lit. d ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 3

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 75 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 31

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 76 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 6)31

2) eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworze niu. Art. 18

7.

1. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowi ska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia sta nu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwole niu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1—4, może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wy stąpienia negatywnych skutków w środowisku.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej.

3. Zabezpieczenie w formie depozytu jest wpłaca ne na odrębny rachunek bankowy wskazany przez or gan wydający pozwolenie, a zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do organu wydającego pozwolenie.

4. Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia negatyw nych skutków w środowisku w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w po zwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1—4, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiąza nia na rzecz organu wydającego pozwolenie. Art. 18

8.

1. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

2. Pozwolenie określa:

1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu wi dzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;

2) wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach nor malnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instala cji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowa nia; 3)31

3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eks ploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłącze nia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przy padkach; 4)31

3) jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska: a) wymagany termin zakończenia eksploatacji in stalacji, b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

5) źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii; 6)31

4) termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a;

7) (uchylony);315)

8) (uchylony);315)

9) (uchylony).315) 2a.31

6) Pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczą wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

3. Pozwolenie może określać, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska:317)

1) sposób postępowania w razie zakończenia eksplo atacji instalacji;

2) wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń; 3)31

8) wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobie ganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wy dane pozwolenie — również termin realizacji tych działań; 4)31

8) rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materia łów, surowców i paliw, biorąc pod uwagę wyma gania, o których mowa w art. 143 pkt 1—5; 5)31

8) zakres i sposób monitorowania procesów tech nologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1; 6)31

8) sposób postępowania w przypadku uszkodze nia aparatury pomiarowej służącej do monitoro wania procesów technologicznych, jeżeli jej zasto sowanie jest wymagane; 7)31

8) sposób i częstotliwość przekazywania informa cji i danych, o których mowa w pkt 5, organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódz kiemu inspektorowi ochrony środowiska.

4. Eksploatacja instalacji jest dozwolona po wnie sieniu zabezpieczenia, o ile zostało ono ustanowione.

5. Dodatkowe wymagania dotyczące pozwolenia określają przepisy art. 211, 224, 233 i 236 oraz przepi sy ustawy o odpadach. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6719 — Poz. 902 ——————— 31

2) Dodany przez art. 1 pkt 76 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 31

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 31

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 31

5) Przez art. 1 pkt 77 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mo wa w odnośniku 2. 31

6) Dodany przez art. 1 pkt 77 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 31

7) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 31

8) Dodany przez art. 1 pkt 77 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. Art. 189.31

9) Pozwolenie może być wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu praw nego do instalacji lub jej oznaczonej części. Art. 190. 1.3

20) Zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynika jących z pozwoleń dotyczących tej instalacji.

2. Przeniesienie praw i obowiązków jest możliwe tylko wtedy, gdy nabywca daje rękojmię prawidłowe go wykonania tych obowiązków.

3. Przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków następuje w drodze decyzji.

4. Nabywca, o którym mowa w ust. 1, przejmuje wszystkie obowiązki ciążące w związku z eksploatacją instalacji na poprzednio prowadzącym instalację, wy nikające z pozwolenia i przepisów ustawy oraz ustawy — Prawo wodne i przepisów ustawy o odpadach. 5.32

1) W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3, organ właściwy do wydania pozwolenia mo że w tej decyzji orzec o obowiązku ustanowienia za bezpieczenia roszczeń lub zmienić uprzednio określo ne warunki zabezpieczenia roszczeń; przepisy art. 187 stosuje się odpowiednio. Art. 19

1.

1. Decyzje, o których mowa w art. 189 i 190 ust. 3:

1) wywołują skutki prawne po uzyskaniu tytułu praw nego do instalacji lub jej oznaczonej części;

2) wygasają po upływie roku od daty ich wydania, je żeli wnioskodawca nie uzyskał tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części.

2. Decyzje, o których mowa w art. 189 i 190 ust. 3, można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. Art. 191a.32

2) Pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji. Art. 19

2. Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosu je się odpowiednio w przypadku zmiany jego warun ków. Rozdział 3 Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia Art. 19

3.

1. Pozwolenie wygasa:

1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane; 2)32

3) jeżeli podmiot przestał być prowadzącym in stalację w rozumieniu ustawy, z zastrzeżeniem art. 190 ust. 1—3, lub z innych powodów pozwole nie stało się bezprzedmiotowe;

3) na wniosek prowadzącego instalację;

4) jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działal ności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostatecz ne;

5) jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działal ności objętej pozwoleniem przez dwa lata;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 229 ust. 4. 1a. (uchylony).324) 1b.32

5) W przypadku, o którym mowa w art. 191a, pozwolenie wygasa, jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w termi nie dwóch lat od określonego w pozwoleniu dnia, od którego jest dopuszczalna emisja. 2.32

6) Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2—4, oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód wygasają w części dotyczącej instalacji wymaga jącej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu ter minu, w którym prowadzący instalację powinien uzy skać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed tym terminem.

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia stwier dza, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.

4. Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący instalację uzyska no we pozwolenie oraz jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków, o którym mowa w art. 190 ust. 1—3. Art. 19

4.

1. Pozwolenie podlega cofnięciu lub ogra niczeniu bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmia rach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzji w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Art. 19

5.

1. Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli: Dziennik Ustaw Nr 129 — 6720 — Poz. 902 ——————— 31

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 3

20) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 203 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 26. 32

1) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 32

2) Dodany przez art. 1 pkt 78 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. ——————— 32

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 32

4) Dodany przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5; uchylony przez art. 1 pkt 79 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 32

5) Dodany przez art. 1 pkt 79 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 32

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 79 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

1) eksploatacja instalacji jest prowadzona z narusze niem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach;

2) przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym emisję na wa runkach określonych w pozwoleniu;

3) instalacja jest objęta postępowaniem, o którym mowa w art. 227—229.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym ter minie. Art. 19

6.

1. Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone za odszkodowaniem, jeżeli:

1) przemawiają za tym względy ochrony środowiska lub

2) korzystanie z pozwolenia stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

2. Ustalenie odszkodowania następuje w drodze decyzji organu właściwego do cofnięcia lub ograni czenia pozwolenia; decyzja jest niezaskarżalna.

3. Odszkodowanie przysługuje od organu właści wego do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia.

4. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodo wania może w terminie 30 dni od dnia doręczenia de cyzji, o której mowa w ust. 2, wnieść powództwo do sądu powszechnego; droga sądowa przysługuje także w razie niewydania decyzji przez właściwy organ w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia żądania przez po szkodowanego.

5. Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w ust. 2.

6. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia stała się ostateczna. Art. 19

7.

1. Jeżeli nie usunięto negatywnych skut ków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, organ właściwy do wydania pozwolenia określa zakres i termin wykonania tego obowiązku w decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie na ruszają kompetencji organu administracji wynikają cych z art. 362 ust. 1 pkt 2. Art. 19

8.

1. Po wydaniu decyzji o wygaśnięciu, cof nięciu lub ograniczeniu pozwolenia, jeżeli prowadzący instalację usunął negatywne skutki w środowisku po wstałe w wyniku prowadzonej działalności lub skutki takie nie wystąpiły, organ właściwy do wydania po zwolenia orzeka na wniosek prowadzącego instalację o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia.

2. W razie stwierdzenia, iż nie usunięto w wyzna czonym terminie negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, or gan właściwy do wydania pozwolenia orzeka o prze znaczeniu na ten cel zabezpieczenia w wysokości nie zbędnej do usunięcia tych skutków. Art. 19

9. Postępowanie w przedmiocie wygaśnię cia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wszczyna się z urzędu albo na wniosek prowadzącego instalację lub zainteresowanego jej nabyciem. Art. 200. W razie ogłoszenia likwidacji lub upadło ści podmiotu korzystającego ze środowiska przepisy art. 198 stosuje się odpowiednio w zakresie orzekania o zwrocie zabezpieczenia albo o jego przeznaczeniu na usunięcie szkód. Rozdział 4 Pozwolenia zintegrowane Art. 20

1.

1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działal ności, może powodować znaczne zanieczyszczenie po szczególnych elementów przyrodniczych albo środo wiska jako całości.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczegól nych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 3.32

7) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw środowiska uwzględni ro dzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach. Art. 20

2. 1.32

8) Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emi sji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2—4, oraz pozwolenia wod noprawnego na pobór wód. 2.32

8) W pozwoleniu zintegrowanym ustala się wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji, niezależnie od tego, czy wyma gane byłoby dla niej, zgodnie z ustawą, uzyskanie po zwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do po wietrza. W pozwoleniu nie uwzględnia się nieobjętych standardami emisyjnymi gazów lub pyłów wprowa dzanych do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środ ków technicznych.

3. (uchylony).329) Dziennik Ustaw Nr 129 — 6721 — Poz. 902 ——————— 32

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 32

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 32

9) Przez art. 1 pkt 80 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 2.

4. W pozwoleniu zintegrowanym określa się wa runki wytwarzania i sposoby postępowania z odpada mi na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wy magane byłoby, zgodnie z tymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

5. (uchylony).329) 6.330) W pozwoleniu zintegrowanym ustala się tak że, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, warunki poboru wód po wierzchniowych lub podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagają cej pozwolenia zintegrowanego. 7.33

1) W przypadku pozwolenia zintegrowanego nie stosuje się art. 107 § 4 Kodeksu postępowania ad ministracyjnego. Art. 20

3. 1.33

2) Instalacje, o których mowa w art. 201 ust. 1, położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym. 2.33

3) Na wniosek prowadzącego instalacje, o któ rych mowa w art. 201 ust. 1, odrębnymi pozwoleniami zintegrowanymi można objąć odrębne instalacje na terenie jednego zakładu. 3.33

3) Na wniosek prowadzącego instalacje, o któ rych mowa w art. 201 ust. 1, pozwoleniem zintegrowa nym można objąć instalacje niewymagające pozwole nia zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwole nia, ustalając dla nich warunki wprowadzania do śro dowiska substancji lub energii na zasadach określo nych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2—4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. Art. 20

4.

1. Instalacje wymagające pozwolenia zin tegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik8), a w szczególności, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 2, nie mogą powodować przekroczenia granicz nych wielkości emisyjnych.

2. Przez graniczne wielkości emisyjne rozumie się takie dodatkowe standardy emisyjne, które nie mogą być przekraczane przez instalacje wymagające pozwo lenia zintegrowanego. Art. 20

5. Nieprzekraczanie wielkości emisji wyni kającej z zastosowania najlepszych dostępnych tech nik

8) nie zwalnia z obowiązku dotrzymania standar dów jakości środowiska. Art. 20

6. 1.33

4) Minister właściwy do spraw środo wiska gromadzi informacje o najlepszych dostępnych technikach oraz rozpowszechnia je na potrzeby orga nów właściwych do wydawania pozwoleń oraz zainte resowanych podmiotów korzystających ze środowi ska.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospo darki, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolite go podejścia do wydawania zintegrowanych pozwo leń na obszarze całego kraju, może określić, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik8), jakie muszą speł niać instalacje, o których mowa w art. 201 ust. 2, w tym:

1) graniczne wielkości emisyjne; 2)33

5) w uzasadnionych przypadkach wzajemne, wa riantowe relacje pomiędzy granicznymi wielko ściami emisyjnymi dotyczącymi wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, odprowadzania ścieków, wytwarzania odpadów oraz emitowania hałasu;

3) progi tolerancji dla uzasadnionych odstępstw od ustalonych granicznych wielkości emisyjnych oraz czas ich stosowania;

4) wymagania dotyczące energochłonności i mate riałochłonności;

5) inne niezbędne wymagania techniczne.

3. Przez próg tolerancji rozumie się ustaloną na podstawie ust. 2 pkt 3 wartość, o którą do wskazane go czasu mogą być przekraczane graniczne wielkości emisyjne.

4. Przy ustalaniu granicznych wielkości emisyj nych w zakresie:

1) wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

2) wytwarzania odpadów,

3) emitowania hałasu stosuje się odpowiednio przepisy art. 145 ust. 2 i 3.

5. Graniczne wielkości emisji w razie odprowadza nia ścieków mogą być określone odpowiednio jako:

1) masa substancji w ściekach przypadająca na jed nostkę masy wykorzystywanego surowca, mate riału, paliwa lub powstającego produktu;

2) stężenie substancji w ściekach;

3) masa substancji w ściekach wprowadzana w okreś lonym czasie; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6722 — Poz. 902 ——————— 330) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 33

1) Dodany przez art. 1 pkt 80 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 33

2) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 81 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 33

3) Dodany przez art. 1 pkt 81 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. ——————— 33

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 82 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 33

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 82 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) temperatura ścieków. Przepisy art. 145 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. (uchylony).336) Art. 20

7.

1. Najlepsze dostępne techniki

8) powin ny spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się jednocześnie:

1) rachunek kosztów i korzyści;

2) czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostęp nych technik dla danego rodzaju instalacji;

3) zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powo dowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum;

4) podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska; 5)33

7) termin oddania instalacji do eksploatacji; 6)33

7) informacje na temat najlepszych dostępnych technik publikowane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 1996/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowa nego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kon troli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, z późn. zm.338)). 1a.33

9) Przy określaniu najlepszych dostępnych technik

8) bierze się pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143, także w przypadku gdy instalacja nie jest nowo uruchamiana lub zmieniana w sposób istot ny.

2. Odstępstwo od granicznych wielkości emisji jest dopuszczalne w zakresie progów tolerancji ustalonych na podstawie art. 206 ust. 2 pkt 3, pod warunkiem że:

1) będzie to z korzyścią dla środowiska jako całości;

2) nie zostaną naruszone standardy emisyjne.

3. Jeżeli graniczne wielkości emisyjne nie zostały określone na podstawie art. 206 ust. 2 pkt 1, dopusz czalną wielkość emisji z instalacji ustala się, uwzględ niając potrzebę przestrzegania obowiązujących stan dardów emisyjnych. Art. 20

8. 1.340) Wniosek o wydanie pozwolenia zin tegrowanego powinien spełniać wymagania określo ne dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mo wa w art. 181 ust. 1 pkt 2—4, oraz, jeżeli wody po wierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji — wniosku o wydanie pozwole nia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:

1) informacje o: a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako ca łość, b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu trans granicznym na środowisko, c)34

1) proponowanej wielkości emisji hałasu wy znaczonej przez poziomy hałasu powodowane go poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o oddziaływaniu zakładu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami, d)34

1) proponowanej ilości, stanie i składzie ście ków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi, e)34

1) proponowanej ilości pobieranej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6, f)34

1) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1, g)34

1) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;

2) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 2 i 3, wskazujące spełnienie określonych w tych przepisach wymagań; 3)34

2) opis wariantów środków zapobiegających po wstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty ist nieją. 2a.34

3) W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, proponowane poziomy hałasu poza zakładem powinny być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. 2b.34

3) Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych do stępnych technik wiąże się z realizacją działań w okre sie, na który ma być wydane pozwolenie, informacja, o której mowa w art. 184 ust. 2 pkt 15, zawiera: Dziennik Ustaw Nr 129 — 6723 — Poz. 902 ——————— 33

6) Przez art. 1 pkt 82 lit. c ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 33

7) Dodany przez art. 1 pkt 83 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 33

8) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. WE L 156 z 25.06.2003, WE L 275 z 25.10.2003 oraz WE L 284 z 31.10.2003. 33

9) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 340) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 34

1) Dodana przez art. 1 pkt 84 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 34

2) Dodany przez art. 1 pkt 84 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 34

3) Dodany przez art. 1 pkt 84 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

1) wskazanie i opis proponowanych działań;

2) harmonogram realizacji działań w okresie obo wiązywania pozwolenia; w przypadku planowanej realizacji określonego działania w okresie dłuż szym niż rok jest wymagane wskazanie etapów te go działania w okresach nie dłuższych niż roczne oraz terminów realizacji tych etapów;

3) przewidywane koszty realizacji poszczególnych działań;

4) plan finansowania poszczególnych działań;

5) wskazanie uwarunkowań technicznych i ekono micznych uzasadniających proponowany harmo nogram realizacji działań.

3. Wniosek przedkłada się w dwu egzemplarzach. 4.34

4) Do wniosku dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;

2) zapis wniosku w wersji elektronicznej na informa tycznych nośnikach danych.

5. (uchylony).345) 6.34

6) W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywa nia dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia powinien za wierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utwo rzenie obszaru ograniczonego użytkowania, oraz okreś lenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych doty czących obiektów budowlanych i sposobów korzysta nia z nich; w tym przypadku nie jest wymagane spo rządzenie przeglądu ekologicznego, chyba że obowią zek jego sporządzenia wynika z art. 426 ust. 4 pkt 2. 7.34

6) Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, powin na być załączona także poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym prze biegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Art. 209.34

7)

1. Organ właściwy do wydania pozwo lenia przedstawia niezwłocznie ministrowi właściwe mu do spraw środowiska albo podmiotowi, o którym mowa w art. 213 ust. 1, kopię wniosku o wydanie po zwolenia zintegrowanego oraz zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

2. Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 mie sięcy od dnia złożenia wniosku; przepis art. 35 § 5 Ko deksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Art. 2

10. 1.34

8) Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesie nie opłaty rejestracyjnej.

2. (uchylony).349)

3. Wysokość opłaty rejestracyjnej nie może być wyższa niż 3 000 euro. 3a.350) Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowane go w związku z dokonaniem istotnych zmian w insta lacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50 % opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegro wanego dla tej instalacji.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat rejestracyj nych, kierując się zakresem dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia ze względu na skalę i rodzaj działalności prowadzonej w instalacjach oraz koniecz nością zgromadzenia środków umożliwiających wyko nywanie zadań, o których mowa w art. 206 i 212. Art. 21

1. 1.35

1) Pozwolenie zintegrowane powinno spełniać wymagania określone dla pozwoleń, o któ rych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2—4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

2. Pozwolenie zintegrowane powinno także okreś lać:

1) rodzaj prowadzonej działalności;

2) sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości;

3) sposoby ograniczania oddziaływań transgranicz nych na środowisko; 3a)35

2) wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopusz czalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyra żonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N, w od niesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6724 — Poz. 902 ——————— 34

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 34

5) Przez art. 1 pkt 44 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 5. 34

6) Dodany przez art. 1 pkt 84 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 34

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 34

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), która weszła w życie z dniem 1 stycz nia 2005 r. 34

9) Przez art. 44 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 348. 350) Dodany przez art. 1 pkt 86 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 35

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 87 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 35

2) Dodany przez art. 1 pkt 87 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3b)35

2) ilość, stan i skład ścieków, o ile ścieki nie bę dą wprowadzane do wód lub do ziemi; 3c)35

2) ilość pobieranej wody, o ile nie zachodzą wa runki, o których mowa w art. 202 ust. 6; 4)35

3) sposoby zapobiegania występowaniu i ograni czania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii, jeżeli nie dotyczy to zakła dów, o których mowa w art. 248 ust. 1;

5) sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane; 6)35

4) sposoby zapewnienia efektywnego wykorzysta nia energii. 2a.35

5) Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych do stępnych technik wiąże się z realizacją działań w okre sie, na jaki ma być wydane pozwolenie, określając w pozwoleniu warunki, o których mowa w art. 188 ust. 3 pkt 3, ustala się harmonogram realizacji działań w okresie obowiązywania pozwolenia; w przypadku konieczności realizacji określonego działania w okre sie dłuższym niż rok w pozwoleniu określa się etapy tego działania w okresach nie dłuższych niż roczne oraz terminy realizacji tych etapów.

3. W pozwoleniu zintegrowanym można określić dodatkowe wymagania dla instalacji, jeśli jest to ko nieczne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. 3a.35

6) Pozwolenie zintegrowane wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, chyba że organem wydającym to pozwo lenie jest wojewoda. 3b.35

7) Organ właściwy do wydania pozwolenia, na wniosek prowadzącego istniejącą instalację wy magającą pozwolenia zintegrowanego, może nie uwzględnić, przy ustalaniu warunków pozwolenia, wymogów wynikających z najlepszej dostępnej tech niki, których wprowadzenie wymagałoby zmian tech nicznych instalacji, pod warunkiem że:

1) eksploatacja instalacji nie narusza wymogów określonych w art. 141 i 144 oraz

2) instalacja zostanie wyłączona z eksploatacji nie później niż do dnia 30 października 2007 r. 3c.35

7) W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, w pozwoleniu zintegrowanym stwierdza się ko nieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytko wania. 3d.35

7) Pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ust. 3c, wywołuje skutki prawne od dnia wejścia w życie uchwały rady powiatu albo rozporządzenia wojewody o utworzeniu obszaru ograniczonego użyt kowania. 4.35

8) Organ właściwy do wydania pozwolenia przedkłada niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw środowiska albo podmiotowi, o którym mowa w art. 213 ust. 1, kopię wydanego pozwolenia zinte growanego oraz zapis pozwolenia w wersji elektro nicznej na informatycznych nośnikach danych. Art. 21

2. 1.35

9) Minister właściwy do spraw środo wiska prowadzi rejestr wniosków o wydanie pozwole nia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zinte growanych, a także analizuje wnioski i wydane pozwo lenia z punktu widzenia spełnienia wymagań wyni kających z najlepszych dostępnych technik8), okreś lonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 206 ust. 2. 2.8

1) Minister właściwy do spraw środowiska lub podmiot, o którym mowa w art. 213 ust. 1, może zwró cić się do starosty o udzielenie informacji lub udostęp nienie innych niż wskazane w ust. 1 dokumentów związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowa nych; uprawnienie to przysługuje podmiotowi, o któ rym mowa w art. 213 ust. 1, także w stosunku do wo jewody. 2.8

2) Minister właściwy do spraw środowiska lub pod miot, o którym mowa w art. 213 ust. 1, może zwrócić się do starosty o udzielenie informacji lub udostępnienie innych niż wskazane w ust. 1 dokumentów związanych z wydawa niem pozwoleń zintegrowanych; uprawnienie to przysługu je podmiotowi, o którym mowa w art. 213 ust. 1, także w stosunku do marszałka województwa.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania przez starostę pozwoleń zinte growanych minister właściwy do spraw środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szcze gólności wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego. 4.360) W przypadku skierowania wystąpienia, o któ rym mowa w ust. 3, ministrowi właściwemu do spraw Dziennik Ustaw Nr 129 — 6725 — Poz. 902 ——————— 35

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 35

4) Dodany przez art. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 35

5) Dodany przez art. 1 pkt 87 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 35

6) Dodany przez art. 1 pkt 46 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 35

7) Dodany przez art. 1 pkt 87 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 35

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 87 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 35

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 360) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami admi nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. środowiska przysługują prawa strony w postępowa niu administracyjnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym.

5. Podmiot, o którym mowa w art. 213 ust. 1, prze kazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacje mogące stanowić podstawę do podjęcia przez ministra działań w celu wyeliminowania niepra widłowości przy wydawaniu pozwoleń zintegrowa nych. Art. 21

3.

1. Wykonywanie zadań, o których mowa w art. 206 ust. 1 oraz art. 212 ust. 1 i 2, minister wła ściwy do spraw środowiska może zlecić osobie fizycz nej albo prawnej, która ze względu na posiadane kom petencje, doświadczenie i wyposażenie będzie gwa rantowała należyte ich wykonywanie. 2.36

1) Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, dokony wane jest w trybie przepisów o zamówieniach publicz nych, na okres od 5 do 8 lat.

3. Ustalając warunki przetargu na wykonanie za dań, minister uwzględnia wymagania, o których mo wa w ust. 1, a także konieczność zapewnienia przez wybrany podmiot bezpieczeństwa powierzonych oraz sporządzonych w związku z wykonywaniem zadań do kumentów i baz danych.

4. Informacja o zawarciu umowy zlecającej wyko nywanie zadań, jej wypowiedzeniu albo wygaśnięciu jest publikowana, w drodze obwieszczenia, w Dzienni ku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie później niż na 60 dni przed terminem od powiednio wejścia w życie umowy, jej wypowiedzenia albo wygaśnięcia.

