Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1020

1020 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 70

8) zarządza się, co na stępuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa szczególne zasady ra chunkowości oraz plany kont dla:

1) budżetu państwa;

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

3) jednostek budżetowych;

4) zakładów budżetowych;

5) gospodarstw pomocniczych jednostek budżeto wych;

6) jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o rachunkowości — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo ści (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1));

2) ustawie o finansach publicznych — rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan sach publicznych;

3) jednostce — rozumie się przez to jednostki wy mienione w § 1 pkt 1—5;

4) placówce — rozumie się przez to jednostkę wy mienioną w § 1 pkt 6;

5) środkach trwałych — rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o ra chunkowości, oraz środki trwałe stanowiące włas ność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu te rytorialnego, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.

§3. Jednostki prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu. Rozdział 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek

§4. W celu ustalenia nadwyżki lub niedoboru bu dżetu operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu państwa oraz dochodów i wydat ków budżetów jednostek samorządu terytorialnego są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jedno stek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w odrębnych przepisach.

§5.

1. Ârodki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właści wego organu, mogą być wycenione w wartości okreś lonej w tej decyzji.

2. Ârodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodo wym od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jed nostki samorządu terytorialnego.

3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesią cu przyjęcia do używania, umarza się:

1) książki i inne zbiory biblioteczne;

2) środki dydaktyczne, w tym także środki transpor tu, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych;

3) odzież i umundurowanie;

4) meble i dywany;

5) inwentarz żywy;

6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz warto ści niematerialne i prawne, o wartości nieprzekra czającej wielkości ustalonej w przepisach o podat ku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzy skania przychodu w 100 % ich wartości w momen cie oddania do używania.

4. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

5. Wartość początkowa środków trwałych i dotych czas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktu alizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fun dusz.

6. Dobra kultury i zapasy wojenne podlegają in wentaryzacji według zasad określonych w odrębnych przepisach.

7. Grunty, budynki i budowle podlegają inwentary zacji w sposób określony w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości.

§6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wy cenia się na dzień bilansowy według ich wartości wy nikających z ewidencji.

§7.

1. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących na leżności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.

2. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym rów nież tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach ra chunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należ nych na koniec tego kwartału.

3. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

§8.

1. Jednostki zwolnione z podatku dochodowe go od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, natomiast jednost ki rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych za inne okresy niż okresy miesięczne — jednorazowo za dany okres.

2. Jednostki postawione w stan likwidacji wyce niają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwi dacji jednostki stanowią inaczej. Rozdział 3 Rachunkowość placówek

§9.

1. Placówki prowadzą rachunkowość w walu tach zatwierdzonych planów finansowych lub w walu tach określonych przez dysponenta części budżetowej.

2. Dysponent części budżetowej może powierzyć prowadzenie rachunkowości placówki innej placówce lub jednostce.

§10.

1. Ârodki trwałe do wartości stanowiącej rów nowartość 500 euro, wartości niematerialne i prawne oraz materiały zalicza się do kosztów placówki bezpo średnio po ich nabyciu, a uzyskane w wyniku finanso wania inwestycji spisuje się w ciężar funduszu inwe stycyjnego bezpośrednio po rozliczeniu inwestycji.

2. Ârodki trwałe wycenia się w wartości ceny naby cia lub kosztów poniesionych na budowę lub ulepsze nie środka trwałego lub według zasad określonych przez dysponenta części budżetowej.

3. Ârodki trwałe nie podlegają umorzeniu i amor tyzacji.

4. Do należności i zobowiązań placówki stosuje się zasady określone w § 7. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7318 — Poz. 1020 Rozdział 4 Plany kont § 1

1.

1. Wprowadza się następujące plany kont:

1) plan kont dla budżetu państwa i budżetów jedno stek samorządu terytorialnego, określony w za łączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jedno stek budżetowych, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) plan kont dla placówek, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Plany kont stanowią podstawę do opracowania zakładowych planów kont. § 1

2.

1. Ustalając zakładowy plan kont, należy kie rować się następującymi zasadami:

1) podane w planach kont konta należy traktować ja ko standardową liczbę kont, która może być ogra niczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jed nostce lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont;

2) podstawą prowadzenia rachunkowości może być odpowiedni plan kont, uzupełniony co najmniej o wykaz kont ksiąg pomocniczych, które mają być prowadzone do poszczególnych kont syntetycz nych;

3) plan kont dla budżetu państwa lub budżetu jed nostki samorządu terytorialnego może być uzu pełniony, w miarę potrzeby, o właściwe konta pla nu kont dla jednostek budżetowych, zakładów bu dżetowych i gospodarstw pomocniczych jedno stek budżetowych;

4) zakładowy plan kont powinien uwzględniać usta lenia dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące za sad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności;

5) zakładowy plan kont powinien zapewniać możli wość sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach.

2. Jeżeli przepisy dotyczące sprawozdań nakładają obowiązek:

1) wykazywania w sprawozdaniach obrotów na okreś lonych kontach — stosowana technika księgowo ści powinna umożliwić prawidłowe ustalenie wy sokości tych obrotów;

2) uzyskiwania informacji również w innych ukła dach niż określone w planie kont — ewidencja ak tywów, pasywów, kosztów i przychodów oraz strat i zysków nadzwyczajnych może być dokonywana według innych dodatkowych klasyfikacji.

3. W zależności od potrzeb można stosować nastę pujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

1) ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach ze społu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozlicze nie”;

2) ponoszone koszty ujmuje się zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozlicze nie”, jak i w zespole 5 „Koszty według typów dzia łalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozlicze niem na konta zespołu 6 „Produkty” i 7 „Przycho dy i koszty ich uzyskania”. § 1

3. Jednostki i placówki są obowiązane wprowa dzać do zakładowych planów kont zmiany wynikające ze zmian w zasadach wykonywania budżetu, gospo darki finansowej lub sprawozdawczości. Rozdział 5 Sprawozdania finansowe § 1

4.

1. Jednostki kontynuujące działalność spo rządzają sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównaw czy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilanso wy), to jest na dzień 31 grudnia.

2. Placówki kontynuujące działalność sporządzają sprawozdanie finansowe obejmujące bilans na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia.

3. Pozostałe jednostki i placówki sporządzają spra wozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg ra chunkowych, w terminach określonych w art. 12 usta wy o rachunkowości.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzane na pod stawie własnych ksiąg rachunkowych jednostki jest sprawozdaniem finansowym jednostkowym.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzane na pod stawie sprawozdań finansowych jednostkowych lub jednostkowych i łącznych jest sprawozdaniem łącz nym.

6. Sprawozdania finansowe łączne są sumą spra wozdań finansowych jednostkowych lub jednostko wych i łącznych i sporządza się je w złotych i groszach. § 1

5.

1. Bilans sporządza się według wzoru okreś lonego:

1) w załączniku nr 4 do rozporządzenia — bilans z wykonania budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia — bilans jed nostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospo darstwa pomocniczego jednostki budżetowej;

3) w załączniku nr 6 do rozporządzenia — bilans pla cówki;

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia — skonsoli dowany bilans jednostki samorządu terytorialne go.

2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant po równawczy) sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7319 — Poz. 1020

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzą dza się według wzoru określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia. § 1

6.

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.

2. W celu sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego stosuje się odpo wiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości przy założeniu, iż jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego.

3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może rozszerzyć zakres informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu te rytorialnego. § 1

7.

1. Sprawozdanie finansowe jednostki i pla cówki podpisuje kierownik jednostki i główny księgo wy lub księgowy placówki.

2. Bilans z wykonania budżetu państwa podpisuje Minister Finansów i główny księgowy budżetu pań stwa.

3. Bilans z wykonania budżetu jednostki samo rządu terytorialnego podpisują członkowie zarządu i skarbnik.

4. Sprawozdania finansowe łączne i skonsolidowa ny bilans jednostki samorządu terytorialnego podpi suje przewodniczący zarządu i skarbnik. § 1

8.

1. Kierownicy jednostek budżetowych składa ją sprawozdanie finansowe odpowiednio dysponen tom środków budżetu wyższego stopnia lub zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

2. Kierownicy zakładów budżetowych składają sprawozdania finansowe odpowiednio dysponentom części budżetowej lub zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

3. Kierownicy gospodarstw pomocniczych jedno stek budżetowych składają sprawozdanie finansowe jednostce budżetowej.

4. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1—3, składa się do dnia 31 marca roku następ nego. § 1

9.

1. Dysponenci środków budżetu drugiego stopnia sporządzają sprawozdania finansowe łączne osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budże towych i gospodarstw pomocniczych jednostek bu dżetowych i przekazują je dysponentom części budże towej do dnia 15 kwietnia roku następnego.

2. Dysponenci części budżetowej sporządzają sprawozdania finansowe łączne osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i przekazują je do Ministerstwa Finansów do dnia 30 kwietnia roku następnego.

3. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania finansowe łączne osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżeto wych i przekazują je do regionalnej izby obrachun kowej w terminie do dnia 30 kwietnia roku następ nego.

4. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują bilanse z wykonania budżetu jednostki sa morządu terytorialnego do regionalnej izby obrachun kowej do dnia 30 kwietnia roku następnego.

5. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu te rytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach i przekazywany do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.

6. Regionalna izba obrachunkowa przekazuje do Ministerstwa Finansów skonsolidowane bilanse jed nostek samorządu terytorialnego w formie elektro nicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania ostatnie go skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.

§20.

1. Placówka sporządza bilans w terminie określonym przez dysponenta części budżetowej i przekazuje go dysponentowi części budżetowej naj bliższą pocztą kurierską.

2. Dysponenci części budżetowych sporządzają bi lans łączny placówek i przekazują go do Ministerstwa Finansów do dnia 31 maja roku następnego.

3. Bilanse łączne sporządza się w walucie polskiej, przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Ban ku Polskiego aktualnego na dzień, na który został spo rządzony bilans placówki. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe § 2

1. Kierownicy jednostek i placówek dostosują prowadzenie rachunkowości do szczególnych zasad rachunkowości określonych w niniejszym rozporzą dzeniu w terminie do dnia 31 października 2006 r. § 2

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w spra wie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu te rytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 oraz z 2005 r. Nr 128, poz. 1069). Dziennik Ustaw Nr 142 — 7320 — Poz. 1020 I . Wykaz kont

1. Konta bilansowe 133 — Rachunek budżetu 134 — Kredyty bankowe 137 — Rachunki środków funduszy pomocowych 138 — Rachunki środków na prefinansowanie 139 — Inne rachunki bankowe 140 — Inne środki pieniężne 222 — Rozliczenie dochodów budżetowych 223 — Rozliczenie wydatków budżetowych 224 — Rozrachunki budżetu 225 — Rozliczenie niewygasających wydatków 227 — Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych 228 — Rozliczenie wydatków ze środków funduszy po mocowych 240 — Pozostałe rozrachunki 250 — Należności finansowe 257 — Należności z tytułu prefinansowania 260 — Zobowiązania finansowe 268 — Zobowiązania z tytułu prefinansowania 901 — Dochody budżetu 902 — Wydatki budżetu 903 — Niewykonane wydatki 904 — Niewygasające wydatki 907 — Dochody z funduszy pomocowych 908 — Wydatki z funduszy pomocowych 909 — Rozliczenia międzyokresowe 960 — Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zaso bach budżetu 961 — Niedobór lub nadwyżka budżetu 962 — Wynik na pozostałych operacjach 967 — Fundusze pomocowe 968 — Prywatyzacja

2. Konta pozabilansowe 991 — Planowane dochody budżetu 992 — Planowane wydatki budżetu 993 — Rozliczenia z innymi budżetami II. Opis kont

1. Konta bilansowe

1) Konto 133 — „Rachunek budżetu” Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym księguje się sumy zgod nie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środ ków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z ra chunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachun ku budżetu (saldo kredytowe konta 13

3) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na ra chunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokony wane ze środków rachunku budżetu oraz środki na niewygasające wydatki. Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub sal do Ma. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pienięż nych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 — kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielone go przez bank na rachunku budżetu.

