Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1150

1150 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym2) Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 28 mar ca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa tryb, sposób i warun ki współfinansowania ze środków publicznych inwe stycji kolejowych realizowanych na podstawie Sekto rowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006.

§2. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy państw członkowskich Unii Europej skiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność, o której mowa w Działaniu 1.

3. rozporządzenia Mini stra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w spra wie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 235, poz. 2350, z 2005 r. Nr 95, poz. 800 i Nr 135, poz. 1141 oraz z 2006 r. Nr 109, poz. 753), w zakresie określonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2006 r. nr N 160/2005 — Polska.

§3. Wsparcie finansowe jest udzielane przedsię biorcy, o którym mowa w § 2, wykonującemu na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospo darczą w zakresie transportu intermodalnego, zwa nemu dalej „beneficjentem”.

§4.

1. Wsparcie finansowe jest udzielane w formie dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, i budżetu państwa na inwestycje dotyczące centrów logistycznych i terminali transportu intermo dalnego, których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż pięć lat.

2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty przeznaczone na:

1) zakup lub modernizację urządzeń dźwigowych oraz urządzeń do przeładunku, których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż pięć lat;

2) zakup lub modernizację systemów teleinforma tycznych oraz wyposażenia logistycznego i syste mów związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;

3) infrastrukturę wykorzystywaną wyłącznie na po trzeby transportu intermodalnego w zakresie: a) budowy, rozbudowy, przebudowy oraz nabycia prawa do gruntów pod budowę: — placów składowych i przeładunkowych, par kingów, zaplecza technicznego dla obsługi taboru, dróg wewnętrznych i dojazdowych, przejść podziemnych i magazynów, — torów dojazdowych, przeładunkowych i pod suwnicowych, przejazdów i rozjazdów kole jowych oraz urządzeń sterowania ruchem ko lejowym, ———————

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządo wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Rozporządzenie stanowi Program pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją z dnia 25 stycznia 2006 r. nr N 160/2005 — Polska.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 144, poz. 1046. Dziennik Ustaw Nr 162 — 8256 — Poz. 1150 b) modernizacji urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń zaopatrzenia w wodę, instalacji wod no-kanalizacyjnych, systemów odwodnienia i instalacji energetycznych;

4) prace projektowe i dokumentację związaną z inwe stycjami, o których mowa w pkt 3;

5) promowanie projektów.

§5.

1. Maksymalna wysokość wsparcia finansowe go wynosi na:

1) zakup sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2—30 % kosztów kwalifikowanych;

2) infrastrukturę, prace projektowe, przygotowanie dokumentów i promowanie projektów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3—5 — 50 % kosztów kwa lifikowanych.

2. Wysokość wsparcia finansowego z EFRR jest ograniczona warunkami określonymi w:

1) rozporządzeniu Rady (WE) 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogól ne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31);

2) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe za sady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinanso wane z funduszy strukturalnych i uchylające rozpo rządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. UE L 072 z 11.03.2004, s. 66; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 122).

§6.

1. Wsparcie finansowe jest udzielane na wnio sek o dofinansowanie złożony przez beneficjenta do ministra właściwego do spraw transportu.

2. Wzór wniosku oraz tryb składania określa rozpo rządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzo rów dokumentów obowiązujących w ramach Sektoro wego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 93, poz. 647).

3. Wybór wniosków jest dokonywany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzu pełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006, z tym że udzielenie wsparcia finansowego nie może prowadzić do naru szenia konkurencji na rynku wspólnotowym, w stop niu niezgodnym z interesem Wspólnoty.

4. Wsparcie finansowe jest udzielane na podsta wie umowy o dofinansowanie, zawartej między bene ficjentem a ministrem właściwym do spraw transpor tu, której wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

5. Wsparcie finansowe jest udzielane beneficjento wi pod warunkiem zapewnienia dostępu do terminali na niedyskryminujących zasadach.

§7.

1. Wsparcie finansowe podlega sumowaniu z każdym innym rodzajem pomocy udzielanej na reali zację tego samego projektu, a suma pomocy łącznie nie może przekroczyć maksymalnej wysokości wspar cia finansowego, określonej w § 5.

2. Beneficjent informuje ministra właściwego do spraw transportu o każdym innym wsparciu finanso wym, otrzymanym na realizację tego samego projek tu.

3. Beneficjent, w przypadku przekroczenia maksy malnej wysokości wsparcia finansowego, zwraca kwotę stanowiącą nadwyżkę ministrowi właściwemu do spraw transportu.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu: J. Polaczek

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-09-12
Data wydania: 2006-09-04
Data wejścia w życie: 2006-09-20
Data obowiązywania: 2006-09-20
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 162 poz. 1150