5. W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 4, po daje się do wiadomości:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby fi zycznej albo nazwę i adres siedziby osoby praw nej, z którą zawarto umowę;

2) datę rozpoczęcia przez wskazany podmiot wykony wania zleconych zadań albo datę zakończenia ich wykonywania z uwagi na wygaśnięcie lub wypo wiedzenie umowy. 6.36

2) W okresie wykonywania zadań przez pod miot, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy do wy dania pozwolenia zintegrowanego przedstawia kopię wniosku o wydanie pozwolenia oraz kopię wydanego pozwolenia temu podmiotowi.

7. W ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia lub wypo wiedzenia umowy podmiot, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek przekazania ministrowi właściwemu do spraw środowiska powierzonych oraz sporządzonych w związku z wykonywaniem zadań dokumentów i baz danych.

8. Wykonanie obowiązków określonych w ust. 7 podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 21

4.

1. Przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowa dzący instalację jest obowiązany poinformować o pla nowanych zmianach organ właściwy do wydania po zwolenia.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może uznać, że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany nie których warunków wydanego pozwolenia zintegrowa nego i zobowiązać prowadzącego instalację, w termi nie 30 dni od otrzymania informacji, do złożenia wnio sku o zmianę pozwolenia. Art. 21

5.

1. Przed dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym pro wadzący instalację jest obowiązany poinformować or gan właściwy do wydania pozwolenia o planowanych zmianach i złożyć wniosek o zmianę wydanego po zwolenia zintegrowanego. 2.36

3) Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowa nego powinien zawierać dane, o których mowa w art. 184 i 208, a decyzja o zmianie pozwolenia zinte growanego powinna określać wymagania, o których mowa w art. 188 i 211, mające związek z planowany mi zmianami. Art. 21

6.

1. Organ właściwy do wydania pozwole nia co najmniej raz na 5 lat dokonuje analizy wydane go pozwolenia zintegrowanego.

2. Wydane pozwolenie zintegrowane analizowane jest również, jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych do stępnych technikach, pozwalająca na znaczne zmniej szenie wielkości emisji bez powodowania nadmier nych kosztów, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska. Art. 21

7. W przypadku gdy analizy dokonane w oparciu o art. 216 wykazały konieczność zmiany tre ści pozwolenia zintegrowanego, którego termin waż ności upłynie później niż rok po zakończeniu analiz, stosuje się odpowiednio przepisy art. 195. Art. 21

8. Organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowane go lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego. Art. 219.36

4) W razie możliwości wystąpienia zna czącego transgranicznego oddziaływania na środowi sko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku nowej lub istotnie Dziennik Ustaw Nr 129 — 6726 — Poz. 902 ——————— 36

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 215 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), która weszła w życie z dniem 2 marca 2004 r. 36

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 36

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 88 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 36

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. zmienianej instalacji wymagającej uzyskania pozwole nia zintegrowanego przepisy art. 58—70 stosuje się odpowiednio. Rozdział 5 Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Art. 2

20.

1. Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeże niem ust. 2. 2.36

5) Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w któ rych wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, uwzględniając ro dzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach oraz rodzaje i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych z instalacji do powietrza. 3.36

6) Jeżeli w związku z wejściem w życie rozpo rządzenia, o którym mowa w ust. 2, wprowadzanie ga zów lub pyłów do powietrza:

1) nie będzie wymagać pozwolenia, to pozwolenie wydane na podstawie dotychczasowych przepi sów wygasa z dniem wejścia w życie tego rozpo rządzenia;

2) będzie wymagać pozwolenia, a dotychczas po zwolenie nie było wymagane, to obowiązek posia dania pozwolenia powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia. Art. 22

1.

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz informacji, o których mowa w art. 184 ust. 2—4, powi nien także zawierać:

1) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowa dzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu ro ku;

2) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jed nostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;

3) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wyso kości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obsza rów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym36

7) (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.368));

4) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;

5) aktualny stan jakości powietrza;

6) określenie warunków meteorologicznych; 7)36

9) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o któ rych mowa w art. 12, wraz z graficznym przedsta wieniem tych wyników.

2. Informacje, o których mowa: 1)370) w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierać okreś lenie wielkości emisji w zakresie gazów lub py łów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;

2) w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny wskazywać usy tuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów. Art. 22

2. 1.37

1) W razie braku standardów emisyj nych i dopuszczalnych poziomów substancji w powie trzu ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wpro wadzania do powietrza ustala się na poziomie niepo wodującym przekroczeń: a) wartości odniesienia substancji w powietrzu, b) wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdro wia, określi, w drodze rozporządzenia, wartości odnie sienia dla niektórych substancji w powietrzu.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, zo staną ustalone:

1) warunki, w jakich ustala się wartości odniesienia, takie jak temperatura i ciśnienie;

2) oznaczenie numeryczne substancji pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;

3) okresy, dla których uśrednione są wartości odnie sienia;

4) zróżnicowane poziomy substancji w powietrzu dla: a) terenu kraju, z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowisko wej, b) obszarów parków narodowych, c) obszarów ochrony uzdrowiskowej; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6727 — Poz. 902 ——————— 36

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 36

6) Dodany przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 36

7) Utraciła moc z dniem 2 października 2005 r. na podsta wie art. 65 ustawy, o której mowa w odnośniku 202. 36

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268. ——————— 36

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 90 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 370) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 90 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 37

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 91 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

5) referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, mo gą zostać ustalone:

1) czas obowiązywania wartości odniesienia;

2) warunki uznawania wartości odniesienia za do trzymane. 5.37

2) Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, war tości odniesienia substancji zapachowych w powie trzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. 6.37

3) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, zostaną ustalone, zróżnicowane w zależności od prze znaczenia lub sposobu zagospodarowania terenu:

1) wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;

2) dopuszczalne częstości przekraczania wartości od niesienia substancji zapachowych w powietrzu;

3) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów substancji zapachowych w powietrzu. 7.37

3) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, mogą zostać ustalone:

1) czas obowiązywania wartości odniesienia sub stancji zapachowych w powietrzu;

2) zależność wartości odniesienia substancji zapa chowych w powietrzu lub dopuszczalnych często ści przekraczania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu od jakości zapachu;

3) rodzaje instalacji, dla których ilości gazów lub py łów dopuszczonych do wprowadzania do powie trza ustala się, uwzględniając wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu. Art. 22

3. (uchylony).374) Art. 22

4.

1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz wymagań, o których mowa w art. 188, powinno określać:

1) charakterystykę miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;

2) usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadza nych do powietrza. 2.37

5) Określając w pozwoleniu warunki, o których mowa w art. 188 ust. 2 pkt 2, ustala się rodzaje i ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, wyrażone: 1)37

6) w mg/m3 gazów odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, albo w kg/h, albo w kg na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego pro duktu — dla każdego źródła powstawania i miej sca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza; w przypadku gdy dla instalacji albo procesu tech nologicznego lub operacji technicznej, prowadzo nych w instalacji, są ustalone standardy emisyjne, wielkość dopuszczalnej emisji wyraża się w po zwoleniu w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;

2) w Mg/rok — dla całej instalacji.

3. W pozwoleniu nie określa się wielkości emisji dla tych rodzajów gazów lub pyłów, które wprowadzo ne do powietrza nie powodują przekroczenia 10 % do puszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia; w takim przypadku w po zwoleniu wskazuje się rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie określono. 3a.37

7) Przepis ust. 3 nie ma zastosowania w przy padku, gdy dla instalacji są określone standardy emi syjne lub graniczne wielkości emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. 4.37

8) Jeżeli dla instalacji albo procesu technolo gicznego lub operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, są ustalone standardy emisyjne, to w po zwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do po wietrza nie określa się dla tej instalacji, procesu lub operacji innych rodzajów gazów lub pyłów niż objęte standardami; w pozwoleniu wskazuje się na odstąpie nie od określania warunków emisji dla pozostałych gazów lub pyłów. Art. 22

5.

1. Na obszarze, na którym zostały prze kroczone standardy jakości powietrza, wydanie po zwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do po wietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny jest możliwe, jeżeli zostanie zapew niona odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów powodujących naruszenia tych standardów, wprowadzanych z innych instalacji usytuowanych na tym obszarze.

2. ¸ączna redukcja ilości wprowadzanych do po wietrza gazów lub pyłów z innych instalacji powinna być o co najmniej 30 % większa niż ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z nowo zbudowanej instalacji lub instalacji zmienionej w sposób istotny. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6728 — Poz. 902 ——————— 37

2) Dodany przez art. 1 pkt 91 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 37

3) Dodany przez art. 1 pkt 91 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 37

4) Przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnośni ku 5. ——————— 37

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 37

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 37

7) Dodany przez art. 1 pkt 51 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 37

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane, gdy nie spowoduje to zwiększenia zagroże nia zdrowia ludzi. Art. 22

6.

1. Wydanie pozwolenia w przypadku, o którym mowa w art. 225 ust. 1, wymaga przeprowa dzenia postępowania kompensacyjnego, o którym mowa w art. 227—229.

2. Postępowanie kompensacyjne prowadzi się zgodnie z warunkami określonymi w rozdziałach 2 i 3, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału. Art. 22

7. W postępowaniu kompensacyjnym uczestniczą prowadzący inne instalacje, którzy wyrazi li zgodę na ograniczenie ilości wprowadzanych do po wietrza gazów lub pyłów. Art. 22

8. Do wniosku o wszczęcie postępowania kompensacyjnego należy dołączyć:

1) wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2) zgodę uczestników postępowania na dokonanie odpowiedniej redukcji ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów. Art. 22

9.

1. Pozwolenie na wprowadzanie do po wietrza gazów lub pyłów z instalacji nowo zbudowa nej lub zmienionej w sposób istotny jest wykonalne nie wcześniej niż od dnia, w którym decyzje, o których mowa w ust. 2, staną się ostateczne.

2. Organ właściwy do wydania pozwolenia cofnie lub ograniczy bez odszkodowania pozwolenia na wpro wadzanie do powietrza gazów lub pyłów z innych insta lacji objętych postępowaniem kompensacyjnym w za kresie, w jakim uczestnicy postępowania wyrazili zgodę.

3. Z chwilą gdy decyzje, o których mowa w ust. 2, stały się ostateczne, organ właściwy do wydania po zwolenia niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę.

4. Jeżeli decyzja o pozwoleniu, wydana w wyniku postępowania kompensacyjnego, nie stanie się wyko nalna w terminie dwóch lat od jej wydania, organ właś ciwy do wydania pozwolenia stwierdza jej wygaśnięcie. Rozdział 6 (uchylony).379) Rozdział 7 (uchylony).379) DZIA¸ V Przeglądy ekologiczne Art. 23

7. W razie stwierdzenia okoliczności wska zujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący in stalację podmiot korzystający ze środowiska do spo rządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Art. 23

8. Przegląd ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1, powinien zawierać:380)

1) opis obejmujący: a)38

1) rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym, b) powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego, c) rodzaj technologii, d) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim za sięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkal ne i użyteczności publicznej, e)38

2) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chro nione na podstawie przepisów o ochronie za bytków i opiece nad zabytkami, f) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim za sięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy — Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;

2) określenie oddziaływania na środowisko instala cji, w tym również w przypadku wystąpienia po ważnej awarii przemysłowej;

3) opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko;

4) porównanie wykorzystywanej technologii z tech nologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143;

5) wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest usta nowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań tech nicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

6) zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie;

7) nazwisko osoby lub osób sporządzających prze gląd. Art. 23

9. W decyzji, o której mowa w art. 237, or gan właściwy do jej wydania może:

1) ograniczyć zakres przedmiotowy przeglądu ekolo gicznego;

2) wskazać metody badań i studiów. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6729 — Poz. 902 ——————— 37

9) Przez art. 1 pkt 93 ustawy, o której mowa w odnośni ku 2. ——————— 380) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 38

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 38

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 138 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 61. Art. 240.38

3) Jeżeli możliwość negatywnego od działywania na środowisko wynika z funkcjonowania instalacji, która nie jest kwalifikowana jako przedsię wzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1, organ właściwy do na łożenia obowiązku sporządzenia przeglądu określa, które z wymagań wymienionych w art. 238 należy spełnić, sporządzając przegląd ekologiczny. Art. 24

1.

1. Jeżeli możliwość negatywnego oddzia ływania na środowisko wynika z działalności podmio tu korzystającego ze środowiska innej niż eksploatacja instalacji, art. 237, 239 pkt 2 i art. 240 stosuje się odpo wiednio.

2. Jeżeli przegląd ekologiczny dotyczy drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, obo wiązek sporządzenia przeglądu spoczywa na zarządza jących tymi obiektami. Art. 241a.38

4) Jeżeli dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do przeglądu ekologicznego powinna być załączona po świadczona przez właściwy organ kopia mapy ewi dencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograni czonego użytkowania. Art. 24

2.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska może określić, w drodze rozporządzenia, dodatko we wymagania, jakie powinien spełniać przegląd eko logiczny dla poszczególnych rodzajów instalacji.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo gą zostać ustalone szczegółowe wymagania odnośnie do:

1) formy sporządzania przeglądu;

2) zakresu zagadnień, które powinny zostać określo ne i ocenione w przeglądzie;

3) rodzaju dokumentów, z których informacje powin ny zostać uwzględnione w przeglądzie. Tytuł IV Poważne awarie DZIA¸ I Przepisy ogólne Art. 24

3. Ochrona środowiska przed poważną awa rią, zwaną dalej „awarią”, oznacza zapobieganie zda rzeniom mogącym powodować awarię oraz ograni czanie jej skutków dla ludzi i środowiska. Art. 24

4. Prowadzący zakład stwarzający zagroże nie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu sub stancji niebezpiecznych oraz organy administracji są obowiązani do ochrony środowiska przed awariami. Art. 24

5.

1. Każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym oso by znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2. Organy administracji w trybie i na zasadach określonych w dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. Nr 23, poz. 93, z późn. zm.385)) mogą wprowa dzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych w celu prowadzenia akcji na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przed skutkami awarii. Art. 24

6.

1. W razie wystąpienia awarii wojewoda, poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, podejmie działania i zastosuje środki nie zbędne do usunięcia awarii i jej skutków, określając w szczególności związane z tym obowiązki organów administracji i podmiotów korzystających ze środowi ska.

2. O podjętych działaniach wojewoda informuje marszałka województwa. Art. 24

7.

1. W razie wystąpienia awarii wojewódz ki inspektor ochrony środowiska może w drodze decy zji:

1) zarządzić przeprowadzenie właściwych badań do tyczących przyczyn, przebiegu i skutków awarii;

2) wydać zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze środowiska.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

3. Jeżeli charakter awarii uzasadnia konieczność podjęcia szybkich działań, a w szczególności gdy ich zaniechanie mogłoby spowodować zwiększenie za grożenia życia lub zdrowia ludzi lub bezpośrednie za grożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, decyzja może być ogłoszona ustnie, a in formacja o tym zaprotokołowana.

4. Na wniosek zobowiązanego decyzję ogłoszoną ustnie doręcza się na piśmie niezwłocznie, gdy jest to możliwe; wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji.

5. W zakresie egzekwowania obowiązków wynika jących z decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzkie mu inspektorowi ochrony środowiska przysługuje uprawnienie egzekwowania ustnych poleceń w grani cach określonych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6730 — Poz. 902 ——————— 38

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 38

4) Dodany przez art. 1 pkt 94 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. ——————— 38

5) Zmiany wymienionego dekretu zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 167, z 1970 r. Nr 16, poz. 138, z 1983 r. Nr 44, poz. 200, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711). DZIA¸ II Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 24

8.

1. Zakład stwarzający zagrożenie wystą pienia poważnej awarii przemysłowej, zwanej dalej „awarią przemysłową”, w zależności od rodzaju, kate gorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzy ku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o zwiększonym ryzyku”, albo za zakład o dużym ryzy ku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o du żym ryzyku”.

2. Do zakładu, w którym przewiduje się możliwość wystąpienia substancji niebezpiecznej, lub do zakładu, w którym powstanie tej substancji jest możliwe w trakcie procesu przemysłowego, przepis ust. 1 sto suje się w zależności od przewidywanej ilości substan cji niebezpiecznej mogącej znaleźć się w zakładzie. 2a.38

6) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych;

2) transportu materiałów niebezpiecznych i ich cza sowego magazynowania poza zakładami;

3) poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ko palin ze złóż, z wyjątkiem ich składowania i maga zynowania oraz chemicznych i cieplnych proce sów przetwarzania tych kopalin;

4) składowania i magazynowania odpadów, z wyjąt kiem odpadów niebezpiecznych, stanowiących substancje niebezpieczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdro wia, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilości sub stancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) nazwy i ilości substancji niebezpiecznych, decydu jące o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku;

2) oznaczenie numeryczne substancji, o których mo wa w pkt 1, pozwalające na jednoznaczną ich iden tyfikację;

3) kryteria kwalifikowania substancji niewymienio nych na podstawie pkt 1, do kategorii: a) bardzo toksycznych, b) toksycznych, c) utleniających, d) wybuchowych, e) łatwopalnych, f) wysoce łatwopalnych, g) skrajnie łatwopalnych, h) niebezpiecznych w szczególności dla ludzi lub środowiska oraz ich ilości decydujące o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzy ku. Rozdział 2 Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej Art. 24

9. Każdy, kto zamierza prowadzić lub prowa dzi zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, jest obowiązany do zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowa ny w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska. Art. 250.

1. Prowadzący zakład o zwiększonym ry zyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłosze nia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane: 1)38

7) oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierują cego zakładem, ich adresy zamieszkania lub sie dziby; przez kierującego zakładem rozumie się osobę zarządzającą zakładem w imieniu prowa dzącego zakład;

2) adres zakładu;

3) informację o tytule prawnym;

4) charakter prowadzonej lub planowanej działalno ści;

5) rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń;

6) rodzaj, kategorię i ilość oraz charakterystykę fizy kochemiczną, pożarową i toksyczną substancji niebezpiecznej; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6731 — Poz. 902 ——————— 38

6) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. ——————— 38

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

7) charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedz twie zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mogących przyczynić się do zwiększe nia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębie nia jej skutków.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokument potwierdzający, że zgłaszający jest upoważniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący zakład nie jest osobą fizyczną, 4.38

8) Prowadzący zakład jest obowiązany do doko nania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, co naj mniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku. 5.38

9) Każda istotna zmiana ilości lub rodzaju sub stancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizyko chemicznej, pożarowej i toksycznej, zmiana technolo gii lub profilu produkcji oraz zmiana, która mogłaby mieć poważne skutki związane z ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu, o któ rym mowa w ust. 1, powinna zostać zgłoszona właści wemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w termi nie 14 dni przed dniem jej wprowadzenia.

6. (uchylony).390)

7. Istotną zmianę rodzaju substancji lub jej charak terystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej sta nowi zmiana, która wiąże się z zaliczeniem do innej ka tegorii substancji niebezpiecznych w stosunku do da nych przedstawionych w zgłoszeniu.

8. Termin przewidywanego zakończenia eksploata cji instalacji lub zamknięcia zakładu prowadzący za kład jest obowiązany zgłosić właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej co najmniej 14 dni przed zamknięciem.

9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, 5 i 8, pro wadzący zakład przekazuje równocześnie do wiado mości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środo wiska. Art. 25

1. 1.39

1) Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku sporządza program zapo biegania poważnym awariom przemysłowym, zwany dalej „programem zapobiegania awariom”, w którym przedstawia system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogól nego systemu zarządzania zakładem.

2. Program zapobiegania awariom powinien za wierać w szczególności:

1) określenie prawdopodobieństwa zagrożenia awa rią przemysłową;

2) zasady zapobiegania oraz zwalczania skutków awarii przemysłowej przewidywane do wprowa dzenia;

3) określenie sposobów ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska w przypadku jej zaistnienia;

4) określenie częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom w celu oceny je go aktualności i skuteczności. 3.39

2) Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku przedkłada program zapobiegania awariom właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska co najmniej na 30 dni przed dniem uru chomienia nowego zakładu lub jego części albo w ter minie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakła du do zakładu o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku.

4. Uruchomienie zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku może nastąpić po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej programu zapobiegania awariom, je śli w tym terminie organ ten nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Art. 25

2. 1.39

3) Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi i śro dowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem.

2. W systemie bezpieczeństwa należy uwzględnić:

1) określenie, na wszystkich poziomach organizacji, obowiązków pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej; 2)39

4) określenie programu szkoleniowego oraz za pewnienie szkoleń dla pracowników, o których mowa w pkt 1, oraz dla innych osób pracujących w zakładzie;

3) funkcjonowanie mechanizmów umożliwiających systematyczną analizę zagrożeń awarią przemy słową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia;

4) instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instala cji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, przewidziane dla normalnej eksploatacji instalacji, a także konserwacji i czasowych przerw w ruchu;

5) instrukcje sposobu postępowania w razie koniecz ności dokonania zmian w procesie przemysło wym; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6732 — Poz. 902 ——————— 38

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 38

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 390) Przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy, o której mowa w odnoś niku 6. 39

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 39

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 39

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 39

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 6)39

5) systematyczną analizę przewidywanych sytu acji awaryjnych, służącą właściwemu opracowa niu planów operacyjno-ratowniczych;

7) prowadzenie monitoringu funkcjonowania insta lacji, w której znajduje się substancja niebezpiecz na, umożliwiającego podejmowanie działań ko rekcyjnych w przypadku wystąpienia zjawisk sta nowiących odstępstwo od normalnej eksploatacji instalacji;

8) systematyczną ocenę programu zapobiegania awariom oraz systemu bezpieczeństwa, prowa dzoną z punktu widzenia ich aktualności i skutecz ności; 9)39

6) analizę planów operacyjno-ratowniczych. Art. 25

3.

1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do opracowania raportu o bezpieczeń stwie.

2. Raport o bezpieczeństwie powinien wykazać, że:

1) prowadzący zakład o dużym ryzyku jest przygo towany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych;

2) zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 252;

3) zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne do zapobieżenia im;

4) rozwiązania projektowe instalacji, w której znajdu je się substancja niebezpieczna, jej wykonanie oraz funkcjonowanie zapewniają bezpieczeństwo;

5) zostały opracowane wewnętrzne plany operacyj no-ratownicze oraz dostarczono informacje do opracowania zewnętrznych planów operacyjno -ratowniczych.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw środo wiska, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinien odpo wiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ry zyku.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) forma sporządzenia raportu;

2) zakres zagadnień, które powinny zostać w rapor cie określone i ocenione;

3) zakres terytorialny raportu;

4) rodzaje dokumentów, z których informacje powin ny zostać uwzględnione w raporcie. Art. 25

4. 1.39

7) Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia raportu o bezpie czeństwie właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony śro dowiska co najmniej na 30 dni przed dniem urucho mienia nowego zakładu lub jego części albo w termi nie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do za kładu o dużym ryzyku.

2. Raport o bezpieczeństwie oraz jego zmiany za twierdzane są w drodze decyzji przez komendanta wo jewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, po uzyska niu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środo wiska. Art. 25

5. Rozpoczęcie ruchu zakładu o dużym ryzy ku może nastąpić po zatwierdzeniu raportu o bezpie czeństwie. Art. 25

6.

1. Raport o bezpieczeństwie podlega, co najmniej raz na 5 lat, analizie i uzasadnionym zmia nom, dokonywanym przez prowadzącego zakład o du żym ryzyku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Raport o bezpieczeństwie powinien być zmie niony przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku, je żeli potrzebę zmiany uzasadniają względy bezpieczeń stwa wynikające ze zmiany stanu faktycznego, postę pu naukowo-technicznego lub analizy zaistniałych awarii przemysłowych.