2) Konto 134 — „Kredyty bankowe” Konto 134 służy do ewidencji kredytów banko wych zaciągniętych na finansowanie budżetu. Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu. Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt banko wy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu bankowego. Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie budżetu.

3) Konto 137 — „Rachunki środków funduszy pomocowych” Konto 137 służy do ewidencji środków pienięż nych otrzymanych w ramach realizacji zadań z fundu szy pomocowych, w zakresie których umowa lub prze pis określają konieczność wydzielenia środków pomo cowych na odrębnym rachunku bankowym. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7321 — Poz. 1020 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. (poz. 10

20) Załącznik nr 1 PLAN KONT DLA BUD˚ETU PA¡STWA I BUD˚ETÓW JEDNOSTEK SAMORZÑDU TERYTORIALNEGO Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środ ków, a na stronie Ma — wypłaty środków. Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego wyodręb nionego funduszu pomocowego, z ewentualnym dal szym podziałem wpływów i wydatków oraz stanów środków według zasad wynikających dla danego fun duszu pomocowego. Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków pochodzących z funduszy pomoco wych na rachunkach bankowych.

4) Konto 138 — „Rachunki środków na prefinan sowanie” Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach ban kowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek za ciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na koncie 138 ujmuje się operacje dotyczące w szczególności:

1) wpływu pożyczek zaciągniętych z budżetu pań stwa;

2) wykorzystania pożyczek;

3) zwrotu pożyczek. Na koncie 138 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów kon ta 138 między księgowością jednostki a księgowością banku. Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zacią gniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę. Na stronie Ma konta 138 ujmuje się wypłaty na ce le określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 138 powinna zapewnić podział środków według rachun ków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania. Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków pieniężnych znajdujących się na wy dzielonych rachunkach bankowych pożyczek na prefi nansowanie.

5) Konto 139 — „Inne rachunki bankowe” Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych zgodnie z odrębnymi przepisami środ ków pieniężnych innych niż środki budżetu i środki po chodzące z funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wy dzielonych środków pieniężnych. Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środ ków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachun ków bankowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na ich rodzaje. Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków pieniężnych znajdujących się na in nych rachunkach bankowych.

6) Konto 140 — „Inne środki pieniężne” Konto 140 służy do ewidencji środków pienięż nych w drodze, w tym:

1) środków otrzymanych z innych budżetów w przy padku, gdy środki te zostały przekazane w po przednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego;

2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednic twem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych, w przypadku potwier dzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym;

3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowa nych przez bank płatnika w okresie sprawozdaw czym i objętych wyciągami bankowymi z rachun ku bieżącego budżetu w następnym okresie spra wozdawczym. Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane bieżą co lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środ ków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma — wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek budżetu. Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pienięż nych w drodze.

7) Konto 222 — „Rozliczenie dochodów budżeto wych” Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednost kami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych oraz z urzędami ob sługującymi organy podatkowe z tytułu realizowa nych przez nie dochodów budżetu państwa. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody bu dżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 901. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy do chodów budżetowych na rachunek budżetu, dokona ne przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące or gany podatkowe, w korespondencji z kontem 133. Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych. Konto 222 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych okresowymi sprawo zdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu. Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budże towych przekazanych przez jednostki budżetowe i urzę dy obsługujące organy podatkowe na rachunek budże tu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7322 — Poz. 1020

8) Konto 223 — „Rozliczenie wydatków budżeto wych” Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednost kami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jed nostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przela ne z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jedno stek budżetowych, w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki doko nane przez jednostki budżetowe w wysokości wynika jącej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w ko respondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych. Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środ ków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżeto wych.

9) Konto 224 — „Rozrachunki budżetu” Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z in nymi budżetami, a w szczególności:

1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach in nych budżetów;

3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji;

4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszcze gólnych budżetów. Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a sal do Ma konta 224 — stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.

10) Konto 225 — „Rozliczenie niewygasających wydatków” Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednost kami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przela ne z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych. Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zreali zowane przez jednostki budżetowe oraz przelewy środków niewykorzystanych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozli czeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z ty tułu przekazanych im środków na realizację niewyga sających wydatków. Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan nierozliczonych środków przekazanych jed nostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków. 1

1) Konto 227 — „Rozliczenie dochodów ze środ ków funduszy pomocowych” Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń z jednost kami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 227 ujmuje się dochody zre alizowane przez jednostkę w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w koresponden cji z kontem 907. Na stronie Ma konta 227 ujmuje się przelewy do chodów na rachunek środków funduszy pomoco wych, dokonane przez jednostki, które zrealizowały dochody, w korespondencji z kontem 137. Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów. Konto 227 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 227 oznacza stan dochodów zre alizowanych przez jednostki i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek środków funduszy pomocowych. Saldo Ma konta 227 oznacza stan dochodów prze kazanych przez jednostki na rachunek środków fundu szy pomocowych, lecz nieobjętych okresowymi spra wozdaniami. 1

2) Konto 228 — „Rozliczenie wydatków ze środ ków funduszy pomocowych” Konto 228 służy do ewidencji rozliczeń z jednost kami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydat ków ze środków funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 228 ujmuje się środki przela ne z rachunków środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kon tem 137. Na stronie Ma konta 228 ujmuje się wydatki doko nane przez jednostki w wysokości wynikającej z okre sowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 908. Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu przelanych na rachunki środków przeznaczonych na pokrycie realizo wanych przez nie wydatków ze środków funduszy po mocowych. Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych środ ków funduszy pomocowych na rachunki jednostek, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydat ków. 1

3) Konto 240 — „Pozostałe rozrachunki” Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachun ków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem roz rachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 227, 228, 250, 260. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7323 — Poz. 1020 Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków według po szczególnych tytułów oraz według kontrahentów. Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a sal do Ma konta 240 — stan zobowiązań z tytułu pozosta łych rozrachunków. 1

4) Konto 250 — „Należności finansowe” Konto 250 służy do ewidencji należności zalicza nych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek. Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma — ich zmniejszenie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należ ności z poszczególnymi kontrahentami według tytu łów należności. Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma — stan nadpłat z tytułu należności finansowych. 1

5) Konto 257 — „Należności z tytułu prefinanso wania” Konto 257 służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowa nych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania, a na stronie Ma — ich zmniejszenie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należ ności z poszczególnymi kontrahentami według tytu łów należności. Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach prefinansowania, a saldo Ma — stan nad płat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania. 1

6) Konto 260 — „Zobowiązania finansowe” Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zalicza nych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredy tów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągnię tych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finan sowych. Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaco nych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobo wiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytu łów zobowiązań. Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma — stan zaciągniętych zobowiązań finanso wych. 1

7) Konto 268 — „Zobowiązania z tytułu prefinan sowania” Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowa nych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spła conych zobowiązań zaciągniętych z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu poży czek w ramach prefinansowania. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 268 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobo wiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytu łów zobowiązań. Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu poży czek zaciągniętych w ramach prefinansowania, a sal do Ma — stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu poży czek na prefinansowanie. 1

8) Konto 901 — „Dochody budżetu” Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych docho dów budżetu. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budżetu na konto 961. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody bu dżetu:

1) na podstawie sprawozdań budżetowych jedno stek budżetowych, a w zakresie dochodów budże tu państwa również na podstawie sprawozdań bu dżetowych urzędów obsługujących organy podat kowe, w korespondencji z kontem 222;

2) na podstawie sprawozdań innych organów w za kresie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;

3) inne dochody budżetowe, w szczególności sub wencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;

4) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224;

5) własne, w korespondencji z kontem 133. Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych docho dów budżetu według podziałek klasyfikacji. Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. 1

9) Konto 902 — „Wydatki budżetu” Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydat ków budżetowych budżetu. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki:

1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawo zdań finansowych, w korespondencji z kontem 223; Dziennik Ustaw Nr 142 — 7324 — Poz. 1020

2) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami, w ko respondencji z kontem 224;

3) własne, w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków budżeto wych na konto 961. Ewidencja szczegółowa do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydat ków budżetu według podziałek klasyfikacji. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

20) Konto 903 — „Niewykonane wydatki” Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wy datków zatwierdzonych do realizacji w latach następ nych. Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość nie wykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961. 2

1) Konto 904 — „Niewygasające wydatki” Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:

1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w cię żar planu niewygasających wydatków, na podsta wie ich sprawozdań budżetowych w korespon dencji z kontem 225;

2) przeniesienie niewygasających wydatków na do chody budżetowe. Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość za twierdzonych niewygasających wydatków. Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zre alizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. 2

2) Konto 907 — „Dochody z funduszy pomoco wych” Konto 907 służy do ewidencji osiągniętych docho dów z tytułu realizacji funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów na kon to 967. Na stronie Ma konta 907 ujmuje się dochody osią gnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych. Ewidencja szczegółowa do konta 907 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych docho dów poszczególnych funduszy według ich rodzajów. 2

3) Konto 908 — „Wydatki z funduszy pomoco wych” Konto 908 służy do ewidencji dokonywanych wy datków w ciężar środków funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta 908 ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydat ków ze środków funduszy pomocowych. Na stronie Ma konta 908 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków na kon to 967. Ewidencja szczegółowa do konta 908 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydat ków z poszczególnych funduszy pomocowych. 2

4) Konto 909 — „Rozliczenia międzyokresowe” Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń między okresowych. Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokreso wych według ich tytułów. Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. 2

5) Konto 960 — „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowa nych niedoborów lub nadwyżek budżetów z lat ubie głych. W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewi dencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwięk szenia skumulowanych niedoborów lub nadwyżek bu dżetu. W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub sal do Ma. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budżetu, a saldo Ma konta 960 — stan sku mulowanej nadwyżki budżetu. 2

6) Konto 961 — „Niedobór lub nadwyżka budżetu” Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki, z wyjątkiem czę ści dotyczącej finansowania programów ze środków pomocowych. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie ponie sionych w ciągu roku wydatków budżetu, w korespon dencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zreali zowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w kore spondencji z kontem 901. W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodręb nia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawo zdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma — stan nadwyżki. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7325 — Poz. 1020 W roku następnym, pod datą zatwierdzenia spra wozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 prze nosi się na konto 960. 2

7) Konto 962 — „Wynik na pozostałych opera cjach” Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania bu dżetu. Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególno ści koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi. Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególno ści przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi. Na koniec roku konto 962 może wykazywać sal do Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychoda mi lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960. 2

8) Konto 967 — „Fundusze pomocowe” Konto 967 służy do ewidencji stanu funduszy po mocowych. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 967 ujmuje się saldo konta 908, a na stronie Ma — saldo konta 907. Ewidencję szczegółową do konta 967 prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych według zasad określonych w przepisach dotyczących każdego funduszu. Konto 967 może wykazywać saldo Wn lub Ma oznaczające stan zaangażowania funduszy pomoco wych. 2

9) Konto 968 — „Prywatyzacja” Konto służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji. Na stronie Wn ujmuje się rozchody pokryte środ kami z prywatyzacji, a na stronie Ma — przychody z ty tułu prywatyzacji. Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek klasyfikacji i tytułów prywatyzacji. Konto 968 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków z prywatyzacji.

2. Konta pozabilansowe

1) Konto 991 — „Planowane dochody budżetu” Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów bu dżetowych oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budże tu zmniejszające plan dochodów budżetu. Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane do chody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające pla nowane dochody. Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wyso kość planowanych dochodów budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991.

2) Konto 992 — „Planowane wydatki budżetu” Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków bu dżetu oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki. Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budże tu zmniejszające plan wydatków budżetu lub wydatki zablokowane. Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wyso kość planowanych wydatków budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992.

