Dz.U. 2006 nr 156 poz. 11181. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708 i Nr 145, poz. 1050) ogłasza się w załączniku do niniejszego ob wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 100, poz. 465),

2) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

3) ustawą z dnia 11 października 1996 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji oraz ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 146, poz. 680),

4) ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro wadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083),

5) ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowa niu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 726),

6) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1998 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. Nr 22, poz. 118),

7) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

8) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483),

9) ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412),

10) ustawą z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 62, poz. 682), 1

1) ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z funkcjonowaniem admi nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), 1

2) ustawą z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 29, poz. 354), 1

3) ustawą z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oce ny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regio nalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126), 1

4) ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do in formacji o środowisku i jego ochronie oraz o oce 1118 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157), 1

5) ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownic twa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42), 1

6) ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó rych upoważnień ustawowych do wydawania ak tów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), 1

7) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2003 r. Nr 228, poz. 2259 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2255), 1

8) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 1

9) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190),

20) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 129, poz. 1439), 2

1) ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), 2

2) ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), 2

3) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718) — ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w spra wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016), 2

4) ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41), 2

5) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu dowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 2

6) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie usta wy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888), 2

7) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy leniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), 2

8) ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), 2

9) ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogro dach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419), 30) ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników central nych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258), 3

1) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), 3

2) ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 63), 3

3) ustawą z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektó rych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypo spolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz. 935) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 sierpnia 2006 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 105 ust. 2, art. 106 i art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414), które stanowią: Art. 10

5. „

2. Do dnia 30 czerwca 1996 r. za dopusz czone do obrotu i stosowania w bu downictwie uznaje się, oprócz wyro bów, na które wydano certyfikat zgodności, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. a), także wyroby, na które wydano certyfikat zgodności lub de klarację zgodności z normą branżo wą. Art. 10

6. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) w art. 6 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Minister Spraw Wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb i zasady uzgadniania projek tu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.”” Art. 10

7. „

2. Do czasu wydania przepisów wyko nawczych, przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc przepisy dotychcza sowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie usta wy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 100, poz. 465), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

3) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie Dziennik Ustaw Nr 156 — 8021 — Poz. 1118 gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi: „Art. 8

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie usta wy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzą dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

4) art. 4 ustawy z dnia 11 października 1996 r. o zmia nie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ad ministracji oraz ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 146, poz. 680), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi: „Art. 1

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1998 r.”;

6) art. 5, art. 6, art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo bu dowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzen nym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 726), które stanowią: „Art.

5.

1. Decyzje o dopuszczeniu do powszech nego stosowania w budownictwie no wych materiałów budowlanych, wyda ne przed dniem 1 stycznia 1995 r., do czasu wygaśnięcia ich ważności, uznaje się jako aprobaty techniczne.

2. Do czasu wygaśnięcia ważności normy branżowej za dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budow nictwie uznaje się wyroby budowlane, na które wydano certyfikat lub deklara cję zgodności z normą branżową. Art.

6. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.” Art.

7. „

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Admi nistracji, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. Art.

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje or ganów administracji publicznej — w związku z re formą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.”;

8) art. 150 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483), który sta nowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 29 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie te renów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412), który stanowi: „Art. 2

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 2 ustawy z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 62, poz. 682), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

1) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), który stanowi: „Art. 7

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z wyjątkiem:

1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 Dziennik Ustaw Nr 156 — 8022 — Poz. 1118 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.,

7) (uchylony).”; 1

2) art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 29, poz. 354), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

3) art. 54 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360), który stanowi: „Art. 5

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z wyjątkiem:

1) art. 3—8 i art. 48 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 47, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”; 1

4) art. 68 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157), który stanowi: „Art. 6

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r.”; 1

5) art. 62 i 63 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sa morządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42), które stanowią: „Art. 6

2. Do postępowań administracyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją osta teczną, stosuje się przepisy ustawy. Wła ściwość organów określa się na podsta wie przepisów ustawy. Art. 6

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem:

1) art. 61, który wchodzi w życie po upły wie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 59 pkt 3, któ re wchodzą w życie z dniem przystą pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.”; 1

6) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia nie niektórych upoważnień ustawowych do wyda wania aktów normatywnych oraz o zmianie nie których ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które sta nowią: „Art. 7

8. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastąpie nia przez akty wydane na podstawie ni niejszej ustawy. Art. 7

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”; 1

7) art. 220 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803, z 2003 r. Nr 228, poz. 2259 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2255), który stanowi: „Art. 2

20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 2 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,

2) art. 89 ust. 1, 3 i 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.”; 1

8) art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadze niu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), który stanowi: „Art. 6

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2001 r., z wyjątkiem:

1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy,

2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”; 1

9) art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w za kresie dotyczącym art. 26a ustawy, o któ rej mowa w art. 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

20) art. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 129, poz. 1439), które stanowią: „Art.

2. Przepisy art. 1 pkt 4 lit. a) i pkt 5 stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 2

1) art. 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o dzia łach administracji rządowej oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), który stano wi: „Art. 5

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 156 — 8023 — Poz. 1118

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28 oraz art. 39, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5 w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli tą Polską członkostwa w Unii Europej skiej.”; 2

2) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi: „Art. 23

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 227 i art. 233, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 2

3) art. 7—9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nie których ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), które stano wią: „Art.

7.

1. Do spraw wszczętych przed dniem wej ścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do postępowań — dotyczących obiek tów budowlanych lub ich części będą cych w budowie albo wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budo wę albo zgłoszenia bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ — wszczętych przed dniem wej ścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy art. 1 pkt 37—39 oraz — w części odno szącej się do art. 48 ust. 2 ustawy, o któ rej mowa w art. 1— art. 1 pkt 41.

3. Do obiektów budowlanych, w odniesie niu do których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano pozwolenie na budowę, nie stosuje się przepisów o obowiązkowej kontroli budowy po za wiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o pozwolenie na użyt kowanie.

4. Właściwość organów w zakresie doty czącym załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, określa się na podsta wie przepisów ustawy.

5. Porozumienia z gminami o prowadzenie spraw z zakresu właściwości starosty ja ko organu administracji architektonicz no-budowlanej, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, wygasają z dniem 31 grudnia 2003 r. Art.

8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wyko nawczych na podstawie art. 16 ust. 2 usta wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 1 pkt 50, w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 2

4) art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41), który stanowi: „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia.”; 2

5) art. 41 i 42 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wy robach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), któ re stanowią: „Art. 4

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 4 i 7 ustawy, o której mowa w art. 37, zacho wują moc do dnia wejścia w życie przepi sów wykonawczych wydanych odpo wiednio na podstawie art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 6 i art. 9 ust. 6 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 4

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyska nia przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej.”; 2

6) art. 2—4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmia nie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888), które stanowią: „Art.

2.

1. Do spraw wszczętych a niezakończo nych przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2—4.

2. W sprawach zmiany sposobu użytkowa nia obiektu budowlanego lub jego czę ści, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Przepisu art. 71a, ustawy o której mowa w art. 1, nie stosuje się do zmiany spo sobu użytkowania obiektu budowlane go lub jego części, bez wymaganego pozwolenia i dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. W ta kich przypadkach stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Do spraw wszczętych a niezakończo nych przed dniem wejścia w życie ni Dziennik Ustaw Nr 156 — 8024 — Poz. 1118 niejszej ustawy do obliczania wysokości kar, o których mowa w art. 57 ust. 7 oraz art. 59f ustawy, o której mowa w art. 1, oraz opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europej skiej;

2) art. 1 pkt 24 lit. b w zakresie art. 57 ust. 7, w stosunku do obiektów budow lanych, których budowa została zakoń czona przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”; 2

7) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia nie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzy skaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który stanowi: „Art. 11

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 ma ja 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz art. 112, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 456 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 2 maja 2004 r.”; 2

8) art. 25 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), który stanowi: „Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 98, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.;

2) art. 1 pkt 103, 116, 130 oraz 132 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2006 r.;

3) art. 1 pkt 132 lit. b, który wchodzi w ży cie w pierwszym dniu po wyborach do sejmików województw następnej ka dencji;

4) art. 1 pkt 64, pkt 109 w zakresie doty czącym art. 305 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 110 w zakresie dotyczącym art. 305a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, a także pkt 119 w zakresie dotyczącym art. 340 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”; 2

9) art. 50 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419), który stanowi: „Art. 50. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem art. 13 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.”; 30) art. 47 i 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przepro wadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, pre zesów agencji państwowych oraz prezesów zarzą dów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258), które stano wią: „Art. 4

7.

1. Konkursy, o których mowa w usta wach zmienianych niniejszą ustawą, zostaną ogłoszone w terminie 6 mie sięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Osoby zajmujące w dniu wejścia w ży cie niniejszej ustawy stanowiska kie rowników centralnych urzędów admi nistracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów i zastęp ców prezesów zarządów państwowych funduszy celowych pełnią swoje obo wiązki do czasu powołania na te stano wiska osób wyłonionych w drodze konkursu.

3. Powołanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Prezesa Głów nego Urzędu Statystycznego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Przewod niczącego Komisji Papierów Warto ściowych i Giełd, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Fundu szy Emerytalnych, Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Pre zesa Urzędu Zamówień Publicznych na zasadach określonych w niniejszej ustawie nastąpi po zakończeniu kaden cji, na którą zostali powołani. Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 2005 r.”; 3

1) art. 5—8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), które stanowią: „Art.

5. W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed Dziennik Ustaw Nr 156 — 8025 — Poz. 1118 dniem wejścia w życie ustawy uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpo częły odbywanie wymaganej praktyki, sto suje się przepisy dotychczasowe. Art.

6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 28 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 3, zachowu ją moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych od powiednio na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 28 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

7. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy sto suje się przepisy dotychczasowe. Art.

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”; 3

2) art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 63), któ ry stanowi: „Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 9 w zakresie dotyczącym art. 29a ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”; 3

3) art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rze czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz. 935), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: M. Jurek Dziennik Ustaw Nr 156 — 8026 — Poz. 1118 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. (poz. 1118) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1)I) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa — Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiek tów budowlanych oraz określa zasady działania orga nów administracji publicznej w tych dziedzinach. Art.

2.

