Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1156

1156 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia woj skowych komisji lekarskich oraz określenia ich sie dzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. Nr 151, ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. poz. 1594 oraz z 2006 r. Nr 59, poz. 41

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „1

2) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Woj skowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz kandydatów do służby w Służbie Kontr wywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.”;

2) w § 6 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: „

7) w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontr wywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Woj skowego — ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej, w której pełnią służbę;

8) w stosunku do kandydatów do służby w Służ bie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wy wiadu Wojskowego — ze względu na miejsce ich zamieszkania albo siedzibę jednostki orga nizacyjnej, w której mają zamiar pełnić służ bę.”;

3) w § 7: a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) związku choroby i ułomności ze szczególny mi właściwościami lub warunkami czynnej służby wojskowej, służby w Służbie Kontr wywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego lub zasadniczej służby w jed nostkach organizacyjnych obrony cywilnej albo z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny, a także z zatrudnieniem w miejscach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadcze niu pieniężnym i uprawnieniach przysłu gujących żołnierzom zastępczej służby woj skowej przymusowo zatrudnianym w ko palniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;

5) związku śmierci z czynną służbą wojskową, ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojsko wego i Służbie Wywiadu Wojskowego albo z działaniami wojennymi lub mającymi cha rakter wojenny;”, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) związku inwalidztwa z czynną służbą woj skową albo ze służbą w Służbie Kontrwy wiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Woj skowego;”;

4) w § 8 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) w ˚andarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwy wiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,”;

5) w § 15 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Woj skowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz kandydatów do służby w Służbie Kontrwywia du Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowe go — przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służ bie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowe go (Dz. U. Nr 104, poz. 7

10) .”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski Dziennik Ustaw Nr 164 — 8374 — Poz. 1156

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-09-14
Data wydania: 2006-08-31
Data wejścia w życie: 2006-10-01
Data obowiązywania: 2006-10-01
Data uchylenia: 2012-09-27
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1156