3) Konto 993 — „Rozliczenia z innymi budżetami” Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji roz liczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie pod legają ewidencji na kontach bilansowych. Na stronie Wn ujmuje się należności od innych bu dżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów. Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzy mane od innych budżetów. Konto 993 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od in nych budżetów, a saldo Ma konta 993 — stan zobowią zań. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7326 — Poz. 1020 Załącznik nr 2 PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUD˚ETOWYCH, ZAK¸ADÓW BUD˚ETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUD˚ETOWYCH I . Wykaz kont

1. Konta bilansowe Zespół 0 — Majątek trwały 011 — Ârodki trwałe 013 — Pozostałe środki trwałe 014 — Zbiory biblioteczne 015 — Mienie zlikwidowanych jednostek 016 — Dobra kultury 017 — Uzbrojenie i sprzęt wojskowy 020 — Wartości niematerialne i prawne 030 — Długoterminowe aktywa finansowe 071 — Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 — Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 073 — Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 077 — Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego 080 — Inwestycje (środki trwałe w budowie) Zespół 1 — Ârodki pieniężne i rachunki bankowe 101 — Kasa 130 — Rachunki bieżące jednostek budżetowych 131 — Rachunki bieżące 132 — Rachunki dochodów własnych jednostek bu dżetowych 134 — Kredyty bankowe 135 — Rachunki środków funduszy specjalnego prze znaczenia 137 — Rachunki środków funduszy pomocowych 138 — Rachunki środków na prefinansowanie 139 — Inne rachunki bankowe 140 — Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne Zespół 2 — Rozrachunki i roszczenia 201 — Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych 222 — Rozliczenie dochodów budżetowych 223 — Rozliczenie wydatków budżetowych 224 — Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych 225 — Rozrachunki z budżetami 226 — Długoterminowe należności budżetowe 227 — Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych 228 — Rozliczenie wydatków ze środków funduszy po mocowych 229 — Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 231 — Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 — Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 — Pozostałe rozrachunki 257 — Należności z tytułu prefinansowania 268 — Zobowiązania z tytułu prefinansowania 290 — Odpisy aktualizujące należności Zespół 3 — Materiały i towary 300 — Rozliczenie zakupu 310 — Materiały 330 — Towary 340 — Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów Zespół 4 — Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 — Koszty według rodzajów 401 — Amortyzacja 490 — Rozliczenie kosztów Zespół 5 — Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 500 — Koszty działalności podstawowej 530 — Koszty działalności pomocniczej 550 — Koszty zarządu 580 — Rozliczenie kosztów działalności Zespół 6 — Produkty 600 — Produkty gotowe i półfabrykaty 620 — Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów 640 — Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zespół 7 — Przychody i koszty ich uzyskania 700 — Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia 730 — Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu 740 — Dotacje i środki na inwestycje 750 — Przychody i koszty finansowe 760 — Pozostałe przychody i koszty 761 — Pokrycie amortyzacji Zespół 8 — Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 — Fundusz jednostki 810 — Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na in westycje 820 — Rozliczenie wyniku finansowego 840 — Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przy chodów 851 — Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 853 — Fundusze pozabudżetowe 855 — Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 860 — Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finanso wy 870 — Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy

2. Konta pozabilansowe 980 — Plan finansowy wydatków budżetowych 981 — Plan finansowy niewygasających wydatków 995 — Zaangażowanie środków zakładów budżeto wych i gospodarstw pomocniczych 996 — Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych 997 — Zaangażowanie środków funduszy pomoco wych 998 — Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 999 — Zaangażowanie wydatków budżetowych przy szłych lat Dziennik Ustaw Nr 142 — 7327 — Poz. 1020 I I . Opis kont

1. Konta bilansowe

1) Zespół 0 — „Majątek trwały” Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą do ewi dencji:

1) rzeczowego majątku trwałego;

2) wartości niematerialnych i prawnych;

3) finansowego majątku trwałego;

4) umorzenia majątku;

5) inwestycji.

2) Konto 011 — „Ârodki trwałe” Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach 013, 014, 016 i 017. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma — zmniejszenia stanu i wartości po czątkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczegól ności:

1) przychody nowych lub używanych środków trwa łych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych;

2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych;

3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;

4) zwiększenia wartości początkowej środków trwa łych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyce ny. Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególno ści:

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;

2) ujawnione niedobory środków trwałych;

3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwa łych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyce ny. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:

1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;

2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, któ rym powierzono środki trwałe;

3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków trwałych w wartości początkowej.

3) Konto 013 — „Pozostałe środki trwałe” Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środ ków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, 014, 016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności fi nansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma — zmniejszenia stanu i wartości po czątkowej pozostałych środków trwałych znajdują cych się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowa nego na koncie 072. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególno ści:

1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji;

2) nadwyżki środków trwałych w używaniu;

3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególno ści:

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nie odpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej;

2) ujawnione niedobory środków trwałych w używa niu. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe. Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyra ża wartość środków trwałych znajdujących się w uży waniu w wartości początkowej.

4) Konto 014 — „Zbiory biblioteczne” Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych. Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma — zmniejszenia stanu i wartości po czątkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umo rzenia, które ujmuje się na koncie 072. Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególno ści:

1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;

2) nadwyżki zbiorów bibliotecznych. Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególno ści:

1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwida cji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;

2) niedobory zbiorów bibliotecznych. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wy cenia się według cen nabycia. Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszaco waniem ich wartości. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7328 — Poz. 1020 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określo nym w odrębnych przepisach. Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce.

5) Konto 015 — „Mienie zlikwidowanych jedno stek” Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub in nej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym. Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:

1) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyj nej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwi dowanego przedsiębiorstwa lub jednostki;

2) korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę po między wartością mienia wynikającą z bilansu zli kwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego;

3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub po zostającego po zlikwidowanej innej jednostce or ganizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan skład ników majątkowych organu założycielskiego lub nadzorującego. Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:

1) wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyj nej, a przekazanego spółce, w wysokości wynika jącej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom;

2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę po między wartością mienia wynikającą z bilansu zli kwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednost ki organizacyjnej a wartością mienia przekazane go spółce lub innym jednostkom. Ewidencję szczegółową do konta 015 może stano wić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami. Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wyni kającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na wła sne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób.

6) Konto 016 — „Dobra kultury” Konto 016 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości dóbr kultury. Na stronie Wn konta 016 ujmuje się w szczególno ści:

1) przychód dóbr kultury pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;

2) nadwyżki. Na stronie Ma konta 016 ujmuje się w szczególno ści:

1) rozchód dóbr kultury na skutek likwidacji, sprzeda ży lub nieodpłatnego przekazania;

2) niedobory. Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się we dług cen nabycia. Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszaco waniem ich wartości. Konto 016 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza wartość dóbr kultury znajdujących się w jednost ce.

7) Konto 017 — „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy” Konto 017 służy do ewidencji środków trwałych zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Konto działa według zasad analogicznych do kon ta 011.

8) Konto 020 — „Wartości niematerialne i praw ne” Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niemate rialnych i prawnych. Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma — wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych. Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan wartości niematerialnych i prawnych w war tości początkowej.

9) Konto 030 — „Długoterminowe aktywa finan sowe” Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych akty wów finansowych, a w szczególności:

1) akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodar czych;

2) akcji i innych długoterminowych papierów warto ściowych, traktowanych jako lokaty o terminie wy kupu dłuższym niż rok;

3) innych długotrwałych aktywów finansowych. Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma — zmniejszenia stanu długotermino wych aktywów finansowych. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7329 — Poz. 1020 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów. Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza wartość długoterminowych aktywów finanso wych.

10) Konto 071 — „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niemate rialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu we dług stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jed nostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespon dencji z kontem 401. Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn — zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niemate rialnych i prawnych. Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 0

20. Do kont 011, 020 i 071 można prowadzić wspól ną ewidencję szczegółową. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyra ża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 1

1) Konto 072 — „Umorzenie pozostałych środ ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niemate rialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jedno razowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn — zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niemate rialnych i prawnych. Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stano wiących niedobór lub szkodę. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umo rzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyra ża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. 1

2) Konto 073 — „Odpisy aktualizujące długoter minowe aktywa finansowe” Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizują cych długoterminowe aktywa finansowe. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe ak tywa finansowe. 1

3) Konto 077 — „Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego” Konto 077 służy do ewidencji wartości umorzenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Konto działa według analogicznych zasad jak konto 071. 1

4) Konto 080 — „Inwestycje (środki trwałe w bu dowie)” Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególno ści:

1) poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzo nych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie;

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania, maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zaku pionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej;

3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adapta cja lub modernizacja), które powodują zwiększe nie wartości użytkowej środka trwałego;

4) rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi. Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzy skanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności:

1) środków trwałych;

2) wartości niematerialnych i prawnych;

3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji;

4) rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zy skami inwestycyjnymi. Na koncie 080 można księgować również rozlicze nie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosz tów inwestycji według poszczególnych rodzajów efek tów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza koszty inwestycji niezakończonych. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7330 — Poz. 1020 1

5) Zespół 1 — „Ârodki pieniężne i rachunki ban kowe” Konta zespołu 1 „Ârodki pieniężne i rachunki ban kowe” służą do ewidencji:

1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach;

2) krótkoterminowych papierów wartościowych;

3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach;

4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych;

5) innych krajowych i zagranicznych środków pie niężnych. Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pie niężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. 1

6) Konto 101 — „Kasa” Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicz nej gotówki znajdującej się w kasach jednostki. Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy go tówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma — roz chody gotówki i niedobory kasowe. Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie:

1) stanu gotówki w walucie polskiej;

2) wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu go tówki w walucie zagranicznej, z podziałem na po szczególne waluty obce;

3) wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym. Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan gotówki w kasie. 1

7) Konto 130 — „Rachunki bieżące jednostek bu dżetowych” Konto 130 służy do ewidencji stanu środków bu dżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jed nostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finanso wym. Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środ ków budżetowych:

1) otrzymanych na realizację wydatków budżeto wych zgodnie z planem finansowym oraz dla dys ponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223;

2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżeto wą dochodów budżetowych (ewidencja szczegó łowa według podziałek klasyfikacji dochodów bu dżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem. Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:

1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z pla nem finansowym jednostki budżetowej, w tym również środki pobrane do kasy na realizację wy datków budżetowych (ewidencja szczegółowa we dług podziałek klasyfikacji wydatków budżeto wych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8;

2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222;

3) okresowe przelewy środków budżetowych dla dys ponentów niższego stopnia (ewidencja szczegóło wa według dysponentów, którym przelano środki budżetowe), w korespondencji z kontem 223. Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podsta wie wyciągów bankowych, w związku z czym musi za chodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czy stości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Konto 130 może służyć również do ewidencji do chodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z ra chunku bieżącego budżetu. Saldo konta 130 w zakre sie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżeto wych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów — na stronę Wn konta 800. Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 równe jest sal du sald wynikających z ewidencji szczegółowej pro wadzonej dla kont:

1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wy datków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych otrzy manych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku;

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie do chodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu. Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowa nie przelewu:

1) środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223;

2) do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w koresponden cji z kontem 222. 1

8) Konto 131 — „Rachunki bieżące” Konto 131 służy do ewidencji środków pienięż nych działalności podstawowej zakładów budżeto wych i gospodarstw pomocniczych znajdujących się na rachunku bankowym. Na stronie Wn konta 131 ujmuje się wpływy środ ków na rachunek bankowy, a na stronie Ma — wypła ty środków z rachunku bankowego. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7331 — Poz. 1020 Ewidencja szczegółowa do konta 131 powinna za pewniać podział środków według rachunków banko wych. Konto 131 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków pieniężnych na rachunku banko wym. 1

9) Konto 132 — „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych” Konto 132 służy do ewidencji środków pienięż nych gromadzonych na rachunkach bankowych do chodów własnych jednostek budżetowych. Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływy środ ków pobranych tytułem dochodów własnych na ra chunek bankowy, a na stronie Ma — wypłaty środków z rachunku bankowego na realizację wydatków finan sowanych dochodami własnymi jednostki budżetowej. Ewidencja szczegółowa do konta 132 powinna za pewniać podział środków według rachunków banko wych oraz według pozycji klasyfikacyjnych planu fi nansowego każdego tytułu dochodów własnych. Konto 132 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków pieniężnych na rachunkach banko wych dochodów własnych.