1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk gór niczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odręb nych, a w szczególności:

1) prawa geologicznego i górniczego — w odniesie niu do obiektów budowlanych zakładów górni czych;

2) prawa wodnego — w odniesieniu do urządzeń wodnych; 3)

2) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami — w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego. ——————— I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 usta wy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz. 935), która weszła w życie z dniem 5 sierpnia 2006 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerw ca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71). ———————

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowla ne (Dz. U. Nr 93, poz. 888), która weszła w życie z dniem 31 maja 2004 r. Art.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym — należy przez to rozu mieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytko wą wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury;

2) budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród bu dowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo bu dynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszka niowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jedne go lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o po wierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % po wierzchni całkowitej budynku; 3)

3) budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejo we, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządze nia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfi kacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wol no stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sporto we, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemy słowych, elektrowni wiatrowych i innych urzą dzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

4) obiekcie małej architektury — należy przez to ro zumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydroż ne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzy maniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

5) tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do prze niesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i po włoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, ba rakowozy, obiekty kontenerowe;

6) budowie — należy przez to rozumieć wykonywa nie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiek tu budowlanego;

7) robotach budowlanych — należy przez to rozu mieć budowę, a także prace polegające na przebu dowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 7a)

4) przebudowie — należy przez to rozumieć wyko nywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, dłu gość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przy padku dróg są dopuszczalne zmiany charaktery stycznych parametrów w zakresie niewymagają cym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie — należy przez to rozumieć wykonywa nie w istniejącym obiekcie budowlanym robót bu dowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konser wacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyro bów budowlanych innych niż użyto w stanie pier wotnym;

9) urządzeniach budowlanych — należy przez to ro zumieć urządzenia techniczne związane z obiek tem budowlanym, zapewniające możliwość użyt kowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słu żące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a tak że przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

10) terenie budowy — należy przez to rozumieć prze strzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 1

1) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć tytuł praw ny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rze czowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze widującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 1

2) pozwoleniu na budowę — należy przez to rozu mieć decyzję administracyjną zezwalającą na roz Dziennik Ustaw Nr 156 — 8027 — Poz. 1118 ———————

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo bu dowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), która weszła w życie z dniem 26 września 2005 r. ———————

4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3. poczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 1

3) dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek tem budowlanym, dziennik budowy, protokoły od biorów częściowych i końcowych, w miarę potrze by, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, ope raty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypad ku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu; 1

4) dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania ro bót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw czymi; 1

5) terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 1

6) (uchylony);5) 1

7) właściwym organie — należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właści wości, określonej w rozdziale 8; 1

8) (uchylony);5) 1

9) organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ar chitektów, inżynierów budownictwa oraz urbani stów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.6));

20) obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odręb nych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 2

1) (uchylony).7) Art.

4. Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nie ruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Art.

5.

1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projekto wać i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasa dami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdro wotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyj ności cieplnej przegród;

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzy stania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

3) możliwość utrzymania właściwego stanu tech nicznego;

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów uży teczności publicznej i mieszkaniowego budownic twa wielorodzinnego przez osoby niepełnospraw ne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obro ny cywilnej;

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabyt ków oraz obiektów objętych ochroną konserwa torską;

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 9)

8) poszanowanie, występujących w obszarze od działywania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do dro gi publicznej;

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochro ny środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nad miernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1—7. Art. 5a.

1. W przypadku budowy obiektu liniowe go, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wy konywania innych robót budowlanych dotyczących Dziennik Ustaw Nr 156 — 8028 — Poz. 1118 ———————

5) Przez art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), któ ra weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247.

7) Przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odno śniku 2. ———————

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu po stępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane. Art.

6. Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowla nych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiek tów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespo łów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno -użytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych. Art.

7.

1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględ niające wymagania, o których mowa w art. 5;

2) warunki techniczne użytkowania obiektów bu dowlanych.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospo darki przestrzennej i mieszkaniowej dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń;

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw budownictwa, gospo darki przestrzennej i mieszkaniowej, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospo darki przestrzennej i mieszkaniowej — dla budyn ków mieszkalnych;

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw budownictwa, gospo darki przestrzennej i mieszkaniowej — dla innych obiektów budowlanych. Art.

8. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeń stwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków. Art.

9.

1. W przypadkach szczególnie uzasadnio nych dopuszcza się odstępstwo od przepisów tech niczno-budowlanych, o których mowa w art.

7. Od stępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiek tów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 — ogranicze nia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdro wotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środo wiska, po spełnieniu określonych warunków zamien nych.

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budow lane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na od stępstwo właściwy organ składa przed wydaniem de cyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien za wierać:

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a je żeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowi sko lub nieruchomości sąsiednie — również pro jekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej za budowy;

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowa dzenia odstępstwa;

3) propozycje rozwiązań zamiennych;

4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowla nych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obsza rach objętych ochroną konserwatorską;

5) w zależności od potrzeb — pozytywną opinię in nych zainteresowanych organów.

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależ nić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków. Art. 10.

9) Wyroby wytworzone w celu zastosowa nia w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o wła ściwościach użytkowych, umożliwiających prawidło wo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budow lanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wy konywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyro by te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prze pisami odrębnymi. Art. 10a. (uchylony).

10) Art. 1

1.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stęże nia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia Dziennik Ustaw Nr 156 — 8029 — Poz. 1118 ———————

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 37 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

10) Przez art. 37 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośni ku 5. wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przezna czonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w po mieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt. Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Art. 1

2.

1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z ko niecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicz nych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architekto niczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru au torskiego;

2) kierowanie budową lub innymi robotami budow lanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych ele mentów budowlanych oraz nadzór i kontrolę tech niczną wytwarzania tych elementów;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;

6) (uchylony);11)

7) rzeczoznawstwo budowlane. 2.1

2) Samodzielne funkcje techniczne w budownic twie, określone w ust. 1 pkt 1—5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształ cenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i in nych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami bu dowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawo dowego. 3.1

2) Warunkiem uzyskania uprawnień budowla nych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu bu dowlanego oraz umiejętności praktycznego zastoso wania wiedzy technicznej.

4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyj ną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.

5. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmu jące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o nada nie uprawnień budowlanych.

6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje tech niczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykony wanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wy konywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpie czeństwo i jakość. 7.1

3) Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz — zgodnie z od rębnymi przepisami — wpis na listę członków właści wej izby samorządu zawodowego, potwierdzony za świadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

8. (uchylony).14) Art. 12a.

1. Samodzielne funkcje techniczne w bu downictwie, oprócz osób, o których mowa w art. 12, mogą również wykonywać osoby będące obywatela mi państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które:15) 1)1

6) posiadają w tych państwach prawo wykonywa nia czynności odpowiadających samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie;

2) ukończyły studia wyższe zagraniczne uznane w Polsce za równorzędne;

3) odbyły dwuletnią praktykę przy sporządzaniu pro jektów lub na budowie.

2. Właściwy organ samorządu zawodowego prze prowadza postępowanie weryfikacyjne w zakresie, o którym mowa w ust. 1, i wydaje decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych. 2a. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do osób, którym państwo członkowskie Unii Europejskiej nadało tytuł zawodowy architekta za szczególnie wy różniające się osiągnięcia w dziedzinie architektury.

3. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, z wyjątkiem art. 14 ust. 3. Art. 12b. Umowa międzynarodowa zawarta na za sadzie wzajemności może określić inny tryb nadawa nia uprawnień budowlanych. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8030 — Poz. 1118 ——————— 1

1) Przez art. 59 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42), która weszła w życie z dniem 25 stycznia 2002 r. 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1

4) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2, a następnie uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 1

5) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2, który wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2, który wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. Art. 12c.1

7) Minister właściwy do spraw budow nictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządze nia, wykaz dyplomów, certyfikatów i innych dokumen tów oraz tytułów naukowych potwierdzających posia danie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architek tury, wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodar czym, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę wymagania Unii Europejskiej w za kresie uznawania kwalifikacji zawodowych. Art. 1

3.

1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:

1) projektowania;

2) kierowania robotami budowlanymi.

2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-bu dowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót bu dowlanych objętych danym uprawnieniem.

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowla nymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 611). Art. 1

4.

1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej; 2a) drogowej; 2b) mostowej; 2c)1

8) kolejowej; 2d)1

8) wyburzeniowej; 2e)1

8) telekomunikacyjnej;

3) (uchylony);19)

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocią gowych i kanalizacyjnych;

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

6) (uchylony).

20)

2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-bu dowlane. 3.2

1) Uzyskanie uprawnień budowlanych w spe cjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:

1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych: a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumie niu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kie runku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie: a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów ma gisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnic twie wyższym, na kierunku pokrewnym dla da nej specjalności, b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów, c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograni czeń: a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumie niu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kie runku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograni czonym zakresie: a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów ma gisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnic twie wyższym, na kierunku pokrewnym dla da nej specjalności, b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8031 — Poz. 1118 ——————— 1

7) Dodany przez art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzy skaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. 1

8) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1

9) Przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, ustawy o zago spodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 726), która weszła w życie z dniem 24 grudnia 1997 r. ———————

20) Przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mo wa w odnośniku 2. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kie runkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowied nie w danym kraju. 5.2

2) Do osób ubiegających się o uprawnienia bu dowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalno ści, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b. Art. 15.2

3)

1. Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

1) korzysta w pełni z praw publicznych;

2) posiada: a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera ar chitekta, b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń, c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem, d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie obję tym rzeczoznawstwem.

2. Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określa jąc zakres rzeczoznawstwa.

3. Właściwy organ samorządu zawodowego może również nadać tytuł rzeczoznawcy osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, ale posiada szczególną wiedzę i doświadcze nie w zakresie nieobjętym uprawnieniami budowlany mi.

4. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze de cyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budow lanych.

5. Właściwy organ samorządu zawodowego orze ka, w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu rzeczo znawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie:

1) pozbawienia praw publicznych;

2) ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

3) nienależytego wykonywania czynności rzeczo znawcy budowlanego.

6. Właściwy organ samorządu zawodowego prze syła ostateczną decyzję o pozbawieniu tytułu rzeczo znawcy budowlanego do Głównego Inspektora Nad zoru Budowlanego.

7. Skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznaw ców budowlanych następuje:

1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;

2) w razie śmierci rzeczoznawcy. Art. 1

6.

1. Minister właściwy do spraw budownic twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowa nia zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwier dzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności, wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności, a także spo sób przeprowadzania i zakres egzaminu, zasady od płatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej. 1a.2

4) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności uregulować sprawy:

1) sposobu dokumentowania posiadanego wykształ cenia i kwalifikowania wykształcenia za odpo wiednie lub pokrewne,

2) sposobu dokumentowania praktyki i kryteriów uznawania praktyki,

3) sposobu przeprowadzania egzaminu na upraw nienia budowlane,

4) ustalania wysokości odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne,

5) ustalania wynagrodzenia członków komisji egza minacyjnej,

6) sposobu stwierdzania przygotowania zawodowe go oraz uzyskiwania specjalizacji techniczno-bu dowlanej,

7) ograniczania zakresu uprawnień budowlanych,

8) określania rodzajów specjalizacji techniczno-bu dowlanych, w taki sposób, aby mając na względzie zachowanie interesu osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, rozporządzenie nie stwarzało proble mów interpretacyjnych przy stosowaniu w praktyce.

2. (uchylony).25)

3. (uchylony).25) Dziennik Ustaw Nr 156 — 8032 — Poz. 1118 ——————— 2

2) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 3. ——————— 2

4) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w od nośniku 3. 2

5) Przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4. (uchylony).25)

5. (uchylony).25)

6. (uchylony).25) Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art. 1

7. Uczestnikami procesu budowlanego, w ro zumieniu ustawy, są:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy lub kierownik robót. Art. 1

8.

1. Do obowiązków inwestora należy zorga nizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawar tych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) wykonania i odbioru robót budowlanych,

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunka mi gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem ro bót budowlanych — przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawo dowych.

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do spra wowania nadzoru autorskiego. Art. 1

9.

1. Właściwy organ może w decyzji o po zwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiek tów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powi nien kierować się organ podczas nakładania na inwe stora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru in westorskiego. Art.

20.

1. Do podstawowych obowiązków projek tanta należy: 1)2

6) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o wa runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mo wa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.27)), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opraco waniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opraco wań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględ nieniem specyfiki projektowanego obiektu bu dowlanego; 1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględ nianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i spraw dzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynika jącym z przepisów;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 3a)2

8) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyro bach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie in westora lub właściwego organu w zakresie: a) stwierdzania w toku wykonywania robót bu dowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwią zań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika bu dowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8033 — Poz. 1118 ——————— 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony śro dowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), która weszła w życie z dniem 28 lipca 2005 r. 2

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 37 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzglę dem zgodności z przepisami, w tym techniczno-bu dowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia bu dowlane do projektowania bez ograniczeń w odpo wiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlane go.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie doty czy:

1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;

2) projektów obiektów budowlanych o prostej kon strukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. 4.2

9) Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Art. 2

1. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzyma nia robót budowlanych w razie: a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. Art. 21a.

1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochro ny zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowla nego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót bu dowlanych i produkcji przemysłowej. 1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na bu dowie sporządza się, jeżeli:

1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynaj mniej jeden z rodzajów robót budowlanych wy mienionych w ust. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłu żej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowa dzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko po wstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia lu dzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicz nych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu lu dzi;

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem joni zującym;

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tune lach;

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasi lanymi z linii napowietrznych;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwa rzaną ze sprężonego powietrza;

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochro ny zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę: a) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia — mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;

2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze sto pień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje. Art. 2

2. Do podstawowych obowiązków kierowni ka budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowied nie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdu jącymi się na nim obiektami budowlanymi, urzą dzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elemen tami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy; Dziennik Ustaw Nr 156 — 8034 — Poz. 1118 ——————— 2

9) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w od nośniku 2.

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budo wą obiektu budowlanego w sposób zgodny z pro jektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: a) przy opracowywaniu technicznych lub organi zacyjnych założeń planowanych robót budow lanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolej no, b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakoń czenia robót budowlanych lub ich poszczegól nych etapów; 3b) koordynowanie działań zapewniających prze strzeganie podczas wykonywania robót budow lanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdro wia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w pla nie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikają cych z postępu wykonywanych robót budowla nych; 3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożli wiających wstęp na budowę osobom nieupoważ nionym;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwe go organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowla nych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budo wy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub od bioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umo wie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicz nych i przewodów kominowych przed zgłosze niem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru od powiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapew nienie usunięcia stwierdzonych wad, a także prze kazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mo wa w art. 57 ust. 1 pkt 2. Art. 2

3. Kierownik budowy ma prawo:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiąza niach projektowych, jeżeli są one uzasadnione ko niecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu bu dowy;

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zale ceń w nim zawartych. Art. 23a. (uchylony).30) Art. 2

4.

1. ¸ączenie funkcji kierownika budowy i in spektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczal ne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót. Art. 2

5. Do podstawowych obowiązków inspekto ra nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisa mi oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbu dowanych wyrobów budowlanych, a w szczegól ności zapobieganie zastosowaniu wyrobów bu dowlanych wadliwych i niedopuszczonych do sto sowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegają cych zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach od bioru gotowych obiektów budowlanych i przeka zywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kon trolowanie rozliczeń budowy. Art. 2

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma pra wo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dzien nika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidło wości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elemen tów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz do tyczących prowadzonych robót budowlanych i do wodów dopuszczenia do stosowania w budownic twie wyrobów budowlanych oraz urządzeń tech nicznych; Dziennik Ustaw Nr 156 — 8035 — Poz. 1118 ——————— 30) Przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), która weszła w życie z dniem 11 lipca 2003 r.

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z pro jektem lub pozwoleniem na budowę. Art. 2

7. Przy budowie obiektu budowlanego, wy magającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwe storskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czyn ności na budowie. Rozdział 4 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art. 2

8.

1. Roboty budowlane można rozpocząć je dynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29—31.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwole nia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkow nicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdują cych się w obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania admini stracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w spra wie pozwolenia na budowę. Art. 2

9.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga bu dowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o po wierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) płyt do składowania obornika, c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojo wicę o pojemności do 25 m3, d) naziemnych silosów na materiały sypkie o po jemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudo wy do 21 m2; 2)3

1) wolno stojących parterowych budynków go spodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni za budowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ście ków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; 4)3

2) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzch ni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 po za granicami miast oraz wysokości do 5 m przy da chach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudo wy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżące go utrzymania linii kolejowych, położonych na te renach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei; 7)3

3) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

8) parkometrów z własnym zasilaniem; 9)3

4) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 1

1) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 1

2) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołą czonych trwale z gruntem i przewidzianych do roz biórki lub przeniesienia w inne miejsce w termi nie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 13)3

5) gospodarczych obiektów budowlanych o po wierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczo nych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położo nych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 1

4) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upu stowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajo brazowych oraz ich otulin; 1

5) przydomowych basenów i oczek wodnych o po wierzchni do 30 m2; Dziennik Ustaw Nr 156 — 8036 — Poz. 1118 ——————— 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 48 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419), która weszła w życie z dniem 21 września 2005 r. 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 1

6) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wyso kości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, b) uprawiania wędkarstwa, c) rekreacji; 17)3

6) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, po wierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestano wiących konstrukcji oporowych; 1

8) pochylni przeznaczonych dla osób niepełno sprawnych; 1

9) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedyn czym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przezna czonych do zasilania instalacji gazowych w budyn kach mieszkalnych jednorodzinnych;

20) 3

7) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągo wych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i tele komunikacyjnych; 2

1) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hy drologiczno-meteorologicznej i państwowej służ by hydrogeologicznej: a) posterunków: wodowskazowych, meteorolo gicznych, opadowych oraz wód podziemnych, b) punktów: obserwacyjnych stanów wód pod ziemnych oraz monitoringu jakości wód pod ziemnych, c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 2

2) obiektów małej architektury; 2

3) ogrodzeń; 2

4) obiektów przeznaczonych do czasowego użytko wania w trakcie realizacji robót budowlanych, po łożonych na terenie budowy, oraz ustawianie ba rakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomia rach geodezyjnych; 2

5) tymczasowych obiektów budowlanych stanowią cych wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełnią cych jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowa nych na terenach przeznaczonych na ten cel; 2

6) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangula cyjnych, poza obszarem parków narodowych i re zerwatów przyrody; 27)3

8) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie bu dynków będących w użytkowaniu.

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywa nie robót budowlanych polegających na: 1)3

9) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

2) (uchylony);40)

3) (uchylony);40) 4)4

1) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach bu dowlanych; 6)4

2) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisa nych do rejestru zabytków w rozumieniu przepi sów o ochronie zabytków i opiece nad zabytka mi oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświe tlanych usytuowanych poza obszarem zabudo wanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogo wym;

7) (uchylony);43)

8) (uchylony);43)

9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szcze gółowych, z wyjątkiem:44) a) ziemnych stawów hodowlanych, b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodo wych, rezerwatów przyrody i parków krajobra zowych oraz ich otulin;

10) 4

5) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych po wierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych; 11)4

6) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wo dociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepl nych i telekomunikacyjnych; 12)4

7) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejo wych; Dziennik Ustaw Nr 156 — 8037 — Poz. 1118 ——————— 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 3

8) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 40) Przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy, o której mo wa w odnośniku 3. 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 4

3) Przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 4

4) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret szóste ustawy, o której mowa w odno śniku 3. 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret siód me ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret ósme ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret dzie wiąte ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 13)4

8) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czer palnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kana łów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu; 1

4) instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 1

5) instalowaniu urządzeń na obiektach budowla nych; 16)4

9) montażu wolno stojących kolektorów słonecz nych. Art. 29a.50)

1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sy tuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym za opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście ków.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwe stor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. Art. 30.

