Dz.U. 2006 nr 134 poz. 944

944 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Na podstawie art. 47d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 147

9) zarządza się, co następu je:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania na modernizację, re monty i inwestycje obiektów sportowych oraz rozwija nie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełno sprawnych, tryb składania wniosków o dofinansowa nie oraz przekazywania środków na realizację zadań.

§2. Ârodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwane dalej „środkami Funduszu”, przeznacza się na:

1) dofinansowanie modernizacji, remontów i inwe stycji obiektów sportowych — do 70 % przycho dów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

2) rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych — pozostałe przychody Fun duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. ———————

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).

§3.

1. Ârodki Funduszu, o których mowa w § 2 pkt 1, przeznacza się na:

1) dofinansowywanie inwestycji określonych w wo jewódzkich wieloletnich programach rozwoju ba zy sportowej, uchwalonych przez sejmiki woje wództw — do 65 % przychodów Funduszu Roz woju Kultury Fizycznej;

2) dofinansowywanie inwestycji objętych progra mem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu opracowanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu — pozostałe środki.

2. Dla inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przy podziale środków bierze się pod uwagę:

1) liczbę ludności;

2) liczbę obiektów sportowych;

3) stopę bezrobocia;

4) stan nakładów na kulturę fizyczną i sport jedno stek samorządu terytorialnego w województwach.

§4.

1. Kwota środków Funduszu na dofinansowa nie inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz inwestycji odtworzeniowych nie może przekroczyć 33 % kosztu inwestycji określonego w zbiorczym ze stawieniu kosztów, zwanego dalej „wartością koszto rysową inwestycji”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Kwota środków Funduszu na dofinansowanie inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie mo że przekroczyć 50 % wartości kosztorysowej inwesty cji, z wyjątkiem:

1) inwestycji, których inwestorem jest Centralny Ośrodek Sportu — do 99 % wartości kosztoryso wej inwestycji;

2) inwestycji odgrywających istotne znaczenie w in frastrukturze sportowej, stanowiącej bazę dla przygotowań olimpijskich lub przygotowań do udziału w prestiżowych imprezach międzynarodo wych (mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy) — do 95 % wartości kosztorysowej inwestycji;

3) inwestycji, których inwestorem jest polski związek sportowy, ogólnokrajowe stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń działające w zakresie kultu ry fizycznej i sportu kwalifikowanego, akademia wychowania fizycznego lub inna szkoła wyższa oraz jednostka samorządu terytorialnego prowa dząca szkołę mistrzostwa sportowego o strate gicznym znaczeniu dla sportu — do 70 % wartości kosztorysowej inwestycji.

3. Dopuszcza się dofinansowanie do 60 % warto ści kosztorysowej pełnowymiarowych sal gimnastycz nych w gminach, które nie posiadają takiego obiektu, oraz wszystkich inwestycji wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 realizowanych w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

4. W przypadku inwestycji odtworzeniowych po dejmowanych w miejscowościach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudo wy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania ży wiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906), dopuszcza się dofinan sowanie ze środków Funduszu do 95 % wartości kosz torysowej inwestycji.

§5. Z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży środkami z Funduszu można dofinansowywać:

1) zakup i dystrybucję sprzętu sportowego, w tym dla najwyżej sklasyfikowanych klubów sporto wych w systemie sportu dzieci i młodzieży, prowa dzonego przez ministra właściwego do spraw kul tury fizycznej i sportu;

2) organizację masowych imprez sportowo-rekre acyjnych dla dzieci i młodzieży;

3) organizację wojewódzkich finałów Igrzysk Mło dzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów;

4) organizację sportowych obozów i zorganizowa nych zajęć rekreacyjnych w okresach wolnych od nauki;

5) organizację szkoleń dla kadr pracujących z dzieć mi i młodzieżą;

6) wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą;

7) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i mło dzieży;

8) promowanie sportu dzieci i młodzieży;

9) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w aka demickich centrach szkolenia sportowego;

10) przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz w akademickich mi strzostwach świata w letnich i zimowych dyscypli nach sportu; 1

1) szkolenie kadry narodowej w dyscyplinach olim pijskich w kategorii młodzieżowej do 23 lat; 1

2) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w cen tralnych ośrodkach szkolenia sportowego; 1

3) przygotowanie i udział reprezentacji Polski w za wodach międzynarodowych w kategoriach junio rów i młodzieżowców; 1

4) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pu blicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego i innych, niż wymienione w pkt 12, ośrodkach szkoleniowych; 1

5) szkolenie kadr wojewódzkich młodzików, junio rów młodszych i juniorów; 1

6) organizację eliminacji wojewódzkich i zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich i zimowych, halowych oraz bie gach przełajowych; Dziennik Ustaw Nr 134 — 6912 — Poz. 944 1

7) prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu dzieci i młodzieży.

§6. Z zakresu rozwijania sportu osób niepełno sprawnych środkami z Funduszu można dofinansowy wać:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zaję ciach sekcji sportowych i rekreacyjnych;

2) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w impre zach rekreacyjno-sportowych;

3) uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsul tacjach;

4) uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy i innych imprezach mistrzowskich rangi międzynarodowej i krajowej;

5) realizację poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badań lekarskich i diagnostycznych sportow ców niepełnosprawnych;

6) prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełno sprawnych;

7) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-sportowych;

8) szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepeł nosprawnych;

9) promocję sportu osób niepełnosprawnych;

10) zakup sprzętu sportowego.

§7.

1. Wnioskodawcy planujący rozpoczęcie lub realizujący inwestycje określone w § 3 składają wnio ski o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Wniosek składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym wnioskodawca zamierza rozpocząć finanso wanie inwestycji środkami z Funduszu, a w uzasadnio nych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu — do dnia 30 wrześ nia.

3. Wniosek dotyczący inwestycji odtworzeniowej wnioskodawca może złożyć w każdym czasie.

4. Wniosek powinien określać:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) nazwę i lokalizację inwestycji;

3) planowany zakres rzeczowy inwestycji;

4) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia in westycji, a jeżeli inwestycja jest w toku realizacji — rzeczywisty termin rozpoczęcia inwestycji i pla nowany termin jej zakończenia;

5) planowaną wartość kosztorysową inwestycji;

6) kwotę nakładów poniesionych na inwestycję od początku jej realizacji do końca roku poprzedzają cego rok, w którym jest składany wniosek;

7) łączną kwotę nakładów planowanych do poniesie nia na inwestycję, począwszy od roku, w którym jest składany wniosek, do terminu jej zakończenia określonego we wniosku;

8) wnioskowaną kwotę środków z Funduszu oraz in ne środki, z których wnioskodawca planuje finan sować nakłady określone w pkt 7.

5. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie po trzeby wykonania inwestycji w planowanym zakresie rzeczowym i terminie, a także informacje o:

1) zakresie rzeczowym inwestycji, wykonanym do końca roku poprzedzającego rok, w którym jest składany wniosek, jeżeli inwestycja jest w toku re alizacji;

2) zakresie rzeczowym inwestycji, planowanym do wykonania w terminie jej zakończenia określonym we wniosku, z tego, w roku, w którym jest składa ny wniosek, i w poszczególnych następnych la tach jej realizacji;

3) stanie przygotowania inwestycji do realizacji;

4) sytuacji finansowej wnioskodawcy, w szczególno ści oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno prawnych oraz innych podmiotów.

6. Do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające przygotowanie inwe stycji do realizacji, w tym w szczególności pozwo lenie na budowę, jeśli jest ono wymagane odręb nymi przepisami dla zakresu zadania objętego wnioskiem;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapew nienie otrzymania przez wnioskodawcę środków fi nansowych innych niż środki z Funduszu, w wyso kości umożliwiającej wykonanie inwestycji w ter minie określonym we wniosku;

3) zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu otrzyma nej kwoty ze środków Funduszu, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatko wych, naliczonymi od dnia otrzymania tych środ ków do dnia ich zwrotu, jeżeli wnioskodawca: a) wykorzysta środki z Funduszu niezgodnie z przez naczeniem, b) nie zakończy inwestycji w terminie określonym w umowie;

4) w przypadku wnioskodawcy niebędącego pań stwową jednostką budżetową lub państwowym zakładem budżetowym zobowiązanie do ustano wienia zabezpieczenia wykonania przez wniosko dawcę zobowiązania określonego w pkt 3.

