Dz.U. 2006 nr 137 poz. 973

973 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie warunków przyznawania i zmiany premii funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości przełożonych oraz trybu postępowania w tych sprawach Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 70

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki uzasadniające przyznawanie i ustalanie wysokości premii funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „funkcjo nariuszami”;

2) właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w sprawach przyznawania i ustalania wysokości premii funkcjonariuszy.

§2.

1. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwany dalej „Szefem CBA”, ustala wysokość premii funkcjonariusza na wniosek kierownika jednostki or ganizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.

2. Szef CBA ustala wysokość premii kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców. W przy padku kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców nadzorowanych przez zastępców Szefa CBA — Szef CBA ustala wysokość premii na wniosek właściwych zastępców.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wnioskują o wysokość premii podległych sobie funkcjonariuszy w ramach środków finansowych przyznanych przez Szefa CBA poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

4. Szef CBA ustala wysokość premii, na okres 6 miesięcy, w terminach:

1) od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku;

2) od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Szef CBA ustala wysokość premii w drodze de cyzji. Wydanie decyzji nie jest wymagane w sytuacji, gdy wysokość premii nie ulega zmianie.

6. Wysokość premii jest uzależniona od:

1) stopnia trudności, złożoności i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza;

2) kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza;

3) efektów pracy funkcjonariusza;

4) poprzedzającej wyznaczenie wysokości premii opi nii służbowej.

§4.

1. Szef CBA, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

1) popełnienia przez funkcjonariusza przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub przewinienia dyscy plinarnego,

2) niewywiązywania się z realizacji zadań służbo wych,

3) znacznego obniżenia efektywności pracy funkcjo nariusza — może obniżyć wysokość premii przed upływem sze ściomiesięcznego okresu, na który została ustalona.

2. Szef CBA może także ustalić wyższą wysokość premii, przed upływem sześciomiesięcznego okresu, na który została ustalona, jeżeli jest to uzasadnione charakterem i efektami bieżąco realizowanych zadań lub wykonywaniem przez funkcjonariusza czynności wykraczających poza zakres jego obowiązków służbo wych.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z mocą od dnia 24 lipca 2006 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-08-31
Data wydania: 2006-07-28
Data wejścia w życie: 2006-08-01
Data obowiązywania: 2006-07-24
Data uchylenia: 2010-09-02
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 137 poz. 973