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wy maga: 1)5

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1—3, pkt 5—19 i pkt 21; 1a)5

2) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 — z zastrzeżeniem art. 29a; 2)5

3) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4—6 oraz 9—13;

3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, to rów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykony wanie robót budowlanych polegających na insta lowaniu: a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzin nych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do reje stru zabytków, b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiek tach budowlanych, c)5

4) na obiektach budowlanych — urządzeń emi tujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowi ska, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozu mieniu tej ustawy;

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz ter min ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wy magane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących do kumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia — wno si sprzeciw, w drodze decyzji. 3.5

5) Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez pro jektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia bu dowlane. Projekt zagospodarowania działki lub tere nu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodnio ny z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospoda rowania działki lub terenu, wykonany przez projektan ta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy do konać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia ro bót budowlanych. Do wykonywania robót budowla nych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wnie sie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania ro bót budowlanych objętych obowiązkiem uzyska nia pozwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych ob jętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowe go planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy; Dziennik Ustaw Nr 156 — 8038 — Poz. 1118 ——————— 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret dzie siąte ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 4

9) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret jedenaste ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 50) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w od nośniku 3. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 5

2) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 5

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 5

4) Dodana przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 26. 5

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiek tu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decy zji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania po zwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może na ruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowa nia przestrzennego lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowa nia zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ogra niczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Art. 3

1.

1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka: 1)5

6) budynków i budowli — niewpisanych do reje stru zabytków oraz nieobjętych ochroną konser watorską — o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich od ległość od granicy działki jest nie mniejsza niż po łowa wysokości;

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budo wę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić ro dzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzy skania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wod nych, warunków sanitarnych oraz stanu środowi ska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których speł nienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bez pieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. Art. 3

2.

1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzed nim:

1) przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego prze pisami o ochronie środowiska;

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepi sami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opi nii innych organów; 3)5

7) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej — w przypadku budowy gazocią gów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wy nika z umów międzynarodowych.

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nastąpić w termi nie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedsta wionych rozwiązań.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w któ rych stanowisko powinno być wyrażone w drodze de cyzji.

4. Pozwolenie na budowę może być wydane wy łącznie temu, kto:

1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa nia terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 1a)5

8) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważno ści pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini stracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzial ności karnej, o posiadanym prawie do dyspono wania nieruchomością na cele budowlane. 4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przy padku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dys ponowania nieruchomością na cele budowlane i de cyzji o pozwoleniu na budowę. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8039 — Poz. 1118 ——————— 5

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 3. ——————— 5

7) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od nośniku 3. 5

8) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczy pospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41), która weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2004 r.

6. Wzory wniosku i oświadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzo nym postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na bu dowę powinien obejmować w szczególności określe nie organu wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz in ne informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych. Art. 3

3.

1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z prze znaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowa nia działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy do łączyć: 1)5

9) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegól nymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dyspono wania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowa nia terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 3a)60) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini stracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem admini stracji architektoniczno-budowlanej, o którym mo wa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budow lanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, li nii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia tere nu, wyprowadzonych poza granice terenu za mkniętego, portów morskich i przystani mor skich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego. 2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:

1) których wykonanie lub użytkowanie może stwa rzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub

2) których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskaza ną przez właściwego ministra.

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu;

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót roz biórkowych;

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych orga nów, a także inne dokumenty, wymagane przepi sami szczególnymi;

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2—4, zawierające informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowy wane przez inwestora. Art. 3

4. 1.6

1) Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudo wy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wyma gana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospoda rowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane.

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, spo rządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określe nie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób od Dziennik Ustaw Nr 156 — 8040 — Poz. 1118 ——————— 5

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 60) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w od nośniku 58. ——————— 6

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 58. prowadzania lub oczyszczania ścieków, układ ko munikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem cha rakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlane go, jego charakterystykę energetyczną i ekologicz ną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiek tów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 — również opis dostępności dla osób niepeł nosprawnych; 3)6

2) stosownie do potrzeb: a) oświadczenia właściwych jednostek organiza cyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warun kach przyłączenia obiektu do sieci wodociągo wych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publicz ną zgodnie z przepisami o drogach publicz nych;

4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologicz no-inżynierskich oraz geotechniczne warunki po sadowienia obiektów budowlanych. 3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu bu dowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospoda rowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projek tu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia tere nu, jeżeli całość problematyki może być przedstawio na w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w de cyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania po zwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, po przedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budo wę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlane go;

2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Art. 3

5. 1.6

3) Przed wydaniem decyzji o pozwole niu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza: 1)6

4) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochro ny środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mo wa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowla nymi;

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpie czeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o któ rym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie — w przypadku obowiązku sprawdze nia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, tak że sprawdzenie projektu — przez osobę posiadają cą wymagane uprawnienia budowlane i legitymu jącą się aktualnym na dzień opracowania projektu — lub jego sprawdzenia — zaświadczeniem, o któ rym mowa w art. 12 ust. 7.

2. (uchylony).65)

3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie okre ślonym w ust. 1, właściwy organ nakłada postanowie niem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowo ści, określając termin ich usunięcia, a po jego bezsku tecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwier dzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie za twierdzenia projektu budowlanego i udzielenia po zwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego doty czy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znaj duje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8041 — Poz. 1118 ——————— 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. ——————— 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 6

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 26. 6

5) Przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy, o której mowa w odno śniku 30. 6.6

6) W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej de cyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organo wi, w drodze postanowienia, na które przysługuje za żalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwło ki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 7.6

7) Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia do ręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 8.6

7) Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wli cza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawie szenia postępowania oraz okresów opóźnień spowo dowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu. Art. 35a.

1. W przypadku wniesienia skargi do są du administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na bu dowę wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez skar żącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

2. W przypadku uznania skargi za słuszną w cało ści lub w części kaucja podlega zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przezna cza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zabez pieczeniu roszczeń. Art. 3

6.

1. W decyzji o pozwoleniu na budowę wła ściwy organ, w razie potrzeby:

1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;

2) określa czas użytkowania tymczasowych obiek tów budowlanych;

3) określa terminy rozbiórki: a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewi dzianych do dalszego użytkowania, b) tymczasowych obiektów budowlanych;

4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nad zoru na budowie; 5)6

8) zamieszcza informację o obowiązkach i warun kach, wynikających z art. 54 lub art. 55;

6) (uchylony).69)

2. (uchylony).70) Art. 36a.

1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwo lenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyska niu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 2.7

1) Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3. 3.7

1) W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32—35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. (uchylony).72) 5.7

3) Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwo lenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 2)7

4) charakterystycznych parametrów obiektu bu dowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygna cji,

3) (uchylony),75)

4) (uchylony),75)

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzy stania z tego obiektu przez osoby niepełnospraw ne, 6)7

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudo wy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, po zwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepi sami szczególnymi. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8042 — Poz. 1118 ——————— 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 6

7) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 6

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 6

9) Przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odno śniku 2. 70) Przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa w odno śniku 30. 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 7

2) Przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odno śniku 3. 7

3) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 7

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 7

5) Przez art. 1 pkt 12 lit. b tiret drugie ustawy, o której mo wa w odnośniku 3. 7

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 6.7

7) Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzone go odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w pro jekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5. Art. 3

7.

1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wyga sa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upły wem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się osta teczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. 2.7

8) Rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach określonych w ust. 1, art. 36a ust. 2 al bo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4. Art. 3

8. 1.7

9) Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, bur mistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodaro wania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunko waniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o ob szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini stracji morskiej.

2. Właściwy organ prowadzi rejestr decyzji o po zwoleniu na budowę oraz przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres ist nienia obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na bu dowę obiektu budowlanego na terenie zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa może wyrazić zgodę, aby zatwierdzony pro jekt budowlany, a także inne dokumenty objęte po zwoleniem na budowę zawierające informacje niejaw ne przechowywane były przez użytkownika obiektu budowlanego.

4. Przepisy o ochronie środowiska wskazują przy padki, gdy dane o decyzjach o pozwoleniu na budowę zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach. Art. 3

9. 1.80) Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru za bytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabyt ków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódz kiego konserwatora zabytków.

2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabyt ków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków. 3.80) W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a obję tych ochroną konserwatorską na podstawie miejsco wego planu zagospodarowania przestrzennego, po zwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowla nego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z woje wódzkim konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowią zany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwole nie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia je go doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych. Art. 39a. Budowa obiektu budowlanego, tymcza sowego obiektu budowlanego i urządzenia budowla nego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów za głady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 71

7) wy maga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budo wę, uzyskania zgody właściwego wojewody. Art. 40.

1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej de cyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz zło ży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. 2.8

1) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do de cyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowla nych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decy zji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decy zji. Art. 40a.8

2) Ilekroć w przepisach niniejszego roz działu jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy Dziennik Ustaw Nr 156 — 8043 — Poz. 1118 ——————— 7

7) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 26. 80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 8

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 8

2) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmia nie innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 63), która weszła w życie z dniem 9 lutego 2006 r. i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w rozu mieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.83)). Rozdział 5 Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych Art. 4

1.

1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

2. Pracami przygotowawczymi są:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury tech nicznej na potrzeby budowy.

3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamie rzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właści wy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co naj mniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwier dzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskie go — oświadczenie inspektora nadzoru inwestor skiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnie nia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Art. 4

2.

1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: ob jęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określo nych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:

1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;

2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie za wierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiek tów służących obronności i bezpieczeństwu pań stwa oraz obiektów liniowych;

3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiór ki).

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1

9. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepi sów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skompli kowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami. 3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sto suje się do budowy lub rozbiórki, na której przewidu je się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których plano wany zakres robót przekracza 500 osobodni.

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kiero wania którymi jest wymagane przygotowanie zawo dowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej spe cjalności. Art. 4

3. 1.8

4) Obiekty budowlane wymagające po zwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wy znaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geode zyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stoso wania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o któ Dziennik Ustaw Nr 156 — 8044 — Poz. 1118 ——————— 8

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 144, poz. 1046. ——————— 8

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. rej mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, rodzaje i zakres opracowań geo dezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyj nych obowiązujących w budownictwie. Art. 4

4.

1. Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:

1) kierownika budowy lub robót,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) projektanta sprawującego nadzór autorski, podając, od kiedy nastąpiła zmiana.

2. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadcze nia osób, wymienionych w ust. 1, o przejęciu obowiąz ków. Art. 4

5.

1. Dziennik budowy stanowi urzędowy do kument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania ro bót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zo stało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowią zane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a także dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna oraz ogłosze nie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa się w szczególności:

1) kształt i wymiary tablicy informacyjnej oraz napi sów na niej umieszczonych;

2) formę ogłoszenia;

3) miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia;

4) zakres danych osobowych uczestników procesu budowlanego i pełnionych przez nich funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro wia;

5) informacje dotyczące decyzji o pozwoleniu na bu dowę;

6) informacje dotyczące podmiotów wykonujących roboty budowlane, w tym imię lub imiona i nazwi sko lub nazwę i adres;

7) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych oraz maksymal ną liczbę pracowników zatrudnionych na budo wie;

8) informacje dotyczące telefonów alarmowych. Art. 46.8

5) Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowla nych przechowywać dokumenty stanowiące podsta wę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przed stawicielom uprawnionych organów. Art. 4

7.

1. Jeżeli do wykonania prac przygoto wawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właścicie la sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidy wany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ — na wniosek inwe stora — w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsied niej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocze śnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzy stania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomo ści.

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, bu dynku lub lokalu — na zasadach określonych w Ko deksie cywilnym.

4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach. Art. 4

8.

1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeże niem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu bu dowlanego, lub jego części, będącego w budowie al bo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8045 — Poz. 1118 ——————— 8

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 37 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1: 1)8

6) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zago spodarowaniu przestrzennym, a w szczególności: a) ustaleniami obowiązującego miejscowego pla nu zagospodarowania przestrzennego albo b) ustaleniami ostatecznej, w dniu wszczęcia po stępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego,

2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budow lanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowa dzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem — właściwy organ wstrzymuje postanowieniem pro wadzenie robót budowlanych.

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabez pieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawie nia, w wyznaczonym terminie: 1)8

7) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezyden ta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obo wiązującego miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach za budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; 2)8

7) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu architektonicz no-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.

4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym ter minie obowiązków, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1. 5.8

8) Przedłożenie w wyznaczonym terminie doku mentów, o których mowa w ust. 3, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i po zwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona. Art. 4

9.

1. Właściwy organ, przed wydaniem decy zji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budow lanych, bada:

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodaro waniu przestrzennym, a w szczególności z ustale niami obowiązującego miejscowego planu zago spodarowania przestrzennego,

2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane — oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 2.8

9) Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpo wiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięć dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada posta nowieniem obowiązek usunięcia wskazanych niepra widłowości, w określonym terminie, a po jego bezsku tecznym upływie wydaje decyzję, o której mowa w art. 48 ust.

1. Decyzję tę wydaje się również w przy padku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej.

4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, właściwy organ wydaje decyzję:

1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwole niu na wznowienie robót;

2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli bu dowa została zakończona.

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytko wanie. Art. 49a.

1. W przypadku uchylenia w postępowa niu odwoławczym decyzji, o której mowa w art. 49 ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 48 ust. 1, opłata legalizacyjna podlega zwrotowi, z za strzeżeniem ust. 2, w terminie 30 dni od dnia stwier dzenia wykonania rozbiórki.

2. Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego odbywa się w trybie wykonania zastępczego, o którym mowa w przepisach o postępo waniu egzekucyjnym w administracji, opłatę legaliza cyjną zalicza się w poczet kosztów wykonania zastęp czego. Art. 49b.

1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeże niem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu bu dowlanego, lub jego części, będącego w budowie al bo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. 2.90) Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowa niu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa Dziennik Ustaw Nr 156 — 8046 — Poz. 1118 ——————— 8

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 8

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 8

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 8

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. nia przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budow lanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem — gdy budowa nie została zakończona — prowadze nie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:

1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 al bo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 i 4;

2) projektu zagospodarowania działki lub terenu;

3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowią zującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania prze strzennego.

3. W przypadku niespełnienia obowiązku, o któ rym mowa w ust. 2, stosuje się przepis ust. 1.

4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, właściwy organ, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowie nie przysługuje zażalenie. 5.9

1) Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpo wiednio przepisy art. 59g, z tym że wysokość opłaty w przypadku budowy, o której mowa w:

1) art. 29 ust. 1 pkt 7—11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 — wynosi 2 500 zł;

2) art. 29 ust. 1 pkt 1—3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19—21 — wynosi 5 000 zł.

6. Właściwy organ, w przypadku gdy budowa nie została zakończona, po wniesieniu opłaty, o której mo wa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na do kończenie budowy. 7.9

2) W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy organ wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1. Art. 50.

1. W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót bu dowlanych wykonywanych:

1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub

2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bez pieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie śro dowiska, lub

3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub

4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warun ków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.

2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budow lanych należy:

1) podać przyczynę wstrzymania robót;

2) ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabez pieczeń.

3. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budow lanych można nałożyć obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.

4. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowla nych traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia do ręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1.

5. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budow lanych służy zażalenie. Art. 50a. Właściwy organ w przypadku wykonywa nia robót budowlanych — pomimo wstrzymania ich wykonywania postanowieniem:

1) o którym mowa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b ust. 2 — nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części;

2) o którym mowa w art. 50 ust. 1 — nakazuje, w dro dze decyzji, rozbiórkę części obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego. Art. 51.9

3)

1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji:

1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowla nych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub je go części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo

2) nakłada obowiązek wykonania określonych czyn ności lub robót budowlanych w celu doprowadze nia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wyko nania, albo

3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzo nego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę — nakłada, określając ter min wykonania, obowiązek sporządzenia i przed stawienia projektu budowlanego zamiennego, Dziennik Ustaw Nr 156 — 8047 — Poz. 1118 ——————— 9

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 9

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 9

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. uwzględniającego zmiany wynikające z dotych czas wykonanych robót budowlanych oraz — w razie potrzeby — wykonania określonych czyn ności lub robót budowlanych w celu doprowadze nia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku okre ślonego w tym nakazie.

3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję:

1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo

2) w przypadku niewykonania obowiązku — nakazu jącą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź do prowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i po zwolenia na wznowienie robót budowlanych albo — jeżeli budowa została zakończona — o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej na kłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

5. W przypadku niewykonania w terminie obo wiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót budowlanych in nych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowla nego lub jego części.

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się od powiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1. Art. 5

2. Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51. Art. 5

3. Przepis art. 52 stosuje się również do obiektów budowlanych, podlegających rozbiórce w terminach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3. Art. 54.9

4) Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakoń czeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Art. 55.9

5) Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decy zję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wyma gane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX—XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII—XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlane go ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich ro bót budowlanych. Art. 5

6.

1. Inwestor, w stosunku do którego nałożo no obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szcze gólnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Ârodowiska,

2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Państwowej Inspekcji Pracy,

4) Państwowej Straży Pożarnej — o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i za miarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienio ne w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania za wiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Art. 5

7.

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budo wy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo lenia na budowę oraz przepisami, b)9

6) o doprowadzeniu do należytego stanu i po rządku terenu budowy, a także — w razie korzy stania — drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; Dziennik Ustaw Nr 156 — 8048 — Poz. 1118 ——————— 9

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 9

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 9

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu te renów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowa nego obiektu jest uzależniona od ich odpowied niego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń;

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 6)9

7) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisa mi, odbioru wykonanych przyłączy.

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istot ny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwo lenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, na leży dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesiony mi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mo wa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskie go, jeżeli został ustanowiony.

3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o braku sprze ciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1—3, jeżeli, w wyniku ich spraw dzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one nie kompletne lub posiadają braki i nieścisłości.

5. (uchylony).98) 6.9

9) Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytko wanie stanowi wezwanie właściwego organu do prze prowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 7.100) W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpo wiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dzie sięciokrotnemu podwyższeniu. 8.10

1) Po zakończeniu postępowania w sprawie za wiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowla nego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi do kumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5. Art. 5

8. (uchylony).102) Art. 5

9. 1.10

3) Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu bu dowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kon troli, o której mowa w art. 59a.

2. Właściwy organ może w pozwoleniu na użytko wanie obiektu budowlanego określić warunki użytko wania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt bu dowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub in nych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może okre ślić termin wykonania tych robót.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do instalacji i urzą dzeń służących ochronie środowiska. 4a. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właści wy organ o zakończeniu robót budowlanych prowa dzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu bu dowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowa nie.

5. Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od mawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 i w art. 57 ust. 1—

4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio. 6.10

4) Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiek tu budowlanego właściwy organ przesyła niezwłocz nie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabu dowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospo litej Polskiej i administracji morskiej.

7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. Art. 59a.

1. Właściwy organ przeprowadza, na we zwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustale niami i warunkami określonymi w pozwoleniu na bu dowę.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:

1) zgodności obiektu budowlanego z projektem za gospodarowania działki lub terenu; Dziennik Ustaw Nr 156 — 8049 — Poz. 1118 ——————— 9

7) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3. 9

8) Przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy, o której mowa w odno śniku 2. 9

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 10

1) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 10

2) Przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 10

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 10

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 58.

2) zgodności obiektu budowlanego z projektem ar chitektoniczno-budowlanym, w zakresie: a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego, c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość ka lenicy i układ połaci dachowych), d) wykonania urządzeń budowlanych, e) zasadniczych elementów wyposażenia budow lano-instalacyjnego, zapewniających użytkowa nie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzy stania z tego obiektu przez osoby niepełno sprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich — w stosunku do obiek tu użyteczności publicznej i budynku mieszkal nego wielorodzinnego;

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa po żarowego;

4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budow lanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowa nia lub tymczasowych obiektów budowlanych — wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

5) uporządkowania terenu budowy. Art. 59b. (uchylony).105) Art. 59c.

1. Właściwy organ przeprowadza obo wiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia do ręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązko wej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obo wiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie. Art. 59d. 1.10

6) Właściwy organ, po przeprowadze niu obowiązkowej kontroli, sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowa dzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się orga nowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właści wym organie.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres istnienia obiektu budowlanego.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

4. Wzór protokołu powinien obejmować w szcze gólności informacje dotyczące danych osobowych osób uczestniczących w kontroli oraz informacje nie zbędne do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowa dzonej kontroli, w tym: adres i kategorię obiektu bu dowlanego, ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem bu dowlanym i innymi warunkami określonymi w pozwo leniu na budowę. Art. 59e. Obowiązkową kontrolę budowy lub obiektu budowlanego może przeprowadzać, z upo ważnienia właściwego organu nadzoru budowlanego, wyłącznie osoba zatrudniona w powiatowym albo wo jewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego i po siadająca uprawnienia budowlane. Art. 59f.10

7)

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.

