Dz.U. 2006 nr 133 poz. 935

Art.

1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmie niu: „

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regu lacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parlamen tu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrz nego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399).”. Art.

2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postę powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 71

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 66f otrzymuje brzmienie: „Art. 66f. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporzą dzenia, tryb postępowania wierzycieli i organów egzekucyjnych przy korzysta niu z pomocy obcego państwa, wzory tytułów wykonawczych, o których mowa w art. 66y § 3 oraz art. 66za § 1, a także wzory wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o dochodzenie lub zabezpieczenie należności pienięż nych, kierowanych przez te podmioty do organu wnioskującego oraz przez organ wnioskujący do obcych państw. Określa jąc sposób postępowania wierzycieli i organów egzekucyjnych oraz wzory wniosków, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności rodzaj i ilość załącza nych do wniosków dokumentów nie zbędnych do skorzystania z pomocy ob cego państwa oraz zakres koniecznych informacji, jakie mają być zawarte we wnioskach przy korzystaniu z pomocy obcego państwa.”;

2) w art. 66y § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Do wniosku o dochodzenie należności pie niężnych dołącza się tytuł wykonawczy zak tualizowany przez polskiego wierzyciela na dzień podpisania wniosku, o którym mowa w art. 66d § 2, oraz, jeżeli to potrzebne, ory ginały lub poświadczone urzędowo lub nota rialnie kopie innych dokumentów niezbęd nych do dochodzenia należności pienięż nych.”;

3) w art. 66za: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W przypadku otrzymania przez organ wy konujący od obcego państwa wniosku o dochodzenie należności pieniężnych ob jętych zagranicznym tytułem wykonaw czym, organ ten wystawia tytuł wykonaw czy według ustalonego wzoru, chyba że zagraniczny tytuł został sporządzony nie prawidłowo.”, b) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Organ wykonujący, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o dochodze nie należności pieniężnych, kieruje wysta Dziennik Ustaw Nr 133 — 6866 — Poz. 935 935 USTAWA z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi nistracji, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pra cy, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. — Prawo przewozo we, ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewi zji, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawę z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek han dlowych, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo ato mowe, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obro tu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wy robami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub po licyjnym, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpa dach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych, ustawę z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, usta wę z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i na prawcze i ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438. wiony przez siebie tytuł wykonawczy do właściwego organu egzekucyjnego w celu wykonania. Jednocześnie organ wykonu jący przesyła do właściwego organu egze kucyjnego odpis wystawionego przez sie bie tytułu wykonawczego wraz z zagra nicznym tytułem wykonawczym celem do ręczenia zobowiązanemu. Przepisów art. 15 nie stosuje się.”;

4) w art. 115c § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Jeżeli wierzycielem egzekwującym jest obce państwo, które nie wyraziło zgody na pokry cie kosztów w okolicznościach, o których mowa w art. 64c § 4c, uczestniczy w podzia le kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomo ści w takiej części, jaka pozostała po pokryciu należności wierzycieli i osób, o których mo wa w § 1.”. Art.

3. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Je żeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, praco dawca powinien, najpóźniej w dniu rozpo częcia pracy przez pracownika, potwier dzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.”, b) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Pracodawca informuje pracownika na pi śmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i ty godniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracowniko wi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pra cownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy — dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowni ków przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pra cy.”, c) po § 3 dodaje się § 31—33 w brzmieniu: „§ 3

1. Poinformowanie pracownika o jego wa runkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1—4, może nastąpić przez pi semne wskazanie odpowiednich przepi sów prawa pracy. § 3

2. Pracodawca informuje pracownika na pi śmie o zmianie jego warunków zatrud nienia, o których mowa w § 3 pkt 1—4, o objęciu pracownika układem zbioro wym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby na stąpić przed upływem tego terminu — nie później niż do dnia rozwiązania umo wy. § 3

3. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1—4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.”;

2) w art. 291: a) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pra cownika na piśmie o:

1) świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwatero wania,

2) warunkach powrotu pracownika do kraju.”, b) dodaje się § 3—6 w brzmieniu: „

§3. Poinformowanie pracownika o jego wa runkach zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wska zanie odpowiednich przepisów.