20) Konto 134 — „Kredyty bankowe” Konto 134 służy do ewidencji kredytów banko wych przeznaczonych na finansowanie działalności podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki bankowe. Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredy tów, a na stronie Ma — kredyty udzielone jednostce przez bank i przelane na rachunek bieżący lub inwesty cyjny. Konto 134 może wykazywać saldo Ma, które ozna cza stan kredytów udzielonych przez bank oraz przela nych na rachunki jednostki. 2

1) Konto 135 — „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakłado wego funduszu świadczeń socjalnych, funduszy celo wych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka. Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środ ków na rachunki bankowe, a na stronie Ma — wypła ty środków z rachunków bankowych. Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu. Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków pieniężnych na rachunkach banko wych funduszy. 2

2) Konto 137 — „Rachunki środków funduszy pomocowych” Konto 137 służy do ewidencji środków pienięż nych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na re alizację wyodrębnionych zadań, projektów lub progra mów, a w szczególności środków pochodzących z bu dżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pocho dzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydzielonych na odrębnych rachunkach bankowych. Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki a księgowością banku. Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środ ków, a na stronie Ma — wypłaty środków. Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna za pewnić podział środków według rachunków banko wych oraz sposobu ich wykorzystania. Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków pochodzących z funduszy pomoco wych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. 2

3) Konto 138 — „Rachunki środków na prefinan sowanie” Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach ban kowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek za ciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na koncie 138 ujmuje się operacje dotyczące w szczególności:

1) wpływu pożyczek zaciągniętych z budżetu pań stwa;

2) wykorzystania pożyczek;

3) zwrotu pożyczek. Na koncie 138 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 138 między księgowością jednostki a księgowością banku. Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zacią gniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę. Na stronie Ma konta 138 ujmuje się wypłaty na ce le określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 138 powinna zapewnić podział środków według rachun ków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania. Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków pieniężnych znajdujących się na wy dzielonych rachunkach bankowych pożyczek na prefi nansowanie. 2

4) Konto 139 — „Inne rachunki bankowe” Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachun kach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia. W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewi dencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach ban kowych: Dziennik Ustaw Nr 142 — 7332 — Poz. 1020

1) akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę budżetową;

2) czeków potwierdzonych;

3) sum depozytowych;

4) sum na zlecenie;

5) środków obcych na inwestycje. Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, z związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku. Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wy dzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżą cych oraz sum depozytowych i na zlecenie. Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środ ków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachun ków bankowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na rodzaje, a także według kontrahentów. Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan środków pieniężnych znajdujących się na in nych rachunkach bankowych. 2

5) Konto 140 — „Krótkoterminowe papiery war tościowe i inne środki pieniężne” Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięż nych, których wartość wyrażona jest zarówno w walu cie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce), a także środków pieniężnych w drodze. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma — zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów war tościowych i innych środków pieniężnych. Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:

1) poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pie niężnych;

2) wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu po szczególnych krótkoterminowych papierów war tościowych i innych środków pieniężnych z po działem na poszczególne waluty obce;

3) wartości krótkoterminowych papierów wartościo wych i innych środków pieniężnych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych. 2

6) Zespół 2 — „Rozrachunki i roszczenia” Konta zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń. Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozliczeń niedo borów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozli czeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spor nymi. Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont ze społu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie poszcze gólnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spor nych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu na leżności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych — według poszczegól nych walut. 2

7) Konto 201 — „Rozrachunki z odbiorcami i do stawcami” Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i rosz czeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, ro bót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należ ności z tytułu przychodów finansowych. Na kon cie 201 nie ujmuje się należności jednostek budżeto wych zaliczanych do dochodów budżetowych, które ujmowane są na koncie 221. Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według po szczególnych kontrahentów. Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn ozna cza stan należności i roszczeń, a saldo Ma — stan zo bowiązań. 2

8) Konto 221 — „Należności z tytułu dochodów budżetowych” Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, w któ rych termin płatności przypada na dany rok budżeto wy. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów bu dżetowych i zwroty nadpłat. Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należ ności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Na koncie 221 ujmuje się również należności z ty tułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty). Na koncie 221 nie ujmuje się należnych subwencji i dotacji zaliczanych do dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej. Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżeto wych, a saldo Ma — stan zobowiązań jednostki budże towej z tytułu nadpłat w tych dochodach. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7333 — Poz. 1020 2

9) Konto 222 — „Rozliczenie dochodów budże towych” Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizo wanych przez jednostkę budżetową dochodów budże towych. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody bu dżetowe przelane do budżetu, w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych. Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które ozna cza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgo wanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w kore spondencji z kontem 130. 30) Konto 223 — „Rozliczenie wydatków budże towych” Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizo wanych przez jednostkę budżetową wydatków budże towych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:

1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżeto wych, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800;

2) okresowe przelewy środków budżetowych dyspo nentom niższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych na po krycie wydatków budżetowych jednostki oraz przezna czonych dla dysponentów niższego stopnia, w kore spondencji z kontem 130. Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które ozna cza stan środków budżetowych otrzymanych na po krycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzysta nych do końca roku. Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgo wanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130. 3

1) Konto 224 — „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych” Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez or gan dotujący udzielonych dotacji budżetowych. Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dota cji przekazanych przez organ dotujący, a na stronie Ma — wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozli czone, w korespondencji z kontem 810. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz przezna czenia dotacji. Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzysta nych, nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji na leżnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekaza ne. Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221. 3

2) Konto 225 — „Rozrachunki z budżetami” Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z bu dżetami, w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, wpłaty zysku do bu dżetu, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma — zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów. Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna za pewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobo wiązań według każdego z tytułów rozrachunków z bu dżetem odrębnie. Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn ozna cza stan należności, a saldo Ma — stan zobowiązań wobec budżetów. 3

3) Konto 226 — „Długoterminowe należności budżetowe” Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budże tem, a w szczególności należności z tytułu mienia li kwidowanych, prywatyzowanych lub sprzedawanych przedsiębiorstw innych podległych jednostek, należ ności zahipotekowanych oraz należności długotermi nowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są księgowania. Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególno ści:

1) wartość mienia przekazanego spółkom do odpłat nego używania lub sprzedanego w wysokości usta lonej w umowie, w korespondencji z kontem 015;

2) inne długoterminowe należności, w koresponden cji z kontem 840. Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególno ści:

1) równowartość mienia zwróconego przez spółki, w korespondencji z kontem 015, lub zlikwidowa nego, w korespondencji z kontem 855;

2) przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok oraz ustanie hipoteki, w korespondencji z kontem 221. Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza wartość mienia zlikwidowanych jednostek, przeka zanego do odpłatnego korzystania, oraz wartość na leżności zahipotekowanych, oraz wartość długotermi nowych należności. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7334 — Poz. 1020 3

4) Konto 227 — „Rozliczenie dochodów ze środ ków funduszy pomocowych” Konto 227 służy do ewidencji rozliczenia zrealizo wanych przez jednostkę dochodów dotyczących fun duszy pomocowych. Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy do chodów na odpowiednie rachunki środków funduszy pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych. Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy pomo cowych. Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń dla poszczególnych programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów. Konto 227 może wykazywać saldo Ma, które ozna cza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki. Saldo konta 227 ulega likwidacji poprzez księgo wanie przelewu zrealizowanych dochodów na rachu nek środków funduszy pomocowych lub zaliczeniu do chodów na zwiększenie środków funduszy pomoco wych. 3

5) Konto 228 — „Rozliczenie wydatków ze środ ków funduszy pomocowych” Konto 228 służy do ewidencji rozliczenia wydat ków dokonanych przez jednostkę ze środków fundu szy pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków, z których doko nane wydatki podlegają refundacji ze środków fundu szy pomocowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Na stronie Wn konta 228 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych, w ko respondencji z kontem 800, oraz środki przekazane in nym jednostkom, w korespondencji z kontem 137 lub 138. Na stronie Ma konta 228 ujmuje się środki otrzy mane na pokrycie wydatków dokonywanych przez jednostkę na realizację programu oraz przeznaczo nych dla innych jednostek. Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń środków poszczególnych funduszy pomocowych. Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które ozna cza stan otrzymanych środków z funduszy pomoco wych tytułem prefinansowania lub innych na wyod rębnione rachunki jednostki, lecz jeszcze niewykorzy stanych na pokrycie wydatków. 3

6) Konto 229 — „Pozostałe rozrachunki publicz noprawne” Konto 229 służy do ewidencji innych niż z budżeta mi rozrachunków publicznoprawnych, a w szczegól ności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma — zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z ty tułu rozrachunków publicznoprawnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należ ności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozlicze nia. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma — stan zobowią zań. 3

7) Konto 231 — „Rozrachunki z tytułu wynagro dzeń” Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pra cownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z ty tułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zali czonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wyna grodzeń, a w szczególności należności za pracę wyko nywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlece nia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej. Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególno ści:

1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń;

2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń;

3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zalicza nych do wynagrodzeń;

4) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma — stan zobowią zań jednostki z tytułu wynagrodzeń. 3

8) Konto 234 — „Pozostałe rozrachunki z pra cownikami” Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególno ści:

1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozli czenia na wydatki obciążające jednostkę;

2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych;

3) należności z tytułu pożyczek z zakładowego fundu szu świadczeń socjalnych;

4) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód;

5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników. Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególno ści:

1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki;

2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych;

3) wpływy należności od pracowników. Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach ob cych można ujmować, do czasu ich rozliczenia, w rów Dziennik Ustaw Nr 142 — 7335 — Poz. 1020 nowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie za liczki. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należ ności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pra cownikami według tytułów rozrachunków. Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma — stan zobowiązań wobec pracowników. 3

9) Konto 240 — „Pozostałe rozrachunki” Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagra nicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieob jętych ewidencją na kontach 201—23

4. Konto 240 mo że być używane również do ewidencji pożyczek i róż nego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długotermino wych należności funduszy celowych. Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe na leżności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobo wiązań, a na stronie Ma — powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn ozna cza stan należności i roszczeń, a saldo Ma — stan zo bowiązań. 40) Konto 257 — „Należności z tytułu prefinanso wania” Konto 257 służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowa nych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania, a na stronie Ma — ich zmniejszenie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należ ności z poszczególnymi kontrahentami według tytu łów należności. Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach prefinansowania, a saldo Ma — stan nad płat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania. 4

1) Konto 268 — „Zobowiązania z tytułu prefinan sowania” Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowa nych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spła conych zobowiązań zaciągniętych tytułem pożyczek w ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu poży czek w ramach prefinansowania. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 268 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobo wiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytu łów zobowiązań. Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu poży czek zaciągniętych w ramach prefinansowania, a sal do Ma — stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu poży czek na prefinansowanie. 4

2) Konto 290 — „Odpisy aktualizujące należno ści” Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizują cych należności wątpliwe i odsetek od należności przypisanych, a niewpłaconych. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktuali zujących należności oraz wartość należnych, a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki. 4

3) Zespół 3 — „Materiały i towary” Konta zespołu 3 „Materiały i towary” służą do ewi dencji zapasów materiałów (konta 310 i 340) i towa rów (konta 330 i 340) oraz rozliczenia zakupu materia łów, towarów i usług (konto 300). Na kontach 310 i 330 prowadzi się ewidencję zapa sów materiałów i towarów znajdujących się w maga zynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem odno szone są w koszty w okresie ich poniesienia. Przychody, rozchody oraz stany zapasów materia łów i towarów na kontach 310 i 330 wycenia się we dług cen ewidencyjnych. Gdy cena ewidencyjna różni się od ceny rzeczywistej, należy wyodrębnić odchyle nia od cen rzeczywistych na koncie 340. Rozliczenie odchyleń następuje według zasad określonych w za kładowym planie kont. Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 i 330 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu za pasów według miejsc ich znajdowania się i osób, któ rym powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową — także według ich poszcze gólnych rodzajów i grup. 4

4) Konto 300 — „Rozliczenie zakupu” Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów (artykułów spożywczych), robót i usług, a w szczególności do ustalenia wartości mate riałów, towarów w drodze oraz wartości dostaw nie fakturowanych. Na stronie Wn 300 konta ujmuje się:

1) faktury dostawców krajowych i zagranicznych łącznie z naliczonym podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem VAT”;

2) podatek VAT, podatek akcyzowy, cło pobierane przy imporcie. Na stronie Ma konta 300 ujmuje się:

1) wartość przyjętych dostaw i usług;