4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlane go, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzin nego, wchodzą części odpowiadające różnym katego riom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, karę ob licza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidło wość. Karę stanowi suma tak obliczonych kar.

6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakre sie, postępowanie, o którym mowa w art. 51. Art. 59g.10

8)

1. Karę, o której mowa w art. 59f ust. 1, właściwy organ wymierza w drodze postano wienia, na które przysługuje zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

2. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu.

3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie pod lega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowa niu egzekucyjnym w administracji. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8050 — Poz. 1118 ——————— 10

5) Przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 10

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. ——————— 10

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 10

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków, o których mowa w ust. 3, jest wojewoda.

5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się od powiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.109)), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przy sługują wojewodzie.

6. Organ właściwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności postanowienia nie zwłocznie przesyła kopię wydanego postanowienia właściwemu wojewodzie. Art. 60. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powy konawczą. Przekazaniu podlegają również inne doku menty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie po trzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, insta lacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych Art. 6

1. Właściciel lub zarządca obiektu budowla nego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2. Art. 6

2.

1. Obiekty powinny być w czasie ich użyt kowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, pole gającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji nara żonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środo wiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów komino wych (dymowych, spalinowych i wentylacyj nych);

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, pole gającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przy datności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otocze nia; kontrolą tą powinno być objęte również bada nie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w za kresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, za bezpieczeń i środków ochrony od porażeń, opor ności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 1a.1

10) W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z po przedniej kontroli.

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, b) wymienionych w art. 29 ust. 1. 3.11

1) Właściwy organ — w razie stwierdzenia nie odpowiedniego stanu technicznego obiektu budowla nego lub jego części, mogącego spowodować zagro żenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska — nakazuje przeprowadzenie kontro li, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przed stawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycz nych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wyko nywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów komi nowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemio śle kominiarskim — w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spali nowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpo wiedniej specjalności — w odniesieniu do przewo dów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno sto jących oraz kominów lub przewodów komino wych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zo stało to ustalone w ust. 1, może być określony w roz porządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2. Art. 6

3. Właściciel lub zarządca obiektu budowla nego jest obowiązany przechowywać przez okres ist nienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne Dziennik Ustaw Nr 156 — 8051 — Poz. 1118 ——————— 10

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031. ——————— 1

10) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 11

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 3. robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Art. 6

4.

1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budow lanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stano wiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczą cych przeprowadzanych badań i kontroli stanu tech nicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytko wania obiektu budowlanego.

2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budow lanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właści cieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, b) wymienionych w art. 29 ust. 1;

3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oce ny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlane go i sposób jej prowadzenia. Art. 6

5. Właściciel lub zarządca obiektu budowla nego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o któ rych mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właści wego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie tech nicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie. Art. 6

6.

1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt bu dowlany:

1) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo

2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo

3) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia — właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usu nięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wła ściwy organ może zakazać użytkowania obiektu bu dowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwier dzonych nieprawidłowości. Art. 6

7.

1. Jeżeli nieużytkowany lub niewykończo ny obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, od budowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje de cyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określają cą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończe nia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów bu dowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpi sanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną kon serwatorską na podstawie miejscowego planu zago spodarowania przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wo jewódzkim konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowią zany zająć stanowisko w terminie 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie. Art. 6

8. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany:

1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protoko łu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu bu dowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w okre ślonym terminie całości lub części budynku z użyt kowania;

2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowią zanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów;

3) zarządzić: a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o sta nie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania, b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, ter minów ich wykonania. Art. 6

9.

1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebez pieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ za pewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu bu dowlanego, zastosowanie niezbędnych środków za bezpieczających.

2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub za rządcy, środków przewidzianych w ust. 1 są upoważ nione również organy Policji i Państwowej Straży Po żarnej. O podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ. Art. 70.

1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obo wiązki w zakresie napraw, określone w przepisach od rębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu Dziennik Ustaw Nr 156 — 8052 — Poz. 1118 technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wy buch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu bu dowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiąza na bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do wła ściwego organu. Art. 71.11

2)

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

1) (uchylony);113)

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowla nym lub jego części działalności zmieniającej wa runki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowe go, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ ob ciążeń.

2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowla nego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczaso wy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budow lanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomo ści i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomo ściach, z oznaczeniem części obiektu budowlane go, w której zamierza się dokonać zmiany sposo bu użytkowania;

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i cha rakterystykę obiektu budowlanego oraz jego kon strukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w ra zie potrzeby, również danymi technologicznymi;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użyt kowania obiektu budowlanego z ustaleniami obo wiązującego miejscowego planu zagospodarowa nia przestrzennego albo ostateczną decyzję o wa runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o któ rej mowa w ust. 1 pkt 2 — ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej spe cjalności;

6) w zależności od potrzeb — pozwolenia, uzgodnie nia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określo nym terminie, brakujących dokumentów, a w przypad ku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze de cyzji.

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytko wania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w termi nie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłosze nia.

5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzo na zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlane go lub jego części:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo de cyzji o warunkach budowy i zagospodarowania te renu, w przypadku braku obowiązującego miej scowego planu zagospodarowania przestrzenne go;

3) może spowodować niedopuszczalne: a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zacho wania zabytków, c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitar nych, d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów są siednich.

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wyko nania robót budowlanych:

1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę — rozstrzygnięcie w sprawie zmiany spo sobu użytkowania następuje w decyzji o pozwole niu na budowę;

2) objętych obowiązkiem zgłoszenia — do zgłosze nia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpo wiednio przepisy art. 30 ust. 2—4.

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlane go lub jego części nie wywołuje skutków prawnych. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8053 — Poz. 1118 ——————— 11

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 11

3) Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 3. Art. 71a.11

4)

1. W razie zmiany sposobu użytkowa nia obiektu budowlanego lub jego części bez wyma ganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze posta nowienia:

1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;

2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczo nym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2.

2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiąza nego, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiąz ku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i — w przypadku stwierdzenia jego wykonania — w drodze postano wienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na po stanowienie przysługuje zażalenie.

3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowied nio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dzie sięciokrotnemu podwyższeniu.

4. W przypadku niewykonania w terminie obo wiązku, o którym mowa w ust. 1, albo dalszego użyt kowania obiektu budowlanego lub jego części, pomi mo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytko wania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3—5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Art. 7

2. 1.11

5) Minister właściwy do spraw budow nictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre śli, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb postępowa nia w sprawach rozbiórek, o których mowa w art. 67.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, sposób i warunki przeprowadza nia oraz tryb postępowania w sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, wykonywanych metodą wy buchową. 3.11

6) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy określić czynności właściwego organu prowa dzącego postępowanie w sprawie rozbiórki oraz obo wiązki nakładane na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego oraz warunki ich wykonania, mając na uwadze, że obowiązki te powinny być technicznie uza sadnione i nie powodować nadmiernego obciążenia właściciela lub zarządcy. Rozdział 7 Katastrofa budowlana Art. 7

3.

1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzo ne, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusz towań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

2. Nie jest katastrofą budowlaną:

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wy miany;

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowla nych związanych z budynkami;

3) awaria instalacji. Art. 7

4. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego. Art. 7

5.

1. W razie katastrofy budowlanej w budo wanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie bu dowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, za rządca lub użytkownik jest obowiązany:

1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastro fy;

2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, o którym mowa w art. 74;

3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: a) właściwy organ, b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję, c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli kata strofa nastąpiła w trakcie budowy, d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainte resowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach należy szczegółowo opisać stan po kata strofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznacze niem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach. Art. 7

6.

1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany:

1) niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowla nej właściwy organ nadzoru budowlanego wyż szego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8054 — Poz. 1118 ——————— 11

4) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 11

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 11

6) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zaintereso wanych lub właściwych rzeczowo organów admini stracji rządowej, przedstawiciele samorządu teryto rialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawo dowe.

3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:

1) inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;

2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producen ta wyrobów budowlanych;

3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywa nymi robotami budowlanymi. Art. 7

7. Organy, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2, mogą przejąć prowadzenie postępowania wyja śniającego przyczyny i okoliczności powstania kata strofy budowlanej. Art. 7

8.

1. Po zakończeniu prac komisji właściwy organ niezwłocznie wydaje decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu upo rządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiek tu budowlanego do czasu wykonania robót doprowa dzających obiekt do stanu właściwego.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zlecić na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu bu dowlanego sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to nie zbędne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy. Art. 7

9. Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, o któ rym mowa w art. 78, jest obowiązany podjąć nie zwłocznie działania niezbędne do usunięcia skutków katastrofy budowlanej. Rozdział 8 Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego Art. 80.

1. Zadania administracji architektoniczno -budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. 311

7) i 4, następujące organy:

1) starosta;

2) wojewoda;

3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2. Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z za strzeżeniem ust. 311

7) i 4, następujące organy:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspekto ra nadzoru budowlanego jako kierownika woje wódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej;

3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3. (uchylony).117)

4. Administrację architektoniczno-budowlaną i nadzór budowlany w dziedzinie górnictwa sprawują organy określone w odrębnych przepisach. Art. 8

1.

1. Do podstawowych obowiązków orga nów administracji architektoniczno-budowlanej i nad zoru budowlanego należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności: a) zgodności zagospodarowania terenu z miejsco wymi planami zagospodarowania przestrzen nego oraz wymaganiami ochrony środowiska, b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w roz wiązaniach przyjętych w projektach budowla nych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych, c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budow lanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, e)11

8) stosowania wyrobów budowlanych;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w spra wach określonych ustawą;

3) (uchylony).119)

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje się do budownictwa doświadczalnego, wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych.

