Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1164

1164 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt K 25/06 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2006 r., wniosku Preze sa Naczelnego Sądu Administracyjnego o zbadanie zgodności § 30 ust. 2 pkt 2 załącznika do rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U. Nr 160, poz. 154

9) z art. 187 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lip ca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, ze zm.) oraz z art. 41 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, ewentualnie art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 75

7) z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, orzeka:

1. § 30 ust. 2 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Kra jowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego re alizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U. Nr 160, poz. 1549): a) jest zgodny z art. 187 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1490), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2006 r., oraz z art. 92 ust. 1 Kon stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) nie jest niezgodny z art. 41 ust. 1 Konstytucji.

2. Art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmia nie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757): a) jest zgodny z art. 2 Konstytucji, b) nie jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Mirosław Wyrzykowski Jerzy Ciemniewski Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz Bohdan Zdziennicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-09-14
Data wydania: 2006-08-31
Data wejścia w życie: 2006-09-14
Data obowiązywania: 2006-09-14
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1164