§4. Pracodawca informuje pracownika na pi śmie o zmianie jego warunków zatrudnie nia, o których mowa w § 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem Dziennik Ustaw Nr 133 — 6867 — Poz. 935 ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. tego terminu — nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§5. Poinformowanie pracownika o zmianie je go warunków zatrudnienia, o których mo wa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§6. Przepisy § 1—5 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.”;

3) w art. 672: a) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) zatrudniania młodocianych oraz wykonywa nia pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,”, b) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Do pracowników, o których mowa w art. 671, nie stosuje się przepisów § 1 pkt 2—4, jeżeli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wykonują oni na danym stanowisku — przez okres nie dłuższy niż 8 dni w ciągu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku — wstępne prace montażowe lub instala cyjne poza budownictwem, przewidziane w umowie zawartej przez pracodawcę z podmiotem zagranicznym, których wy konanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów.”;

4) po art. 673 dodaje się art. 674 w brzmieniu: „Art. 67

4. Przepisów niniejszego rozdziału nie sto suje się do przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do załóg na morskich statkach handlowych, jeżeli pracodawca ma siedzibę w państwie bę dącym członkiem Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskie go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”. Art.

4. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. — Pra wo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.4)) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu: „

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re gulacji transpozycji dyrektywy Rady 96/75/WE z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie systemów czarterowania i wyznaczania stawek przewozo wych w krajowej i międzynarodowej żegludze śródlądowej we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 304 z 27.11.1996, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol skie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 508, z późn. zm.).”. Art.

5. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio fonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.5)) w art. 16a ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Audycje inne niż określone w ust. 3 mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprze daży, jeżeli okres pomiędzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyj nym co najmniej 20 minut, a w programie radio wym co najmniej 10 minut.”. Art.

6. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.6)) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu: „

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re gulacji transpozycji dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia mi nimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budo wach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumie niu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71).”. Art.

7. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. — Ko deks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.7)) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu: „

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re gulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwaran cji, jakie są wymagane w Państwach Członkow skich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważ ności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (Dz. Urz. WE L 65 z 14.03.1968, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 3, z późn. zm.);

2) drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwa rancji, jakie są wymagane w Państwach Człon kowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważ ności, dla ochrony interesów zarówno wspólni ków, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia Dziennik Ustaw Nr 133 — 6868 — Poz. 935 ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780. ————————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377 i Nr 83, poz. 574.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539. spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz. Urz. WE L 26 z 31.01.1977, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 8, z późn. zm.);

3) trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE L 295 z 20.10.1978, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 42, z późn. zm.);

4) szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982, str. 47, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 50, z późn. zm.);

5) jedenastej dyrektywy Rady 89/666/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczącej wymogów ujaw niania informacji odnośnie do oddziałów utwo rzonych w Państwie Członkowskim przez nie które rodzaje spółek podlegających prawu in nego państwa (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 100, z późn. zm.);

6) dwunastej dyrektywy Rady 89/667/EWG w spra wie prawa spółek z dnia 21 grudnia 1989 r. do tyczącej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 104, z późn. zm.);

7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001, str. 28; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 3);

8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 125 z 05.05.2001, str. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 15).”. Art.

8. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Pra wo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, z późn. zm.8)) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie: „

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re gulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listo pada 1989 r. w sprawie informowania ogółu społeczeństwa o środkach ochrony zdrowia, które będą stosowane oraz działaniach, jakie należy podjąć w przypadku pogotowia radiolo gicznego (Dz. Urz. WE L 357 z 07.12.1989, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 366);

2) dyrektywy Rady 90/641/Euratom z dnia 4 grud nia 1990 r. w sprawie praktycznej ochrony pra cowników zewnętrznych, narażonych na pro mieniowanie jonizujące podczas pracy na tere nie kontrolowanym (Dz. Urz. WE L 349 z 13.12.1990, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 405, z późn. zm.);

3) dyrektywy Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar (Dz. Urz. WE L 35 z 12.02.1992, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 90);

4) dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy bez pieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pra cowników i ogółu społeczeństwa przed zagro żeniami wynikającymi z promieniowania joni zującego (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291);

5) dyrektywy Rady 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycz nych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi oraz uchylającej dy rektywę 84/466/Euratom (Dz. Urz. WE L 180 z 09.07.1997, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 332, z późn. zm.);

6) dyrektywy Rady 2003/122/Euratom z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie kontroli wysoce ra dioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wyda nie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 694).”. Art.

9. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy konywaniu działalności gospodarczej w zakresie wy twarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bro nią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przezna czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się prze cinkiem i dodaje się pkt 5—8 w brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 133 — 6869 — Poz. 935 ————————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378 i Nr 104, poz. 708. ————————

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539. „

5) przemieszczanie broni palnej — jest to czyn ność w ramach wykonywania przez przedsię biorcę działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 1, polegająca na prze mieszczeniu broni palnej: a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — jako państwa docelowego transakcji z pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego traktowanego na równi z tymi państwami na podstawie umowy Ra dy Unii Europejskiej z państwami trzecimi w sprawie włączenia tych państw we wpro wadzenie w życie, stosowanie i rozwój do robku Schengen, zwanymi dalej „innym państwem członkowskim”, b) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — ja ko państwa początkowego transakcji do in nego państwa członkowskiego, c) przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) zgoda przewozowa — jest dokumentem wy stawianym przez przedsiębiorcę państwa po czątkowego transakcji na każdorazowe prze mieszczenie broni palnej, o której mowa w art. 35a, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa, zaświadczającym o wia rygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji albo poświadczonym przez przedsiębiorcę posiada jącego decyzję o zwolnieniu,

7) decyzja o zwolnieniu — jest dokumentem wy stawianym przez właściwe władze państwa początkowego transakcji, przyznającym przed siębiorcy prawo przemieszczania broni palnej, o której mowa w art. 35a, bez obowiązku każ dorazowego poświadczania zgody przewozo wej przez władze tego państwa,

8) uprzednia zgoda przewozowa — jest doku mentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa docelowego transakcji na każdorazo we przemieszczenie broni palnej, o której mo wa w art. 35a, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa, zaświadczającym o wia rygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.”;

2) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: „Rozdział 5a Przemieszczanie przez przedsiębiorców broni palnej Art. 35a.

1. Przepisy niniejszego rozdziału sto suje się do broni palnej odpowiada jącej kategoriom broni palnej okre ślonym w przepisach prawa Unii Europejskiej o kontroli nabywania i posiadania broni.

2. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowe rodzaje bro ni palnej, o której mowa w ust. 1, uwzględniając klasyfikację określo ną w przepisach prawa Unii Euro pejskiej oraz spójność z właściwymi przepisami o broni i amunicji. Art. 35b. Przemieszczanie amunicji do broni palnej odbywa się na zasadach okre ślonych w niniejszym rozdziale dla tej broni. Art. 35c. Przemieszczanie broni palnej wymaga zgody przewozowej i urzędowo po świadczonej kopii uprzedniej zgody przewozowej oraz urzędowo poświad czonej kopii decyzji o zwolnieniu — w przypadku jej wydania. Art. 35d.

1. W przypadku przemieszczania broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowe go transakcji, poświadczenia zgody przewozowej dokonuje, z zastrzeże niem art. 35g ust. 1, organ koncesyj ny albo komendant wojewódzki Po licji właściwy ze względu na siedzi bę zbywcy broni palnej.

2. Zgoda przewozowa powinna zawie rać w szczególności:

1) wskazanie państwa początkowe go i docelowego transakcji,

2) firmę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej,

3) siedzibę i jej adres lub adres za mieszkania zbywcy i nabywcy broni palnej,

4) adres, na który broń palna ma być dostarczona,

5) dane techniczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację broni palnej,

6) liczbę jednostek broni palnej,

7) wskazanie uprzedniej zgody prze wozowej wydanej przez właściwe władze państwa docelowego transakcji oraz decyzji o zwolnie niu — w przypadku jej wydania.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o po świadczenie zgody przewozowej przedkłada organowi, o którym mo wa w ust. 1, kopię uprzedniej zgody przewozowej.

4. Organ, o którym mowa w ust. 1, po świadcza zgodę przewozową w ter minie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej wpływu do tego organu.

5. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia, wzór zgody przewozowej, z uwzględnieniem danych, o których mowa w ust. 2, w taki sposób, aby zawierała ona elementy umożliwia jące jednoznaczną identyfikację bro Dziennik Ustaw Nr 133 — 6870 — Poz. 935 ni palnej i stron transakcji oraz miej sca przeznaczone na dokonywanie wpisów poświadczających legal ność transakcji. Art. 35e.

1. Organy, o których mowa w art. 35d ust. 1, mogą odmówić poświadcze nia zgody przewozowej z przyczyn określonych w art. 17 ust. 3.

2. Odmowa poświadczenia zgody przewozowej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Organem odwoławczym od decyzji komendanta wojewódzkiego Policji jest organ koncesyjny. Art. 35f. Organy, o których mowa w art. 35d ust. 1, po dokonaniu czynności po świadczenia zgody przewozowej są obowiązane do bezzwłocznego prze słania kopii tej zgody właściwym wła dzom państwa docelowego transakcji i państw, przez których terytorium bę dzie przemieszczana broń palna, oraz Komendantowi Głównemu Straży Gra nicznej. Art. 35g.