7. Do wniosku o dofinansowanie inwestycji od tworzeniowych dołącza się dokumenty wymienione w ust. 6 pkt 1 i pkt 3 lit. a oraz opinię marszałka woje wództwa. Dziennik Ustaw Nr 134 — 6913 — Poz. 944

§8.

1. Wnioski o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 5 i 6, składają podmioty prowadzące dzia łalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, z zastrze żeniem § 9.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) określenie wnioskodawcy, wraz z aktualnym wy ciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego albo in nego rejestru, albo zaświadczeniem bądź informa cją z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

2) szczegółową nazwę zadania wraz z zakresem i cha rakterystyką (w tym: termin, miejsce, liczba uczest ników);

3) dane dotyczące zdolności realizacyjnej wniosko dawcy;

4) kalkulację kosztów zadania z wyszczególnieniem udziału środków: a) własnych, b) Funduszu, c) pochodzących z budżetu państwa, d) pochodzących z budżetów jednostek samorzą du terytorialnego, e) pochodzących od sponsorów;

5) przewidywaną kalkulację dochodów oraz innych korzyści w związku z realizacją zadania;

6) kwotę środków z Funduszu otrzymanych w bieżą cym i poprzednim roku;

7) wskazanie rachunku, na jaki mają być przekazane środki;

8) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płat nościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów.

3. Do wniosku powinny być dołączone następują ce załączniki:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich, a także kosz tów obsługi zadania, zwanych dalej „kosztami po średnimi”;

2) szczegółowy regulamin i program przedsięwzię cia, ramowy program szkolenia sportowego, od powiednio konspekt scenariusza filmu lub pozycji wydawniczej, specyfikacja kompletu sprzętu spor towego lub inne informacje niezbędne przy rozpa trywaniu wniosku;

3) aktualne zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowe go o niezaleganiu z płatnościami na rzecz tych podmiotów.

4. Polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym dołączają także do wniosku następujące załączniki:

1) wykaz zawodników kadry wojewódzkiej lub mło dzieżowej;

2) program przedsięwzięcia oraz zakładane cele, któ re mają być osiągnięte;

3) opis warunków opieki medycznej, odnowy biolo gicznej, warunków socjalno-bytowych oraz bez pieczeństwa i higieny odbywania zajęć sporto wych;

4) wykaz kadry trenersko-instruktorskiej, z uwzględ nieniem danych dotyczących wykształcenia i prak tyki zawodowej.

§9.

1. Wnioski o dofinansowanie zadania, o któ rym mowa w § 5 pkt 9, składają kluby sportowe dzia łające w formie stowarzyszenia w środowisku akade mickim oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim.

2. Wnioski o dofinansowanie zadań, o których mo wa w § 5 pkt 10—13, składają polskie związki sporto we oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego.

3. Wnioski o dofinansowanie zadań, o których mo wa w § 5 pkt 14—16, składają wojewódzkie interdyscy plinarne stowarzyszenia, o których mowa w art. 18b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.2)).

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1—3, niezależ nie od danych wymienionych w § 8 ust. 2 i 3, dołącza ją do wniosku następujące załączniki:

1) wykaz zawodników kadr wojewódzkich, kadr naro dowych juniorów lub kadry młodzieżowej;

2) program przedsięwzięcia oraz zakładane cele, któ re mogą być osiągnięte;

3) opis warunków opieki medycznej, odnowy biolo gicznej, warunków socjalno-bytowych oraz bez pieczeństwa i higieny odbywania zajęć sporto wych;

4) wykaz kadry trenersko-instruktorskiej, z uwzględ nieniem danych dotyczących wykształcenia i prak tyki zawodowej.

5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do wnio sków o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 5 pkt 17.

§10.

1. Wniosek o dofinansowanie zadań, o któ rych mowa w § 3 ust. 1, § 5 i 6, zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i spor tu, stanowi podstawę do zawarcia umowy z wniosko dawcą. Dziennik Ustaw Nr 134 — 6914 — Poz. 944 ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.