3. Jeżeli prowadzący zakład o dużym ryzyku nie dokonuje zmian, o których mowa w ust. 2, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wzywa do zmiany raportu o bezpieczeństwie, wyznaczając ter min dokonania zmian. Art. 25

7.

1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany, przed dokonaniem zmian w ruchu zakła du mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, do przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom, systemu bezpie czeństwa oraz raportu o bezpieczeństwie.

2. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1, prowadzący zakład jest obowiązany, przed wprowadzeniem zmian w ruchu zakładu, do uzyskania zatwierdzenia przez komendanta wojewódzkiego Pań stwowej Straży Pożarnej zmienionego raportu o bez pieczeństwie, przekazując go równocześnie woje wódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Art. 25

8.

1. Prowadzący zakład o zwiększonym ry zyku, przed dokonaniem zmian w ruchu zakładu mo gących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy programu zapobiegania awariom i wprowa dzenia, w razie potrzeby, zmian w tym programie. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6733 — Poz. 902 ——————— 39

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 39

6) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 39

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

2. W warunkach, o których mowa w ust. 1, prowa dzący zakład jest obowiązany do przedłożenia komen dantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej zmian w programie zapobiegania awariom oraz do przekazania ich równocześnie do wiadomości woje wódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

3. Wprowadzenie zmian w ruchu zakładu może na stąpić po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez ko mendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zmian w programie zapobiegania awariom, jeśli w tym terminie organ ten nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Art. 25

9.

1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może ustalić, w drodze decyzji, grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki, w szcze gólności ze względu na skoncentrowanie posiadanych rodzajów, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może zobo wiązać prowadzących zakłady do:

1) wzajemnej wymiany informacji, które pozwolą na uwzględnienie w programie zapobiegania awa riom, raportach o bezpieczeństwie i w wewnętrz nych planach operacyjno-ratowniczych zwiększo nego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowej lub zwiększenia skutków jej wystą pienia;

2) dostarczenia informacji niezbędnych do sporzą dzenia zewnętrznych planów operacyjno-ratowni czych oraz do opracowywania informacji o zagro żeniach awariami przemysłowymi w zakładach o dużym ryzyku lub w zakładach o zwiększonym ryzyku i przewidywanych środkach bezpieczeń stwa. Art. 260.

1. W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej opraco wuje się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ra towniczy.

2. Plany operacyjno-ratownicze zawierają w szcze gólności:

1) zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska;

2) propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemy słowej;

3) informację o występujących zagrożeniach, podję tych środkach zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awa rii przemysłowej, przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożar nej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmi strzowi lub prezydentowi miasta;

4) wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do sta nu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe — określenie zabiegów, których celem jest rekultywacja;

5) wskazanie sposobów zapobiegania transgranicz nym skutkom awarii przemysłowej.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw środo wiska, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowia dać wewnętrzne i zewnętrzne plany operacyjno-ra townicze.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) forma sporządzenia planów;

2) zakres zagadnień, które powinny zostać określo ne, ocenione i ustalone;

3) zakres terytorialny planów. Art. 26

1.

1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do:

1) opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ra towniczego, a w razie zagrożenia awarią przemy słową lub jej wystąpienia — do niezwłocznego przystąpienia do jego realizacji;

2) dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Pań stwowej Straży Pożarnej informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno -ratowniczego, z uwzględnieniem transgranicz nych skutków awarii przemysłowych. 2.39

8) Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obo wiązany do przedłożenia wewnętrznego planu opera cyjno-ratowniczego komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części albo w terminie roku od dnia zaliczenia istnieją cego zakładu do zakładu o dużym ryzyku.

3. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowią zany do przeprowadzania analizy i przećwiczenia reali zacji wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i do konania w nim uzasadnionych zmian; w szczególności należy brać pod uwagę zmiany wprowadzone w insta lacji, w sposobie funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, stan wiedzy dotyczącej zapobiega nia, zwalczania i usuwania skutków awarii przemysło wej, a także postęp naukowo-techniczny.

4. Prowadzący zakład o dużym ryzyku niezwłocz nie zawiadamia komendanta wojewódzkiego Pań stwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspek Dziennik Ustaw Nr 129 — 6734 — Poz. 902 ——————— 39

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. tora ochrony środowiska o przeprowadzonej analizie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i o jej rezultatach. Art. 26

2. Prowadzący zakład o dużym ryzyku za pewnia możliwość udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie wewnętrznego pla nu operacyjno-ratowniczego, pracownikom zakładu w szczególności narażonym bezpośrednio na skutki awarii przemysłowej oraz pełniącym funkcję społecz nych inspektorów pracy lub przedstawicielom związ ków zawodowych odpowiedzialnym za bezpieczeń stwo i higienę pracy. Art. 26

3. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do dostarczenia komendantowi woje wódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz woje wódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości sub stancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wyka zu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego. Art. 26

4. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzy ku lub o dużym ryzyku w razie wystąpienia awarii przemysłowej jest obowiązany do:

1) natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowi ska;

2) niezwłocznego przekazania organom, o których mowa w pkt 1, informacji: a) o okolicznościach awarii, b) o niebezpiecznych substancjach związanych z awarią, c) umożliwiających dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska, d) o podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu się;

3) stałej aktualizacji informacji, o których mowa w pkt 2, odpowiednio do zmiany sytuacji. Rozdział 3 Obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową Art. 26

5.

1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie informacji przedstawio nych przez prowadzącego zakład stwarzający zagroże nie wystąpienia awarii przemysłowej, sporządza ze wnętrzny plan operacyjno-ratowniczy dla terenu nara żonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza zakładem o dużym ryzyku.

2. Koszty sporządzenia zewnętrznego planu opera cyjno-ratowniczego ponosi prowadzący zakład o du żym ryzyku.

3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2, i sposób ich uiszczenia określa, w drodze decyzji, ko mendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; uzasadnienie decyzji powinno zawierać szczegółowy wykaz wykonanych prac i zestawienie kosztów ich re alizacji.

4. Do należności z tytułu obowiązku uiszczenia kosztów sporządzenia zewnętrznego planu operacyj no-ratowniczego stosuje się przepisy działu III ustawy — Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia orga nów podatkowych przysługują komendantowi woje wódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

5. Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy sporzą dza się przed uruchomieniem zakładu.

6. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Po żarnej zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporzą dzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

7. Po przeprowadzeniu postępowania wymagają cego udziału społeczeństwa komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

8. W razie konieczności zmiany treści zewnętrzne go planu operacyjno-ratowniczego ust. 1—3, 6 i 7 sto suje się odpowiednio.

9. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Po żarnej jest obowiązany do przeprowadzania analizy i przećwiczenia realizacji zewnętrznego planu opera cyjno-ratowniczego co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim ewentualnych zmian; w szczególności należy brać pod uwagę zmia ny wprowadzone w instalacji, w sposobie funkcjono wania jednostek ochrony przeciwpożarowej, stan wie dzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii przemysłowej, a także postęp nauko wo-techniczny.

10. Do wykonania zewnętrznego planu operacyj no-ratowniczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.399)). Art. 26

6.

1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w razie zagrożenia awarią przemysło wą lub jej wystąpienia niezwłocznie przystępuje do re alizacji zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Po żarnej może odstąpić od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, jeżeli z informacji do starczonych przez prowadzącego zakład wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że nie występuje ryzyko rozprzestrzenienia się skutków awarii poza za kład. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6735 — Poz. 902 ——————— 39

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836. Art. 26

7. 1.400) Komendant wojewódzki Państwo wej Straży Pożarnej podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakła dach zlokalizowanych na obszarze jego właściwości miejscowej; rejestr ten prowadzi się w formie elektro nicznej.

2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Po żarnej poza informacją, o której mowa w ust. 1, poda je do publicznej wiadomości także:

1) informacje o zamieszczeniu w publicznie dostęp nym wykazie danych o decyzji, o której mowa w art. 259 ust. 1;

2) informacje o zatwierdzonych raportach o bezpie czeństwie lub ich zmianach;

3) informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach;

4) instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypa dek wystąpienia awarii.

3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Po żarnej, co najmniej raz na 3 lata, dokonuje analizy do kumentów zawierających dane, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i art. 259 ust. 2 pkt 2, co do ich zgodno ści z wymogami bezpieczeństwa oraz aktualności, a w razie potrzeby wprowadza w nich odpowiednie zmiany.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres infor macji wymaganych do podania do publicznej wiado mości, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zo staną ustalone:

1) formy prezentacji informacji;

2) szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zo stać przekazane w informacji. Art. 26

8. Właściwe organy Państwowej Straży Po żarnej w razie wystąpienia awarii przemysłowej są obowiązane do:

1) podjęcia działań operacyjno-ratowniczych we współpracy z prowadzącym zakład;

2) zebrania informacji niezbędnych do dokonania analizy awarii i sformułowania zaleceń dla prowa dzącego zakład;

3) sprawdzenia, czy prowadzący zakład podjął wszystkie konieczne środki zaradcze;

4) opracowania zaleceń dotyczących zastosowania w przyszłości określonych środków zapobiegaw czych;

5) sprawdzenia, czy prowadzący zakład wdrożył zale cenia właściwego organu Państwowej Straży Po żarnej. Art. 26

9. Komendant powiatowy Państwowej Stra ży Pożarnej, w ramach czynności kontrolno-rozpo znawczych przeprowadzanych co najmniej raz w roku w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych, ustala spełnienie wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności czy:

1) podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej;

2) zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne;

3) dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ustawie, takich jak zgłoszenie zakładu o zwięk szonym ryzyku lub dużym ryzyku, program zapo biegania awariom, raport o bezpieczeństwie, we wnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, przedkładane właści wym organom Państwowej Straży Pożarnej — są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie. DZIA¸ III Współpraca międzynarodowa Art. 270.

1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który na podstawie informacji otrzy manych od prowadzącego zakład o dużym ryzyku stwierdzi, że możliwe skutki awarii przemysłowej mo gą mieć zasięg transgraniczny, niezwłocznie przekaże ministrowi właściwemu do spraw środowiska istotne dla sprawy informacje, a w szczególności raport o bez pieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan ope racyjno-ratowniczy.

2. Minister właściwy do spraw środowiska po uzy skaniu informacji, o której mowa w ust. 1, niezwłocz nie zawiadamia państwo, na którego terytorium mogą wystąpić skutki awarii, o usytuowaniu zakładu o du żym ryzyku. Do zawiadomienia dołącza się informację dotyczącą raportu o bezpieczeństwie oraz zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy w części dotyczącej za grożeń transgranicznych.

3. Minister właściwy do spraw środowiska po uzy skaniu informacji od komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wystąpieniu awarii przemysłowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie zawiadamia państwo, na którego teryto rium mogą wystąpić skutki tej awarii, i przekazuje wszystkie istotne dla sprawy informacje. Art. 27

1.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska po uzyskaniu informacji o wystąpieniu awarii przemysłowej poza terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, której skutki mogą oddziaływać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie zawiadamia Dziennik Ustaw Nr 129 — 6736 — Poz. 902 ——————— 400) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. o tym Komendanta Głównego Państwowej Straży Po żarnej.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożar nej, w sytuacji określonej w ust. 1, niezwłocznie podej muje akcję ratowniczą.

3. Na potrzeby wystąpienia z roszczeniem wobec podmiotów odpowiedzialnych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, po zakończeniu akcji ra towniczej, dokona szacunku strat powstałych wskutek transgranicznego oddziaływania awarii przemysłowej na środowisko oraz kosztów akcji ratunkowej. Art. 271a.40

1) Minister właściwy do spraw środo wiska informuje Komisję Europejską o:

1) poważnych awariach, ich skutkach i wynikach analizy tych zdarzeń;

2) doświadczeniach krajowych w zakresie przeciw działania poważnym awariom;

3) zakładach mogących powodować poważne awa rie. Art. 271b.40

1) Główny Inspektor Ochrony Ârodowi ska jest organem właściwym do realizacji zadań mini stra właściwego do spraw środowiska w sprawach przeciwdziałania poważnym awariom, transgranicz nym skutkom awarii przemysłowych oraz awaryjnym zanieczyszczeniom wód granicznych. Tytuł V Ârodki finansowo-prawne DZIA¸ I Przepisy ogólne Art. 27

2. Ârodki finansowo-prawne ochrony śro dowiska stanowią w szczególności:

1) opłata za korzystanie ze środowiska;

2) administracyjna kara pieniężna;

3) zróżnicowane stawki podatków i innych danin pu blicznych służące celom ochrony środowiska. Art. 27

3.

1. Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3) pobór wód;

4) składowanie odpadów.

2. Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzysta nia ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie określonym w ust. 1, a także w zakresie magazynowa nia odpadów i emitowania hałasu do środowiska.

3. Przepisy ustawy o ochronie przyrody i przepisy ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw określają odrębne przypadki i zasady ponosze nia opłat za korzystanie ze środowiska oraz admini stracyjnych kar pieniężnych. Art. 27

4.

1. Wysokość opłat za korzystanie ze śro dowiska i administracyjnych kar pieniężnych zależy odpowiednio od:

1) ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza; 2)40

2) ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia. 2.40

3) Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków zależy, z zastrzeżeniem ust. 4, od rodzaju substancji za wartych w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków, a w wypadku wód chłodniczych — od temperatury tych wód.

3. Przez substancje zawarte w ściekach rozumie się także substancje wyrażone jako wskaźniki, o których mowa w art. 295 ust. 1. 4.40

4) Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków zależy od:

1) wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego te ścieki są odprowadzane, w od niesieniu do ścieków, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c; 2)40

5) rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub ho dowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w odniesieniu do ścieków, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f i g.

5. Wysokość opłaty za składowanie odpadów zale ży od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6737 — Poz. 902 ——————— 40

1) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. ——————— 40

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska i ustawy — Prawo wodne (Dz. U. Nr 233, poz. 1957), która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2003 r. 40

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 402. 40

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 402. 40

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

6. Wysokość kary zależy odpowiednio od: 1)40

6) ilości, stanu i składu ścieków, procentowej re dukcji stężeń substancji w ściekach oraz masy substancji szczególnie szkodliwych dla środowi ska wodnego w odprowadzanych ściekach przy padającej na jednostkę masy wykorzystanego su rowca, materiału, paliwa lub wytworzonego pro duktu — stosownie do warunków określonych w pozwoleniu;

2) ilości i rodzaju składowanych albo magazynowa nych odpadów oraz czasu ich składowania albo magazynowania;

3) pory doby i wielkości przekroczenia dopuszczalne go poziomu hałasu.

7. Przez skład ścieków rozumie się stężenie zawar tych w nich substancji. 8.40

7) Przez stan ścieków rozumie się temperaturę, odczyn, poziom sztucznych substancji promieniotwór czych i stopień rozcieńczenia ścieków eliminujący tok syczne oddziaływanie ścieków na ryby. Art. 27

5. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska. Art. 27

6.

1. Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej de cyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.

2. W razie korzystania ze środowiska z przekrocze niem lub naruszeniem warunków określonych w po zwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska ponosi, oprócz opłaty, administracyjną ka rę pieniężną. Art. 27

7.

1. Opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachu nek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

2. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwe go ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzy stającego ze środowiska.

3. Administracyjne kary pieniężne podmiot korzy stający ze środowiska wnosi na rachunek wojewódz kiego inspektora ochrony środowiska, który wydał de cyzje w przedmiocie wymierzenia kary.

4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody odpowiednich funduszy ochrony środowiska i gospo darki wodnej. Art. 27

8. Marszałek województwa i wojewódzki in spektor ochrony środowiska sporządzają sprawozda nia z wykonania przychodów i rozchodów, o których mowa w art. 277, na zasadach określonych w odręb nych przepisach. Art. 27

9. 1.40

8) Jeżeli obowiązek poniesienia opłaty jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do poniesienia opłat z tytułu:

1) emisji, o których mowa w art. 180 pkt 1—3 — jest prowadzący instalację,

2) poboru wody — jest użytkownik urządzenia wod nego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

2. W razie składowania lub magazynowania odpa dów podmiotem korzystającym ze środowiska, obo wiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze śro dowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, jest, z zastrzeżeniem ust. 3, posiadacz odpadów w rozumie niu przepisów ustawy o odpadach.

3. Jeżeli odpady zostały przekazane na rzecz pod miotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzy stającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest, z zastrzeże niem ust. 4, podmiot, który przekazał te odpady.

4. Jeżeli osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przekazuje odpady podmiotowi, który nie uzyskał wy maganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpada mi, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowią zanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowi ska, jest podmiot, któremu przekazano te odpady. Art. 280.40

9)

1. Jeżeli składowane lub magazyno wane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska lub administracyjnej ka ry pieniężnej przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa, z zastrzeże niem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tych rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny na podstawie przepisów o odpadach. Art. 281.4

10)

1. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysłu gują marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6738 — Poz. 902 ——————— 40

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 95 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 40

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 95 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 40

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 96 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 40

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 ustawy, o której mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 4

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 97 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

2. Do ponoszenia opłat, o których mowa w art. 276 ust. 1, w części, w jakiej przewyższają one kwotę opła ty, jaką ponosiłby podmiot korzystający ze środowiska w przypadku, gdyby posiadał pozwolenie albo inną wymaganą decyzję, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa do tyczących odroczenia terminu płatności należności oraz umarzania zaległych zobowiązań i odsetek za zwłokę, chyba że przepisy działu IV stanowią inaczej.

3. Do ponoszenia administracyjnych kar pienięż nych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa dotyczących ter minu płatności należności, odroczenia tego terminu, zaniechania ustalenia zobowiązania, zaniechania po boru należności oraz umarzania zaległych zobowiązań i odsetek za zwłokę, chyba że przepisy działu IV stano wią inaczej; termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymiarze kary stała się ostateczna. Art. 28

2. Postępowanie w przedmiocie opłat za ko rzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych wszczyna się z urzędu albo na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, którego do tyczy opłata albo kara. Art. 28

3.

1. Stawki podatków i innych danin pu blicznych powinny być różnicowane, z uwzględnie niem celów służących ochronie środowiska.

2. Stawki podatku akcyzowego powinny być kalku lowane w szczególności tak, aby zapewnić niższą cenę rynkową:

1) benzyny bezołowiowej w stosunku do benzyny za wierającej ołów;

2) olejów napędowego i opałowego o niższej zawar tości siarki w stosunku do olejów o wyższej zawar tości siarki;

3) olejów napędowego i smarowego, wytwarzanych z udziałem komponentów uzyskiwanych z regene racji olejów zużytych, w stosunku do olejów wy twarzanych bez udziału tych komponentów;

4) biopaliw opartych na wykorzystaniu biomasy, w szczególności roślin uprawnych, w stosunku do paliw pochodzących ze źródeł nieodnawialnych. DZIA¸ II Opłaty za korzystanie ze środowiska Rozdział 1 Wnoszenie opłat Art. 28

4.

1. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszał kowskiego.

2. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami po noszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowa dzanie substancji lub energii do środowiska oraz po zwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumie niu przepisów ustawy — Prawo wodne. Art. 28

5.

1. Opłatę ustala się według stawek obo wiązujących w okresie, w którym korzystanie ze śro dowiska miało miejsce. 2.41

1) Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. 3.41

2) Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodow li ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończe niu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5. Art. 28

6. 1.41

3) Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2, przedkła da marszałkowi województwa wykaz zawierający in formacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzy stane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. 1a.41

4) Podmiot korzystający ze środowiska, odpro wadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wod nych, przekazuje informacje do końca miesiąca nastę pującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5. 1b.41

5) Wykaz zawierający informacje i dane, o któ rych mowa w art. 287 ust. 1 pkt 1—3, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2, przedkłada także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 1c.41

6) Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają one z wykazu o wyso kości należnych opłat.

2. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, podmiot korzystający ze śro dowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miej sce składowania odpadów. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6739 — Poz. 902 ——————— 41

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 98 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2005 r. 41

2) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 402. 41

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 41

4) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w od nośniku 402. 41

5) Dodany przez art. 1 pkt 56 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 41

6) Dodany przez art. 1 pkt 99 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3.41

7) Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wykazów za wierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i spo sób przedstawiania tych informacji i danych, uwzględ niając w szczególności wymaganie, aby formularz wy kazu zawierał:

1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wpro wadzania gazów lub pyłów do powietrza, wpro wadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów;

2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wy sokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) forma wykazu; 2)41

8) zawartość wykazu;

3) układ wykazu;

4) wymagane techniki przedkładania wykazu. Art. 286a.41

9)

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie wykazów, o których mowa w art. 286 ust. 1, oraz informacji o korzystaniu ze śro dowiska zawartych w decyzjach, o których mowa w art. 288 ust. 1, prowadzi wojewódzką bazę informa cji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1—3 oraz sporządza raport woje wódzki i przekazuje go, za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, ministrowi właści wemu do spraw środowiska.

2. Zasady gromadzenia informacji dotyczących składowania odpadów określają przepisy ustawy o odpadach. 3.4

20) Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska jest dostępna dla ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw go spodarki wodnej, Prezesa Krajowego Zarządu Gospo darki Wodnej, a także dla właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska wojewody, dyrek tora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, mar szałka województwa, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, służb statystyki publicznej oraz or ganów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 3a.42

1) Dostęp, o którym mowa w ust. 3, jest nieod płatny.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środo wiska w zakresie danych niezbędnych do zarządzania środowiskiem, kierując się potrzebami organów, o których mowa w ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór raportu wojewódzkie go zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposób jego przedstawiania.

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, zo staną ustalone:

1) forma raportu;

2) zawartość raportu;

3) układ raportu;

4) wymagane techniki i termin przedstawiania rapor tu.

7. Minister właściwy do spraw środowiska prowa dzi centralną bazę informacji o korzystaniu ze środo wiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do po wietrza, poboru wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

8. Minister właściwy do spraw środowiska, kieru jąc się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych, określi, w drodze rozporządze nia, niezbędny zakres informacji objętych obowiąz kiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i central nej bazy informacji, o których mowa w ust. 1 i 7, oraz sposób ich prowadzenia. Art. 28

7.

1. Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku, ewi dencję zawierającą odpowiednio:422)

1) informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na pod stawie których określono te ilości;

2) informacje o ilości i jakości pobranej wody po wierzchniowej i podziemnej;

3) informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wpro wadzanych do wód lub do ziemi;

4) informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zago spodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c; 5)42

3) informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowa Dziennik Ustaw Nr 129 — 6740 — Poz. 902 ——————— 41

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 99 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 41

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 99 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 41

9) Dodany przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w od nośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 4

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 42

1) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 42

2) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 100 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 42

3) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 402; w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 21. nych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakoń czeniu tego cyklu produkcyjnego.

2. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów okreś lają przepisy ustawy o odpadach. Art. 28

8. 1.42

4) Jeżeli podmiot korzystający ze śro dowiska:

1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat — marszałek woje wództwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontro li wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

2) zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia — marszałek wojewódz twa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli woje wódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opła tą należną a wynikającą z wykazu.

2. Marszałek województwa dokonuje ustaleń włas nych na podstawie:

1) pomiarów dokonywanych przez organy admini stracji lub przez podmiot korzystający ze środowi ska obowiązany do poniesienia opłat;

2) innych danych technicznych i technologicznych. 3.42

5) Kopię decyzji, o której mowa w ust. 1, zawie rającą informacje o korzystaniu ze środowiska przez podmiot w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1—3, marszałek województwa przedstawia nie zwłocznie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony śro dowiska. Art. 289.42

6) 1.42

7) Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymie nionych w art. 273 ust. 1, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł. Przepisy art. 286 ust. 1—2 stosuje się odpowiednio.

2. Sejmik województwa może, w drodze aktu pra wa miejscowego, uchwalić podwyższenie kwoty, o której mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż do 50 %. Rozdział 2 Stawki opłat za korzystanie ze środowiska Art. 290.