2) naliczony podatek VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym bezpośrednio lub po spełnieniu okreś lonych warunków; Dziennik Ustaw Nr 142 — 7336 — Poz. 1020

3) naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku należnego dotyczący składników majątku obrotowego zwiększający ich wartość lub obciążający właściwe koszty albo roz liczenia międzyokresowe kosztów czynne;

4) naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku należnego dotyczący środków trwałych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększający ich wartość. Za pośrednictwem konta 300 można rozliczać rów nież:

1) odchylenia od cen ewidencyjnych, od rzeczywi stych cen zakupu lub nabycia;

2) koszty zakupu zawarte w fakturach dostawców;

3) opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd celny przy imporcie;

4) niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie;

5) reklamacje (sprostowania) dotyczące faktur do stawców. Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze (materiały i towary w drodze), a saldo Ma — stan dostaw lub usług niefak turowanych. Konto 300 może być wykorzystywane wyłącznie do wykazania stanu dostaw w drodze i dostaw niefak turowanych na koniec okresu sprawozdawczego. 4

5) Konto 310 — „Materiały” Konto 310 służy do ewidencji zapasów materia łów, w tym także opakowań i odpadków, znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we włas nym i obcym przerobie. Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a na stro nie Ma — jego zmniejszenia. Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyra ża stan zapasów materiałów w cenach zakupu, naby cia lub w stałych cenach ewidencyjnych. 4

6) Konto 330 — „Towary” Konto 330 przeznaczone jest do ewidencji zapa sów towarów. Ewidencją na tym koncie obejmuje się towary znajdujące się zarówno we własnych magazynach, punktach sprzedaży, punktach przerobu, jak również w magazynach obcych i przerobie obcym. Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stro nie Ma — jego zmniejszenia. Konto 330 może wykazywać saldo Wn, które ozna cza stan zapasów towarów w cenach zakupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych. 4

7) Konto 340 — „Odchylenia od cen ewidencyj nych materiałów i towarów” Konto 340 służy do ewidencji różnic pomiędzy ceną ewidencyjną materiałów, towarów i artykułów spożyw czych ustaloną na poziomie cen zakupu, nabycia lub sprzedaży a ich rzeczywistą ceną zakupu lub nabycia. Na stronie Wn konta 340 ujmuje się odchylenia de betowe i rozliczenie odchyleń kredytowych, a na stro nie Ma — odchylenia kredytowe i rozliczenie odchyleń debetowych. Ewidencja szczegółowa do konta 340 powinna za pewnić co najmniej podział odchyleń na dotyczące materiałów, towarów i artykułów spożywczych, z ewentualnym dalszym podziałem na grupy zapa sów. W jednostkach handlu detalicznego oraz zakładach gastronomicznych będących podatnikami podatku VAT, prowadzących wyłącznie ewidencję wartościową zapasów według cen sprzedaży, należy w ewidencji szczegółowej wyodrębnić odchylenia kredytowe z ty tułu planowanej marży oraz z tytułu zarezerwowanego podatku VAT. Konto 340 może wykazywać saldo Wn i Ma, które oznacza stan odchyleń dotyczących zapasów materia łów i towarów ujętych na kontach 310 i 330. 4

8) Zespół 4 — „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” służą do ewidencji kosztów w układzie ro dzajowym i ich rozliczenia. Na kontach zespołu 4 ujmuje się również koszty fi nansowane z dochodów własnych jednostek budżeto wych. Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów fi nansowanych — zgodnie z odrębnymi przepisami — z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych. 4

9) Konto 400 — „Koszty według rodzajów” Konto 400 służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma — ich zmniejszenia. Ewidencję szczegółową prowadzi się według po zycji planu finansowego oraz w przekrojach dostoso wanych do potrzeb planowania, analizy i sprawo zdawczości. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obroto wego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 50) Konto 401 — „Amortyzacja” Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są doko nywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Na stronie Wn konta 401 ujmuje się odpisy amor tyzacyjne, a na stronie Ma — przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy. Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obroto wego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7337 — Poz. 1020 5

1) Konto 490 — „Rozliczenie kosztów” Konto 490 w jednostkach nieprowadzących kont zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich roz liczenie” służy do ujęcia:

1) w korespondencji z kontem 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty” wartości wytworzonych i przyję tych do magazynu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej według cen sprzedaży netto;

2) w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenia mię dzyokresowe kosztów” kosztów rozliczanych w czasie (w okresach późniejszych), które ujęte były na koncie 400 w wartości poniesionej;

3) zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rezerw tworzonych na koszty, w korespon dencji z kontem 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”;

4) kosztów zgromadzonych na koncie 700 oraz kosz tów niewliczanych do sprzedanych produktów i towarów, lecz wprost obciążających wynik finan sowy oraz ewentualne koszty zakupu i sprzedaży towarów i materiałów ujęte na kontach 730 i 760. W jednostkach prowadzących konta zespołu 5 kon to 490 służy do:

1) przeniesienia na konta zespołu 5 i zespołu 6 kosz tów prostych zewidencjonowanych w ciągu okre su sprawozdawczego na koncie 400, 401;

2) przeniesienia na konto 640 kosztów rozliczanych w czasie, które ujęte były na koncie 400, 401 w wartości poniesionej;

3) ujęcia łącznej kwoty kosztów uzyskania przycho dów zewidencjonowanych na kontach zespołu 7. Na stronie Wn konta 490 ujmuje się:

1) koszt własny sprzedanych produktów odpowiada jący rzeczywistym kosztom wytworzenia sprzeda nych produktów, w korespondencji z właściwym kontem zespołu 7, oraz koszty niewliczane do war tości produktów, lecz obciążające wynik finanso wy danego okresu, w korespondencji z właści wym kontem zespołu 5 (koszty zarządu, handlowe i sprzedaży);

2) zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych, w ko respondencji z kontem 640. Na stronie Ma konta 490 ujmuje się poniesione koszty rodzajowe, zewidencjonowane na koncie 400, 401 i niepodlegające rozliczeniu w czasie, w korespon dencji z właściwym kontem zespołu 5, oraz przypadają ce na przyszłe okresy, w korespondencji z kontem 640. Na stronie Wn konta 490 ujmuje się również, w ko respondencji z kontem 760, przychody ze sprzedaży wewnętrznej produktów oraz na stronie Wn lub Ma — zmiany stanu produktów spowodowane w szcze gólności zdarzeniami losowymi, niedoborami lub nad wyżkami. Księgowania te mogą być dokonywane bieżąco, jednocześnie z zapisami na kontach zespołu 5, 6 i 7, al bo okresowo, w łącznej sumie równej różnicy między kwotą odpowiadającą zmianie stanu produktów a sal dem konta 490. Saldo Wn lub Ma konta 490 oznacza zmianę stanu zapasów produktów gotowych, produkcji niezakoń czonej i rozliczeń międzyokresowych kosztów na ko niec roku w stosunku do stanu na początek roku. Saldo konta 490 przenoszone jest w końcu roku obrotowego na konto 860. 5

2) Zespół 5 — „Koszty według typów działalno ści i ich rozliczenie” Konta zespołu 5 „Koszty według typów działalno ści i ich rozliczenie” służą do ewidencji i rozliczenia kosztów w układzie kalkulacyjnym. Nie ujmuje się na kontach zespołu 5 kosztów finansowanych — zgodnie z odrębnymi przepisami — z funduszy specjalnych lub funduszy celowych, a tak że pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów opera cji finansowych, kosztów inwestycji i strat nadzwyczaj nych. Konta zespołu 5 zaleca się prowadzić wówczas, gdy:

1) charakter, rozmiary działalności lub organizacja jednostki wymagają ustalania struktury kosztów poszczególnych typów lub odmian jej działalno ści, w tym także według miejsc ich powstawania;

2) w jednostce wytwarzane są produkty, których koszt podlega kalkulacji. Na stronie Wn kont zespołu 5 ujmuje się:

1) poniesione koszty rodzajowe ujęte uprzednio na koncie 400, 401, w korespondencji ze stroną Ma konta 490;

2) koszty rozliczane w czasie, w korespondencji ze stroną Ma konta 640;

3) wydanie półfabrykatów do produkcji w jednost kach, które prowadzą ich ewidencję ilościowo -wartościową, w korespondencji ze stroną Ma konta 600. Na stronie Ma kont zespołu 5 ujmuje się:

1) rzeczywisty koszt wytworzonych produktów goto wych (Wn konto 580 lub Wn konto 700), jeżeli po za kończeniu wytwarzania produktów zalicza się je do produkcji sprzedanej (w tym na własne potrzeby);

2) przychody półfabrykatów w jednostkach, które prowadzą ich ewidencję ilościowo-wartościową (Wn konto 600 lub 580);

3) koszty zaliczane do wyniku finansowego bieżące go okresu, lecz niewliczane do kosztu własnego produktów (koszty handlowe, koszty zarządu i koszty sprzedaży — Wn konto 490);

4) koszty do rozliczenia w czasie (Wn konto 640). Na stronie Wn jednych kont zespołu 5 i jednocze śnie na stronie Ma innych kont zespołu 5 księguje się świadczenia wzajemne poszczególnych działalności. Na koniec roku obrotowego konta zespołu 5 (z wy jątkiem kont 550 i 580) mogą wykazywać salda Wn, oznaczające produkcję w toku, w jednostkach prowa dzących ewidencję półfabrykatów na koncie 600 lub produkcję niezakończoną w jednostkach prowadzą cych ewidencję półfabrykatów na kontach zespołu 5. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7338 — Poz. 1020 5

3) Konto 500 — „Koszty działalności podstawo wej” Konto 500 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej. Na stronie Wn konta 500 ujmuje się koszty działal ności podstawowej. Na stronie Ma konta 500 ujmuje się rozliczone koszty działalności podstawowej (wartość wytworzo nych produktów, koszty sprzedaży, koszty handlowe). Do konta 500 może być prowadzona ewidencja szczegółowa, umożliwiająca:

1) ustalenie wysokości kosztów poszczególnych ro dzajów działalności podstawowej z dalszym po działem na koszty: a) zaliczane do wartości wytworzonych produk tów i produkcji niezakończonej, b) obciążające wynik finansowy okresu sprawo zdawczego, a w szczególności koszty sprzeda ży, koszty handlowe;

2) ustalenie struktury kosztów działalności podsta wowej według pozycji kalkulacyjnych. W końcu roku saldo konta 500 może wykazywać stan produkcji niezakończonej (w toku). 5

4) Konto 530 — „Koszty działalności pomocni czej” Konto 530 służy do ewidencji kosztów działalności prowadzonej przez komórki jednostki, których głów nym celem jest:

1) świadczenie usług, w szczególności usług trans portowych, sprzętowych, remontowych, na rzecz innych komórek tej jednostki, w tym na rzecz ko mórek wykonujących działalność podstawową;

2) wytwarzanie na własne potrzeby jednostki energii oraz materiałów;

3) wykonywanie we własnym zakresie inwestycji;

4) pełnienie innych funkcji pomocniczych (stołówki, domy mieszkalne, obiekty socjalne). Zasady działania konta 530 oraz prowadzenie ewi dencji szczegółowej są analogiczne do konta 500. W końcu roku saldo konta wykazuje wartość pro dukcji niezakończonej (w toku). 5

5) Konto 550 — „Koszty zarządu” Konto 550 służy do ewidencji wyodrębnionych kosztów związanych z zarządzaniem jednostką jako ca łością (kosztów ogólnoadministracyjnych) oraz kosz tów ogólnych dotyczących danej jednostki jako cało ści (a w szczególności utrzymanie terenu, straż prze mysłowa i przeciwpożarowa). Na stronie Wn konta 550 ujmuje się koszty proste oraz koszty złożone, a w szczególności koszty świad czeń działalności pomocniczej, a także zużycie mate riałów, towarów i produktów na potrzeby reprezenta cji i reklamy. Na stronie Ma konta 550 ujmuje się przeniesienie kosztów działalności zarządu na konto 490 lub konto 640. Do konta 550 może być prowadzona ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie struktury kosztów zarządu w sposób ułatwiający ich analizę i kontrolę. Konto 550 nie może wykazywać salda na koniec roku. 5