2. Przekazywanie środków z Funduszu i ich rozli czanie odbywa się na podstawie umów zawartych przez wnioskodawców z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, po spełnieniu warun ków i w trybie określonym w rozporządzeniu. § 1

1. Umowa o dofinansowanie ze środków Fun duszu zadań, o których mowa w § 5 i 6, powinna za wierać w szczególności:

1) strony umowy;

2) szczegółowy opis zadania i terminy jego realizacji;

3) kwotę dofinansowania oraz sposób i terminy prze kazywania środków, z uwzględnieniem § 13;

4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie bez zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu;

5) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania środków z Funduszu wyłącznie na cele określone w umowie;

6) określenie warunków zmiany zakresu rzeczowego zadania w trakcie obowiązywania umowy;

7) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wy odrębnionej ewidencji księgowej środków Fundu szu;

8) określenie sposobu zagospodarowania docho dów osiągniętych przez wnioskodawcę przy reali zacji zadania, z uwzględnieniem § 15;

9) określenie składników kalkulacji kosztów pośred nich, z uwzględnieniem § 16;

10) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli realizowanej przez organ udzielający dofi nansowania w sposób określony w § 17; 1

1) zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia w określonych terminach i zakresie rozliczenia za dania oraz do zwrotu środków Funduszu w przy padku niewykonania zadania w części lub w cało ści albo wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem § 18; 1

2) klauzulę o możliwościach jej rozwiązania. § 1

2. Umowa o dofinansowanie ze środków Fun duszu zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) strony umowy;

2) szczegółowy opis zadania, wartość kosztorysową i terminy jego realizacji;

3) kwotę dofinansowania oraz sposób i terminy prze kazywania środków;

4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;

5) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania środków Funduszu wyłącznie na cele określone w umowie;

6) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wy odrębnionej ewidencji księgowej środków Fundu szu;

7) zobowiązanie do zwrotu na konto Funduszu do chodów osiągniętych przez wnioskodawcę przy realizacji zadania;

8) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli realizowanej przez organ udzielający dofi nansowania w sposób określony w § 17;

9) zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia w określonych terminach i zakresie rozliczenia za dania oraz do zwrotu środków Funduszu w przy padku niewykonania zadania w części lub w cało ści albo wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem § 18;

10) klauzulę o możliwości jej rozwiązania; 1

1) zobowiązanie wnioskodawcy do spełnienia wy mogów właściwych międzynarodowych organiza cji sportowych, z uwzględnieniem § 14. § 1

3. Ârodki z Funduszu przeznaczone w umowie na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 5 i 6, są przekazywane na rachunek bankowy wnioskodaw cy w terminach zapewniających finansowanie zobo wiązań wynikających z realizacji zadania, a w przypad ku inwestycji — po przedstawieniu zaakceptowanych niezapłaconych przez wnioskodawcę faktur lub ra chunków. § 1

4.

1. Wnioskodawcy korzystający z dofinanso wania ze środków Funduszu inwestycji, o których mo wa w § 3 ust. 1 pkt 2, są obowiązani do uwzględnienia w projektach budowlanych wymagań właściwych międzynarodowych organizacji sportowych.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się również do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, jeżeli mają się na tych obiektach odbywać zawody międzynarodowe. § 1

5.

1. Jeżeli przy realizacji zadań ze środków Fun duszu zostaną osiągnięte dochody nieprzewidziane w umowie, wnioskodawca jest obowiązany do powia domienia organu udzielającego dofinansowania i przed stawienia propozycji ich zagospodarowania.

2. Po rozpatrzeniu propozycji wnioskodawcy, stro ny mogą w formie aneksu do umowy rozszerzyć za kres rzeczowy realizowanego zadania albo odpowied nio zmniejszyć kwotę dofinansowania. § 1

6.

1. Wnioskodawcy realizujący zadania, o któ rych mowa w § 5 i 6, mogą przeznaczyć na koszty po średnie nie więcej niż 10 % kosztów bezpośrednich, związanych z realizacją zadania, dofinansowanych ze środków, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. b, w tym wynagrodzeń osób obsługujących te zadania. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych ze środ ków z Funduszu ustala się, po ich szczegółowej anali zie, w drodze negocjacji przed podpisaniem umowy, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zadania.

