Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1195

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski — przewodniczący, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Janusz Niemcewicz — sprawozdawca, Mirosław Wyrzykowski, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 września 2006 r., skargi konstytucyjnej Marka Ja rockiego o zbadanie zgodności art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed są dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) z art. 176 w związku z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417 i Nr 250, poz. 2118 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 26

8) jest zgodny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 176 Kon stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Marian Grzybowski Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz -Petrykowska Janusz Niemcewicz Mirosław Wyrzykowski 1195 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 12 września 2006 r. sygn. akt SK 21/05

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-09-19
Data wydania: 2006-09-12
Data wejścia w życie: 2006-09-19
Data obowiązywania: 2006-09-19
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1195