Dz.U. 2006 nr 15 poz. 113

113 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim Na podstawie art. 363 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim (Dz. U. Nr 244, poz. 207

2) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Opłata za udział w egzaminie radcowskim jest równa 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o mini malnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązujące go w roku przeprowadzenia egzaminu.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-01-30
Data wydania: 2006-01-26
Data wejścia w życie: 2006-01-30
Data obowiązywania: 2006-01-30
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 15 poz. 113