2. Koszty związane z obsługą umów o dofinanso wanie inwestycji określonych w § 3 przeznaczone na Dziennik Ustaw Nr 134 — 6915 — Poz. 944 pokrycie kosztów obsługi podmiotu, z którym minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu zawarł stosowne porozumienie, ustala się w drodze negocja cji. § 1

7.

1. Organ udzielający dofinansowania jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów o dofinansowanie ze środków Funduszu.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zadania;

2) wykorzystanie środków Funduszu;

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;

4) prawidłowość rozliczeń z organem udzielającym dofinansowania.

3. Wnioskodawca jest obowiązany do udostępnie nia na żądanie upoważnionych przedstawicieli orga nowi udzielającemu dofinansowania informacji i do kumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protoko le kontroli, a ocena realizacji zadania przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

6. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzy mania wniosków i zaleceń zawiadamia organ udziela jący dofinansowania o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania. § 1

8.

1. Wnioskodawca jest obowiązany do przed stawienia organowi udzielającemu dofinansowania rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczo wym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w termi nie 30 dni od zakończenia zadania, a w przypadku in westycji — w terminie 50 dni.

2. Termin rozliczenia realizacji inwestycji, określo ny w ust. 1, może być przedłużony za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

3. W przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zadania środki z Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek bankowy organu udzielającego dofinansowania w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania umowy w terminach określonych w ust. 1, a w przypadku inwestycji — podlegają całko witemu zwrotowi.

4. Niewykorzystane środki z Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek bankowy organu udzielającego dofinansowania w terminie 7 dni od dnia zakończenia finansowania zobowiązań związanych z realizacją zada nia, a w przypadku inwestycji — nie później niż w ter minie 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji.

5. Ârodki Funduszu przeznaczone na dofinansowa nie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie podlegają zwrotowi na rachunek bankowy organu udzielającego dofinansowania nie później niż do dnia 28 lutego następnego roku wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia:

1) przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nie należnego pobrania dotacji.

6. Wnioskodawca, który wykorzysta środki z Fun duszu niezgodnie z przeznaczeniem, nie ma prawa do otrzymania dofinansowania z tych środków przez ko lejne trzy lata. § 1

9.

1. Wnioskodawcy korzystający z dofinanso wania ze środków Funduszu, o których mowa w § 2 pkt 1, są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, informacji o przebiegu realizacji i finansowania inwe stycji w roku poprzednim, zwanym dalej „okresem sprawozdawczym”, zawierającej:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) nazwę i lokalizację inwestycji;

3) wartość kosztorysową inwestycji, zgodnie z zakre sem inwestycji określonym w umowie;

4) kwoty nakładów poniesionych na inwestycje: a) od początku roku, w którym rozpoczęto realiza cję inwestycji, do końca okresu sprawozdaw czego, b) w okresie sprawozdawczym;

5) kwoty środków z Funduszu otrzymane przez wnio skodawcę na dofinansowanie inwestycji w okre sach, o których mowa w pkt 4;

6) planowany i rzeczywisty zakres rzeczowy inwesty cji lub jej części (etapu) zakończonej w okresie sprawozdawczym.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię protokołu końcowego odbioru inwestycji zakończonej w okresie sprawozdawczym oraz ko pię protokołu częściowego odbioru inwestycji przewidzianej do zakończenia w roku następnym lub później, w zakresie rzeczowym planowanym w części opisowej wniosku do wykonania w okre sie sprawozdawczym;

2) kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu sporto wego, powstałego w wyniku realizacji inwestycji.

§20.

1. Do wniosków o dofinansowanie ze środ ków Funduszu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 134 — 6916 — Poz. 944

2. Dofinansowanie ze środków Funduszu może być przeznaczone na zadania, o których mowa w § 5 i 6, realizowane od dnia 1 stycznia 2006 r. § 2

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 28, poz. 237). § 2

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Sportu: T. Lipiec Dziennik Ustaw Nr 134 — 6917 — Poz. 944

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-07-25
Data wydania: 2006-07-10
Data wejścia w życie: 2006-07-25
Data obowiązywania: 2006-07-25
Data uchylenia: 2010-07-02
Organ wydający: MIN. SPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 134 poz. 944