Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1029

1029 USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art.

1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat ku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.1)) w art. 116 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: „9a. Przez należność za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z zapła ty należności za dostarczone mleko opłat okre ślonych w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 363).”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1028.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-08-10
Data wydania: 2006-07-13
Data wejścia w życie: 2006-08-10
Data obowiązywania: 2006-08-10
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1029