6) Konto 580 — „Rozliczenie kosztów działalności” Konto 580 służy do porównania kosztu wytworze nia poszczególnych produktów lub ich grup z warto ścią wytworzonych produktów wyrażoną w cenach ewidencyjnych. Na stronie Wn konta 580 ujmuje się, w korespon dencji z odpowiednimi kontami zespołu 5, rzeczywisty koszt wytworzenia produktów, a na stronie Ma — war tość tych produktów w cenach ewidencyjnych, w ko respondencji z odpowiednimi kontami zespołu 6 lub 7. Różnica między wartością produktów ustaloną w rzeczywistym koszcie wytworzenia i w cenach ewi dencyjnych podlega — jako odchylenie od cen ewi dencyjnych produktów — przeniesieniu na konto 620 lub 700. Prowadzenie konta 580 jest zbędne, jeżeli ustale nie rzeczywistego kosztu wytworzenia gotowych pro duktów nie wymaga jego stosowania. Do konta 580 można nie prowadzić ewidencji szczegółowej. Konto 580 nie może wykazywać salda na koniec roku. 5

7) Zespół 6 „Produkty” Konta zespołu 6 „Produkty” służą do ewidencji produktów wytworzonych przez jednostkę oraz kosz tów rozliczonych w czasie. 5

8) Konto 600 — „Produkty gotowe i półfabrykaty” Konto 600 służy do ewidencji zapasów wyrobów gotowych oraz robót i usług zakończonych, lecz nie sprzedanych do końca okresu sprawozdawczego, oraz półfabrykatów w jednostkach prowadzących ich ewi dencję ilościowo-wartościową. Jeżeli przychody, rozchody oraz stany zapasów produktów wycenia się według cen ewidencyjnych, a cena ewidencyjna różni się od rzeczywistego kosztu wytworzenia, to na koncie 620 należy wyodrębnić od chylenia pomiędzy ceną ewidencyjną a rzeczywistym kosztem wytworzenia produktów. Na stronie Wn konta 600 ujmuje się zwiększenia ilości i wartości stanu produktów, a na stronie Ma — jego zmniejszenia. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 600 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zapa sów według miejsc ich składowania i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapa sów produktów objętych ewidencją ilościowo-warto ściową i ilościową — także według ich poszczególnych rodzajów i grup. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7339 — Poz. 1020 Konto 600 może wykazywać saldo Wn, które wyra ża stan zapasów produktów gotowych oraz ewentual nie półfabrykatów. 5

9) Konto 620 — „Odchylenia od cen ewidencyj nych produktów” Konto 620 służy do ewidencji różnic pomiędzy ce ną ewidencyjną produktów a ich rzeczywistym kosz tem wytworzenia. Na stronie Wn konta 620 ujmuje się powstałe od chylenia debetowe i rozliczenie odchyleń kredyto wych, a na stronie Ma — powstałe odchylenia kredy towe i rozliczenie odchyleń debetowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 620 powinna zapewnić podział odchyleń na dotyczące wy robów gotowych i półfabrykatów. Konto 620 może wykazywać saldo Wn lub Ma, któ re oznacza stan odchyleń dotyczących zapasów pro duktów, korygując ich wartość bilansową. 60) Konto 640 — „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne). Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki ponie sione w okresie sprawozdawczym, na które utworzo no w okresach poprzednich rezerwę. Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie re zerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów ponie sionych w okresach poprzednich. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie:

1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie;

2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów. Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma — rezerwy na wydatki przyszłych okresów. 6

1) Zespół 7 — „Przychody i koszty ich uzyska nia” Konta zespołu 7 „Przychody i koszty ich uzyska nia” służą do ewidencji:

1) przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

2) podatków nieujętych na koncie 400;

3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych. Na kontach zespołu 7 ujmuje się również przycho dy realizowane przez jednostki budżetowe w ramach dochodów własnych. Za moment sprzedaży w kraju uważa się datę wy konania świadczenia zgodnie z umową kupna-sprze daży (a w szczególności wysyłki, odbioru usługi), a w eksporcie wyrobów i towarów — datę przewiezie nia ich przez granicę, potwierdzoną przez graniczny urząd celny. Ewidencję szczegółową prowadzi się według po zycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz oblicze nia podatków. 6

2) Konto 700 — „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia” Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produk tów (wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) własnej działalności na rzecz obcych jedno stek oraz działalności finansowo wyodrębnionej włas nej jednostki oraz kosztu ich wytworzenia. Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytwo rzenia sprzedanych produktów, obejmujący rzeczywi sty koszt wytworzenia, za który uważa się również wartość produktów w cenach ewidencyjnych, skory gowaną o odchylenia od cen ewidencyjnych, w kore spondencji z kontami 500, 530, 580, 600, 620 lub 490. Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, w korespondencji z kontami przede wszyst kim zespołu 1 i 2 oraz ewentualnie 0 i 8 oraz 4 bądź 5. Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna za pewnić podział sprzedaży dostosowany do zasad wy miaru podatków oraz należnych dotacji oraz według przedmiotów i kierunków sprzedaży. W końcu roku obrotowego przenosi się:

1) przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860;

2) koszt sprzedanych produktów na stronę Wn kon ta 490, uznając konto 700. Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda. 6

3) Konto 730 — „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu” Konto 730 służy do ewidencji sprzedaży towarów i wartości ich zakupu. Na stronie Wn ujmuje się wartość sprzedanych to warów w cenie zakupu (nabycia), w korespondencji z kontami 330 i 340; za cenę zakupu (nabycia) uważa się również cenę ewidencyjną skorygowaną o odchy lenia od tej ceny. Na stronie Ma konta 730 ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów, w korespondencji z kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz zespołu 0 i 8 bądź 4 i 5. Podatnicy podatku VAT niezobowiązani do stoso wania kas z pamięcią fiskalną ujmują po stronie Ma konta 730 przychody (utargi) łącznie z podatkiem ze sprzedaży towarów. Należny podatek od towarów i usług zawarty w utargach podlega przeksięgowaniu Wn konto 730, Ma konto 225. W końcu roku obrotowego przenosi się:

1) przychody ze sprzedaży towarów na stronę Ma konta 860 (Wn konto 730);

2) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na stronę Wn konta 860 (Ma konto 730). Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7340 — Poz. 1020 6

4) Konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje” Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymywa nych z budżetu, środków pozabudżetowych, funduszy celowych oraz innych jednostek na finansowanie dzia łalności podstawowej gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych. Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji. Na stronie Wn konta 740 ujmuje się:

1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansującym oddzia łom zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240;

2) środki pieniężne zakładów budżetowych i docho dów własnych jednostek budżetowych wykorzysta ne lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub kontem 840;

3) zwroty dotacji niewykorzystanych, nadmiernie po branych lub wykorzystanych niezgodnie z przezna czeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225 (z wyjątkiem zwrotów otrzymywanych przez jed nostki budżetowe, które podlegają ujęciu Wn kon to 221, Ma konto 750). Na stronie Ma konta 740 ujmuje się:

1) w ciągu roku — dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub dotacje należ ne, jeżeli ich wysokość wynika z przepisów, w ko respondencji z kontem 225;

2) na koniec okresu sprawozdawczego — dotacje na leżne, wynikające z przepisów prawa lub potwier dzone przez organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok wpłynęła na rachunek jed nostki w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, w korespondencji z kontem 225. Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możli wość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń. W końcu roku obrotowego saldo konta 740 zamy ka się dwoma saldami, które przenosi się:

1) saldo Wn oznaczające wartość dotacji przekaza nych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów oraz środ ków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwe stycje w zakładach budżetowych i dochodach wła snych jednostek budżetowych — na stronę Wn konta 860;

2) saldo Ma oznaczające wartość dotacji otrzyma nych na finansowanie działalności podstawowej — na stronę Ma konta 860. Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda. 6

5) Konto 750 — „Przychody i koszty finansowe” Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych. Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przy chodów z tytułu dochodów budżetowych oraz koszty operacji finansowych, a w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościo wych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i poży czek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wy jątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i pa pierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wy jątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji. Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z ty tułu dochodów budżetowych oraz kwoty należne z ty tułu operacji finansowych, a w szczególności przycho dy ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielo nych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kurso we. Dochody finansowe, których ewidencja jest pro wadzona według przepisów o rachunkowości podat kowych i niepodatkowych dochodów budżetowych, mogą być ujmowane na koncie 750 okresowo, na pod stawie danych z ewidencji podatkowej. Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna za pewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu docho dów budżetowych według pozycji planu finansowego lub:

1) w zakresie przychodów finansowych — przychody z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodar czych, należne jednostce odsetki od pożyczek i za płacone odsetki za zwłokę od należności;

2) w zakresie kosztów operacji finansowych — zara chowane odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań. W zakresie podatkowych i niepodatkowych docho dów budżetowych ewidencja szczegółowa prowadzo na jest według zasad rachunkowości podatkowej, na tomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozda nia o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy. W końcu roku obrotowego przenosi się:

1) przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750);

2) koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 6

6) Konto 760 — „Pozostałe przychody i koszty” Konto 760 służy do ewidencji przychodów i kosz tów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalno ścią jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 700, 730, 740, 750. W szczególności na koncie 760 ujmuje się:

1) na stronie Ma przychody ze sprzedaży materiałów, a na stronie Wn koszty osiągnięcia tych przycho dów, w tym wartość w cenach zakupu lub nabycia tych materiałów; Dziennik Ustaw Nr 142 — 7341 — Poz. 1020

2) na stronie Ma przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji w jednostkach budżetowych, a w za kładach budżetowych i gospodarstwach pomocni czych przychody ze sprzedaży tych składników w części niepodlegającej przekazaniu do budżetu;

3) na stronie Ma pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszko dowania, kary i grzywny, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe, a na stronie Wn pozo stałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, grzywny, odpisane przedaw nione, umorzone i nieściągalne należności, utwo rzone rezerwy na należności od dłużników, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nie odpłatnie przekazane środki obrotowe. Konto 760 służy również — w jednostkach ewiden cjonujących koszty na kontach 400, 490 oraz zespołu 5 — do ewidencji zapisów uzupełniających, dokonanych na kontach zespołu 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów), w korespondencji z inny mi kontami niż konto 490, konta zespołu 5 lub 6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w zespole

7. Na stro nie Wn konta 760 (w korespondencji ze stroną Ma kon ta 490) ujmuje się zwiększenie stanu produktów, a na stronie Ma konta 760 (w korespondencji ze stroną Wn konta 490) ujmuje się zmniejszenie stanu produktów. W końcu roku obrotowego przenosi się:

1) na stronę Wn konta 490 — koszty związane z zaku pem i sprzedażą składników majątku, jeżeli zosta ły ujęte na koncie 760, w korespondencji ze stro ną Ma konta 760;

2) na stronę Wn konta 860 — wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu lub nabycia oraz po zostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760;

3) na stronę Ma konta 860 — przychody ze sprzeda ży składników majątkowych ujmowanych na kon cie 760 oraz pozostałe przychody operacyjne, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 6

7) Konto 761 — „Pokrycie amortyzacji” Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401. Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienie salda konta na wynik finansowy, a na stronie Ma — równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401, w korespondencji z kontem 800. W końcu roku obrotowego saldo konta 761 prze nosi się na konto 860. 6

8) Zespół 8 — „Fundusze, rezerwy i wynik finan sowy” Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wy niku finansowego i jego rozliczenia, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 6

9) Konto 800 — „Fundusz jednostki” Konto 800 służy do ewidencji równowartości ma jątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma — jego zwiększenia, zgod nie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególno ści:

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilan sowej roku ubiegłego z konta 860;

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budże towego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222;

3) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, rozliczenia wyniku finansowego z konta 820;

4) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, do tacji z budżetu i środków budżetowych wykorzy stanych na inwestycje z konta 810;

5) pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw nych;

6) różnice z aktualizacji środków trwałych;

7) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji. Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególno ści:

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilan sowego roku ubiegłego z konta 860;

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finan sowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223;

3) wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finan sowanie inwestycji;

4) różnice z aktualizacji środków trwałych;

