Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1135

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj nym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 112

2) za rządza się, co następuje:

§1. Wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifi kacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjona riusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, określa załącznik do rozporządzenia. 1135 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 września 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach

§2. Wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifi kacji zawodowych stwierdza się na podstawie dyplo mów lub świadectw oraz świadectw pracy dokumen tujących:

1) ukończenie szkół wyższych, szkół oraz kursów specjalistycznych;

2) okresów zatrudnienia.

§3.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowiska służbowe, na które zgodnie z załączni kiem do rozporządzenia jest wymagane wykształcenie wyższe, można mianować lub powołać funkcjonariu sza Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadające go wykształcenie średnie, przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych.

2. Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorup cyjnego powołany na stanowisko służbowe, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany uzupełnić wykształce nie w terminie 5 lat od dnia powołania na stanowisko.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z mocą od dnia 24 lipca 2006 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 161 — 8178 — Poz. 1135 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. (poz. 1135) WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE WYKSZTA¸CENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, JAKIE POWINNI SPE¸NIAå FUNKCJONARIUSZE CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH S¸U˚BY Lp. Stanowisko służbowe Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe 1 2 3 4 1 Dyrektor zarządu wyższe ogólnealbo w odpowiedniej specjalności Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne 2 Dyrektor departamentu wyższe ogólnealbo w odpowiedniej specjalności Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne 3 Zastępca dyrektora zarządu,dyrektor samodzielnego wydziału wyższe w odpowiedniej specjalności Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne 4 Zastępca dyrektora departamentu wyższe w odpowiedniej specjalności Szkolenie podstawowe,szkolenie specjalistyczne 5 Naczelnik wydziału wyższew odpowiedniej specjalności Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne 6 Zastępca naczelnika wydziału,ekspert wyższe w odpowiedniej specjalności Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne 7 Kierownik sekcji, kierownik zespołu wyższew odpowiedniej specjalności Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne 8 Agent specjalny wyższew odpowiedniej specjalności Szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne 9 Agent średnie Szkolenie podstawowe,szkolenie specjalistyczne 10 Inspektor średnie Szkolenie podstawowe,szkolenie specjalistyczne

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-09-08
Data wydania: 2006-09-01
Data wejścia w życie: 2006-09-01
Data obowiązywania: 2006-07-24
Data uchylenia: 2010-10-26
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1135