1. Górne jednostkowe stawki opłat wyno szą, z zastrzeżeniem art. 291 ust. 1:

1) 273 zł42

8) za 1 kg gazów lub pyłów wprowadza nych do powietrza;

2) 175 zł42

8) za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi;

3) 20 zł42

8) za 1 dam3 wód chłodniczych;

4) 200 zł42

8) za umieszczenie 1 Mg odpadów na skła dowisku;

5) 3 zł42

8) za pobór 1 m3 wody podziemnej;

6) 1,50 zł42

8) za pobór 1 m3 wody powierzchniowej;

7) 3 zł42

8) za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c; 8)42

9) 20 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu ma sy ryb innych niż łososiowate lub innych organi zmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o któ rych mowa w art. 3 pkt 38 lit. g. 2.430) Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń:

1) określi jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 1;

2) może różnicować wysokość stawek opłat w zależ ności od: a) rodzaju gazów, pyłów, odpadów lub substancji w ściekach i temperatury ścieków, b) rodzaju ścieków, c) jakości i rodzaju pobranej wody oraz jej prze znaczenia, d) części obszaru kraju, e) sposobu zagospodarowania terenu w przypad ku stawek opłat za ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c.

3. Rada Ministrów, wydając rozporządzenia, o któ rych mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) wielkość zasobów wodnych możliwych do wyko rzystania w poszczególnych dorzeczach oraz koszt uzyskania wód z tych zasobów, dostępność zaso bów środowiska, wymogi ochrony środowiska Dziennik Ustaw Nr 129 — 6741 — Poz. 902 ——————— 42

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 101 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 42

5) Dodany przez art. 1 pkt 58 ustawy, o której mowa w od nośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 42

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 59 ustawy, o której mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 42

7) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 102 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 42

8) Wysokość stawek opłat ogłasza minister właściwy do spraw środowiska na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy. 42

9) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 402; w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 430) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 402. i stopień degradacji poszczególnych obszarów i zasobów, wynikające z dotychczasowych form korzystania ze środowiska;

2) uciążliwość gazów, pyłów, substancji lub energii zawartych w ściekach oraz odpadów dla środowi ska;

3) potrzebę zapewnienia szczególnej ochrony zaso bów wód podziemnych i wód jezior;

4) możliwości techniczne lub technologiczne oraz ekologiczną lub ekonomiczną racjonalność odzy sku odpadów.

4. (uchylony).431) Art. 291.43

2)

1. Stawki opłat, ustalone w art. 290 ust. 1 oraz określone na podstawie art. 290 ust. 2, za rok poprzedni, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym śred niorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług kon sumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komuni katu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol skiej „Monitor Polski”.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzę dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek opłat na rok następny, uwzględnia jąc dotychczasowe zmiany wysokości stawek oraz za sadę, o której mowa w ust. 1. Rozdział 3 Opłaty podwyższone Art. 29

2. Podmiot korzystający ze środowiska po nosi opłaty podwyższone o 500 % w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:433)

1) wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;

2) pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Art. 29

3.

1. Za składowanie odpadów bez uzyska nia decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji skła dowiska odpadów podmiot korzystający ze środowi ska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3—5, opłaty podwyż szone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej de cyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaga nej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji skła dowiska, z zastrzeżeniem ust. 3. 3.43

4) Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środo wiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpa dów na składowisku za każdą dobę składowania.

4. W przypadku pozbycia się odpadów:

1) nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wy pływu wód z warstw wodonośnych,

2) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,

3) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wy poczynkowe, podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,15 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypad ku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód po wierzchniowych i podziemnych, morskich wód we wnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednost kowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku. 6.43

5) Przepisy ust. 3—5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na pod stawie ustawy o odpadach. Rozdział 4 Przepisy szczególne dotyczące opłat za pobór wody, wprowadzanie ścieków i za składowanie odpadów Art. 29

4. Zwolniony z opłat jest pobór wody:

1) dokonywany na potrzeby przerzutów wody; 2)43

6) na potrzeby energetyki wodnej, pod warun kiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości;

3) powierzchniowej na potrzeby związane z wytwa rzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem że pobór ten oraz od prowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzą Dziennik Ustaw Nr 129 — 6742 — Poz. 902 ——————— 43

1) Przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni ku 402. 43

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 103 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 43

3) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 104 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 43

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 43

5) Dodany przez art. 1 pkt 61 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 43

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 402. cych z obiegów chłodzących są zgodne z pozwole niem;

4) na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody pod ziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziem nych takiej samej ilości wody co najmniej nie gor szej jakości; 4a)43

7) na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej;

5) na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem;

6) na potrzeby nawadniania wodami powierzchnio wymi użytków rolnych i gruntów leśnych;

7) pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górni czych. Art. 29

5.

1. Opłaty za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi ponosi się, z zastrzeżeniem ust. 3—6, za substancje wyrażone jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny ogólnej, sumy jo nów chlorków i siarczanów. Wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje opła tę najwyższą. 2.43

8) W przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków przemysłowych lub komunalnych in nych niż bytowe, do opłaty ustalonej według zasad, o których mowa w ust. 1, dolicza się opłatę za inne substancje zawarte w ściekach.

3. Opłatę za wprowadzanie wód zasolonych pono si się za sumę jonów chlorków i siarczanów. 4.43

9) Podstawą ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest ilość substancji za wartych w ściekach pomniejszona o ilość tych sub stancji zawartych w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, o ile podmiot obowiązany do poniesienia opłaty dysponuje danymi w tym zakresie. 4a.440) Opłatę za ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f i g, ponosi się:441)

1) za substancje wyrażone wskaźnikiem pięciodo bowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, a także za wiesiny ogólnej, albo 2)44

2) w postaci zryczałtowanej za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą oko liczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g.

5. Opłatę za wprowadzanie wód chłodniczych po nosi się w zależności od ich temperatury.

6. Opłatę za ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c, ponosi się w postaci zryczałtowanej.

7. Ilość i skład ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi ustala się w miejscu wylotu ścieków z in stalacji służących do ich oczyszczania lub kolektorów eksploatowanych przez podmioty korzystające ze śro dowiska, z tym że w przypadku wprowadzania wód chłodniczych wraz z innymi rodzajami ścieków ilość i skład ścieków ustala się przed ich zmieszaniem. Art. 29

6. Zwolnione z opłat jest wprowadzanie:

1) do ziemi — ścieków w celu rolniczego wykorzysta nia, w przypadku posiadania pozwolenia wodno prawnego na takie ich wykorzystanie; 2)44

3) do wód lub do ziemi — wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26 °C albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyż sza niż +26 °C; 3)44

3) do wód lub do ziemi — wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l; 4)44

4) do wód lub do ziemi — wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w nich za wartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód; 5)44

5) do wód lub do ziemi — wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub tych organi zmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost ma sy tych ryb lub tych organizmów w poszczegól nych latach cyklu produkcyjnego, nie przekracza 1 500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej sta wów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6743 — Poz. 902 ——————— 43

7) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. 43

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 ustawy, o której mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 43

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 402. 440) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 402. 44

1) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 44

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 21. 44

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 105 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 44

4) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od nośniku 402. 44

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. Art. 29

7. Opłatę za składowanie odpadów ponosi się za umieszczenie odpadów na składowisku, z za strzeżeniem art. 293 ust. 1 i 3—5. Art. 297a.44

6)

1. Zwolnione z opłaty za składowanie odpadów jest umieszczanie na składowisku odpadów wydobytych ze składowiska lub zwałowiska niespeł niającego wymagań ochrony środowiska.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, przed umiesz czeniem ich na składowisku odpadów spełniającym wymagania ochrony środowiska, mogą być poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych. DZIA¸ III Administracyjne kary pieniężne Rozdział 1 Postępowanie w sprawie wymierzenia kary Art. 29

8.

1. Administracyjne kary pieniężne wymie rza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska za:

1) przekroczenie określonych w pozwoleniach, o któ rych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub ro dzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powie trza; 2)44

7) przekroczenie określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warun ków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej redukcji stężeń substan cji w ściekach oraz masy substancji w odprowa dzanych ściekach przypadającej na jednostkę ma sy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu;

3) przekroczenie określonej w pozwoleniach, o któ rych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody;

4) naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej in strukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazyno wania odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i sposobów składowa nia lub magazynowania odpadów; 5)44

8) przekroczenie, określonych w decyzji o dopusz czalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu.

2. (uchylony).449) Art. 29

9.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środo wiska stwierdza przekroczenie lub naruszenie na pod stawie: 1)450) kontroli, a w szczególności dokonanych w ich trakcie pomiarów, lub za pomocą innych środków dowodowych; 2)45

1) pomiarów prowadzonych przez podmiot korzy stający ze środowiska, obowiązany do dokonania takich pomiarów.

2. O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia na podstawie kontroli wojewódzki inspektor ochrony śro dowiska, w terminie 21 dni od wykonania pomiarów, zawiadamia podmiot korzystający ze środowiska, przekazując mu wyniki pomiarów. Art. 300. 1.45

2) Po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia, na podstawie kontroli, o której mowa w art. 299 ust. 1 pkt 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje, z zastrzeżeniem art. 307, decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej.

2. Wymiar kary biegnącej ustala się, z zastrzeże niem ust. 3, uwzględniając przekroczenie lub narusze nie w skali doby.

3. Za przekroczenie ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza wymiar kary bie gnącej określa się, uwzględniając przekroczenie w skali godziny.

4. W decyzji ustalającej wymiar kary biegnącej określa się:

1) wielkość stwierdzonego przekroczenia lub naru szenia odpowiednio w skali doby albo godziny;

2) wymiar kary biegnącej; 3)45

3) termin, od którego kara biegnąca będzie nali czana, jako odpowiednio dzień albo godzinę za kończenia wykonywania pomiarów, pobrania pró bek albo dokonania innych ustaleń stanowiących podstawę stwierdzenia przekroczenia lub narusze nia. Art. 30

1.

1. Kara biegnąca jest naliczana, z zastrze żeniem ust. 2 oraz art. 304, do czasu stwierdzenia, na zasadach określonych w art. 299 ust. 1, zmiany wielko ści przekroczenia lub naruszenia.

2. Wymiar kary biegnącej może ulec zmianie na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, za wierający: Dziennik Ustaw Nr 129 — 6744 — Poz. 902 ——————— 44

6) Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. 44

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 106 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 44

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 106 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 44

9) Przez art. 1 pkt 106 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. ——————— 450) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 107 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 45

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 63 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 45

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 108 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 45

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 108 lit. b usta wy, o której mowa w odnośniku 2.

1) wyniki pomiarów lub sprawozdanie z własnych ustaleń;

2) termin przeprowadzenia pomiarów lub dokonania własnych ustaleń;

3) informacje o sposobie ograniczenia przekroczenia lub naruszenia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być przedłożony wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie 30 dni od dokonania własnych pomiarów lub ustaleń.

4. Jeżeli przekroczenie zostało stwierdzone na za sadach określonych w art. 299 ust. 1 pkt 1, pomiary, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny być przepro wadzone w miejscach i w sposób zgodny z pomiarami dokonanymi przez wojewódzkiego inspektora ochro ny środowiska, który stwierdził przekroczenie.

5. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska usta li, w drodze decyzji, wymiar nowej kary biegnącej, określając termin naliczania kary od pełnej godziny al bo doby od terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, je żeli w terminie 30 dni nie zakwestionuje zasadności złożonego wniosku. Art. 30

2.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środo wiska podejmuje, na podstawie ostatecznych decyzji określających wymiar kary biegnącej, decyzję o wy mierzeniu kary:

1) za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia — po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek pod miotu korzystającego ze środowiska, że przekro czenie lub naruszenie ustało, albo

2) za okres do dnia 31 grudnia każdego roku — jeże li do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte.

2. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio art. 301 ust. 2—5. Art. 303.45

4) Jeżeli wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w art. 301 ust. 2 lub art. 302 ust. 1 pkt 1, stwierdzi, że przekroczenie lub naruszenie jest wyższe, niż podano we wniosku, lub nie ustało, wy mierza nową wysokość kary biegnącej począwszy od powiednio od doby albo godziny, w której stwierdzo no bezzasadność wniosku, jednocześnie podwyższa jąc jej wysokość dwukrotnie na okres 60 dni. Art. 30

4. Jeżeli do dnia zmiany stawek opłat za ko rzystanie ze środowiska stanowiących podstawę wy miaru kary albo do dnia zmiany stawek kar, o których mowa w art. 310 ust. 2 i art. 311 ust. 2, stwierdzone przekroczenie lub naruszenie nie ustało, wojewódzki inspektor ochrony środowiska ustala w drodze decyzji nowy wymiar kary biegnącej, stosując nowe stawki od dnia ich wprowadzenia. Art. 305.45

5)

1. Wojewódzki inspektor ochrony śro dowiska stwierdza przekroczenie warunków korzy stania ze środowiska na podstawie, o której mowa w art. 299 ust. 1 pkt 2, jeżeli:

1) podmiot korzystający ze środowiska prowadzi wy magane pomiary wielkości emisji; 2)45

6) spełnione są warunki określone w art. 147a.

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska mo że nie uznać przedkładanych mu wyników wymaga nych pomiarów wielkości emisji, jeżeli pomiary te na suwają zastrzeżenia.

3. Wyniki pomiarów prowadzonych przez podmiot korzystający ze środowiska nasuwają zastrzeżenia, je żeli w szczególności:

1) jest oczywiste, że środki techniczne mające na ce lu zapobieganie lub ograniczanie emisji ze wzglę du na ich rodzaj nie mogą zapewnić redukcji stę żeń substancji dokumentowanej tymi wynikami;

2) przyrządy użyte do pomiarów nie spełniają wyma gań prawnej kontroli metrologicznej w rozumie niu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o mia rach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494);

3) nie były przestrzegane zasady pobierania próbek, przez co wyniki analiz nie są miarodajne dla usta lenia wielkości emisji;

4) w pracach laboratoryjnych nie były spełnione wy magania, o których mowa w art. 12.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, woje wódzki inspektor ochrony środowiska wymierza karę za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, uwzględniając zmiany stawek opłat i kar, o których mowa w art. 304, w okresie objętym karą. Art. 305a.45

7)

1. Jeżeli podmiot korzystający ze śro dowiska nie prowadzi wymaganych pomiarów wielko ści emisji, pomiary ciągłe nie są prowadzone przez rok kalendarzowy lub pomiary nasuwają zastrzeżenia:

1) przekroczenie warunków korzystania ze środowi ska określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, lub decyzjach, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 4, lub decyzjach o do puszczalnym poziomie hałasu stwierdza się, sto sując odpowiednio art. 299—304;

2) przyjmuje się, że warunki korzystania ze środowi ska w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określone w pozwoleniach, o których mo wa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, dla każdego z pomia Dziennik Ustaw Nr 129 — 6745 — Poz. 902 ——————— 45

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 45

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 109 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 45

6) Wejdzie w życie z dniem 29 lipca 2007 r., zgodnie z art. 25 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 45

7) Dodany przez art. 1 pkt 110 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. rów, o których mowa w zdaniu wstępnym, zostały przekroczone:458) a) o 80 % — w przypadku składu ścieków, b) o 10 % — w przypadku procentowej redukcji stężeń substancji w oczyszczanych ściekach, c) w stopniu powodującym zastosowanie maksy malnej stawki kary — w przypadku stanu ście ków, d) o 10 % — w przypadku ilości odprowadzanych ścieków. 2.45

6) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli nie są spełnione warunki prowadzenia pomiarów, o których mowa w art. 147a. Art. 30

6.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska może określić, w drodze rozporządzenia, szczegó łowe warunki wymierzania kar na podstawie pomia rów ciągłych.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo gą zostać ustalone:

1) szczegółowe warunki uznawania pomiarów za cią głe;

2) sposoby ustalania przekroczeń na podstawie wy ników ciągłych pomiarów w zakresie: a) wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, c) emitowania hałasu do środowiska.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo gą zostać ustalone sposoby uzupełniania brakujących wyników pomiarów. Art. 30

7. 1.45

9) Karę za przekroczenie ilości pobra nej wody wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza, z zastrzeżeniem ust. 4, na podstawie pro wadzonych przez podmiot korzystający ze środowiska pomiarów ilości pobieranej wody, wykonywanych za pomocą przyrządów spełniających wymagania praw nej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy — Prawo o miarach. 2.460) Przekroczenie ustala się jako ilość wody po branej z przekroczeniem warunków pozwolenia za po przedni rok kalendarzowy.

3. Jeżeli pobrane z jednego ujęcia ilości wody po wodują przekroczenie kilku warunków pozwolenia, ka rę ustala się za przekroczenie, które powoduje najwyż szy wymiar kary.

4. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie prowadzi pomiarów, o których mowa w ust. 1, do ustalenia przekroczenia przyjmuje się maksymalną techniczną wydajność eksploatowanych instalacji lub urządzeń do poboru wody, pomnożoną przez ustalony szacunkowo czas ich wykorzystywania. Art. 308.46

1) Wojewódzki inspektor ochrony środo wiska nie wszczyna postępowania w sprawie wymie rzenia kary, jeżeli przewidywana jej wysokość nie przekroczy 800 zł. Rozdział 2 Wysokość kar Art. 30

9.

1. Karę wymierza się w wysokości 10-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat:

1) za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2) za pobór wód. 2.46

2) Za składowanie odpadów z naruszeniem wa runków dotyczących rodzaju i sposobów składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej in strukcję eksploatacji składowiska, lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów wymierza się ka rę w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania. Art. 3

10.

1. Górne jednostkowe stawki kar wyno szą, z zastrzeżeniem art. 312: 1)46

3) 984 zł — za 1 kg substancji, w wypadku przekro czenia: a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjąt kiem zawiesiny łatwo opadającej, b) minimalnej procentowej redukcji stężeń sub stancji w ściekach, c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadza nych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu; 1a)46

4) 10 zł — za 1 l zawiesiny łatwo opadającej; 2)46

5) 10 zł — za 1 m3 ścieków, w przypadku przekro czenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwór czych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6746 — Poz. 902 ——————— 45

8) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 45

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 460) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 111 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 46

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 46

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 46

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 112 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 46

4) Dodany przez art. 1 pkt 112 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 46

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 112 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 2.46

6) Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia:

1) wysokość jednostkowych stawek kar za przekro czenia, o których mowa w ust. 1;

2) sposób ustalania kary, gdy przekroczenie dotyczy więcej niż jednej substancji albo więcej niż jedne go warunku pozwolenia oraz jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań pozwolenia jest więk sza od dopuszczalnej.

3. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o któ rym mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) szkodliwość substancji zawartych w ściekach dla środowiska wodnego;

2) wielkość przekroczenia warunków dotyczących stanu ścieków. Art. 31

1.

1. Górna jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przeni kającego do środowiska wynosi 48 zł46

7) za 1 dB prze kroczenia, z zastrzeżeniem art. 312.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, okre śli wysokość jednostkowych stawek kar za przekrocze nie dopuszczalnego poziomu hałasu.

3. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o któ rym mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) zróżnicowanie, w zależności od wielkości przekro czenia, jednostkowej stawki kary za 1 dB przekro czenia dopuszczalnego poziomu hałasu przenika jącego do środowiska, dla następujących wielko ści przekroczenia: a) od 1 do 5 dB, b) powyżej 5 do 10 dB, c) powyżej 10 do 15 dB, d) powyżej 15 dB;

2) zróżnicowanie wysokości kary pieniężnej ze wzglę du na porę dnia lub porę nocy. Art. 312.46

8) Do jednostkowych stawek kar, o któ rych mowa w art. 310 ust. 1 i 2 oraz art. 311 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio art. 291. Rozdział 3 Przepisy szczególne dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków oraz emisję hałasu Art. 31

3.

1. Karę za przekroczenie, o którym mowa w art. 298 ust. 1 pkt 1, wymierza się za każdą substan cję wprowadzaną do powietrza z przekroczeniem wa runków określonych w pozwoleniu.

2. Jeżeli stwierdzono przekroczenie określonych w pozwoleniu ilości bądź rodzajów gazów lub pyłów jednocześnie dla źródła ich powstawania, miejsca wprowadzania lub całej instalacji, karę wymierza się na podstawie pomiarów na stanowiskach pomiaro wych, na których przekroczenie jest najwyższe. Art. 31

4. 1.46

9) W przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 1 pkt 1, przekroczenia:

1) dopuszczalnego składu ścieków oraz dopuszczal nego poziomu sztucznych substancji promienio twórczych w ściekach — ustala się na podstawie wyników analizy próbki ścieków powstałej po zmieszaniu trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut;

2) dozwolonej temperatury oraz dozwolonych warto ści odczynu pH ścieków — ustala się, przyjmując wartość średnią z wielkości przekroczeń stwier dzonych w wyniku trzech pomiarów, wykonanych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut;

3) dopuszczalnej ilości ścieków — ustala się na pod stawie wskazań odpowiednich przyrządów pomia rowych w okresie doby bezpośrednio poprzedza jącej kontrolę, a jeżeli pomiar ilości odprowadza nych ścieków nie jest prowadzony — na podsta wie ilości wody pobranej lub dostarczonej w okre sie doby bezpośrednio poprzedzającej kontrolę al bo innych danych.

2. Podstawę stwierdzenia przekroczenia podlega jącego karze może stanowić jeden pomiar, jeżeli wpro wadzanie ścieków do wód lub do ziemi trwa krócej niż jedną godzinę.

3. Zasad ustalania wielkości przekroczenia, o któ rych mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prowadzenia ciągłego pomiaru ilości, stanu lub składu ścieków. 4.470) Przekroczenie ilości i składu ścieków, mini malnej procentowej redukcji stężeń substancji w ście kach oraz masy substancji w odprowadzanych ście kach przypadającej na jednostkę masy wykorzystane go surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego pro duktu wyraża się ilością substancji wprowadzanych do wód lub do ziemi. 5.470) Przekroczenie stanu ścieków wyraża się ilo ścią ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. 6.47

1) Jeżeli przekroczenie dotyczy średniego do bowego i średniego miesięcznego stężenia substancji Dziennik Ustaw Nr 129 — 6747 — Poz. 902 ——————— 46

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 112 lit. b usta wy, o której mowa w odnośniku 2. 46

7) Stawki kar określa Rada Ministrów na podstawie ust. 2. 46

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 113 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 46

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 114 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 470) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 114 lit. b usta wy, o której mowa w odnośniku 2. 47

1) Dodany przez art. 1 pkt 114 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. w ściekach albo średniej dobowej i średniej miesięcz nej masy substancji przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wy tworzonego produktu, karę wymierza się za te prze kroczenia w zakresie stężeń i mas substancji, za które jednostkowe stawki kar są wyższe. Art. 315.47

2)

1. Kary, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 5, wymierza się odrębnie dla pory dnia i po ry nocy.

2. Przy ustalaniu wymiaru kary biegnącej za prze kroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu określone go wskaźnikiem LAeq D lub LAeq N przyjmuje się prze kroczenie w punkcie pomiarowym, w którym ma ono wartość najwyższą dla pory dnia lub pory nocy.

3. Przez porę dnia i porę nocy rozumie się odpo wiednie przedziały czasu, o których mowa w art. 112a pkt 2. DZIA¸ IV Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych Art. 31

6. Organem właściwym w sprawach odra czania terminu płatności opłaty za korzystanie ze śro dowiska, o której mowa w art. 276 ust. 1, a także jej zmniejszania i umarzania jest marszałek wojewódz twa, a w sprawach administracyjnych kar pieniężnych — wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Art. 31

7.

1. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej odracza się na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do ich uiszczenia, jeżeli re alizuje on terminowo przedsięwzięcie, którego wyko nanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia pod wyższonych opłat albo kar w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku. 1a.47

3) Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska odracza się także na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do jej uiszczenia, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyż szonych opłat ujęte jest w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo wodne, i nie naruszo no terminu jego realizacji, określonego w tym progra mie.

2. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć, z zastrzeżeniem ust. 3, części albo całości opłaty lub kary.

