Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1148

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 30 stycznia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywają cych bez zezwolenia, podpisaną w Warszawie dnia 19 września 2005 r. Zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 umowy zostały do konane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa wchodzi w życie dnia 31 marca 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. E. Fotyga 1148 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2005 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-09-12
Data wydania: 2006-03-23
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1148