5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwe stycji. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. W przypad ku prowadzenia scentralizowanej księgowości obej mującej różne jednostki, dla których ustala się odręb nie wynik finansowy i według odmiennych zasad do konuje się jego podziału, ewidencję szczegółową pro wadzi się również według poszczególnych jednostek. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, któ re oznacza stan funduszu jednostki. 70) Konto 810 — „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje” Konto 810 służy do ewidencji:

1) dotacji przekazanych z budżetu przez dysponen tów środków budżetu w części uznanej za wyko rzystane lub rozliczone; Dziennik Ustaw Nr 142 — 7342 — Poz. 1020

2) równowartości wydatków dokonanych przez jed nostki budżetowe ze środków budżetu na finanso wanie inwestycji. Na stronie Wn konta 810 ujmuje się dotacje prze kazane przez dysponentów środków budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równo wartość środków budżetowych wykorzystanych na fi nansowanie inwestycji jednostek budżetowych. Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowa nie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 800 „Fundusz jednostki”. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 7

1) Konto 820 — „Rozliczenie wyniku finansowego” Konto 820 służy do ewidencji rozliczenia wyniku fi nansowego gospodarstw pomocniczych pozostające go do ich dyspozycji oraz nadwyżki środków obroto wych w zakładach budżetowych i nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych. Na stronie Wn konta 820 ujmuje się podział wyni ku finansowego oraz należne lub dokonane wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakła dów budżetowych i nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych. Na stronie Ma konta 820 ujmuje się przeniesienie salda konta w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800. 7

2) Konto 840 — „Rezerwy i rozliczenia między okresowe przychodów” Konto 840 służy do ewidencji przychodów zalicza nych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn — ich zmniej szenie lub rozwiązanie. Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również po wstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn — ich rozliczenie po przez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia stanu:

1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń;

2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z po szczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń. Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które ozna cza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przy chodów. 7

3) Konto 851 — „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjal nych. Ârodki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na kon cie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”. Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawo wej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów pod legających sfinansowaniu z funduszu). Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna po zwolić na wyodrębnienie:

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego fun duszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń;

2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzy skanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej. Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego fun duszu świadczeń socjalnych. 7

4) Konto 853 — „Fundusze pozabudżetowe” Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych, funduszy motywacyj nych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia. Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz in ne niż koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie Ma — przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy. Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna po zwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu każdego z funduszy oddzielnie. Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszy celo wych, funduszy motywacyjnych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia. 7

5) Konto 855 — „Fundusz mienia zlikwidowa nych jednostek” Konto 855 służy do ewidencji równowartości mie nia zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, komunalnych lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organy założycielskie i nadzorujące. Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego likwidacji, a na stro nie Ma — stan funduszu i jego zwiększenia o równo wartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, ustaloną na pod stawie bilansów tych jednostek, w korespondencji z kontem 015. Saldo Ma konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na wła sne potrzeby, lub wartość mienia sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego. 7

6) Konto 860 — „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nad zwyczajnych. W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stro nie Ma — zyski nadzwyczajne. W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kon tem 400 i 401; Dziennik Ustaw Nr 142 — 7343 — Poz. 1020

2) zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń mię dzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, w jednost kach stosujących to konto;

3) wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760;

4) dotacji przekazanych na finansowanie działalno ści podstawowej samodzielnie bilansujących od działów oraz na inwestycje w zakładach budżeto wych i na inwestycje w dochodach własnych jednostek budżetowych, w korespondencji z kon tem 740;

5) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750, oraz pozostałych kosztów operacyj nych, w korespondencji z kontem 760;

6) obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870. Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z po szczególnymi kontami zespołu 7;

2) zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń między okresowych w stosunku do stanu na początek ro ku, w korespondencji z kontem 490;

3) dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740;

4) pokrycia kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowe go wynik finansowy jednostki, saldo Wn — stratę net to, saldo Ma — zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800. 7

7) Konto 870 — „Podatki i obowiązkowe rozlicze nia z budżetem obciążające wynik finansowy” Konto 870 służy do ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu podatku do chodowego oraz wpłaty z zysku do budżetu w gospo darstwach pomocniczych. Na stronie Wn konta 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku, w korespondencji ze stroną Ma konta 225. Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku saldo konta 870 podlega przeksięgo waniu na stronę Wn konta 860.

2. Konta pozabilansowe

1) Konto 980 — „Plan finansowy wydatków bu dżetowych” Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budże towych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finanso wy wydatków budżetowych oraz jego korekty. Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżeto wych;

2) wartość planu niewygasających wydatków budże towych do realizacji w roku następnym;

3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowa dzona w szczegółowości planu finansowego wydat ków budżetowych. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

2) Konto 981 — „Plan finansowy niewygasających wydatków” Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponen ta środków budżetowych. Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finanso wy niewygasających wydatków budżetowych. Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:

1) równowartość zrealizowanych wydatków budże towych obciążających plan finansowy niewygasa jących wydatków budżetowych;

2) wartość planu niewygasających wydatków budże towych w części niezrealizowanej lub wygasłej. Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasają cych wydatków budżetowych. Konto 981 nie powinno wykazywać salda na ko niec roku.

3) Konto 995 — „Zaangażowanie środków zakła dów budżetowych i gospodarstw pomocni czych” Konto 995 służy do ewidencji prawnego zaanga żowania środków finansowych dotyczących realizacji planu finansowego zakładu budżetowego lub gospo darstwa pomocniczego jednostki budżetowej, nieza leżnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowany tymi środkami. Na koncie 995 ewidencjonuje się równowartość za wartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, któ rych realizacja spowoduje wydatkowanie środków fi nansowych dotyczących realizacji planu finansowego. Na stronie Wn konta 995 ujmuje się równowartość wydatków sfinansowanych środkami zakładu budże towego lub gospodarstwa pomocniczego. Na stronie Ma konta 995 ujmuje się zaangażowa nie środków finansowych zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego dotyczących realizacji planu finansowego, czyli wartość umów, decyzji i in nych porozumień lub postanowień, których wykona nie spowoduje wykorzystanie środków na cele wska zane w przepisie lub umowie. Ewidencja szczegółowa do konta 995 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania środków zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego z po działem na lata finansowania i według podziałek kla syfikacyjnych planu finansowego zakładu budżetowe go lub gospodarstwa pomocniczego. Na koniec roku konto 995 może wykazywać sal do Ma oznaczające zaangażowanie środków zakładów budżetowych lub gospodarstw pomocniczych. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7344 — Poz. 1020

4) Konto 996 — „Zaangażowanie dochodów włas nych jednostek budżetowych” Konto 996 służy do ewidencji prawnego zaangażo wania dochodów własnych jednostek budżetowych, niezależnie od tego, w którym roku budżetowym na stąpi wydatek finansowany dochodami własnymi. Na koncie 996 ewidencjonuje się równowartość zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie docho dów własnych. Na stronie Wn konta 996 ujmuje się równowartość wydatków sfinansowanych dochodami własnymi. Na stronie Ma konta 996 ujmuje się zaangażowa nie dochodów własnych, czyli wartość umów, decyzji i innych porozumień lub postanowień, których wyko nanie spowoduje wykorzystanie dochodów własnych na cele wskazane w przepisie lub umowie. Ewidencja szczegółowa do konta 996 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania dochodów włas nych z podziałem na lata finansowania i według po działek klasyfikacyjnych planu finansowego wydatków. Na koniec roku konto 996 może wykazywać sal do Ma oznaczające zaangażowanie dochodów włas nych.

5) Konto 997 — „Zaangażowanie środków fundu szy pomocowych” Konto 997 służy do ewidencji prawnego zaangażo wania środków funduszy pomocowych, a szczególnie środków Unii Europejskiej, niezależnie od tego, w któ rym roku budżetowym nastąpi wydatek. Na koncie 997 ewidencjonuje się równowartość tej części zawartych umów, porozumień lub wyda nych decyzji, których realizacja spowoduje wydatko wanie środków funduszy pomocowych, a szczegól nie środków Unii Europejskiej. Zapisy na tym koncie są dokonywane również wtedy, gdy zaliczkowo finan sowanie następuje ze środków własnych jednostki, środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków krajowych, natomiast zgodnie z przepisami lub umową nastąpi refundacja ze środ ków pomocowych. W projektach współfinansowa nych środkami z budżetu jednostki budżetowe ujmu ją część podlegającą współfinansowaniu lub zalicz kowemu finansowaniu ze środków ujętych w planie na wydatki budżetowe na koncie 998 — „Zaangażo wanie wydatków budżetowych roku bieżącego” lub 999 — „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”. Na stronie Wn konta 997 ujmuje się:

1) równowartość wydatków sfinansowanych środka mi funduszy pomocowych;

2) równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą podlegały refundacji ze środków funduszy pomocowych. Na stronie Ma konta 997 ujmuje się zaangażowa nie środków funduszy pomocowych, czyli tę część wartości umów, decyzji i innych porozumień lub po stanowień, których wykonanie spowoduje wykorzy stanie środków funduszy pomocowych na cele wska zane w przepisie lub umowie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 997 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania środ ków każdego projektu z dalszym podziałem na lata fi nansowania i podziałki klasyfikacyjne planu finanso wego. Na koniec roku konto 997 może wykazywać sal do Ma oznaczające zaangażowanie środków funduszy pomocowych każdego programu.

6) Konto 998 — „Zaangażowanie wydatków bu dżetowych roku bieżącego” Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażo wania wydatków budżetowych ujętych w planie finan sowym jednostki budżetowej danego roku budżeto wego oraz w planie finansowym niewygasających wy datków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:

1) równowartość sfinansowanych wydatków budże towych w danym roku budżetowym;

2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych posta nowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finanso wego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wy datków. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

7) Konto 999 — „Zaangażowanie wydatków bu dżetowych przyszłych lat” Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażo wania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz nie wygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realiza cji w roku bieżącym. Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość za angażowanych wydatków lat przyszłych. Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finanso wego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wy datków. Na koniec roku konto 999 może wykazywać sal do Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budże towych lat przyszłych. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7345 — Poz. 1020 I. Wykaz kont

1. Konta bilansowe 011 — Ârodki trwałe 013 — Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposa żenie placówki) 080 — Inwestycje 101 — Kasa 131 — Rachunki bieżące 140 — Inne środki pieniężne 200 — Rozrachunki 400 — Wydatki budżetowe 640 — Rozliczenia międzyokresowe 750 — Dochody budżetowe 800 — Fundusz placówki 810 — Fundusz środków na wydatki budżetowe 850 — Fundusz dochodów własnych 880 — Fundusz działalności inwestycyjnej II. Opis kont

1. Konta bilansowe

1) Konto 011 — „Ârodki trwałe” Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości środków trwałych placówki: gruntów, budynków i budowli (w tym mieszkań) oraz środków transportowych. Wartość środka trwałego może być powiększona o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, re konstrukcji, adaptacji lub modernizacji), które powo dują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. W wyniku aktualizacji wartość środka trwałego może być podwyższona lub obniżona. Księgowania na stronie Wn konta 011 są dokony wane na podstawie dowodów przyjęcia środków trwa łych do używania, dowodów lub protokołów zdawczo -odbiorczych, wyceny nieodpłatnie otrzymanych lub ujawnionych środków trwałych, aktów notarialnych lub innych dowodów zwiększających wartość środ ków trwałych. Księgowania na stronie Ma konta 011 są dokony wane na podstawie dowodów uzasadniających roz chód środków trwałych, dowodów lub protokołów zdawczo-odbiorczych, likwidacji, sprzedaży, niedobo ru, przeceny. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić ustalenie wartości poszczególnych środków trwałych oraz ustalenie osób lub komórek or ganizacyjnych, którym powierzono środki trwałe. Ewidencja szczegółowa może być prowadzona w księgach inwentarzowych lub za pomocą kompute ra, w formie wydruków. Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które wyra ża wartość środków trwałych placówki.

