Dz.U. 2006 nr 136 poz. 963

963 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 70

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa terminy płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjo nariuszowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, oraz właściwość i tryb postępowania w sprawach wypłacania świad czeń pieniężnych oraz dokonywania potrąceń z tych należności.

§2.

1. Uposażenie, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze An tykorupcyjnym, zwanej dalej „ustawą”, wypłaca funk cjonariuszowi jednostka organizacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwa w sprawach finan sów, miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, za który uposażenie przysługuje.

2. Termin płatności uposażenia może zostać prze sunięty przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyj nego lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza na jeden z pięciu ostatnich dni roboczych miesiąca po przedzającego miesiąc, za który uposażenie przysłu guje, jeżeli w szczególności:

1) funkcjonariusz ze względu na wykonywanie zadań służbowych nie może odebrać uposażenia w dniu, o którym mowa w ust. 1;

2) przemawiają za tym ważne względy służbowe;

3) przemawiają za tym ważne względy osobiste funk cjonariusza — na jego pisemny, umotywowany wniosek.

3. Termin płatności uposażenia może zostać prze sunięty przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyj nego lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza na jeden z pięciu pierwszych dni roboczych miesiąca, za który uposażenie przysługuje, jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbowe.

§3.

1. Jeżeli prawo funkcjonariusza do otrzymania uposażenia w wyższej wysokości zostało ustalone po sporządzeniu listy płac, termin płatności wyrównania uposażenia może zostać przesunięty na następny mie siąc.

2. W przypadku nabycia przez funkcjonariusza pra wa do pierwszego uposażenia, uposażenie to wypłaca się w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez niego służby.

§4.

1. Przysługujące funkcjonariuszowi inne świadczenia pieniężne, zwane dalej „świadczeniami pieniężnymi”, wypłaca jednostka organizacyjna Cen tralnego Biura Antykorupcyjnego właściwa w spra wach finansów, w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków uzasadniających ich wypłatę, jeżeli przepi sy w sprawie zasad ich przyznawania i wypłacania nie przewidują innego terminu.

2. Termin płatności świadczeń pieniężnych może zostać przesunięty w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, o nie więcej niż 14 dni.

3. Âwiadczenia pieniężne przysługujące funkcjona riuszowi w związku ze zwolnieniem ze służby wypłaca się nie później niż w dniu zwolnienia ze służby.

§5.

1. Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wy płaca się bezpośrednio do rąk funkcjonariusza.

2. Uposażenie oraz świadczenia pieniężne mogą być wypłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza w pisem nym wniosku.

§6.

1. Z uposażenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy, jednostka organizacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwa w prawach finan sów dokonuje potrąceń:

1) na wezwanie organu egzekucyjnego lub wierzy ciela;

2) na podstawie decyzji personalnej,

3) na podstawie pisemnej zgody funkcjonariusza.

2. Fakt dokonania potrącenia odnotowuje się na li ście płac.

§7.

1. Za zgodą funkcjonariusza, wyrażoną na pi śmie, dokonuje się potrąceń z tytułu zobowiązań:

1) zapłaty odszkodowania, przewidzianego w przepi sach o odpowiedzialności majątkowej funkcjona riuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Wię ziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorup cyjnego;

2) wobec pracowniczych kas oszczędnościowo-po życzkowych;

3) wskazanych przez funkcjonariusza, innych niż wy mienione w pkt 1 i 2.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, potrąceń dokonuje się na podstawie zestawienia kwot podlegających potrąceniu, sporządzonego przez właściwy organ lub upoważnione osoby.

§8.

1. Na wezwanie organu egzekucyjnego lub wierzyciela potrąceń dokonuje się w związku z egzeku cją należności:

1) objętych sądowymi lub administracyjnymi tytuła mi wykonawczymi — na wezwanie komornika są dowego, organu właściwego do prowadzenia eg zekucji administracyjnej lub wierzyciela uprawnio nego do egzekwowania należności w trybie admi nistracyjnym;

2) z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Centralne go Biura Antykorupcyjnego — na pisemne wezwa nie organu określonego w przepisach dotyczących podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania decy zji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjo nariuszy;

3) na podstawie odrębnych przepisów — na pisemne wezwanie właściwego organu lub wierzyciela, z dokładnym określeniem kwoty podlegającej po trąceniu i powołaniem odpowiedniego przepisu zobowiązującego do potrącenia.

2. Potrącenia na zaspokojenie należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz należności z tytułu odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspo zycji Centralnego Biura Antykorupcyjnego mogą być dokonywane również bez postępowania egzekucyjne go, na wniosek wierzyciela, po przedłożeniu przez nie go tytułu wykonawczego, bądź też na skutek dobro wolnego zobowiązania się funkcjonariusza do zapłaty.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącone na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która ma być potrącona, nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań alimentacyjnych; Dziennik Ustaw Nr 136 — 9655 — Poz. 963

2) uposażenie funkcjonariusza zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy.

§9.

1. Na podstawie decyzji personalnej dokonuje się potrąceń z tytułu:

1) samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służ by albo pozostawania poza nim lub niepodejmo wania służby;

2) zawinionej niemożności pełnienia obowiązków służbowych;

3) rozpoczęcia urlopu bezpłatnego w ciągu miesiąca kalendarzowego.

2. Z uposażenia funkcjonariusza nie dokonuje się potrąceń, jeżeli decyzja personalna o zmniejszeniu uposażenia została wydana po terminie jego wypłaty.

§10.

1. Kwoty potrąceń jednostka organizacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego właściwa w sprawach finansów przekazuje do właściwych orga nów egzekucyjnych lub wierzycieli, na których wezwa nie dokonywane są potrącenia, albo zgodnie z dyspo zycją funkcjonariusza.

2. W przypadku zawieszenia lub przywrócenia funkcjonariuszowi wypłaty pełnego uposażenia, jed nostka organizacyjna Centralnego Biura Antykorup cyjnego właściwa w sprawach finansów zawiadamia właściwy organ egzekucyjny lub wierzyciela, na które go wezwanie dokonuje się potrąceń. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lipca 2006 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 136 — 9656 — Poz. 963

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-07-28
Data wydania: 2006-07-27
Data wejścia w życie: 2006-07-28
Data obowiązywania: 2006-07-24
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 136 poz. 963