3. Organy administracji architektoniczno-budowla nej i nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje tech niczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

4. Organy administracji architektoniczno-budowla nej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obo wiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolar ne ustalenia dokonane w toku tych czynności stano wią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania Dziennik Ustaw Nr 156 — 8055 — Poz. 1118 ——————— 11

7) Przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini strów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która weszła w ży cie z dniem 1 stycznia 2002 r. ——————— 11

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 11

9) Przez art. 1 pkt 57 lit. b ustawy, o której mowa w odno śniku 30. innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego. Art. 81a.

1. Organy nadzoru budowlanego lub oso by działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

1) do obiektu budowlanego;

2) na teren: a) budowy, b) zakładu pracy, c) (uchylona).1

20) 2.12

1) Czynności kontrolne, związane z wykonywa niem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wy znaczonego pracownika, bądź osób przez nich upo ważnionych albo w obecności właściciela lub zarząd cy obiektu, a w lokalu mieszkalnym — w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela admini stracji lub zarządcy budynku.

3. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przy wołanego pełnoletniego świadka.

4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów bu dowlanych, które są w zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub po wszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób. Art. 81b. (uchylony).122) Art. 81c. 1.12

3) Organy administracji architekto niczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wy konywaniu zadań określonych przepisami prawa bu dowlanego mogą żądać od uczestników procesu bu dowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowla nego, informacji lub udostępnienia dokumentów:

1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywa niem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlane go;

2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowla nego do obrotu albo jednostkowego zastosowa nia w obiekcie budowlanym.

2. Organy administracji architektoniczno-budowla nej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uza sadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów bu dowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym termi nie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.

4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym termi nie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostar czenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wy jaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ ad ministracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostar czenia. Art. 8

2.

1. Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych or ganów.

2. Organem administracji architektoniczno-bu dowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta.

3. Wojewoda jest organem administracji architek toniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w spra wach obiektów i robót budowlanych:

1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, por tów i przystani morskich, morskich wód we wnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej stre fy ekonomicznej, a także na innych terenach prze znaczonych do utrzymania ruchu i transportu mor skiego;

2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, re gulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kana łów i innych obiektów służących kształtowaniu za sobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiek tami towarzyszącymi; 3)12

4) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sie ciami uzbrojenia terenu — niezwiązanymi z użyt kowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspre sowych i autostrad — wraz z obiektami i urządze niami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; 3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;

4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; Dziennik Ustaw Nr 156 — 8056 — Poz. 1118 ——————— 1

20) Przez art. 37 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 12

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 12

2) Przez art. 1 pkt 58 ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 12

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. ——————— 12

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2.

5) usytuowanych na terenach zamkniętych;

6) (uchylony).125)

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozpo rządzenia, także inne niż wymienione w ust. 3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda. Art. 82a. Starosta nie może powierzyć gminom, w drodze porozumienia, sprawy z zakresu swojej wła ściwości jako organu administracji architektoniczno -budowlanej. Przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.126)) nie stosu je się. Art. 82b.

1. Organy administracji architektoniczno -budowlanej:

1) prowadzą rejestr wniosków o pozwolenie na bu dowę i rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) przekazują bezzwłocznie organom nadzoru bu dowlanego: a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na bu dowę wraz z zatwierdzonym projektem budow lanym, b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o za twierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, c) kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;

3) uczestniczą, na wezwanie organów nadzoru bu dowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kon trolnych oraz udostępniają wszelkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami. 2.12

7) Uwierzytelnione kopie rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem rejestrów dotyczą cych terenów zamkniętych, przekazuje się do organu wyższego stopnia do każdego piątego dnia miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

3. W przypadku nieprzekazania uwierzytelnionych kopii rejestrów w terminie, o którym mowa w ust. 2, organ wyższego stopnia dokonuje kontroli rejestrów we właściwym organie administracji architektoniczno -budowlanej.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, wzór rejestrów wniosków o po zwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budo wę.

5. Rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powin ny zawierać w szczególności dane:

1) identyfikacyjne organu sporządzającego rejestr;

2) pochodzące ze składanych wniosków i wydawa nych decyzji, w tym dane osobowe inwestora. Art. 8

3. 1.12

8) Do właściwości powiatowego inspek tora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej in stancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48—51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do po wiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wo jewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

3. Do właściwości wojewódzkiego inspektora nad zoru budowlanego jako organu pierwszej instancji na leżą zadania i kompetencje określone w ust. 1, w spra wach, o których mowa w art. 82 ust. 3 i 4. Art. 83a. (uchylony).129) Art. 8

4.

1. Do zadań organów nadzoru budowlane go należy:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;

2) kontrola działania organów administracji architek toniczno-budowlanej;

3) badanie przyczyn powstawania katastrof budow lanych;

4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:

1) bezzwłocznego przesyłania organom administra cji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i po stanowień wynikających z przepisów prawa bu dowlanego;

2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;

3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawa nych do użytkowania obiektów budowlanych.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, wymagane kwalifikacje i zasady wynagra Dziennik Ustaw Nr 156 — 8057 — Poz. 1118 ——————— 12

5) Przez art. 1 pkt 59 lit. c ustawy, o której mowa w odno śniku 30. 12

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759. 12

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 12

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 3. 12

9) Przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. dzania członków korpusu służby cywilnej zatrudnio nych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania pozostałych pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich i powiatowych in spektoratów nadzoru budowlanego.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewi dencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych powinna zawie rać w szczególności: określenie organu prowadzącego ewidencję, dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne niezbędne dane pochodzące ze składanych za wiadomień i decyzji. Art. 84a.

1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowla nych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące sa modzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;

3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w bu downictwie wyrobów budowlanych.

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując sto sowanie przepisów prawa budowlanego:

1) badają prawidłowość postępowania administra cyjnego przed organami administracji architekto niczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;

2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikają cych z decyzji i postanowień wydanych na podsta wie przepisów prawa budowlanego. Art. 84b.

1. Kontrolę działalności organów admini stracji architektoniczno-budowlanej wykonują Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzki in spektor nadzoru budowlanego, który wykonuje tę kon trolę w stosunku do starosty.

2. Organy nadzoru budowlanego, w wyniku kon troli działania organów administracji architektoniczno -budowlanej, mogą kierować do właściwych organów zalecenia pokontrolne, z wyznaczeniem terminu ich wykonania. O wykonaniu zaleceń oraz o innych działa niach podjętych w związku z ujawnionymi nieprawi dłowościami organy te zawiadamiają niezwłocznie właściwe organy nadzoru budowlanego.

3. W przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zachodzą okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdzenie nieważ ności decyzji wydanej przez organ administracji archi tektoniczno-budowlanej, właściwy organ administra cji architektoniczno-budowlanej wznawia lub wszczy na z urzędu postępowanie.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadza nia kontroli działania organów administracji architek toniczno-budowlanej oraz wzory protokołów kontrol nych i sposób ich sporządzania. Art. 8

5. Współdziałanie organów nadzoru budow lanego z organami administracji architektoniczno-bu dowlanej i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności:

1) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych;

2) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli. Art. 8

6.

1. Powiatowy inspektor nadzoru budowla nego jest powoływany przez starostę spośród co naj mniej trzech kandydatów wskazanych przez woje wódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawie nia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru bu dowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego in spektora nadzoru budowlanego.

2. Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego:

1) w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nad zoru budowlanego albo

2) na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wy konuje swoje zadania przy pomocy powiatowego in spektoratu nadzoru budowlanego. 3a. W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat. 3b. Wojewoda, na wniosek właściwych starostów, może rozszerzyć zakres działania powiatowego in spektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat.

4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowla nego określa powiatowy inspektor nadzoru budowla nego w regulaminie organizacyjnym. Art. 8

7.

1. Wojewódzki inspektor nadzoru budow lanego jest powoływany przez wojewodę spośród co Dziennik Ustaw Nr 156 — 8058 — Poz. 1118 najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Głów nego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli woje woda nie powoła wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawie nia kandydatów, Główny Inspektor Nadzoru Budowla nego wskazuje spośród nich kandydata, którego woje woda powołuje na stanowisko wojewódzkiego in spektora nadzoru budowlanego.

2. Wojewoda odwołuje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego:

1) w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego albo

2) na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Bu dowlanego.

3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

4. Organizację wojewódzkiego inspektoratu nad zoru budowlanego określa regulamin ustalony przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i za twierdzony przez wojewodę. Art. 8

8.

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlane go jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowla nej i nadzoru budowlanego.

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administra cyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego. 3.130) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właści wego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzen nej i mieszkaniowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 4.130) Kadencja Głównego Inspektora Nadzoru Bu dowlanego trwa 5 lat.

5. Po upływie kadencji Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pełni obowiązki do czasu objęcia stano wiska przez nowego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6. (uchylony).131)

7. Kadencja Głównego Inspektora Nadzoru Budow lanego wygasa w razie jego odwołania lub śmierci.

8. (uchylony).131)

9. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Bu dowlanego są powoływani i odwoływani przez mini stra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Art. 88a.

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowla nego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności:

1) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozu mieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do: a) wojewodów i wojewódzkich inspektorów nad zoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością, b) (uchylona);132)

2) kontroluje działanie organów administracji archi tektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;

3) prowadzi centralne rejestry: a) osób posiadających uprawnienia budowlane, b) rzeczoznawców budowlanych, c) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodo wej. 2.13

3) W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się w szczególności: imiona i nazwisko, adres, numer PESEL — w stosunku do osób posiada jących obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość — w stosunku do osób nieposiadających obywatel stwa polskiego, a także informację o wykształceniu i tytułach naukowych.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określa, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób prowadze nia rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a w szczególności:

1) wymogi, jakim powinny odpowiadać rejestry;

2) dokumenty dołączane do wniosku o wpis do reje strów, stanowiące podstawę dokonania wpisu. Art. 88b.

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowla nego wykonuje swoje zadania przy pomocy Główne go Urzędu Nadzoru Budowlanego.