3. Odroczenie może objąć opłaty najwyżej w czę ści, w jakiej przewyższa ono kwotę opłaty, jaką pono siłby podmiot korzystający ze środowiska w przypad ku, gdyby posiadał pozwolenie albo inną wymaganą decyzję. 4.47

4) Termin płatności może być odroczony wy łącznie na okres niezbędny do zrealizowania przedsię wzięcia, o którym mowa w ust. 1 lub 1a. Art. 31

8.

1. Wniosek o odroczenie terminu płatno ści opłaty albo kary powinien zostać złożony do wła ściwego organu przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone.

2. Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatno ści opłat nie zwalnia z obowiązku ich uiszczenia w czę ści, w jakiej nie mogą podlegać odroczeniu.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) wskazanie wysokości opłaty lub kary, o której od roczenie terminu płatności występuje strona;

2) opis realizowanego przedsięwzięcia, o którym mo wa w art. 317 ust. 1; 2a)47

5) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 317 ust. 1a, wskazanie, że przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, wraz z opisem przedsię wzięcia;

3) harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wska zaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy.

4. Jeżeli istnieją zastrzeżenia co do możliwości sfi nansowania przez wnioskodawcę planowanych przed sięwzięć, właściwy organ może zażądać dodatkowo przedłożenia dowodów potwierdzających możliwość finansowania przedsięwzięcia.

5. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłat lub kar określa:

1) opłatę lub karę, której termin płatności został od roczony, oraz jej wysokość;

2) realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie;

3) harmonogram realizacji przedsięwzięcia;

4) termin odroczenia opłaty albo kary.

6. Właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia od roczenia terminu płatności opłaty lub kary, jeżeli nie są spełnione warunki odroczenia określone ustawą. 6a.47

6) Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku przesyła egzemplarz decyzji orzekającej w sprawie ter minu płatności opłaty albo kary do właściwego po wiatu lub gminy, których przychodów funduszy doty czy odroczenie. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6748 — Poz. 902 ——————— 47

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 115 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 47

3) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 402. ——————— 47

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 402. 47

5) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w od nośniku 402. 47

6) Dodany przez art. 1 pkt 116 ustawy, o której mowa w od nośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

7. W przypadku wniesienia wniosku, o którym mo wa w ust. 1, naliczane są odsetki za zwłokę na zasa dach określonych w przepisach działu III ustawy — Or dynacja podatkowa. Art. 31

9. 1.47

7) W przypadku gdy terminowe zreali zowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odro czenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia opłat i kar, właściwy organ, w drodze decyzji, orzeka o zmniejszeniu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, odroczo nych opłat albo kar o sumę środków własnych wydat kowanych na realizację przedsięwzięcia; jeżeli odro czenie dotyczy przedsięwzięcia służącego realizacji za dań własnych gminy, do środków własnych wlicza się także środki pochodzące z budżetu gminy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do kwot pozostających do zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy — Ordynacja podatkowa do tyczące opłaty prolongacyjnej.

3. Jeżeli odroczeniu podlegały opłaty albo kary wymierzone w związku ze składowaniem lub magazy nowaniem odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdza jącej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów lub bez decyzji określającej miejsce i sposób magazyno wania odpadów albo wymierzone za przekroczenie warunków określonych w decyzji, w razie terminowe go zrealizowania przedsięwzięcia właściwy organ stwierdza, w drodze decyzji, umorzenie odroczonych opłat albo kar. 3a.47

8) Jeżeli odroczeniu podlegały opłaty w związ ku z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wpro wadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w razie termi nowego wykonania przedsięwzięcia służącego do re alizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, właściwy organ stwierdza, w drodze decyzji, umorzenie odroczonych opłat.

4. W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płat ności nie usunęło przyczyn ponoszenia opłat lub kar, właściwy organ, w drodze decyzji, orzeka o obowiąz ku uiszczenia odroczonych opłat albo kar wraz z opła tą prolongacyjną, o której mowa w przepisach dzia łu III ustawy — Ordynacja podatkowa. Art. 3

20.

1. Jeżeli przedsięwzięcie będące podsta wą odroczenia płatności nie zostanie zrealizowane w terminie, właściwy organ stwierdza, w drodze decy zji, obowiązek uiszczenia odroczonych opłat albo kar wraz z określonymi w przepisach działu III ustawy — Ordynacja podatkowa odsetkami za zwłokę naliczany mi za okres odroczenia.

2. Właściwy organ może wydać decyzję, o której mowa w ust. 1, także przed upływem terminu odrocze nia w razie stwierdzenia, że przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Art. 32

1. W razie odroczenia terminu płatności opłat lub kar stosuje się odpowiednio przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa w zakresie wstrzymania bie gu terminu przedawnienia należności. Tytuł VI Odpowiedzialność w ochronie środowiska DZIA¸ I Odpowiedzialność cywilna Art. 32

2. Do odpowiedzialności za szkody spowo dowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stano wi inaczej. Art. 32

3.

1. Każdy, komu przez bezprawne oddzia ływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub na ruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpie czających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w ra zie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie.

2. Jeżeli zagrożenie lub naruszenie dotyczy środo wiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić Skarb Państwa, jed nostka samorządu terytorialnego, a także organizacja ekologiczna. Art. 32

4. W razie wyrządzenia szkody przez zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego stosuje się niezależnie od tego, czy zakład ten jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Art. 32

5. Odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza okolicz ność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na podstawie decyzji i w jej granicach. Art. 32

6. Podmiotowi, który naprawił szkodę w środowisku, przysługuje względem sprawcy szkody roszczenie o zwrot nakładów poczynionych na ten cel, przy czym wysokość roszczenia ogranicza się w tym przypadku do poniesionych uzasadnionych kosztów przywrócenia stanu poprzedniego. Art. 32

7.

1. Każdy, komu przysługują roszczenia określone w przepisach niniejszego działu, wraz z wniesieniem powództwa może żądać, aby sąd zobo wiązał osobę, z której działalnością wiąże się docho dzone roszczenie, do udzielenia informacji niezbęd nych do ustalenia zakresu tej odpowiedzialności. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6749 — Poz. 902 ——————— 47

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 402. 47

8) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 402.

2. Koszty przygotowania informacji ponosi pozwa ny, chyba że powództwo okazało się bezzasadne. Art. 32

8. Organizacje ekologiczne mogą występo wać do sądu z roszczeniem o zaprzestanie reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub usługi, jeśli rekla ma ta lub inny rodzaj promocji sprzeczne są z art. 80. DZIA¸ II Odpowiedzialność karna Art. 32

9. Kto, będąc do tego obowiązany na pod stawie art. 28, nie gromadzi, nie przetwarza danych i nie udostępnia nieodpłatnie informacji na potrzeby państwowego monitoringu środowiska, podlega karze grzywny. Art. 330. Kto wbrew ciążącemu na nim, na podsta wie art. 75, obowiązkowi w trakcie prac budowlanych nie zapewnia ochrony środowiska w obszarze prowa dzenia prac, podlega karze grzywny. Art. 33

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 76 ust. 4, nie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania19

3) obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub o terminie zakończenia roz ruchu instalacji, podlega karze grzywny. Art. 33

2. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 92 ust. 1, podlega karze grzywny. Art. 332a.47

9)

1. Kto, reklamując lub w inny sposób promując produkt, narusza wymagania określone w art. 80a ust. 1, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto nie zamieszcza w reklamie lub materiale promocyjnym informacji wy maganych na podstawie art. 80a ust. 2. Art. 33

3. Kto, będąc obowiązany decyzją wydaną na podstawie art. 95 do prowadzenia pomiarów pozio mów substancji w powietrzu, nie spełnia tego obo wiązku lub nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym okresie, podlega karze grzywny. Art. 33

4. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. Art. 33

5. Kto nie przeprowadza rekultywacji po wierzchni ziemi, czym narusza obowiązki określone w art. 102 ust. 1 i 2, podlega karze grzywny. Art. 33

6.

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 106 ust. 1 do uzgodnienia z organem ochrony śro dowiska warunków rekultywacji powierzchni ziemi, nie spełnia tego obowiązku albo prowadzi rekultywa cję wbrew uzgodnionym warunkom, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto:

1) uniemożliwia prowadzenie rekultywacji zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 108 ust. 2;

2) używa do prac ziemnych glebę lub ziemię, która przekracza standardy jakości określone na podsta wie art. 105. Art. 33

7. Kto, będąc obowiązany decyzją wydaną na podstawie art. 107 do prowadzenia pomiarów za wartości substancji w glebie lub ziemi, nie spełnia te go obowiązku lub nie przechowuje wyników pomia rów w wymaganym okresie, podlega karze grzywny. Art. 337a.480) Kto narusza warunki decyzji o do puszczalnym poziomie hałasu, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny. Art. 33

8. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale rady powiatu wydanej na podstawie art. 116 ust. 1, podlega karze grzywny. Art. 338a.48

1) Kto, będąc obowiązany do wykony wania pomiarów pól elektromagnetycznych w środo wisku, na podstawie art. 122a, nie wykonuje tych po miarów, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny. Art. 33

9. 1.48

2) Kto, wprowadzając do środowiska substancje lub energie, w zakresie, w jakim nie wyma ga to pozwolenia, przekracza dopuszczalne standardy emisyjne określone na podstawie art. 145 ust. 1 lub art. 169 ust. 3, podlega karze grzywny. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6750 — Poz. 902 ——————— 47

9) Dodany przez art. 1 pkt 69 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. ——————— 480) Dodany przez art. 1 pkt 117 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 48

1) Dodany przez art. 1 pkt 118 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 48

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5.

2. Tej samej karze podlega ten, kto:

1) nie przestrzega wymagań dotyczących prawidło wej eksploatacji instalacji lub urządzeń, określo nych na podstawie art. 146 ust. 2;

2) w razie awarii instalacji nie spełnia wymagań określonych na podstawie art. 146 ust. 4. Art. 340.

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie:

1) art. 147 ust. 1 — do prowadzenia okresowych po miarów wielkości emisji,

2) art. 147 ust. 2 — do prowadzenia ciągłych pomia rów wielkości emisji,

3) art. 147 ust. 4 — do prowadzenia wstępnych po miarów wielkości emisji z instalacji nowo zbudo wanej lub zmienionej w sposób istotny, nie wykonuje tych obowiązków lub nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym okresie, podlega karze grzywny. 2.48

3) Tej samej karze podlega kto: 1)48

4) będąc obowiązany do zapewnienia wykonania pomiarów wielkości emisji lub innych warun ków korzystania ze środowiska przez labora torium spełniające wymogi, o których mowa w art. 147a ust. 1, nie spełnia tego obowiązku;

2) będąc obowiązany w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 150 ust. 1—3 do prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji lub przedkładania wyników tych pomiarów, nie spełnia tego obowiązku;

3) nie przechowuje wyników przeprowadzonych po miarów w okresie, o którym mowa w art. 147 ust. 6. Art. 34

1. Kto, będąc do tego obowiązany na pod stawie art. 149 ust. 1, nie przedkłada właściwym orga nom wyników pomiarów, podlega karze grzywny. Art. 34

2.

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksplo atacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eks ploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instala cję pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instala cji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu. Art. 34

3.

1. Kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określony w art. 156 ust. 1, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 157 ust. 1. Art. 34

4. Kto narusza zakaz wprowadzania do ob rotu lub ponownego wykorzystania substancji stwa rzających szczególne zagrożenie dla środowiska okreś lony w art. 160 ust. 1, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Art. 34

5. Kto, będąc do tego obowiązany na pod stawie art. 161, nie oczyszcza lub nie unieszkodliwia instalacji lub urządzeń, w których są lub były wykorzy stywane substancje stwarzające szczególne zagroże nie dla środowiska albo co do których istnieje uzasad nione podejrzenie, że były w nich wykorzystywane ta kie substancje, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Art. 34

6. 1.8

1) Kto, wykorzystując substancje stwa rzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta infor macji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny. 1.8

2) Kto, wykorzystując substancje stwarzające szcze gólne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodza ju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obo wiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto w wymaganym za kresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc wystę powania substancji stwarzających szczególne zagro żenie dla środowiska oraz sposobu ich eliminowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 2. Art. 34

7.

1. Kto, wprowadzając do obrotu wykona ne z tworzyw sztucznych jednorazowe naczynia i sztućce, nie zamieszcza na nich informacji o ich ne gatywnym oddziaływaniu na środowisko, czym naru sza obowiązek określony w art. 170 ust. 1, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto wprowadza do ob rotu określone na podstawie art. 170 ust. 2 produkty Dziennik Ustaw Nr 129 — 6751 — Poz. 902 ——————— 48

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 119 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 48

4) Wejdzie w życie z dniem 29 lipca 2007 r., zgodnie z art. 25 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. z tworzyw sztucznych i nie zamieszcza na nich infor macji o ich negatywnym oddziaływaniu na środowi sko. Art. 34

8. 1.48

5) Kto narusza określony w art. 171 za kaz wprowadzania do obrotu produktów, które nie od powiadają wymaganiom, o których mowa w art. 169 ust. 1, podlega karze grzywny. 2.48

6) Tej samej karze podlega, kto narusza obowią zek, o którym mowa w art. 167 ust. 2, nie spełniając wymagań, o których mowa w art. 167 ust. 3, lub kto narusza obowiązek, o którym mowa w art. 167 ust. 5. Art. 34

9.

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie:

1) art. 175 ust. 1 — do prowadzenia okresowych po miarów poziomów w środowisku wprowadzanych substancji lub energii,

2) art. 175 ust. 2 — do prowadzenia ciągłych pomia rów poziomów w środowisku wprowadzanych substancji lub energii,

3) art. 175 ust. 3 — do przeprowadzenia pomiarów poziomów w środowisku wprowadzanych sub stancji lub energii w związku z eksploatacją obiek tu przebudowanego, nie wykonuje tych obowiązków lub nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym okresie, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega ten, kto będąc obowią zany w drodze decyzji, wydanej na podstawie art. 178 ust. 1—3, do prowadzenia w określonym czasie po miarów lub ich przedkładania, nie spełnia tego obo wiązku, a także kto nie przechowuje wyników tych po miarów w wymaganym okresie. Art. 350.

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 177 ust. 1, nie przedkłada właściwym organom wyników pomiarów, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, będąc obowiązany na podstawie art. 179, nie przedkłada mapy akustycz nej terenu. Art. 35

1.

1. Kto eksploatuje instalację bez wymaga nego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega ten, kto eksploatuje in stalację bez wniesienia wymaganego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 187. Art. 351a.48

7) Kto ujawnia informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności weryfikatora środowiskowego, podlega karze aresztu albo karze grzywny. Art. 351b.48

7) Kto, nie będąc do tego uprawnio nym, używa znaków udziału w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), podlega karze grzywny. Art. 35

2. Kto, zauważywszy wystąpienie awarii, nie zawiadomi o tym niezwłocznie osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, czym narusza obowiązek okreś lony w art. 245 ust. 1, podlega karze grzywny. Art. 35

3. Kto nie wykonuje obowiązków nałożo nych decyzją wydaną na podstawie art. 247 ust. 1, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Art. 35

4.

1. Kto, prowadząc zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku, nie wypełnia obowiązków określo nych w art. 250 i 251, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto w przypadku wy stąpienia awarii nie wypełnia obowiązków określo nych w art. 264. Art. 35

5. Kto, prowadząc zakład o dużym ryzyku:

1) nie opracowuje lub nie wdraża systemu bezpie czeństwa, o którym mowa w art. 252,

2) rozpoczyna ruch zakładu, nie posiadając zatwier dzonego raportu o bezpieczeństwie,

3) nie analizuje i nie wprowadza uzasadnionych zmian do raportu o bezpieczeństwie w terminie określonym w art. 256 ust. 1,

4) nie wykonuje obowiązków określonych w art. 261 ust. 1 pkt 1 lub ust. 3,

5) nie wykonuje obowiązków określonych w art. 263, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Art. 35

6. Kto wprowadził zmianę w ruchu zakładu o dużym ryzyku mogącą mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, nie uzyskując za Dziennik Ustaw Nr 129 — 6752 — Poz. 902 ——————— 48

5) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 71 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 48

6) Dodany przez art. 1 pkt 71 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. ——————— 48

7) Dodany przez art. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 56. twierdzenia przez komendanta wojewódzkiego Pań stwowej Straży Pożarnej zmian w raporcie o bezpie czeństwie, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Art. 35

7. Kto wprowadził zmianę w ruchu zakładu o zwiększonym ryzyku mogącą mieć wpływ na wystą pienie zagrożenia awarią przemysłową, nie przedkła dając komendantowi powiatowemu Państwowej Stra ży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochro ny środowiska zmian w programie zapobiegania awa riom, podlega karze aresztu albo ograniczeniu wolności, albo grzywny. Art. 35

8. Kto nie dopełnia obowiązków nałożonych decyzją wydaną na podstawie art. 259 ust. 1, podlega karze grzywny. Art. 35

9.

1. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 287 ust. 1, nie prowadzi wymaganej ewidencji, podlega karze grzywny. 2.48

8) Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu, o któ rym mowa w art. 286. Art. 360. Kto nie wykonuje decyzji:

1) o wstrzymaniu działalności, wydanej na podstawie art. 364,

2) o wstrzymaniu oddania do użytkowania lub zakazu użytkowania19

3) obiektu budowlanego, zespołu obiektów, instalacji lub urządzenia, wydanej na podstawie art. 365, 367 lub 368,

3) o zakazie produkcji, sprowadzania z zagranicy lub wprowadzania do obrotu produktów niespełniają cych wymagań ochrony środowiska, wydanej na podstawie art. 370, 4)48

9) nakazującej usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień lub wstrzymującej uru chomienie albo użytkowanie instalacji, wydanej na podstawie art. 373 ust. 1, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Art. 36

1. Orzekanie w sprawach o czyny określo ne w art. 329—360 następuje na podstawie przepi sów Kodeksu postępowania w sprawach o wykrocze nia. DZIA¸ III Odpowiedzialność administracyjna Art. 36

2.

1. Jeżeli podmiot korzystający ze środo wiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek:

1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochro ny środowiska może określić:490)

1) zakres ograniczenia oddziaływania na środowisko lub stan, do jakiego ma zostać przywrócone śro dowisko; 1a)49

1) czynności zmierzające do ograniczenia oddzia ływania na środowisko lub przywrócenia środowi ska do stanu właściwego;

2) termin wykonania obowiązku.

3. W razie braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia działań, o których mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska może zobowiązać podmiot korzy stający ze środowiska do uiszczenia na rzecz właści wego gminnego funduszu ochrony środowiska i go spodarki wodnej, z zastrzeżeniem ust. 4, kwoty pie niężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska.

4. Jeżeli szkody dotyczą obszaru kilku gmin, organ, o którym mowa w ust. 1, zobowiąże do wpłaty kwot na rzecz właściwych gminnych funduszy ochrony śro dowiska i gospodarki wodnej proporcjonalnie do wiel kości szkód.

5. Do należności z tytułu obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej, o której mowa w ust. 3, stosuje się przepisy działu III ustawy — Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysłu gują organowi ochrony środowiska właściwemu do nałożenia obowiązku.

6. Przepisy ust. 1 pkt 2 i ust. 3—5 stosuje się odpo wiednio do władających powierzchnią ziemi podmio tów korzystających ze środowiska, które nie oddziałują negatywnie na środowisko, jeżeli na zasadach okreś lonych w ustawie są one obowiązane do rekultywacji powierzchni ziemi. Art. 36

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mo że, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej eksplo atującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do Dziennik Ustaw Nr 129 — 6753 — Poz. 902 ——————— 48

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5. 48

9) Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. ——————— 490) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 120 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 49

1) Dodany przez art. 1 pkt 120 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na śro dowisko. Art. 36

4. Jeżeli działalność prowadzona przez pod miot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, woje wódzki inspektor ochrony środowiska wyda decyzję o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu śro dowiska. Art. 36

5.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środo wiska wstrzyma, w drodze decyzji, użytkowanie insta lacji:

1) eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zin tegrowanego;

2) eksploatowanej z naruszeniem warunków pozwo lenia zintegrowanego przez okres przekraczający 6 miesięcy.

2. W odniesieniu do nowo zbudowanego lub zmo dernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiek tów lub instalacji związanych z przedsięwzięciem zali czonym do mogących znacząco oddziaływać na śro dowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, w drodze decyzji:

1) oddanie do użytkowania193), jeżeli nie spełniają one wymagań ochrony środowiska, o których mo wa w art. 76; 2)49

2) użytkowanie w przypadku stwierdzenia niedo trzymywania wynikających z mocy prawa standar dów emisyjnych albo określonych w pozwoleniu warunków emisji w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu;

3) użytkowanie193), jeżeli w ciągu 5 lat od oddania do użytkowania zostanie ujawnione, iż przy oddawa niu do użytkowania19

3) nie zostały spełnione wy magania ochrony środowiska, o których mowa w art. 76, i nie są one nadal spełnione, a inwestor nie dopełnił obowiązku poinformowania woje wódzkiego inspektora ochrony środowiska o fak cie oddawania do eksploatacji instalacji lub obiek tów. Art. 36

6. 1.49

3) Decyzji, o której mowa w art. 364 i art. 365 ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wy konalności.

2. Rygoru natychmiastowej wykonalności nie na daje się, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 365 ust. 2 pkt 3; art. 367 ust. 2 stosuje się odpo wiednio. 3.49

4) W decyzji, o której mowa w art. 364 oraz art. 365 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, określa się termin wstrzymania działalności lub użytkowania, uwzględ niając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakoń czenia działalności lub użytkowania. Art. 36

7.

1. W razie:

1) wprowadzania przez podmiot korzystający ze śro dowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków,

2) naruszania przez podmiot korzystający ze środo wiska warunków decyzji określającej wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji wymagającej zgłoszenia wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, woje wódzki inspektor ochrony środowiska może na wnio sek prowadzącego instalację, w drodze decyzji, ustalić termin usunięcia naruszenia.

3. W razie nieusunięcia naruszenia w wyznaczo nym terminie wojewódzki inspektor ochrony środowi ska wstrzyma, w drodze decyzji, użytkowanie instala cji. 4.49

5) W decyzji, o której mowa w ust. 1 i 3, okre śla się termin wstrzymania użytkowania instalacji, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia użytkowania. 5.49

6) W przypadku przekroczenia warunków de cyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio. Art. 36

8.

1. W razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji insta lacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowa dzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego ko rzystania ze środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, wstrzymać użytkowa nie instalacji; art. 367 ust. 2—4 stosuje się odpowied nio.

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, wstrzymać użytkowanie instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do wymagań decyzji, o której mowa w art. 363. Art. 369.49

7) Przepisów art. 367 ust. 1 lub art. 368 nie stosuje się, jeżeli zachodzą przesłanki do wydania decyzji zgodnie z art. 364 lub 365. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6754 — Poz. 902 ——————— 49

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5. 49

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 121 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 49

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 121 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 49

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 122 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 49

6) Dodany przez art. 1 pkt 122 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 49

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 123 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. Art. 370. Wojewódzki inspektor ochrony środowi ska zakaże, w drodze decyzji, produkcji, sprowadzania z zagranicy lub wprowadzania do obrotu produktów niespełniających wymagań ochrony środowiska. Art. 37

1. Przepisy ustawy o odpadach wskazują in ne niż wymienione w ustawie przypadki wstrzymywa nia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowi ska, w drodze decyzji, działalności prowadzonej z na ruszeniem wymagań ochrony środowiska. Art. 372.49

8) Po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności lub użytkowania, na podsta wie decyzji, o których mowa w niniejszym dziale, wo jewódzki inspektor ochrony środowiska, wójt, bur mistrz lub prezydent miasta, na wniosek zaintereso wanego, wyraża zgodę na podjęcie wstrzymanej dzia łalności lub użytkowania. Art. 37

3.

1. Właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej w razie naruszenia przepisów art. 248—269 może wydać decyzję:

1) nakazującą usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień lub 2)49

9) wstrzymującą uruchomienie albo użytkowanie instalacji, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować ry zyko wystąpienia awarii przemysłowej.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa się termin wstrzymania działalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska jej zakończe nia. Art. 37

4.

1. Decyzje, o których mowa w niniejszym dziale, z wyjątkiem decyzji określonych w art. 365 i 372, dotyczące: 1)500) ruchu zakładu górniczego — wymagają uzgod nienia z dyrektorem właściwego okręgowego albo specjalistycznego urzędu górniczego;

2) morskiego pasa ochronnego — wymagają uzgod nienia z właściwym dyrektorem urzędu morskie go.

2. Niezajęcie stanowiska, w terminie 14 dni, przez organ właściwy do uzgodnienia oznacza brak uwag i zastrzeżeń.

3. Uzgodnienie nie jest wymagane, jeżeli decyzja jest podejmowana w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub bezpośredniego zagrożenia pogor szeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach. Art. 37

5. Postępowanie w sprawie wydania decy zji, o których mowa w niniejszym dziale, wszczyna się z urzędu. Tytuł VII Organy administracji oraz instytycje ochrony środowiska DZIA¸ I Organy administracj i do spraw ochrony środowiska Art. 37

6. Organami ochrony środowiska, z zastrze żeniem art. 377, są:

1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta;

2) starosta; 2a)50

1) sejmik województwa; 2b)50

1) marszałek województwa;

3) wojewoda;

4) minister właściwy do spraw środowiska. Art. 37

7. Organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska działające na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Ârodowiska wykonują zadania w zakresie ochrony środowiska, jeżeli ustawa tak stanowi. Art. 377a.50

2) Minister właściwy do spraw środo wiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 378 ust. 2a, art. 434, art. 435 ust. 3 i 6 oraz art. 441 ust. 1 i 4. Art. 37

8. 1.50

3) Organem ochrony środowiska wła ściwym w sprawach, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 3 pkt 1, art. 106, art. 115a ust. 1, art. 149, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 ust. 1 i 3, jest starosta. 2.50

4) Wojewoda jest właściwy w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń: a) na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przed sięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, b) na terenach zamkniętych; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6755 — Poz. 902 ——————— 49

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 124 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 49

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6. 500) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5. ——————— 50

1) Dodany przez art. 19 pkt 6 ustawy, o której mowa w od nośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 50

2) Dodany przez art. 19 pkt 7 ustawy, o której mowa w od nośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 50

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 125 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 50

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 75 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5; w tym brzmieniu obowią zuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 505.

2) przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, realizowanego na terenach in nych niż wymienione w pkt 1. 2.50

5) Wojewoda jest właściwy w sprawach przedsię wzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych. 2a.50

6) Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zna cząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsię wzięcia na środowisko jest obowiązkowe;

2) przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, realizowanego na terenach in nych niż wymienione w pkt 1.

3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowi ska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach:507)

1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1;

2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mo wa w art. 149 i 150;

3) przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1. 4.50

8) Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a, art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 49 ust. 5 pkt 1, art. 91 ust. 1, 3 i 3a, art. 94 ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2, art. 162 ust. 3, 6 i 7, art. 395 ust. 4, art. 396 ust. 1, 2, 3 pkt 1, ust. 4 i 5, art. 397 ust. 2, art. 426 ust. 2 i 5, art. 428 ust. 1, art. 430 ust. 2, art. 434, art. 435 ust. 3, 5 i 6, art. 437 ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 441 ust. 1, 2 i 4, są zadaniami z zakresu ad ministracji rządowej. Art. 37

9.

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontro lę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych or ganów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upo ważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracow ników podległych im urzędów marszałkowskich, po wiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariu szy straży gminnych.

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest upraw niony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 — na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie nie zbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematy ką kontroli.

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upo ważnione są uprawnieni do występowania w charak terze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykro czenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódz kiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie od powiednich działań będących w jego kompetencji, je żeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując doku mentację sprawy.

6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kon trolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokona nie czynności, o których mowa w ust. 3. Art. 380.

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz dorę cza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kon trolowanej osobie fizycznej.

2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fi zyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.

3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kie rownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmian kę w protokole, a odmawiający podpisu może, w ter minie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, sta roście lub marszałkowi województwa. Art. 38

1.

1. Organem ochrony środowiska właści wym w sprawach postępowania w sprawach oceny Dziennik Ustaw Nr 129 — 6756 — Poz. 902 ——————— 50

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 50

6) Dodany przez art. 19 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 50

7) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 75 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 50

8) Dodany przez art. 19 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. oddziaływania na środowisko dla planów i progra mów, o których mowa w ustawie, jest:

1) minister właściwy do spraw środowiska — w sto sunku do postępowań przeprowadzanych przez centralny organ administracji rządowej;

2) wojewoda — w stosunku do pozostałych postępo wań.

2. (uchylony).509) Art. 38

2.

1. Jeżeli przepis ustawy nie stanowi ina czej, właściwy miejscowo do prowadzenia sprawy, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyj nego, jest organ właściwy ze względu na położenie nieruchomości, na której terenie planuje się lub reali zuje przedsięwzięcie związane z przedmiotem postę powania.

2. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w ust. 1, położona jest na terenie działania więcej niż jednego organu, właściwy jest organ, na którego terenie dzia łania znajduje się większa część nieruchomości; organ ten wydaje przewidziane prawem decyzje w uzgodnie niu z pozostałymi właściwymi organami. Art. 38

3. 1.5

10) Wymogu uzgodnienia lub opinio wania przez organ ochrony środowiska nie stosuje się, jeżeli organ właściwy do prowadzenia postępowa nia w sprawie jest jednocześnie organem uzgadniają cym lub opiniującym. 2.51

1) Wymogu uzgodnienia lub opiniowania przez organ ochrony środowiska nie stosuje się, jeżeli orga nem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie jest wojewoda, a organem uzgadniającym lub opiniującym jest starosta. 3.51

1) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli organem uzgadniającym lub opiniującym jest organ opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyjętego dokumentu. Art. 38

4. Właściwi ministrowie zapewniają warun ki niezbędne do realizacji przepisów o ochronie środo wiska przez podległe i nadzorowane jednostki organi zacyjne. Art. 38

5. 1.51

2) Minister Obrony Narodowej, w dro dze rozporządzeń:

1) określi organy odpowiadające za nadzór nad prze strzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych pod ległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych, uwzględniając specyfikę i charakter zadań realizowanych przez te organy;

2) może określić w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw środowiska szczegółowe sposoby realizacji przepisów o ochronie środowiska w ko mórkach i jednostkach organizacyjnych podleg łych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez nie go nadzorowanych.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną ustalone:513) 1)51

4) organy odpowiadające za nadzór;

2) zakres odpowiedzialności jednostek podległych i nadzorowanych;

3) przysługujące kompetencje w zakresie wykonywa nych zadań. 3.51

5) Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, formę, zakres, układ, tech niki i terminy przedstawiania przez jednostki nadzo rowane organom nadzorczym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, informacji o istotnym znaczeniu dla za pewnienia przestrzegania przepisów o ochronie śro dowiska.

4. Minister, wydając rozporządzenia, o których mo wa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, uwzględni specyfikę funkcjo nowania Sił Zbrojnych:516)

1) w zakresie eksploatowania charakterystycznej in frastruktury;

2) w toku działalności szkoleniowej;

3) w toku innej szczególnej działalności mającej związek z koniecznością spełnienia wymagań ochrony środowiska. DZIA¸ II Instytucje ochrony środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 38

6. Instytucjami ochrony środowiska są:

1) Państwowa Rada Ochrony Ârodowiska;

2) komisje do spraw ocen oddziaływania na środo wisko;

3) fundusze ochrony środowiska i gospodarki wod nej; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6757 — Poz. 902 ——————— 50

9) Przez art. 40 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 40. 5

10) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 76 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 51

1) Dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 51

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6. ——————— 51

3) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 51

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 lit. b tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 51

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 51

6) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 4)51

7) Krajowa Rada Ekozarządzania, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym sys temie ekozarządzania i audytu (EMAS). Rozdział 2 Państwowa Rada Ochrony Ârodowiska Art. 38

7. Tworzy się Państwową Radę Ochrony Ârodowiska, zwaną dalej „Radą”, jako organ doradczy i opiniodawczy ministra właściwego do spraw środo wiska. Art. 38

8. Do zakresu działania Rady należy opraco wywanie dla ministra właściwego do spraw środowi ska opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub popra wy jego stanu. Art. 38

9. Występując do Rady o opinię, minister właściwy do spraw środowiska dołącza niezbędne materiały. Art. 390. W skład Rady wchodzą przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie, w liczbie do 30, powoływani przez mini stra właściwego do spraw środowiska na okres 5 lat spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodo wych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego. Art. 39

1.

1. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z części budżetu państwa, której dyspo nentem jest minister właściwy do spraw środowiska.

2. Obsługę biurową Rady zapewnia minister właś ciwy do spraw środowiska. Art. 39

2. Członkom Rady oraz zapraszanym na po siedzenie specjalistom zamieszkałym poza miejsco wością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysoko ści należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Art. 39

3.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Ârodowiska, mając na uwadze potrzebę sprawnego funkcjonowania Rady.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone:

1) organizacja Rady;

2) tryb działania Rady. Rozdział 3 Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko Art. 39

4. Tworzy się Krajową Komisję do Spraw Ocen Oddziaływania na Ârodowisko oraz wojewódz kie komisje do spraw ocen oddziaływania na środowi sko. Art. 39

5.

1. Krajowa Komisja do Spraw Ocen Od działywania na Ârodowisko, zwana dalej „Krajową Ko misją”, jest organem opiniodawczo-doradczym mini stra właściwego do spraw środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

2. Przewodniczącego Krajowej Komisji, zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Krajowej Komisji, w liczbie od 40 do 60, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekolo gicznych.

3. Do zadań Krajowej Komisji należy w szczególno ści: 1)51

8) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez ministra właściwego do spraw środowiska w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z tytułu I działu VI lub tytułu III działu V;

2) monitorowanie funkcjonowania systemu ocen od działywania na środowisko oraz przedstawianie opinii i wniosków, w tym dotyczących rozwoju metodologii i programów szkoleniowych w zakre sie ocen oddziaływania na środowisko;

3) wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących systemu ocen oddziaływa nia na środowisko;

4) współpraca z komisjami, o których mowa w art. 396 ust. 1. 4.51

9) Minister właściwy do spraw środowiska mo że, na wniosek wojewody, zwrócić się do Krajowej Ko misji o wydanie opinii w sprawach należących na mo cy tytułu I działu VI lub tytułu III działu V do kompeten cji wojewody. 4.5

20) Minister właściwy do spraw środowiska może, na wniosek marszałka województwa, zwrócić się do Krajowej Komisji o wydanie opinii w sprawach należących na mocy tytułu I działu VI lub tytułu III działu V do kompetencji mar szałka województwa. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6758 — Poz. 902 ——————— 51

7) Dodany przez art. 8 pkt 3 ustawy, o której mowa w od nośniku 56. ——————— 51

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 126 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 51

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 126 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w tym brzmieniu obowią zuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 520. 5

20) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 126 usta wy, o której mowa w odnośniku 2, i art. 19 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Art. 39

6. 1.8

1) Wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwane dalej „woje wódzkimi komisjami”, są organami opiniodawczo-do radczymi wojewodów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. 1.8

2) Wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływa nia na środowisko, zwane dalej „wojewódzkimi komisja mi”, są organami opiniodawczo-doradczymi marszałków województw w zakresie ocen oddziaływania na środowi sko. 2.52

1) Przewodniczącego wojewódzkiej komisji, za stępcę przewodniczącego, sekretarza i członków komi sji, w liczbie od 20 do 40, powołuje i odwołuje woje woda w porozumieniu z marszałkiem województwa spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organiza cji ekologicznych. 2.52

2) Przewodniczącego wojewódzkiej komisji, zastęp cę przewodniczącego, sekretarza i członków komisji, w licz bie od 20 do 40, powołuje i odwołuje marszałek wojewódz twa w porozumieniu z wojewodą spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych.

3. Do zadań wojewódzkich komisji należy w szcze gólności: 1)51

9) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez wojewodę w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z tytułu I działu VI lub tytułu III dzia łu V; 1)5

20) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez marszałka województwa w związku z jego uprawnie niami wynikającymi z tytułu I działu VI lub tytułu III działu V;

2) przedstawianie opinii i wniosków dotyczących rozwoju programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;

3) współpraca z Krajową Komisją i innymi woje wódzkimi komisjami. 4.51

9) Wojewoda może, na wniosek starosty, zwró cić się do wojewódzkiej komisji o wydanie opinii w sprawach należących na mocy tytułu I działu VI lub tytułu III działu V do kompetencji starosty. 4.5

20) Marszałek województwa może, na wniosek sta rosty, zwrócić się do wojewódzkiej komisji o wydanie opi nii w sprawach należących na mocy tytułu I działu VI lub ty tułu III działu V do kompetencji starosty. 5.8

1) Dwóch lub więcej wojewodów może powołać wspólną wojewódzką komisję. 5.8

2) Dwóch lub więcej marszałków województw może powołać wspólną wojewódzką komisję. Art. 39

7. 1.52

3) Wydatki związane z działalnością Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji są pokrywa ne z części budżetu państwa, której dysponentem jest odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska albo wojewoda. 1.52

4) Wydatki związane z działalnością Krajowej Komi sji pokrywane są z części budżetu państwa, której dyspo nentem jest minister właściwy do spraw środowiska. 2.8

1) Obsługę biurową Krajowej Komisji i woje wódzkich komisji zapewnia odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska albo wojewoda. 2.8

2) Obsługę biurową Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji zapewnia odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska albo marszałek województwa. Art. 39

8. Członkom Krajowej Komisji i wojewódz kich komisji oraz zapraszanym na posiedzenie specja listom zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posie dzeniu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służ bowej na obszarze kraju. Art. 39

9.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób funkcjonowania Krajowej Komisji oraz woje wódzkich komisji.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone:

1) organizacja komisji;

2) tryb działania komisji. Rozdział 4 Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Art. 400.

1. Na zasadach określonych ustawą dzia łają Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospo darki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Fundu szem”, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi fun duszami”, powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „powiatowymi fun duszami”, oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „gminnymi fundu szami”. Ilekroć w ustawie jest mowa o „funduszach”, Dziennik Ustaw Nr 129 — 6759 — Poz. 902 ——————— 52

1) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 522. 52

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. ——————— 52

3) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 524. 52

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. rozumie się przez to Narodowy Fundusz, wojewódzki fundusz, powiatowy fundusz i gminny fundusz.

2. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze ma ją osobowość prawną i w rozumieniu ustawy o finan sach publicznych są odpowiednio państwowym fun duszem celowym oraz wojewódzkimi funduszami ce lowymi.

3. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokry wając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpły wów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności. 4.52

5) Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą gospodarkę finansową w sposób zapew niający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi prze znaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Art. 401.52

6) 1.52

7) Przychodami funduszy są wpły wy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i admi nistracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podsta wie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z ty tułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decy zji, o której mowa w art. 362 ust. 3. 2.52

7) Przychodami Narodowego Funduszu są tak że wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1. 3.52

7) Przychody, o których mowa w ust. 2, prze znacza się wyłącznie na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w art. 206 i 212. 4.52

7) Przychodami Narodowego Funduszu są tak że wpływy z opłat produktowych pobieranych na pod stawie przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. 5.52

7) Przychodami Narodowego Funduszu są tak że wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów ustawy — Prawo geologiczne i górnicze. 6.52

7) Przychody, o których mowa w ust. 5, przezna cza się w równych częściach wyłącznie na finansowa nie:

1) potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki za sobami złóż kopalin i wód podziemnych;

2) potrzeb górnictwa służących ograniczeniu nega tywnego oddziaływania na środowisko wynikają cego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych. 7.52

7) Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. 8.52

7) Przychody, o których mowa w ust. 7, przezna cza się wyłącznie na:

1) utrzymanie katastru wodnego;

2) opracowanie planów gospodarowania wodami;

3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych; 4)52

8) opracowanie i wydanie informacji oraz publika cji z zakresu infrastruktury śródlądowych dróg wodnych. 9.52

9) Przychodami Narodowego Funduszu są tak że wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz. 708), oraz wpływy z kar pieniężnych wy mierzanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy. 10.52

7) Przychody, o których mowa w ust. 9, prze znacza się wyłącznie na wspieranie odnawialnych źró deł energii znajdujących się na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej. 11.530) Przychodami Narodowego Funduszu są tak że wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458). 12.530) Wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, powiększone o przychody z oprocento wania, Narodowy Fundusz przeznacza wyłącznie na:

1) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wy cofanych z eksploatacji;

2) dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakre sie: a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploata cji, b) gospodarowania odpadami powstałymi w wy niku demontażu pojazdów wycofanych z eks ploatacji, c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6760 — Poz. 902 ——————— 52

5) Dodany przez art. 1 pkt 78 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 52

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), która weszła w ży cie z dniem 14 marca 2005 r. 52

7) Wszedł w życie z dniem 26 lutego 2005 r. ——————— 52

8) Dodany przez art. 6 pkt 5 ustawy, o której mowa w od nośniku 21. 52

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 4 mar ca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552), który wszedł w życie z dniem 1 października 2005 r. 530) Wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

3) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzu conych pojazdów wycofanych z eksploatacji. 12a.53

1) Przychodami Narodowego Funduszu i wo jewódzkich funduszy są także wpływy z opłat, o któ rych mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek tronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy. 12b.53

1) Przychody, o których mowa w ust. 12a, Narodowy Fundusz przeznacza na dofinansowanie działań w zakresie:

1) odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu,

2) edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowa nia,

3) rozwoju nowych technologii recyklingu,

4) zbierania,

5) unieszkodliwiania — zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 13.52

7) Przychodami Narodowego Funduszu są tak że wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo żających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683). 14.52

7) Przychodami funduszy mogą być dobro wolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczo we i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony śro dowiska i gospodarki wodnej. 15.52

7) Przychodami Narodowego Funduszu i wo jewódzkich funduszy mogą być także przychody z ty tułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych funduszy. 16.52

7) Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. Art. 401a.53

2)

1. Przychodami Narodowego Fundu szu są także wpływy z opłat za przyznanie uprawnień do emisji i opłat za wpis do Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji pobieranych na podstawie usta wy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, a także wpływy z kar pieniężnych wymie rzanych na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na finansowanie funkcjonowania syste mu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowa dzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i re alizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczą cych monitorowania wielkości emisji substancji obję tych tym systemem. Art. 40

2. 1.53

3) Zarząd województwa oraz woje wódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą wy odrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w art. 401 ust.

1. Wpływy te, powiększone o przychody z opro centowania rachunków bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunków bankowych, są przekazy wane na rachunki bankowe funduszy, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na ra chunki zarządu województwa i wojewódzkiego inspek tora ochrony środowiska. 1.53

4) Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w art. 401 ust. 1 i 12a. Wpływy te, powięk szone o przychody z oprocentowania rachunków banko wych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję na leżności oraz o koszty obsługi rachunków bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe funduszy, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunki zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochro ny środowiska. 2.53

5) Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem wpływów z kar na rachunki Naro dowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, o któ rych mowa w ust. 1, pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przekazuje na docho dy budżetu państwa. 2a.53

6) Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódz kich funduszy wpływów z opłat wymierzonych w dro dze decyzji, o których mowa w art. 288 ust. 1, pomniej sza je o 10 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejsze nia przeznacza na:

1) tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środo wiska;

2) zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6761 — Poz. 902 ——————— 53

1) Dodany przez art. 87 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która weszła w życie z dniem 21 października 2005 r.; wejdzie w życie z dniem 1 stycz nia 2008 r. 53

2) Dodany przez art. 54 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 57. ——————— 53

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5; w tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnoś niku 534. 53

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 87 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 531; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 53

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 348. 53

6) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od nośniku 402.

3. W razie nieterminowego przekazania wpływów, o których mowa w ust. 1, wpływy te są przekazywane wraz z odsetkami za zwłokę określonymi w przepisach ustawy — Ordynacja podatkowa.

4. Wpływy z tytułu opłat i kar, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, stanowią w 20 % przychód gminnego fundu szu, a w 10 % — powiatowego funduszu.

5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości przychód gminnego funduszu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i ma gazynowanie odpadów stanowią w 50 % przychód gminnego funduszu gminy, a w 10 % — przychód po wiatowego funduszu powiatu, na których obszarze składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednej gmi ny lub więcej niż jednego powiatu, przychód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowa nych przez składowisko na obszarze tych gmin lub po wiatów.

7. Wpływy z tytułu opłat i kar po dokonaniu po działu, o którym mowa w ust. 4 albo 6, stanowią w 35 % przychód Narodowego Funduszu i w 65 % — wojewódzkiego funduszu. 8.53

7) Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2, oraz z kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, od powiednio wojewódzkie fundusze, Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska i wojewódzcy inspektorzy ochro ny środowiska przekazują na odrębny rachunek ban kowy Narodowego Funduszu, w terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 9.53

7) Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska przed przekazaniem na rachunek Narodowego Fundu szu wpływów z opłat, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elek trycznym i elektronicznym, pomniejsza je o 10 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przeznacza na koszty egzekucji ustalonej należnej opłaty produk towej oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości. Art. 40

3.

1. Gminne i powiatowe fundusze są fun duszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody funduszy, o których mowa w ust. 1, są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Art. 40

4.

1. Gminy i powiaty, w których przycho dy funduszy ochrony środowiska, o których mowa w art. 401 ust. 1, są większe niż 10-krotność średniej krajowej przychodów z roku poprzedniego przypada jących na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych przychodów do właściwego funduszu wojewódz kiego.

2. Minister właściwy do spraw środowiska ogła sza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” śred nią krajową przychodów gminnych i powiatowych funduszy, o których mowa w art. 401 ust. 1, osiągnię tą w roku poprzednim, w terminie do końca I półrocza roku następnego.