1. Organ koncesyjny może, w drodze decyzji administracyjnej, zwolnić przedsiębiorcę dokonującego prze mieszczenia broni palnej z teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowego transakcji, z obowiązku każdorazowego po świadczania zgód przewozowych przez organy, o których mowa w art. 35d ust. 1, jeżeli udokumentu je on stosowanie przez okres co naj mniej 3 lat wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem to warami strategicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towa rami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bez pieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego po koju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315).

2. Organ koncesyjny przekazuje kopię decyzji o zwolnieniu komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę przedsię biorcy, o którym mowa w ust. 1, oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

3. Decyzję o zwolnieniu wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata. Art. 35h. Organ koncesyjny może w każdym czasie cofnąć decyzję o zwolnieniu z przyczyn określonych w art. 17 ust. 3 lub z powodu utraty certyfikatu zgod ności dotyczącego wewnętrznego sys temu kontroli i zarządzania obrotem towarami strategicznymi, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 35g ust. 1. Art. 35i.

1. Przedsiębiorca dokonujący prze mieszczania broni palnej z teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do przechowywania egzemplarza uprzedniej zgody prze wozowej przez okres 10 lat od daty jej poświadczenia.

2. Przedsiębiorca dokonujący prze mieszczania broni palnej z teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, któ remu wydano decyzję o zwolnieniu, jest dodatkowo obowiązany:

1) każdorazowo poświadczyć przez siebie i przekazać zgodę przewo zową nabywcy broni palnej z in nego państwa członkowskiego,

2) przekazać poświadczoną przez siebie kopię zgody przewozowej komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na swoją siedzibę, najpóźniej z chwilą wydania broni palnej jej nabywcy. Art. 35j. Komendant wojewódzki Policji po otrzymaniu kopii zgody przewozowej poświadczonej przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 35i ust. 2, jest obowiązany do bezzwłocznego prze słania kopii tej zgody właściwym wła dzom państwa docelowego transakcji i państw, przez których terytorium bę dzie przewożona broń palna, oraz Ko mendantowi Głównemu Straży Gra nicznej. Art. 35k.

1. W przypadku przemieszczania broni palnej na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej jako państwa docelowe go transakcji, poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej do konują organy, o których mowa w art. 35d ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej wpły wu do tego organu.

2. Uprzednia zgoda przewozowa po winna zawierać w szczególności da ne, o których mowa w art. 35d ust. 2 pkt 1—6.

3. Minister właściwy do spraw we wnętrznych określi, w drodze rozpo rządzenia, wzór uprzedniej zgody przewozowej, z uwzględnieniem da nych, o których mowa w art. 35d ust. 2 pkt 1—6, w taki sposób, aby zawierała ona elementy umożliwia jące jednoznaczną identyfikację bro ni palnej i stron transakcji oraz miej sca przeznaczone na dokonywanie wpisów poświadczających legal ność transakcji. Dziennik Ustaw Nr 133 — 6871 — Poz. 935 Art. 35l.

1. Organy, o których mowa w art. 35d ust. 1, mogą odmówić poświadcze nia uprzedniej zgody przewozowej z przyczyn określonych w art. 17 ust. 3.

2. Odmowa poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Organem odwoławczym od decyzji komendanta wojewódzkiego Policji jest organ koncesyjny. Art. 35m.

1. W przypadku przemieszczania broni palnej na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej jako państwa docelowe go transakcji, zgoda przewozowa nie wymaga poświadczenia przez właściwe władze państwa początko wego transakcji, jeżeli państwo po czątkowe transakcji zwolniło przed siębiorcę z obowiązku poświadcza nia zgody przewozowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, broni palnej musi towarzy szyć do miejsca docelowego jej przemieszczenia urzędowo po świadczona kopia dokumentu o zwolnieniu. Art. 35n.

1. W przypadku gdy przemieszczanie broni palnej jest realizowane za po średnictwem podmiotów wykonują cych działalność gospodarczą w za kresie przewożenia i doręczania przesyłek, przedsiębiorca wykonują cy działalność gospodarczą, o której mowa w art. 1, który dokonał zlece nia przewozu, jest obowiązany prze kazać dokonującemu przewozu urzędowo poświadczoną kopię zgo dy przewozowej lub decyzji o zwol nieniu — w przypadku jej wydania oraz urzędowo poświadczoną kopię uprzedniej zgody przewozowej.

2. Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewoże nia i doręczania przesyłek, który otrzymał zlecenie przewozu broni palnej, jest obowiązany do posiada nia dokumentów, o których mowa w ust. 1.”;

3) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: „Art. 36a.

1. Kto, wykonując działalność gospo darczą w zakresie wytwarzania lub obrotu bronią lub amunicją albo w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek zawierających broń lub amunicję, przemieszcza, z innych państw członkowskich, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako pań stwa docelowego transakcji albo z te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej ja ko państwa początkowego transakcji albo przez terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej broń palną lub amunicję do takiej broni bez wymaganej zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej albo dokonuje poświad czenia zgody przewozowej nie posia dając do tego uprawnień, podlega ka rze aresztu albo grzywny.

2. W razie skazania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek broni palnej i amunicji.”. Art.

10. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wpro wadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, usta wy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.

10) ) do tytułu usta wy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu: „

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re gulacji transpozycji dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowa nego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kon troli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, str. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal ne, rozdz. 15, t. 3, str. 80, z późn. zm.).”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 13 września 2002 r. o na pojach spirytusowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 180

8) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „1

4) alkohol etylowy rolniczy — alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. h rozporządzenia Rady (EWG) 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające go ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 160 z 12.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 59, z późn. zm.).”;

2) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wódki wyprodukowane na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej z alkoholu etylowego rolni czego uzyskanego ze zbóż lub ziemniaków wy produkowanych na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej mogą być dodatkowo określane ja ko „Polish Vodka/Polska Wódka”.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 13 września 2002 r. o pro duktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 149

1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 133 — 6872 — Poz. 935 ————————

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360. „

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskie go i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobój czych (Dz. Urz. WE L 123 z 24.04.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 3);

2) dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europej skiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w spra wie zbliżenia przepisów ustawowych, wyko nawczych i administracyjnych Państw Człon kowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów nie bezpiecznych (Dz. Urz. WE L 200 z 30.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24, str. 109, z późn. zm.);

3) dyrektywy Komisji 2001/60/WE z dnia 7 sierp nia 2001 r. dostosowującej do postępu tech nicznego dyrektywę Parlamentu Europej skiego i Rady 1999/45/WE w sprawie zbliże nia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykie towania preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 226 z 22.08.2001, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 419).”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Pra wo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 457 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wezwanie do zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli zamieszkałych lub mających siedzi bę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Po rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro nie umowy o Europejskim Obszarze Gospo darczym powinno zawierać nagłówek o treści: „Wezwanie do zgłaszania wierzytelności. Ter min zgłoszenia”, sporządzony we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej oraz norweskim i islandzkim. Wezwanie powinno wskazywać termin zgłoszenia wierzytelności, skutki jego uchybienia, zawierać informację, czy wierzyciele posiadający wierzytelności uprzywilejowane lub zabezpieczone rzeczowo muszą dokonać zgłoszenia wierzytelności, a także określać obowiązek załączenia dowo dów stwierdzających istnienie wierzytelno ści.”;

2) po art. 459 dodaje się art. 4591 w brzmieniu: „Art. 459

1. Syndyk obowiązany jest regularnie, nie rzadziej niż co sześć miesięcy, informo wać wierzycieli, których miejsce zwy kłego pobytu, miejsce zamieszkania lub siedziba znajdują się w innych pań stwach członkowskich Unii Europej skiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wol nym Handlu (EFTA) — stronach umo wy o Europejskim Obszarze Gospodar czym o czynnościach podjętych w po stępowaniu upadłościowym w okresie objętym informacją.”;

3) po art. 467 dodaje się art. 4671 w brzmieniu: „Art. 467

1. Ogłoszenie upadłości nie narusza pra wa wierzyciela do potrącenia swej wie rzytelności z wierzytelnością upadłego, jeżeli takie potrącenie jest dopuszczal ne według prawa właściwego dla wie rzytelności upadłego.”;

4) art. 481 otrzymuje brzmienie: „Art. 48

1. Przepisy art. 454—466 i 4671—470 sto suje się odpowiednio w przypadku ogłoszenia upadłości krajowego zakła du ubezpieczeń, jeżeli prowadzi on dzia łalność także za granicą Rzeczypospoli tej Polskiej w państwie lub państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwie lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Eu ropejskim Obszarze Gospodarczym, oraz w przypadku ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub innego podobnego postępowania wo bec zagranicznego zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę lub oddział w pań stwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europej skim Obszarze Gospodarczym, lub ogłoszenia upadłości, otwarcia postę powania układowego lub innego po dobnego postępowania wobec oddziału zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej lub członkiem Europejskie go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol nych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.12)) wprowa dza się następujące zmiany: Dziennik Ustaw Nr 133 — 6873 — Poz. 935 ———————— 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 47, poz. 347. ———————— 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638.