2) Konto 013 — „Pozostałe środki trwałe w uży waniu (wyposażenie placówki)” Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości pozostałych środków trwałych nieujętych na koncie 011. Do pozostałych środków trwałych zalicza się przedmioty o wartości stanowiącej równowartość od 500 euro i przewidywanym okresie używania dłuż szym niż rok, stanowiące trwałe wyposażenie placów ki, oraz obrazy i dzieła sztuki bez względu na wartość. Księgowania na stronie Wn konta 013 są dokony wane na podstawie dowodów przyjęcia pozostałych środków trwałych do używania, dowodów lub pro tokołów zdawczo-odbiorczych, wyceny nieodpłatnie otrzymanych lub ujawnionych środków oraz innych dowodów uzasadniających zwiększenie wartości po zostałych środków trwałych. Księgowania na stronie Ma konta 013 są dokony wane na podstawie dowodów uzasadniających roz chód pozostałych środków trwałych, dowodów lub protokołów zdawczo-odbiorczych, likwidacji, sprzeda ży, niedoboru, przeceny. W przypadku braku możliwości uzyskania dowodu podpisanego przez kontrahenta placówka wystawia dowód własny zaakceptowany przez kierownika pla cówki. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości poszczegól nych przedmiotów lub ich grup oraz ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono po zostałe środki trwałe. Ewidencja szczegółowa pozostałych środków trwałych, stanowiących wyposażenie placówki, oraz obrazów i dzieł sztuki może być prowadzona w księ gach inwentarzowych lub za pomocą komputera, w formie wydruków. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7346 — Poz. 1020 Załącznik nr 3 PLAN KONT DLA PLACÓWEK Przedmioty długotrwałego używania o wartości stanowiącej równowartość niższą od 500 euro ujmuje się wyłącznie w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, która może być prowadzona w księgach inwentarzo wych lub za pomocą komputera, w formie wydruków. Konto 013 wykazuje saldo Wn, które wyraża war tość pozostałych środków trwałych stanowiących wy posażenie placówki.

3) Konto 080 — „Inwestycje” Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych, polegających na budowie, przebudo wie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub moderni zacji, oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Na koncie 080 ujmuje się również zakupy goto wych środków trwałych i pozostałych środków trwa łych stanowiących wyposażenie placówki, jeżeli zosta ły one sfinansowane ze środków przeznaczonych na inwestycje. Księgowania na stronie Wn konta 080 są dokony wane na podstawie zaakceptowanych faktur lub in nych dowodów uzasadniających poniesione nakłady. Księgowania na stronie Ma konta 080 są dokony wane na podstawie dowodów przekazania środków trwałych lub pozostałych środków trwałych stanowią cych wyposażenie placówki do używania lub dowo dów dotyczących zakończonych ulepszeń podwyższa jących wartość środka trwałego. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosz tów inwestycji według poszczególnych zadań inwe stycyjnych. Cena nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętej oraz środków trwałych obejmuje ogół do tyczących danej inwestycji kosztów poniesionych przez placówkę w czasie od dnia rozpoczęcia inwesty cji do dnia bilansowego lub dnia przyjęcia powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji rozpoczętej oraz środków trwałych. Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które wyra ża wartość kosztów niezakończonych inwestycji.

4) Konto 101 — „Kasa” Konto 101 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń gotówki znajdującej się w kasie placówki, niezależnie od rodzaju waluty. Na koncie 101 nie ujmuje się operacji przeprowa dzanych za pomocą innych niż gotówka środków pie niężnych (w tym czeków). Inne niż gotówka środki pie niężne przyjmowane do kasy ujmowane są w odręb nym raporcie kasowym i księgowane na koncie 140. Zapisy na stronie Wn i stronie Ma konta 101 doko nywane są na podstawie dowodów określonych w in strukcji kasowej. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna zapewnić ustalenie stanu gotówki w poszcze gólnych walutach i w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość. Konto 101 może wykazywać saldo Wn wyrażające ewidencyjny stan gotówki w walucie, w której prowa dzona jest rachunkowość.

5) Konto 131 — „Rachunki bieżące” Konto 131 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń środków pieniężnych na rachunkach ban kowych placówki. Na koncie 131 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów zrealizowanych przez bank. W ciągu roku można ujmować na koncie 131 ope racje na podstawie dokumentów uzasadniających operacje kasowe lub bankowe, dokonywane w kore spondencji z danym rachunkiem bankowym, w szcze gólności na podstawie czeku lub polecenia przelewu środków z jednego rachunku bankowego placówki na drugi. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 131 powinna zapewnić ustalenie stanu poszczególnych ra chunków w walucie, w której prowadzony jest rachu nek, oraz w walucie, w której prowadzona jest rachun kowość. Konto 131 może wykazywać saldo Wn wyrażające ewidencyjny stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówki w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość.

6) Konto 140 — „Inne środki pieniężne” Konto 140 służy do ewidencji środków pienięż nych w drodze, w tym wpłat i przelewów dokonywa nych w jednym okresie, a potwierdzonych przez bank w następnym, oraz wpłat i wypłat dokonywanych w innych niż gotówka środkach pieniężnych (czeki). Do środków pieniężnych w drodze mogą być zali czone wyłącznie środki pieniężne znajdujące się mię dzy:

1) kasą placówki a jej rachunkiem bankowym, jeżeli wpłata gotówki lub przekazanie czeków do banku albo pobranie gotówki z banku nastąpiło w końcu roku, a potwierdzenie wpłaty lub wypłaty albo re alizacji czeku przez bank nastąpiło w następnym roku;

2) rachunkami bankowymi placówki, jeżeli realizacja operacji na tych rachunkach została potwierdzona w różnych okresach. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7347 — Poz. 1020 Ârodki pieniężne w drodze mogą być ewidencjo nowane na bieżąco lub tylko na przełomie roku. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umożliwić ustalenie stanu środków pienięż nych w drodze, z poszczególnych tytułów w walucie tytułu oraz w walucie, w której prowadzona jest ra chunkowość, a także stanu innych niż gotówka środ ków pieniężnych (czeki) z poszczególnych tytułów w walucie tytułu oraz w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość. Saldo Wn lub Ma konta 140 wyraża ewidencyjny stan środków pieniężnych w drodze oraz innych niż gotówka środków pieniężnych w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość.

7) Konto 200 — „Rozrachunki” Konto 200 służy do ewidencji:

1) rozliczeń z dysponentem głównym z tytułu środ ków budżetowych, stałej zaliczki oraz dochodów własnych;

2) rozrachunków (należności i zobowiązań) z pra cownikami placówki z tytułu wynagrodzeń i prze kazywania tych wynagrodzeń na konta osobiste pracowników, przekazywania podatku dochodo wego od osób fizycznych, zaliczek i pożyczek;

3) rozliczeń z tytułu sum obcych wpłacanych na re alizację zadań zleconych;

4) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami;

5) rozrachunków z tytułu pożyczek konsularnych;

6) rozliczeń z tytułu wpłaconych sum obcych;

7) rozliczeń z tytułu wymiany walut;

8) roszczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 200 powinna zapewnić ustalenie stanu rozliczeń z każdym kontrahentem, z poszczególnych tytułów w walucie tytułu rozliczeń oraz w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość. Konto 200 może wykazywać saldo Wn i/lub sal do Ma. W bilansie wykazuje się odrębnie salda należ ności i roszczeń oraz odrębnie salda zobowiązań z róż nymi jednostkami lub osobami z różnych tytułów.

8) Konto 400 — „Wydatki budżetowe” Konto 400 służy do ewidencji wydatków i kosztów budżetowych placówki, pokrytych ze środków na wy datki budżetowe dotyczących danego roku. Ewidencja szczegółowa do konta 400 powinna być prowadzona według pozycji zatwierdzonego planu fi nansowego placówki. W ciągu roku konto 400 może wykazywać sal do Wn, które oznacza wysokość wydatków i kosztów poniesionych przez placówkę i sfinansowanych ze środków budżetu państwa. W końcu roku saldo konta 400 przenoszone jest na konto 810. Na koniec roku konto 400 nie wykazuje salda.

9) Konto 640 — „Rozliczenia międzyokresowe” Konto 640 służy do ewidencji kosztów i przycho dów nieopłaconych oraz kosztów i przychodów rozli czanych w czasie. Koszty i przychody niepodlegające opłaceniu są przenoszone na koniec roku na konto 800.

10) Konto 750 — „Dochody budżetowe” Konto 750 służy do ewidencji dochodów budżeto wych i przychodów placówki stanowiących realizację planu finansowego dochodów budżetowych. Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna być prowadzona według pozycji zatwierdzonego planu fi nansowego placówki. Rozliczenie zrealizowanych dochodów z budżetem państwa następuje okresowo, na podstawie polecenia dysponenta części budżetowej. Konto 750 może wykazywać saldo Ma, które ozna cza wysokość zrealizowanych przez placówkę docho dów budżetowych podlegających rozliczeniu z budże tem państwa. 1

1) Konto 800 — „Fundusz placówki” Konto 800 służy do ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń funduszu placówki odzwierciedlają cych równowartość środków trwałych oraz pozosta łych środków trwałych stanowiących wyposażenie placówki. Do konta 800 nie prowadzi się ewidencji szczegó łowej. Konto 800 może wykazywać saldo Ma, które ozna cza stan majątku placówki pokrytego funduszem pla cówki. 1

2) Konto 810 — „Fundusz środków na wydatki budżetowe” Konto 810 służy do ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń funduszu środków na wydatki budże towe, z tytułu rozliczeń z dysponentem części budżeto wej z tytułu otrzymanych przez placówkę środków na wydatki budżetowe. Konto 810 może wykazywać saldo Ma, które ozna cza stan środków budżetowych z tytułu wydatków bu dżetowych pozostających w placówce. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7348 — Poz. 1020 1

3) Konto 850 — „Fundusz dochodów własnych” Konto 850 służy do ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń dochodów własnych placówki. Na stronie Wn konta 850 ujmuje się koszty oraz in ne zmniejszenia stanu dochodów własnych. Na stronie Ma konta 850 ujmuje się przychody oraz inne zwiększenia stanu dochodów własnych. Ewidencja szczegółowa do konta 850 powinna być prowadzona według pozycji planów finansowych do chodów własnych. Konto 850 może wykazywać saldo Ma, oznaczają ce równowartość środków pieniężnych i należności dotyczących dochodów własnych pomniejszonych o zobowiązania. 1

4) Konto 880 — „Fundusz działalności inwesty cyjnej” Konto 880 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu inwestycyjnego tworzonego księgowo w równowartości środków budżetowych, dochodów własnych i innych przeznaczonych na in westycje. Zakres inwestycji ujmowanych na kon cie 880 podlega uzgodnieniu z dysponentem części budżetowej. Na stronie Wn konta 880 ujmuje się równowartość przyjętych do używania środków trwałych oraz pozo stałych środków trwałych stanowiących wyposażenie placówki, powstałych w wyniku poniesionych przez placówkę nakładów inwestycyjnych. Na stronie Ma konta 880 ujmuje się środki budże towe, dochody własne i inne przeznaczone na inwe stycje. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 880 powinna umożliwić ustalenie wysokości środków bu dżetowych, dochodów własnych i innych wydatkowa nych na poszczególne zadania inwestycyjne. Konto 880 powinno wykazywać saldo Ma, które wyraża równowartość środków pieniężnych, nakła dów inwestycyjnych i należności inwestycyjnych po krytych funduszem inwestycyjnym placówki. Dziennik Ustaw Nr 142 — 7349 — Poz. 1020 Dziennik Ustaw Nr 142 — 7350 — Poz. 1020 Załącznik nr 4 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 142 — 7351 — Poz. 1020 Dziennik Ustaw Nr 142 — 7352 — Poz. 1020 Dziennik Ustaw Nr 142 — 7353 — Poz. 1020 Dziennik Ustaw Nr 142 — 7354 — Poz. 1020 Dziennik Ustaw Nr 142 — 7355 — Poz. 1020 Dziennik Ustaw Nr 142 — 7356 — Poz. 1020 Dziennik Ustaw Nr 142 — 7357 — Poz. 1020 Dziennik Ustaw Nr 142 — 7358 — Poz. 1020 Dziennik Ustaw Nr 142 — 7359 — Poz. 1020

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-08-09
Data wydania: 2006-07-28
Data wejścia w życie: 2006-08-24
Data obowiązywania: 2006-08-24
Data uchylenia: 2010-07-31
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1020