2. Organizację Głównego Urzędu Nadzoru Budow lanego określa statut nadany, w drodze rozporządze nia, przez Prezesa Rady Ministrów. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8059 — Poz. 1118 ——————— 130) W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stano wiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz preze sów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258), która weszła w ży cie z dniem 1 września 2005 r. 13

1) Przez art. 23 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośni ku 130. ——————— 13

2) Przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośni ku 3. 13

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego okre śla Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w regu laminie organizacyjnym. Art. 8

9. (uchylony).134) Art. 89a. Do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa należą sprawy i związane z ni mi środki działania określone w ustawie, dotyczące obiektów i robót budowlanych zakładów górniczych. Art. 89b. Wojewoda w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 i 5, oraz właściwe organy admini stracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie gór nictwa przy wydawaniu pozwolenia na budowę są obowiązani do sprawdzenia posiadania przez inwesto ra postanowienia o uzgodnieniu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4. Art. 89c.

1. W przypadkach bezpośredniego zagro żenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą wy dać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzają cych do usunięcia tego zagrożenia.

2. Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta po noszą wyłączną odpowiedzialność za treść polecenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwier dzenia na piśmie.

4. Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego natych miast przedkłada sprawę wojewódzkiemu inspektoro wi nadzoru budowlanego, jeżeli nie jest w stanie wy konać polecenia albo jeżeli polecenie narusza prawo.

5. Polecenie naruszające prawo jest nieważne. O nieważności polecenia rozstrzyga wojewoda. Rozdział 9 Przepisy karne Art. 90. Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wy konuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności al bo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 9

1.

1. Kto:

1) udaremnia określone ustawą czynności właści wych organów,

2) wykonuje samodzielną funkcję techniczną w bu downictwie, nie posiadając odpowiednich upraw nień budowlanych lub prawa wykonywania samo dzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. (uchylony).135) Art. 9

2.

1. Kto:

1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obo wiązków określonych w art. 75 lub art. 79,

2) nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiąz ku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupeł nienia braków, mogących spowodować niebez pieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,

3) utrudnia, określone ustawą, czynności właści wych organów, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolno ści, albo karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastoso wania środków egzekucji administracyjnej:

1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie usta wy, decyzji właściwych organów;

2) nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami. Art. 9

3. Kto:

1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót bu dowlanych w sposób rażący nie przestrzega prze pisów art. 5, 1a)13

6) przy wykonywaniu robót budowlanych stosu je wyroby, naruszając przepis art. 10,

2) (uchylony),137)

3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2,

4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty bu dowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45,

5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wo dy, ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41 ust. 5, Dziennik Ustaw Nr 156 — 8060 — Poz. 1118 ——————— 13

4) Przez art. 15 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 117. ——————— 13

5) Przez art. 1 pkt 69 ustawy, o której mowa w odnośni ku 30. 13

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 37 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 13

7) Przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmia nie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 129, poz. 1439), która weszła w życie z dniem 13 lutego 2002 r.

6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegają cy od ustaleń i warunków określonych w przepi sach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,

7) (uchylony),138)

8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,

9) nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowa dzenia książki obiektu budowlanego, 9a) nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2, 9b)13

9) zmienia sposób użytkowania obiektu budow lanego lub jego części bez wymaganego zgłosze nia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3—5,

10) 140) nie udziela informacji lub nie udostępnia doku mentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, żąda nych przez właściwy organ, związanych z prowa dzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiek tu budowlanego do użytkowania lub jego utrzy maniem, podlega karze grzywny. Art. 9

4. Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Rozdział 10 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie Art. 9

5. Odpowiedzialności zawodowej w budow nictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które:

1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określo nych ustawą;

2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem sa modzielnych funkcji technicznych w budownic twie;

3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowo dowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpie czeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne;

4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obo wiązki;

5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnie nia tego nadzoru. Art. 9

6.

1. Popełnienie czynów powodujących od powiedzialność zawodową w budownictwie jest za grożone następującymi karami:

1) upomnieniem;

2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obo wiązku złożenia, w wyznaczonym terminie, egza minu, o którym mowa w art. 12 ust. 3;

3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji tech nicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia, w wyznaczo nym terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3.

2. Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotych czasową karalność z tytułu odpowiedzialności zawo dowej w budownictwie.

3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.

4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji tech nicznej w budownictwie może być orzeczony również w stosunku do osoby, która:

1) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie do puściła się czynu, powodującego odpowiedzial ność zawodową;

2) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.

5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji tech nicznej w budownictwie określa się w latach i miesią cach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukara niu stała się ostateczna.

6. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu, która w wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, wyznacza się termin do datkowy, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieuzyskania oceny pozy tywnej w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicz nej w budownictwie. Art. 9

7.

1. Postępowanie w sprawie odpowiedzial ności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu po stępowania wyjaśniającego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za wierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć w zakresie swojej właściwości organ samorządu za wodowego. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8061 — Poz. 1118 ——————— 13

8) Przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośni ku 3. 13

9) Dodany przez art. 1 pkt 42 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 140) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. Art. 9

8. 1.14

1) W sprawach odpowiedzialności za wodowej w budownictwie orzekają organy samorzą du zawodowego.

2. Właściwość organów samorządu zawodowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budow nictwie regulują odrębne przepisy. Art. 9

9.

1. Ostateczną decyzję o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, prze syła się do wiadomości:

1) jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną;

2) właściwemu stowarzyszeniu;

3) organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

4) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega wpiso wi do centralnego rejestru ukaranych. Art. 100. Nie można wszcząć postępowania z tytu łu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czy nu, powodującego tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budow lanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Art. 10

1.

1. Organ, który orzekał w I instancji o od powiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:

1) wykonywał samodzielną funkcję techniczną w bu downictwie przez okres: a) 2 lat — w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 1, b) 3 lat — od złożenia egzaminu — w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 2, c) 5 lat — po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownic twie — w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 3;

2) w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był po nownie ukarany jedną z kar określonych w art. 96 ust. 1.

2. Informację o zatarciu kary organ, o którym mo wa w ust. 1, przesyła do wiadomości zainteresowane mu oraz jednostkom organizacyjnym, stowarzysze niom i organom, o których mowa w art. 99 ust. 1.

3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w central nym rejestrze ukaranych. Art. 10

2. (uchylony).142) Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 10

3.

1. Do spraw wszczętych przed dniem wej ścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją osta teczną, stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, któ rych budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyj ne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychcza sowe.

3. Właściwość organów do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie przepisów ustawy. Art. 10

4. Osoby, które, przed dniem wejścia w ży cie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnie nia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Art. 10

5.

1. Decyzje o dopuszczeniu do powszech nego stosowania w budownictwie nowych materia łów budowlanych, wydane przed dniem wejścia w ży cie ustawy, pozostają w mocy w dotychczasowym za kresie.

2. (pominięty).143) Art. 10

6. (pominięty).143) Art. 10

7.

1. Traci moc ustawa z dnia 24 październi ka 1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z zastrzeżeniem art. 103 ust. 2.

2. (pominięty).143) Art. 10

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1995 r. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8062 — Poz. 1118 ——————— 14

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 14

2) Przez art. 90 pkt 11 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmia nie niektórych ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która we szła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 14

3) Zamieszczony w obwieszczeniu. Dziennik Ustaw Nr 156 — 8063 — Poz. 1118 Załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w) Kategoria I — budynki mieszkalne jedno rodzinne 2,0 1,0 Kategoria II — budynki służące gospodar ce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe 1,0 1,0 Kategoria III — inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodar cze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0 Kategoria IV — elementy dróg publicz nych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, prze jazdy, perony, rampy 5,0 1,0 Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wycią gi narciarskie, kolejki linowe, odkryte ba seny, zjeżdżalnie 10,0 1,0 Kategoria VI — cmentarze 8,0 1,0 Kategoria VII — obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0 Kategoria VIII — inne budowle 5,0 1,0 Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3) ≤ 2 500 > 2 500—5 000 > 5 000— 10 000 > 10 000 Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, labo ratoria i placówki badawcze, stacje mete orologiczne i hydrologiczne, obserwato ria, budynki ogrodów zoologicznych i bo tanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria X — budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy po grzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XI — budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, porad nie, stacje krwiodawstwa, lecznice wete rynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Dziennik Ustaw Nr 156 — 8064 — Poz. 1118 Kategoria XII14

4) — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kan celarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rzą dowej i samorządowej, sądów i trybuna łów, więzień i domów poprawczych, za kładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowla ne Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XIII — pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XIV — budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynko we, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XV — budynki sportu i rekre acji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XVI — budynki biurowe i konfe rencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XVII — budynki handlu, gastro nomii i usług, jak: sklepy, centra handlo we, domy towarowe, hale targowe, re stauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsz taty rzemieślnicze, stacje obsługi pojaz dów, myjnie samochodowe, garaże po wyżej dwóch stanowisk, budynki dworco we 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XVIII — budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energe tyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki skła dowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podsta cje trakcyjne, lokomotywownie, wago nownie, strażnice przejazdowe, myjnie ta boru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XIX — zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazy nowania paliw i gazów oraz innych pro duktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 ——————— 14

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2) ≤ 1 000 > 1 000—5 000 > 5 000— 10 000 > 10 000 Dziennik Ustaw Nr 156 — 8065 — Poz. 1118 Kategoria XX — stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXI — obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przy stanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, fa lochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomo sty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXII — place składowe, posto jowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha) ≤ 1 > 1—10 > 10—20 > 20 Kategoria XXIII — obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lot niskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXIV — obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpozio mowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Współczynnik wielkości obiektu (w) (długość w km) Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroener getyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyj ne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Współczynnik wielkości obiektu (w) (długość w m) ≤ 20 > 20—100 > 100—500 > 500 Kategoria XXVII — budowle hydrotech niczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wało we, syfony, wały przeciwpowodziowe, ka nały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5 ≤ 1 > 10—20> 1—10 > 20 Dziennik Ustaw Nr 156 — 8066 — Poz. 1118 Kategoria XXIX — wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajność w m3/h) ≤ 50 > 50—100 > 100—500 > 500 Kategoria XXX — obiekty służące do ko rzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, sta cje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5 Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokość w m) ≤ 20 > 20—50 > 50—100 > 100

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-09-01
Data wydania: 2006-08-17
Data uchylenia: 2010-11-12
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nie obejmuje art. 105 ust. 2, art. 106 i art. 107 ust. 2.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118