1) w art. 40a ust. 1—4 otrzymują brzmienie: „

1. W zakresie określonym przepisami Unii Euro pejskiej Prezes Agencji:

1) przyjmuje kopie kontraktów zawieranych między: a) wnioskodawcą a odbiorcą lub pierwszą jednostką przetwórczą, w rozumieniu roz porządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiają cego szczegółowe zasady stosowania roz porządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odło gowanych gruntów do produkcji surow ców (Dz. Urz. WE L 345 z 20.11.2004, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 1973/2004/WE”, b) odbiorcą a pierwszą jednostką przetwór czą;

2) przyjmuje od podmiotów, o których mowa w pkt 1 lit. b, informacje, które są obowiąza ne składać te podmioty, określone w rozpo rządzeniu 1973/2004/WE;

3) ustala, na wniosek podmiotów określonych w ust. 2, wysokość zabezpieczenia wykorzy stania towarów przeznaczonych do wytwo rzenia produktów nieżywnościowych;

4) przeprowadza kontrole wykorzystania towa rów;

5) przekazuje informacje Komisji Europejskiej lub właściwym organom państw członkow skich Unii Europejskiej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, skła da:

1) zbywca towaru — w przypadku gdy zbywca prowadzi działalność na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej,

2) nabywca towaru — w przypadku gdy zbyw ca nie prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — na formularzu opracowanym i udostępnio nym przez Agencję.

3. Wniosek składany przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i ad res albo nazwę, siedzibę i adres zbywcy to waru;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacji w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodo wej (REGON), jeżeli został nadany;

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i ad res albo nazwę, siedzibę i adres nabywcy to waru;

4) określenie rodzaju i ilości towaru;

5) całkowitą ilość zakupionego towaru wraz z wysokością wniesionego zabezpieczenia;

6) współczynniki technicznego przetworzenia towarów, ilości i ceny produktów uzyska nych w wyniku ich przetworzenia — w przy padku gdy dokonano przetworzenia towa rów;

7) informację o przeznaczeniu towaru.

4. Wniosek składany przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i ad res albo nazwę, siedzibę i adres nabywcy to waru;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacji w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodo wej (REGON), jeżeli został nadany;

3) określenie rodzaju i ilości towaru oraz po wierzchni uprawy — w przypadku gdy zbyw cą jest wnioskodawca;

4) informację o wysokości zabezpieczenia wniesionego przez zbywcę towaru objętego wnioskiem — w przypadku gdy zbywca to waru wniósł zabezpieczenie;

5) informację o przeznaczeniu towaru.”;

2) art. 40b otrzymuje brzmienie: „Art. 40b. Odbiorcy lub pierwsze jednostki prze twórcze przekazują Prezesowi Agencji:

1) informacje, o których mowa w art. 157 ust. 3 rozporządzenia 1973/2004/WE, w ciągu 40 dni od dnia, w którym odebrano surowce, jednak nie póź niej niż do dnia 10 listopada roku, na który wnioskodawca złożył wniosek o płatność;

2) kopie kontraktów, o których mowa w art. 40a ust. 1 pkt 1, w terminie do 40 dni od dnia ich zawarcia.”. Art. 1

5. Pracodawca, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, informuje na piśmie pra cowników, z którymi zostały zawarte umowy o pracę przed tym dniem, o warunkach zatrudnienia i upraw nieniach pracowniczych, o których mowa w art. 29 § 2 i art. 291 § 2 Kodeksu pracy, w zakresie niewynikają cym z dotychczasowych przepisów. Art. 1

6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 66f ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 66f usta wy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą. Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 133 — 6874 — Poz. 935

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-07-21
Data wydania: 2006-06-23
Data wejścia w życie: 2006-08-05
Data obowiązywania: 2006-08-05
Uwagi: Art. 2 wchodzi w życie z dniem 22 października 2006 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 133 poz. 935