3. Gminy i powiaty dokonują wpłat, o których mo wa w ust. 1, na rachunek odpowiedniego funduszu wojewódzkiego, w terminie do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła nadwyż ka; od kwot niewpłaconych w terminie nalicza się od setki w wysokości ustalonej dla zaległości podatko wych. Art. 405.53

8)

1. Ârodki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wod nej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinanso wanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyj nych i działań realizowanych z udziałem środków po chodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

2. Ârodki funduszy mogą być także przeznaczane na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udzia łem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej. 3.53

9) Ârodki funduszy przeznacza się także na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na za sadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) . Art. 40

6. 1.540) Ârodki gminnych funduszy przezna cza się na:

1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego roz woju;

2) wspomaganie realizacji zadań państwowego mo nitoringu środowiska;

3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i po miarowych oraz badań stanu środowiska, a tak Dziennik Ustaw Nr 129 — 6762 — Poz. 902 ——————— 53

7) Dodany przez art. 87 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 531; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. ——————— 53

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 81 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5. 53

9) Dodany przez art. 39 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 14

20) , która weszła w życie z dniem 7 października 2005 r. 540) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r. że systemów pomiarowych zużycia wody i cie pła; 3a)54

1) wspomaganie systemów gromadzenia i prze twarzania danych związanych z dostępem do in formacji o środowisku;

4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwesty cyjnych, służących ochronie środowiska i gospo darce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej re tencji wodnej; 5)54

2) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, za drzewień, zakrzewień oraz parków; 6)54

2) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpa dami i ochroną powierzchni ziemi; 7)54

2) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 7a)54

3) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na któ rych występują przekroczenia standardów jakości środowiska; 9)54

4) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadza niu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

10) wspieranie ekologicznych form transportu; 1

1) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpo średnio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospo darstw rolnych produkujących metodami ekolo gicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 1

2) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wyni kające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska. 2.54

5) Ârodki gminnych funduszy, pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obo wiązków, przeznacza się w całości na realizację zada nia, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art. 407.54

6) Ârodki powiatowych funduszy prze znacza się na:

1) wspomaganie działalności, o której mowa w art. 406 pkt 1—11;

2) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ru chami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;

3) inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wyni kające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska. Art. 40

8. Działalność, o której mowa w art. 406 i 407, może być finansowana przez przyznawanie dotacji. Art. 40

9. Ârodki wojewódzkich funduszy przezna cza się na wspomaganie działalności, o której mowa w art. 406 pkt 1—11, oraz na dofinansowywanie:547) 1)54

8) inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych; 2)54

8) działań związanych z utrzymaniem i zachowa niem parków oraz ogrodów, będących przedmio tem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) badań, upowszechniania ich wyników, a także po stępu technicznego w zakresie ochrony środowi ska i gospodarki wodnej;

4) opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograni czania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw;

5) zapobiegania lub usuwania skutków zanieczysz czenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego;

6) systemu kontroli wnoszenia przewidzianych usta wą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szcze gólności tworzenia baz danych podmiotów korzy stających ze środowiska obowiązanych do pono szenia opłat;

7) opracowywania planów służących gospodarowa niu zasobami wodnymi oraz utworzenia katastru wodnego; 7a)54

9) prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na któ rych występują te ruchy; 8)550) innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady Dziennik Ustaw Nr 129 — 6763 — Poz. 902 ——————— 54

1) Dodany przez art. 1 pkt 127 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 54

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 82 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 54

3) Dodany przez art. 1 pkt 82 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 54

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 82 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 54

5) Dodany przez art. 4 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 540. ——————— 54

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 18. 54

7) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 54

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 54

9) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w od nośniku 18. 550) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. zrównoważonego rozwoju, ustalonych w planach działalności wojewódzkich funduszy, w tym na programy ochrony środowiska, programy ochro ny powietrza, programy ochrony przed hałasem, plany gospodarki odpadami, plany działań krótko terminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1, a także na realizację powyższych planów i progra mów; 9)55

1) zadań związanych ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem i likwidacją szkód w la sach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;

10) 55

1) opracowań planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyro dy oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego; 11)55

1) działań, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392)552), w tym pokrywanie kosztów sporządzania planów zalesień oraz kosztów sadzo nek przekazanych rolnikom w celu zalesienia grun tów rolnych; 12)55

1) przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwi dacji ich skutków dla środowiska; 13)55

1) działań polegających na zapobieganiu i likwida cji poważnych awarii i ich skutków; 14)55

3) kosztów gospodarowania odpadami z wypad ków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Art. 4

10.

1. Ârodki Narodowego Funduszu przezna cza się na wspomaganie działalności, o której mowa w art. 406 pkt 1—11 i art. 409 pkt 1—13, oraz na:554)

1) rozwój przemysłu produkcji środków technicz nych i aparatury kontrolno-pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

2) rozwój specjalistycznego potencjału wykonawcze go służącego realizacji inwestycji na rzecz ochro ny środowiska i gospodarki wodnej;

3) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska;

4) realizację kompleksowych programów badaw czych, rozwojowych i wdrożeniowych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz programów edukacji ekologicznej; 5)55

5) wspomaganie realizacji wojewódzkich i po nadwojewódzkich programów ochrony środowi ska, programów ochrony powietrza, programów ochrony przed hałasem, planów gospodarki odpa dami oraz planów gospodarowania wodami; 5a)55

6) wydatki, o których mowa w art. 7 ust. 2 usta wy z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finan sowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1693);

6) realizację innych zadań służących ochronie środo wiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasa dy zrównoważonego rozwoju, ustalonych w pla nie działalności Narodowego Funduszu.

2. Ârodki Narodowego Funduszu można przezna czać za zgodą ministra właściwego do spraw środowi ska na wspieranie projektów i inwestycji, o których mowa w ust. 1, poza granicami kraju. Art. 410a.55

7)

1. Narodowy Fundusz udziela dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, któ ry łącznie spełnia następujące warunki:

1) uzyskał wymagane poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 20 stycz nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) posiada decyzje wymagane w związku z prowa dzeniem stacji demontażu;

3) złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2. Ârodki przeznaczone na dopłatę do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji są dzielone w stosunku do masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recy klingu, a także masy przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymonto wanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, wyka zanych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

3. Narodowy Fundusz przekazuje dopłaty do de montażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w termi nie do dnia 31 maja.

4. Narodowy Fundusz może dofinansować działa nia inwestycyjne w zakresie demontażu pojazdów Dziennik Ustaw Nr 129 — 6764 — Poz. 902 ——————— 55

1) Dodany przez art. 1 pkt 84 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 55

2) Ustawa utraciła moc z dniem 15 stycznia 2004 r. na pod stawie art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspie raniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pocho dzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273), który wszedł w życie z dniem 15 stycznia 2004 r. 55

3) Dodany przez art. 4 pkt 3 ustawy, o której mowa w od nośniku 540. 55

4) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 55

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 55

6) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy — Prawo ochrony środo wiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1693), która weszła w życie z dniem 23 października 2003 r. 55

7) Dodany przez art. 58 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 526. wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzą cemu stację demontażu, który łącznie spełnia nastę pujące warunki:

1) posiada decyzje wymagane w związku z prowa dzeniem stacji demontażu;

2) złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

5. Narodowy Fundusz może dofinansować działa nia inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpada mi powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wyco fanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu i przedsiębiorcy prowadzącemu strzępiarkę lub inną instalację przetwarzania, odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, który posiada wymagane decyzje w zakresie gospodarki odpadami oraz spełnia wymagania określone w przepisach o odpadach.

6. Narodowy Fundusz może dofinansować działa nia inwestycyjne w zakresie zbierania pojazdów wyco fanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów, który posiada wymagane decyzje w zakresie gospodarki odpadami oraz spełnia wymagania określone w przepisach o odpadach. Art. 410b.55

7) Rada Ministrów, kierując się potrze bą wspierania systemu gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowe warunki przeznaczania wpły wów pochodzących z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Art. 41

1.

1. Działalność, o której mowa w art. 409 i 410, finansowana jest przez:

1) udzielanie oprocentowanych pożyczek;

2) dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kre dytów i pożyczek;

3) przyznawanie dotacji;

4) (uchylony);558)

5) (uchylony);558)

6) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowi ska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykony waniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. 1a.55

9) Finansowanie celów określonych w art. 410 ust. 1 pkt 5a odbywa się w formie dotacji. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na ten cel określa roczny plan finansowy Narodowego Funduszu. Wyso kość dotacji określa szczegółowy harmonogram prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz. 1b.55

9) Dotacja, o której mowa w ust. 1a, wykorzy stana niezgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwro towi do Narodowego Funduszu.

2. Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii ministra właści wego do spraw środowiska, a na finansowanie po trzeb górnictwa — opinii ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowe go wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efek tów.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mo gą dysponować rachunkami środków dewizowych.

5. Narodowy Fundusz może udzielać poręczeń spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynaro dowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.560)); udzielając poręczenia Narodowy Fundusz po biera opłatę prowizyjną.

6. Narodowy Fundusz może przejąć zobowiązania ministra właściwego do spraw środowiska, jeżeli przy znanie środków przez rządy państw obcych i organiza cje międzynarodowe, zgodnie z ustaleniami umów międzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem przez ministra właściwego do spraw środowiska gwa rancji zwrotu wypłaconych kwot w całości lub w czę ści, z przyczyn określonych w tych umowach. 6a.56

1) Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach oraz nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska i mi nistra właściwego do spraw finansów publicznych, je żeli jest to związane z rozwojem przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska.

7. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, któ rych wartość jednostkowa przekracza 10 000 000 euro, dotyczące środków technicznych służących jedynie Dziennik Ustaw Nr 129 — 6765 — Poz. 902 ——————— 55

8) Przez art. 1 pkt 128 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 55

9) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 556. ——————— 560) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538. 56

1) Dodany przez art. 228 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środo wisko, w szczególności oczyszczalni ścieków, elektro filtrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące analizę ewentualnych alter natywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych mających na celu wyeliminowa nie lub ograniczenie powstawania zanieczyszczeń oraz wprowadzenie czystszej produkcji.

8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji oraz pożyczek na podstawie umów cywilnoprawnych.

9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie związaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, o których mo wa w ust. 1 pkt 6, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub wojewódzkie fundusze.

10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundu sze mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przed sięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i go spodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopła ty do oprocentowania udzielanych na ten cel preferen cyjnych kredytów bankowych i pożyczek. 1

1. Ârodki powierzone Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim funduszom, pochodzące z pomocy za granicznej, są wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospo darki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie któ rych środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach. Art. 411a.56

2)

1. Narodowy Fundusz oraz woje wódzkie fundusze mogą nabywać udziały lub akcje w spółkach, jeżeli statutowym lub ustawowym przed miotem działalności tych spółek jest ochrona środowi ska i gospodarka wodna.

2. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą obejmować udziały lub akcje w spółkach innych niż określone w ust. 1 wyłącznie w zamian za nieścią galne wierzytelności wynikające z umów zawartych z tymi funduszami.

3. Objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Pań stwa, przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fun dusze wymaga zgody ministra właściwego do spraw środowiska.

4. Zarząd Narodowego Funduszu oraz zarządy wo jewódzkich funduszy przedstawiają ministrowi właści wemu do spraw środowiska, raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, informację o posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach. Art. 41

2.

1. Organami Narodowego Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

2. Obsługę Rady Nadzorczej i Zarządu zapewnia biuro Narodowego Funduszu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy. Art. 41

3. 1.56

3) Rada Nadzorcza Narodowego Fun duszu liczy 10 osób, a rady nadzorcze wojewódzkich funduszy — 7 osób. 2.56

4) Skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodo wego Funduszu ustala, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając w skła dzie Rady dwóch przedstawicieli strony samorządo wej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorial nego oraz przedstawiciela organizacji ekologicznych zgłoszonego przez te organizacje i cieszącego się po parciem największej ich liczby. 2a.56

5) Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biu letynie Informacji Publicznej, rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej Narodowego Fun duszu, wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania. 2b.56

5) Organizacje ekologiczne dokonują zgłosze nia, o którym mowa w ust. 2a, w formie pisemnej.

3. W razie niezgłoszenia przedstawicieli przez stro nę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą du Terytorialnego lub organizacje ekologiczne mini ster właściwy do spraw środowiska może delegować na ich miejsce swoich przedstawicieli.

4. Członków Rady Nadzorczej Narodowego Fundu szu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska. 5.56

6) W skład rad nadzorczych wojewódzkich fun duszy wchodzą:

1) dyrektor albo wicedyrektor wydziału do spraw ochrony środowiska urzędu wojewódzkiego albo wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo jego zastępca;

2) przewodniczący wojewódzkiej rady ochrony przy rody albo jego zastępca albo przewodniczący wo jewódzkiej komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko albo jego zastępca; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6766 — Poz. 902 ——————— 56

2) Dodany przez art. 1 pkt 129 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. ——————— 56

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 130 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 56

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 130 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 56

5) Dodany przez art. 1 pkt 130 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 56

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 130 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

3) przewodniczący właściwej komisji do spraw śro dowiska sejmiku województwa albo jego zastęp ca;

4) dyrektor albo wicedyrektor departamentu do spraw ochrony środowiska urzędu marszałkow skiego;

5) przedstawiciel organizacji ekologicznej zgłoszony przez organizacje działające i posiadające struktu ry organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący się poparciem największej ich liczby;

6) przedstawiciel samorządu gospodarczego wybra ny przez sejmik województwa spośród kandyda tów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze;

7) przewodniczący rady wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród pra cowników Narodowego Funduszu lub urzędu ob sługującego ministra właściwego do spraw śro dowiska. 5a.56

7) Marszałek województwa ogłasza, w prasie o zasięgu regionalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, rozpoczęcie procedury zgłaszania kandy datów na przedstawiciela organizacji ekologicznych w radzie nadzorczej wojewódzkiego funduszu, wska zując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania. 5b.56

7) Organizacje ekologiczne dokonują zgłosze nia, o którym mowa w ust. 5a, w formie pisemnej. 6.56

8) Członków rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu, uwzględniając stanowisko podmiotów, o których mowa w ust. 5, powołuje i odwołuje sejmik województwa, z zastrzeżeniem ust. 6a. 6a.56

9) Wojewoda odwołuje członków rady nadzor czej, jeżeli przestali oni pełnić funkcje, o których mowa w ust. 5 pkt 1—4.

7. (uchylony).570)

8. (uchylony).570) Art. 41

4.

1. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowe go Funduszu i rad nadzorczych wojewódzkich fundu szy należy odpowiednio:

1) ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finan sowanych ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

2) uchwalanie projektów rocznych planów finanso wych;

3) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek; 4)57

1) zatwierdzanie wniosków zarządu w sprawach emisji obligacji własnych, nabywania obligacji oraz obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach, zaciągania kredytów i pożyczek, wno szenia udziałów do spółek;

5) zatwierdzanie wniosków zarządu o udzielenie po życzek i dotacji, których wartość jednostkowa przekracza:572) a) w przypadku pożyczki lub dotacji z Narodowe go Funduszu — równowartość odpowiednio kwoty 1 000 000 euro lub 500 000 euro, b) w przypadku pożyczki lub dotacji z wojewódz kiego funduszu — 0,5 % przychodów uzyska nych przez ten fundusz w roku poprzednim;

6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań zarządu z działalności i rocznego sprawozdania finanso wego Narodowego Funduszu i wojewódzkich fun duszy;

7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników biura Narodowego Funduszu oraz członków zarządów i pracowników biur woje wódzkich funduszy;

8) kontrola działalności Zarządu Narodowego Fun duszu i zarządów wojewódzkich funduszy;

9) składanie w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego sprawozdań: a) z działalności Narodowego Funduszu — mini strowi właściwemu do spraw środowiska, b)57

3) z działalności wojewódzkich funduszy — właściwemu zarządowi województwa i wojewo dzie;

10) zatwierdzanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego.

2. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Fundu szu, oprócz określonych w ust. 1, należy: 1)57

4) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgodnienia, wspólnej strategii działania Narodowego Fundu szu i wojewódzkich funduszy;

2) uchwalanie, raz na cztery lata, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia 30 czerwca roku poprzedzające go pierwszy rok objęty tą strategią; Dziennik Ustaw Nr 129 — 6767 — Poz. 902 ——————— 56

7) Dodany przez art. 1 pkt 130 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 56

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 130 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 56

9) Dodany przez art. 1 pkt 130 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 570) Przez art. 1 pkt 130 lit. h ustawy, o której mowa w odnoś niku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ——————— 57

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 228 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 561. 57

2) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 86 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 57

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 131 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 57

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 2a)57

5) uchwalanie, raz na cztery lata, strategii działa nia Narodowego Funduszu, wynikającej ze wspól nej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia 30 września ro ku poprzedzającego pierwszy rok objęty tą strate gią; 3)57

6) uchwalanie, na podstawie polityki ekologicznej państwa i list przedsięwzięć priorytetowych przed kładanych przez wojewódzkie fundusze, planu działalności i zatwierdzanie list priorytetowych programów Narodowego Funduszu do dnia 31 stycznia każdego roku; listy programów priory tetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z Prezesem Krajowego Za rządu Gospodarki Wodnej; 4)57

7) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu o udzielenie poręczeń, o których mowa w pkt 4, jeżeli zobowiązanie z tego tytułu przekra cza równowartość kwoty 1 000 000 euro. 2a.57

8) Do ustalania wysokości i sposobu pobiera nia opłaty prowizyjnej z tytułu udzielania poręczeń spłaty kredytów oraz zwrotu środków, pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska, stosuje się odpowiednio przepisy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. 3.57

9) Do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, oprócz określonych w ust. 1, należy:

1) uchwalanie, raz na cztery lata, strategii działania wojewódzkich funduszy, wynikających ze wspól nej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z uwarunkowań re gionalnych, do dnia 30 września roku poprzedza jącego pierwszy rok objęty tymi strategiami; 2)580) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Narodowe go Funduszu, w oparciu o politykę ekologiczną państwa, strategie działania wojewódzkich fundu szy i wojewódzkie programy ochrony środowiska, planów działalności wojewódzkich funduszy, do dnia 15 października każdego roku, na rok następ ny; 3)58

1) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego ro ku, na rok następny list przedsięwzięć prioryteto wych wojewódzkich funduszy, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu w zakresie finanso wania przedsięwzięć z udziałem środków niepod legających zwrotowi pochodzących z Unii Euro pejskiej oraz uzgodnieniu z właściwym dyrekto rem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczą cych gospodarki wodnej na terenie regionu wod nego. 4.58

2) Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu za udział w pracach Rady, kierując się przepisami o wy nagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 4a.58

3) Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warun ki wynagradzania członków rad nadzorczych woje wódzkich funduszy za udział w pracach rady, kierując się przepisami o wynagrodzeniu członków rad nadzor czych spółek Skarbu Państwa oraz wysokością rocz nych przychodów i wydatków tych funduszy.

5. Członkom Rady Nadzorczej Narodowego Fun duszu i rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za mieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysłu guje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Art. 41

5. 1.58

4) Zarząd stanowią:

1) w Narodowym Funduszu: a) prezes wyłoniony w drodze konkursu, powoły wany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska, na wniosek Rady Nad zorczej Narodowego Funduszu, b) zastępcy prezesa powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw środowi ska, na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu;

2) w wojewódzkich funduszach — prezes i jego za stępcy powoływani i odwoływani przez zarząd województwa, na wniosek rady nadzorczej woje wódzkiego funduszu. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6768 — Poz. 902 ——————— 57

5) Dodany przez art. 1 pkt 86 lit. b tiret drugie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 57

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 21. 57

7) Dodany przez art. 1 pkt 131 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 57

8) Dodany przez art. 1 pkt 131 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 57

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 86 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 580) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 131 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 58

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 21. ——————— 58

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 131 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 58

3) Dodany przez art. 1 pkt 131 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 58

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stano wiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz preze sów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), która weszła w życie z dniem 1 wrześ nia 2005 r. 1a.58

5) Zarząd Narodowego Funduszu liczy od 4 do 5 osób, a zarządy wojewódzkich funduszy — od 2 do 5 osób. 1b.58

6) Prezes Narodowego Funduszu i jego za stępcy są powoływani na pięcioletnią kadencję. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu. 2.58

7) Funkcji członka zarządu Narodowego Fundu szu i wojewódzkich funduszy nie można łączyć z za trudnieniem w administracji rządowej lub samorządo wej, a także z członkostwem w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 2.58

8) Funkcji członka zarządu Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej, a także z członkostwem w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa; funkcji członka zarządu wojewódzkich funduszy nie można łączyć również z mandatem radnego województwa.

3. Prezes Zarządu reprezentuje Narodowy Fundusz na zewnątrz, dokonując wszystkich czynności praw nych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Na rodowego Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7; zasadę tę stosuje się odpowiednio do prezesów zarządów woje wódzkich funduszy.

4. Prezes Narodowego Funduszu i odpowiednio prezesi wojewódzkich funduszy zatrudniają pracowni ków biura Narodowego Funduszu i odpowiednio wo jewódzkich funduszy. W odniesieniu do pracowników zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach Prezes zasięga opinii Zarządu.

5. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu i za rządów wojewódzkich funduszy należy odpowiednio: 1)58

9) opracowywanie projektów planów działalności Narodowego Funduszu i, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu, planów wojewódzkich funduszy, których częścią są plany finansowe;

2) opracowanie projektów rocznych planów finanso wych;

3) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finanso wania ze środków Narodowego Funduszu i woje wódzkich funduszy;

4) gospodarowanie środkami Narodowego Fundu szu i wojewódzkich funduszy, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej Narodowego Fundu szu i rad nadzorczych wojewódzkich funduszy;

5) kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

6) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efek tywności funkcjonowania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

7) składanie Radzie Nadzorczej Narodowego Fundu szu i radom nadzorczym wojewódzkich funduszy sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy. 5a.590) Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska kwartalnych infor macji o podmiotach wpłacających opłaty, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z podaniem na zwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu tych podmiotów oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informa cje. 5b.590) Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej informa cji o:

1) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o któ rych mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

2) liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu,

3) masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklin gowi w stacjach demontażu oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczo nych do ponownego użycia przedmiotów wyposa żenia i części wymontowanych z pojazdów wyco fanych z eksploatacji,

4) masie odpadów pochodzących z pojazdów wyco fanych z eksploatacji poddanych rozdrabnianiu oraz masie wydzielonych odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu,

5) uzyskanych w skali kraju poziomach odzysku i re cyklingu,

6) stacjach demontażu, które uzyskały dofinansowa nie, Dziennik Ustaw Nr 129 — 6769 — Poz. 902 ——————— 58

5) Dodany przez art. 1 pkt 132 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 58

6) Dodany przez art. 33 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 584. 58

7) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 588. 58

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 132 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wejdzie w życie w pierw szym dniu po wyborach do sejmików województw na stępnej kadencji. 58

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 132 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ——————— 590) Dodany przez art. 58 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 526; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

7) gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakre sie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji — w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy. 6.59

1) Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także opracowywanie projektów wspólnej stra tegii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Fun duszu i zasięganie opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego co do zawartych w nich ustaleń. 6a.59

2) Do zadań zarządów wojewódzkich funduszy, oprócz określonych w ust. 5, należy opracowywanie projektów strategii działania wojewódzkich funduszy. 6b.59

3) Do zadań zarządu wojewódzkiego funduszu należy także sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska kwartalnych infor macji o przedsiębiorcach wpłacających opłaty, o któ rych mowa w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym, z podaniem firmy, oznaczenia siedziby i adresu tych przedsiębiorców oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje. 6c.59

3) Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej informa cji o:

1) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o któ rych mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elek trycznym i elektronicznym, oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy,

2) sposobie przeznaczania środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy — w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

7. Do dokonywania czynności prawnych w zakre sie praw i obowiązków majątkowych Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, oprócz prezesa zarządu, są upoważnione dwie osoby, działające łącz nie, spośród:

1) pozostałych członków zarządu;

2) pełnomocników powołanych przez prezesa zarzą du, działających w granicach ich umocowania.

8. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 7, czynności prawnej w zakresie praw i obo wiązków Narodowego Funduszu i wojewódzkich fun duszy bez zachowania trybu określonego w art. 414 ust. 1 pkt 5 nie powoduje nieważności tej czynności prawnej w stosunku do osób trzecich.

9. Pracą biura Narodowego Funduszu i odpowied nio wojewódzkich funduszy kieruje prezes. 10.59

4) Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia informacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania i wzory informacji, o których mowa w ust. 5a i 5b. Art. 415a.59

5)

1. Nabór kandydatów do zatrudnie nia na wolne stanowiska pracy w biurze Narodowego Funduszu i odpowiednio wojewódzkich funduszy jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biulety nie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu blicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.596)), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce orga nizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. Art. 415b.59

5) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publicz ną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Art. 415c.59

5) Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krót szy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 415d.59

5)

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, któ rzy spełniają wymagania formalne określone w ogło szeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez opubli kowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i na zwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Art. 415e.59

5)

1. Sporządza się protokół przeprowa dzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wol ne stanowiska pracy w biurze Narodowego Funduszu i biurach wojewódzkich funduszy. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6770 — Poz. 902 ——————— 59

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 526. 59

2) Dodany przez art. 1 pkt 87 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 59

3) Dodany przez art. 87 pkt 3 ustawy, o której mowa w od nośniku 531; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. ——————— 59

4) Dodany przez art. 58 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 526. 59

5) Dodany przez art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 11

10) , która weszła w ży cie z dniem 19 sierpnia 2005 r. 59

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowa dzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, na zwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandy datów uszeregowanych według poziomu spełnia nia przez nich wymagań określonych w ogłosze niu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i techni kach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. Art. 415f.59

5)

1. Informację o wyniku naboru upo wszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrud nienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce za mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cy wilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata al bo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandy data.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu po wszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór. Art. 415g.59

5) Jeżeli stosunek pracy osoby wyło nionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród naj lepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 415f stosuje się odpowiednio. Art. 41

6.

1. Szczegółowe zasady, organizację i tryb działania organów Narodowego Funduszu określa je go statut.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw finan sów publicznych, nada, w drodze rozporządzenia, sta tut, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając właściwe wykorzystywanie funduszy w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 3.59

7) Szczegółową organizację i tryb działania wo jewódzkiego funduszu określa statut nadany, na wnio sek wojewody, przez ministra właściwego do spraw środowiska; projekt statutu opracowuje wojewoda. Art. 41

7.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone:

1) podstawy gospodarki finansowej;

2) zawartość rocznych planów finansowych;

3) terminy opracowywania rocznych planów finanso wych.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo gą zostać ustalone:

1) rodzaje kosztów wchodzących w koszty działalno ści;

2) sposób ustalania wyniku finansowego;

3) sposób zwiększania i zmniejszania funduszu statu towego i funduszu rezerwowego;

4) możliwość tworzenia innych rodzajów funduszy;

5) wymagania dotyczące sprawozdawczości finanso wej. Art. 41

8. Zasady prowadzenia rachunkowości Na rodowego Funduszu określają odrębne przepisy. Art. 41

9.

1. Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw śro dowiska.

2. Uchwały Rady Nadzorczej Narodowego Fundu szu są przekazywane w ciągu 7 dni od ich podjęcia mi nistrowi właściwemu do spraw środowiska.

3. Uchwała Rady Nadzorczej Narodowego Fundu szu sprzeczna z prawem jest nieważna; o nieważności uchwały w całości lub w części orzeka, w drodze decy zji, organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

4. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie. 5.59

8) W sprawach stwierdzenia nieważności uchwały stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

6. Przepisy ust. 2—4 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich funduszy, z tym że organem nadzoru jest wojewoda. 6a.59

9) Decyzja wojewody stwierdzająca nieważ ność uchwały jest ostateczna.

7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwier dzić nieważności uchwały Rady Nadzorczej Narodo wego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu; organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do sądu administra cyjnego. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6771 — Poz. 902 ——————— 59

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 133 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 59

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 74 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 360. 59

9) Dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w od nośniku 6.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały na leży do sądu administracyjnego. Art. 420.600) Zarząd powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) do dnia 15 stycznia przedstawiają do zatwierdzenia radzie powiatu lub radzie gminy pro jekt zestawienia przychodów i wydatków na dany rok, odpowiednio powiatowego i gminnego funduszu. Art. 42

1. 1.60

1) Minister właściwy do spraw środo wiska przedstawia Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 31 sierpnia, informacje o działalności Narodo wego Funduszu i wojewódzkich funduszy za ubiegły rok, w tym informację o posiadanych udziałach, ak cjach i obligacjach. 2.60

2) Zarządy województw przedstawiają mini strowi właściwemu do spraw środowiska, sejmikowi województwa oraz Narodowemu Funduszowi, nie później niż do dnia 31 maja, informacje o działalności wojewódzkich funduszy za ubiegły rok. 2a.60

3) Zarząd Narodowego Funduszu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska, nie później niż do dnia 30 czerwca, zbiorczą informację o działalności wojewódzkich funduszy za ubiegły rok.

3. Zarząd Narodowego Funduszu zamieszcza co rocznie, w drodze obwieszczenia, informacje o działal ności Narodowego Funduszu w Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

4. Zarządy wojewódzkich funduszy zamieszczają corocznie, w drodze obwieszczenia, informacje o dzia łalności tych funduszy w dziennikach urzędowych wo jewództw.

5. Starostowie, wójtowie, burmistrzowie lub pre zydenci miast zatwierdzone zestawienie przychodów i wydatków odpowiednio powiatowego i gminnego funduszu podają do publicznej wiadomości. Tytuł VIII Programy dostosowawcze DZIA¸ I Przepisy ogólne Art. 42

2.

1. Program dostosowawczy jest wynego cjowanym indywidualnie szczegółowym harmonogra mem rzeczowo-finansowym realizacji obowiązków związanych z ochroną środowiska przez prowadzące go instalację.

2. Celem programu dostosowawczego jest dopro wadzenie do najszybszego zrealizowania obowiązują cych wymagań ochrony środowiska przez instalacje, które ze względów technologicznych lub ekonomicz nych nie mogą osiągnąć tych wymagań w terminach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowią zujące, a za utrzymaniem eksploatacji instalacji prze mawia interes publiczny. Art. 42

3. 1.60

4) O ustalenie programu dostosowaw czego może ubiegać się prowadzący istniejącą instala cję, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mo gące znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, objętą obowiązkiem uzy skania pozwolenia zintegrowanego, należącą do grup wskazanych na podstawie art. 425.

2. Przez instalacje istniejące rozumie się instalacje, których eksploatację rozpoczęto przed dniem wejścia w życie ustawy.

3. Prowadzący instalację może ubiegać się o usta lenie programu dostosowawczego, jeżeli:

1) realizuje przedsięwzięcia zapewniające spełnienie przez instalację wymagań wynikających z najlep szych dostępnych technik

8) oraz usunięcie szkód w środowisku spowodowanych przez eksploata cję instalacji;

2) eksploatacja prowadzonej przez niego instalacji nie powoduje pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, a w szczególności nie za graża życiu lub zdrowiu ludzi. Art. 42

4.

1. Ustalenie treści programu dostoso wawczego poprzedza postępowanie negocjacyjne prowadzone na warunkach wskazanych w dziale II.

2. Program nie może trwać dłużej niż 6 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca program stała się ostateczna, a zaplanowany termin jego realizacji nie może przekroczyć dnia 31 grudnia 2010 r. 3.60

5) Postępowanie negocjacyjne nie może być prowadzone ani wszczęte po dniu 30 października 2007 r. Art. 42

5.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji, dla których prowadzący mogą ubie gać się o ustalenie programu dostosowawczego, uwzględniając organizacyjno-techniczne możliwości ustalania programów dostosowawczych.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zo staną ustalone rodzaje instalacji w zależności odpo wiednio od rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacjach. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6772 — Poz. 902 ——————— 600) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 91 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 29. 60

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 134 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 60

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 88 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 60

3) Dodany przez art. 1 pkt 88 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 60

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5. 60

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 90 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5. DZIA¸ II Ustalenie treści programu dostosowawczego Art. 42

6.

1. Program dostosowawczy jest ustalany na wniosek prowadzącego instalację. 2.8

1) Wniosek należy przedłożyć wojewodzie. 2.8

2) Wniosek należy przedłożyć marszałkowi woje wództwa.

3. Wniosek o ustalenie programu dostosowawcze go powinien zawierać:

1) wykazanie istnienia okoliczności uniemożliwiają cych lub w bardzo istotny sposób utrudniających dotychczasową realizację obowiązków związa nych z ochroną środowiska;

2) wskazanie wymagań najlepszych dostępnych technik8), które nie są spełnione przez instalację;

3) wskazanie szkód w środowisku, jakie powoduje lub powodowała eksploatacja instalacji, w szcze gólności wynikających z przekraczania standar dów jakości środowiska;

4) opis przedsięwzięć zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku oraz reali zowanych aktualnie;

5) wiarygodny plan sposobu finansowania poszcze gólnych etapów przedsięwzięć wskazanych w pro gramie dostosowawczym;

6) obliczenie przewidywanej wysokości opłat za ko rzystanie ze środowiska, jakie prowadzący instala cje powinien ponosić w okresie realizacji progra mu dostosowawczego, jeżeli wnioskowane jest odroczenie terminu ich płatności.

4. Do wniosku prowadzący instalację załącza:

1) projekt programu dostosowawczego;

2) przegląd ekologiczny spełniający wymagania, o których mowa w art. 238;

3) wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego ustalenia, które będą zawarte w programie dostosowawczym. 5.8

1) Wojewoda może, w drodze postanowienia, wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia w określo nym czasie przeglądu ekologicznego, określając w ra zie potrzeby metody badań i studiów. 5.8

2) Marszałek województwa może, w drodze postano wienia, wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia w określo nym czasie przeglądu ekologicznego, określając w razie po trzeby metody badań i studiów.

6. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać, z zastrzeżeniem ust. 7, wymagania określone w ustawie dla tego rodzaju pozwolenia.

7. Informacja, o której mowa w art. 208 ust. 2 pkt 1, powinna zawierać, wynikający z programu dostoso wawczego, termin osiągnięcia przez instalację wyma gań wynikających z najlepszych dostępnych technik8). Art. 42

7.

1. Projekt programu dostosowawczego powinien zawierać:

1) wskazanie i opis wszystkich przedsięwzięć, któ rych realizacja zapewni spełnienie wymagań wy nikających z najlepszych dostępnych technik8) oraz usunięcie szkód spowodowanych eksploata cją instalacji;

2) harmonogram realizacji konkretnych przedsię wzięć w okresie realizacji programu, ze wskaza niem etapów;

3) przewidywane koszty realizacji poszczególnych etapów;

4) proponowane warunki emisji na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia;

5) proponowany zakres odroczenia terminu płatno ści opłat za korzystanie ze środowiska w okresie realizacji programu;

6) proponowane ewentualne sankcje pieniężne za niezrealizowanie poszczególnych etapów przed sięwzięcia.

2. Etapy przedsięwzięcia powinny określać kon kretny zakres zadań realizowanych w kolejnych okre sach nie dłuższych niż 6 miesięcy. 3.60

6) Sankcje pieniężne za niezrealizowanie po szczególnych etapów przedsięwzięcia nie mogą być niższe niż 10 % przewidywanych kosztów danego eta pu.

4. Odroczenie terminu płatności opłat za korzysta nie ze środowiska może dotyczyć najwyżej 70 % ich przewidywanej wysokości. Art. 42

8. 1.8

1) Wszczęcie postępowania negocjacyj nego dotyczącego treści programu dostosowawczego następuje w drodze postanowienia wojewody. 1.8

2) Wszczęcie postępowania negocjacyjnego dotyczą cego treści programu dostosowawczego następuje w dro dze postanowienia marszałka województwa.

2. Odmowa wszczęcia postępowania negocjacyj nego następuje w drodze decyzji, jeżeli wnioskodaw ca nie spełnia warunków wymaganych ustawą. Art. 42

9. Z zastrzeżeniem art. 424 ust. 2 i art. 427 ust. 2—4, przedmiotem negocjacji mogą być:

1) terminy realizacji poszczególnych przedsięwzięć;

2) warunki emisji w okresie realizacji programu do stosowawczego;

3) termin i wyrażony procentowo zakres odroczenia opłat za korzystanie ze środowiska;

4) wysokość sankcji pieniężnych. Art. 430.

1. Negocjacje o ustalenie treści programu dostosowawczego toczą się pomiędzy prowadzącym instalację a komisją negocjacyjną, zwaną dalej „komi sją”. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6773 — Poz. 902 ——————— 60

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 135 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 2.8

1) Koszty postępowania negocjacyjnego obcią żają prowadzącego instalację ubiegającego się o usta lenie programu dostosowawczego; należności z ich ty tułu są uiszczane na rachunek właściwego wojewody. 2.8

2) Koszty postępowania negocjacyjnego obciążają prowadzącego instalację ubiegającego się o ustalenie pro gramu dostosowawczego; należności z ich tytułu są uisz czane na rachunek właściwego marszałka województwa. 2a. (uchylony).607)

3. Minister właściwy do spraw środowiska, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw finan sów, określi, w drodze rozporządzenia, zryczałtowany koszt postępowania negocjacyjnego.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zo staną ustalone:

1) kwota opłaty podstawowej;

2) współczynniki różnicujące wysokość opłaty w za leżności od rodzaju instalacji objętej postępowa niem.

5. Poniesienie kosztów, o których mowa w ust. 2, nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty, o której mowa w art. 210 ust. 1. Art. 43

1. Negocjując treść programu dostosowaw czego, komisja powinna uwzględnić w szczególności:

1) potrzebę jak najszybszego dostosowania instalacji do wymagań wynikających z najlepszych dostęp nych technik

8) oraz usunięcia szkód w środowisku spowodowanych eksploatacją instalacji;

2) aktualny stan środowiska na terenie, na którym prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) ewentualne skutki dopuszczenia czasowych od stępstw od powszechnie obowiązujących warun ków emisji;

4) przyjęte na podstawie ustaw programy działań w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności te, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1;

5) potrzebę ułatwienia realizacji przedsięwzięć, w szczególności poprzez odraczanie opłat za ko rzystanie ze środowiska, jednak wyłącznie w za kresie niezbędnym do szybkiej ich realizacji;

6) sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy i faktyczne możliwości zrealizowania zaplanowa nych przedsięwzięć;

7) zapewnienie możliwości funkcjonowania podmio tu korzystającego ze środowiska w okresie realiza cji programu. Art. 43

2.

1. Negocjacje są prowadzone w trakcie posiedzeń, do których stosuje się odpowiednio przepi sy Kodeksu postępowania administracyjnego doty czące rozprawy administracyjnej.

2. Negocjacje prowadzi przewodniczący składu ko misji.

3. Stanowisko komisji w trakcie negocjacji jest ustalane w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.

4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Art. 43

3. Negocjacje nie mogą trwać dłużej niż 2 miesiące od daty wyznaczenia pierwszego posiedze nia negocjacyjnego. Art. 434.8

1) W razie nieuzyskania w terminie, o któ rym mowa w art. 433, porozumienia pomiędzy komi sją a prowadzącym instalację co do treści programu dostosowawczego przewodniczący zwraca sprawę wojewodzie, który w drodze decyzji odmawia ustale nia programu dostosowawczego. Art. 434.8

2) W razie nieuzyskania w terminie, o którym mowa w art. 433, porozumienia pomiędzy komisją a prowa dzącym instalację co do treści programu dostosowawczego przewodniczący zwraca sprawę marszałkowi wojewódz twa, który w drodze decyzji odmawia ustalenia programu dostosowawczego. Art. 43

5.

1. Zawarcie porozumienia dotyczącego treści programu dostosowawczego jest stwierdzane protokołem podpisanym przez uczestników negocjacji. 2.8

1) Przewodniczący składu komisji niezwłocznie przesyła wojewodzie uzgodniony program dostoso wawczy oraz protokół, o którym mowa w ust. 1. 2.8

2) Przewodniczący składu komisji niezwłocznie prze syła marszałkowi województwa uzgodniony program do stosowawczy oraz protokół, o którym mowa w ust. 1. 3.8

1) Po otrzymaniu programu dostosowawczego i protokołu wojewoda, w drodze decyzji, zatwierdza program dostosowawczy oraz wydaje pozwolenie zin tegrowane na warunkach określonych w programie dostosowawczym. 3.8

2) Po otrzymaniu programu dostosowawczego i pro tokołu marszałek województwa, w drodze decyzji, zatwier dza program dostosowawczy oraz wydaje pozwolenie zin tegrowane na warunkach określonych w programie dosto sowawczym.

4. Program dostosowawczy stanowi integralną część decyzji w przedmiocie pozwolenia zintegrowa nego. 5.8

1) W decyzji o wydaniu pozwolenia zintegrowa nego wojewoda dodatkowo:

1) zobowiązuje prowadzącego instalację do realizacji programu dostosowawczego;

2) wskazuje obowiązek poniesienia sankcji wskaza nych w programie w przypadku niezrealizowania jego postanowień;

3) orzeka o odroczeniu terminu płatności opłat za ko rzystanie ze środowiska w procencie uzgodnio Dziennik Ustaw Nr 129 — 6774 — Poz. 902 ——————— 60

7) Dodany przez art. 1 pkt 91 ustawy, o której mowa w od nośniku 5; uchylony przez art. 44 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 348. nym w programie dostosowawczym na okres re alizacji programu dostosowawczego. 5.8

2) W decyzji o wydaniu pozwolenia zintegrowanego marszałek województwa dodatkowo:

1) zobowiązuje prowadzącego instalację do realizacji pro gramu dostosowawczego;

2) wskazuje obowiązek poniesienia sankcji wskazanych w programie w przypadku niezrealizowania jego posta nowień;

3) orzeka o odroczeniu terminu płatności opłat za korzy stanie ze środowiska w procencie uzgodnionym w pro gramie dostosowawczym na okres realizacji programu dostosowawczego. 6.8

1) Wojewoda, w drodze decyzji, odmawia wyda nia pozwolenia zintegrowanego, jeżeli stwierdzi, że:

1) pomimo zrealizowania uzgodnionego programu dostosowawczego instalacja nie spełni wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik8);

2) uzgodniony program nie spełnia wymagań, o któ rych mowa w art. 424 ust. 2 i art. 427 ust. 2—4. 6.8

2) Marszałek województwa, w drodze decyzji, odma wia wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli stwierdzi, że:

1) pomimo zrealizowania uzgodnionego programu dosto sowawczego instalacja nie spełni wymagań wynikają cych z najlepszych dostępnych technik8);

2) uzgodniony program nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 424 ust. 2 i art. 427 ust. 2—4. Art. 43

6.

1. Pozwolenie wydane po przeprowadze niu postępowania negocjacyjnego w zakresie realizo wanego programu dostosowawczego może być, z za strzeżeniem ust. 2, zmienione, po przeprowadzeniu postępowania negocjacyjnego, jeżeli:

1) prowadzący instalację przedstawi rozwiązanie ko rzystniejsze z punktu widzenia ochrony środowi ska;

2) konieczność zmian wynika ze zmian regulacji prawnych normujących zagadnienia objęte pro gramem.

2. Zmiana warunków pozwolenia nie może po wodować przedłużenia terminu realizacji poszczegól nych przedsięwzięć objętych programem dostosowaw czym. DZIA¸ III Komisja negocjacyjna Art. 43

7. 1.8

1) Po wydaniu postanowienia, o któ rym mowa w art. 428 ust. 1, wojewoda powołuje ko misję do prowadzenia negocjacji o ustalenie treści programu dostosowawczego. 1.8

2) Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 428 ust. 1, marszałek województwa powołuje komi sję do prowadzenia negocjacji o ustalenie treści programu dostosowawczego. 2.60

8) W skład komisji wchodzi po jednej osobie delegowanej przez wojewodę, wojewódzkiego inspek tora ochrony środowiska, marszałka województwa i wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z zastrzeże niem ust. 3, dysponującej wiedzą fachową w dziedzi nie ochrony środowiska. 2.60

9) W skład komisji wchodzi po jednej osobie delego wanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowi ska, marszałka województwa i wójta, burmistrza lub prezy denta miasta, z zastrzeżeniem ust. 3, dysponującej wiedzą fachową w dziedzinie ochrony środowiska.

3. Jeżeli instalacja położona jest na terenie kilku gmin, w miejsce osoby delegowanej przez wójta, bur mistrza lub prezydenta miasta w skład komisji wcho dzi osoba delegowana przez starostę. 4.8

1) Przewodniczącym składu komisji jest osoba delegowana przez wojewodę. 4.8

2) Przewodniczącym składu komisji jest osoba dele gowana przez marszałka województwa.

5. Członkowie komisji za udział w jej pracach otrzy mują zryczałtowane wynagrodzenie.

6. Minister właściwy do spraw środowiska, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw finan sów, określi, w drodze rozporządzenia, zryczałtowaną wysokość wynagrodzenia członków komisji negocja cyjnej.

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, ustalona zostanie wysokość wynagrodzenia przewod niczącego oraz pozostałych członków komisji za udział w jednym postępowaniu. 8.8

1) Techniczną obsługę pracy komisji zapewnia wojewoda. 8.8

2) Techniczną obsługę pracy komisji zapewnia mar szałek województwa. 9.6

10) Wydatki związane z działalnością komisji są pokrywane z części budżetu państwa, której dyspo nentem jest wojewoda.

9. (uchylony).611) Art. 43

8.

1. Członkowie komisji w zakresie prowa dzonych negocjacji nie mogą być związani polecenia mi służbowymi.

2. Do członków komisji stosuje się przepisy Kodek su postępowania administracyjnego dotyczące wyłą czenia pracownika. Dziennik Ustaw Nr 129 — 6775 — Poz. 902 ——————— 60

8) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 609. 60

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 6

10) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia uchylenia, o któ rym mowa w odnośniku 611. 61

1) Przez art. 19 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 82; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

3. Komisja ma prawo żądania od organów admini stracji informacji mogących mieć istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy. DZIA¸ IV Skutki prawne wszczęcia postępowania negocjacyjnego oraz ustalenia programu dostosowawczego Art. 43

9. W razie wszczęcia postępowania nego cjacyjnego podlegają zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji, o których mowa w art. 362 ust. 1, art. 365 ust. 1 pkt 1 i art. 367 ust. 1, do czasu wydania ostatecznej decyzji kończącej postę powanie w przedmiocie wydania pozwolenia zintegro wanego. Art. 440.

1. Do opłat, których termin płatności zo stał odroczony w trybie art. 435 ust. 5 pkt 3, stosuje się przepisy art. 319—321.

2. Decyzje w sprawie zmniejszania, umarzania al bo podwyższania opłat wydaje marszałek wojewódz twa. Art. 44

1. 1.8

1) Wojewoda, w razie stwierdzenia, iż nie został zrealizowany określony etap programu do stosowawczego, nałoży, w drodze decyzji, obowiązek zapłaty sankcji pieniężnej, ustalonej w programie do stosowawczym na rzecz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwego ze względu na miejsce, gdzie znajduje się instalacja obję ta programem dostosowawczym. 1.8

2) Marszałek województwa, w razie stwierdzenia, iż nie został zrealizowany określony etap programu dostoso wawczego, nałoży, w drodze decyzji, obowiązek zapłaty sankcji pieniężnej, ustalonej w programie dostosowaw czym na rzecz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwego ze względu na miejsce, gdzie znajduje się instalacja objęta programem dostoso wawczym. 2.8

1) Do należności z tytułu obowiązku zapłaty sankcji pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu III ustawy — Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysłu gują wojewodzie. 2.8

2) Do należności z tytułu obowiązku zapłaty sankcji pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu III ustawy — Ordynacja podatkowa, z tym że upraw nienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

3. Jeżeli instalacja objęta programem dostoso wawczym znajduje się na terenie więcej niż jednej gminy, w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się wielkość wpłat na poszczególne gminne fundusze, uwzględniając proporcje terenu, w jakich zakład za wierający instalację objętą programem znajduje się na obszarze poszczególnych gmin. 4.8

1) W razie stwierdzenia, iż określony etap nie zo stał zrealizowany pomimo upływu okresu 6 miesięcy od przewidywanego w programie dostosowawczym terminu, wojewoda, z zastrzeżeniem ust. 5, wyda de cyzję o uchyleniu pozwolenia zintegrowanego wyda nego w wyniku postępowania negocjacyjnego. 4.8

2) W razie stwierdzenia, iż określony etap nie został zrealizowany pomimo upływu okresu 6 miesięcy od przewi dywanego w programie dostosowawczym terminu, mar szałek województwa, z zastrzeżeniem ust. 5, wyda decyzję o uchyleniu pozwolenia zintegrowanego wydanego w wy niku postępowania negocjacyjnego.

5. Uchylenie pozwolenia zintegrowanego wydane go w wyniku postępowania negocjacyjnego zwalnia z obowiązku zapłaty sankcji pieniężnych za niezreali zowanie etapów kończących się po dniu uchylenia po zwolenia. Tytuł IX Przepis końcowy Art. 44

2. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w odrębnej ustawie.612) Dziennik Ustaw Nr 129 — 6776 — Poz. 902 ——————— 61

2) Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2001 r., z wyjątkiem art. 201—219, 272—321 i art. 401 ust. 2, któ re weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpa dach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), która weszła w życie z dniem 1 października 2001 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-07-19
Data wydania: 2006-07-04
Data uchylenia: 2008-01-23
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902