Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217

1217 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych1) Rozdział I Przepisy ogólne Art.

1. W celu zapewnienia zawodowego, bez stronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wyso kich stanowiskach państwowych tworzy się państwo wy zasób kadrowy. Art.

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) państwowy zasób kadrowy — zbiór kandydatów na wysokie stanowiska państwowe;

2) wysokie stanowiska państwowe — stanowiska, w tym kierownicze stanowiska państwowe, o któ rych mowa w art. 4; ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała niu alkoholizmowi, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 14 mar ca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 17 ma ja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okre su powojennego, ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

3) egzamin do państwowego zasobu kadrowego, zwany dalej „egzaminem” — sprawdzian wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych, które go złożenie z wynikiem pozytywnym skutkuje uzy skaniem świadectwa potwierdzającego kwalifika cje do pracy na wysokim stanowisku państwo wym;

4) konkurs na wysokie stanowisko państwowe — sprawdzian wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych, w wyniku którego może zostać wy brany najlepszy kandydat na wysokie stanowisko państwowe. Art.

3. Jeżeli w ustawie jest mowa o dyrektorze ge neralnym urzędu, należy przez to rozumieć także dy rektora generalnego służby zagranicznej. Rozdział II Państwowy Zasób Kadrowy Art.

4. Ustawę stosuje się do:

1) kierowników centralnych urzędów administracji rządowej i ich zastępców;

2) prezesów agencji państwowych i ich zastępców: a) Agencji Nieruchomości Rolnych, b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic twa, c) Agencji Rynku Rolnego, d) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, e) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, f) Agencji Mienia Wojskowego, g) Agencji Rezerw Materiałowych;

3) prezesów zarządów państwowych funduszy i ich zastępców: a) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie pełnosprawnych, b) Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej;

4) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

5) Sekretarza Rady Ministrów;

6) Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego;

7) wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastępców;

8) kierowników państwowych jednostek organizacyj nych podległych lub nadzorowanych przez Preze sa Rady Ministrów lub właściwych ministrów i ich zastępców;

9) dyrektorów generalnych urzędów lub osób na in nych równoważnych stanowiskach utworzonych na podstawie odrębnych przepisów;

10) kierujących departamentami lub komórkami rów norzędnymi w ministerstwach i urzędach central nych oraz urzędach obsługujących przewodniczą cych komitetów wchodzących w skład Rady Mini strów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzę dach wojewódzkich, państwowych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 8, a także ich zastępców; 1

1) stanowisk kierowniczych, o których mowa w prze pisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 usta wy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703). Art.

5.

1. Wysokie stanowiska państwowe, o któ rych mowa w art. 4 pkt 8—11, mogą także zajmować osoby oddelegowane, na podstawie odrębnych prze pisów, do wykonywania zadań poza jednostką organi zacyjną, w której są zatrudnione.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie należą do państwowego zasobu kadrowego. Dziennik Ustaw Nr 170 — 8802 — Poz. 1217 Polskiej, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwo wych oraz zapasach obowiązkowych paliw, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mie nia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo ener getyczne, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw nych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o Pol skiej Organizacji Turystycznej, ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej, ustawę z dnia 9 listo pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo ato mowe, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozo rze technicznym, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach, ustawę z dnia 18 lip ca 2001 r. — Prawo wodne, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me dycznych i Produktów Biobójczych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, ustawę z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Pra wo lotnicze, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ustawę z dnia 12 września 2002 r. o normali zacji, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczenio wym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji nie których rynków rolnych, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. ——————— Art.

6.

1. Państwowy zasób kadrowy tworzą:

1) urzędnicy służby cywilnej, jeżeli posiadają co naj mniej pięcioletni staż pracy;

2) osoby, które złożą z wynikiem pozytywnym egza min;

3) osoby, które wygrają konkurs ogłoszony przez Pre zesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 8 ust. 1;

4) osoby mianowane przez Prezydenta Rzeczypospo litej Polskiej na pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych.

2. Przynależność do państwowego zasobu kadro wego osób, o których mowa w ust. 1, trwa przez okres pięciu lat od dnia wejścia do państwowego zasobu ka drowego.

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, po nowne wejście do państwowego zasobu kadrowego wymaga złożenia egzaminu z pozytywnym wynikiem. Art.

7.

1. Egzamin przeprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej co najmniej trzy razy w roku.

2. Ogłoszenie o egzaminie publikuje się w Biulety nie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mi nistrów co najmniej na dwa miesiące przed jego ter minem.

3. Do egzaminu może przystąpić osoba, która:

1) ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszech nemu obowiązkowi obrony;

3) jest obywatelem polskim;

4) korzysta z pełni praw publicznych;

5) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

7) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

8) zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

4. Osoba przystępująca do egzaminu wnosi opłatę w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia prze widzianego w przepisach o minimalnym wynagrodze niu za pracę. Opłata stanowi przychód Krajowej Szko ły Administracji Publicznej.

5. Osoba, która złożyła egzamin z wynikiem pozy tywnym, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwali fikacje do pracy na wysokim stanowisku państwo wym.

6. Prezes Rady Ministrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia obiektywności postępowania, sprawne go przeprowadzenia egzaminów, wszechstronnej oce ny wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych kandydatów, powszechności dostępu do egzaminu oraz jawności wyników prac komisji egzaminacyjnej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres tematyczny egzaminu, w tym obejmujący znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 3 pkt 8, oraz sprawdzenia predyspozycji kierowniczych kandydatów;

2) organizację i sposób przeprowadzania egzaminu oraz sposób ustalania ocen, w tym najniższą oce nę pozytywną warunkującą złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym;

3) sposób wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 4;

4) wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym;

5) wysokość wynagrodzenia egzaminatorów, w ra mach środków uzyskanych z opłat, o których mo wa w ust. 4. Art.

8.

1. Jeżeli ze względu na szczególne doświad czenie lub umiejętności zawodowe, które są wymaga ne do pracy na stanowisku obsadzanym z państwowe go zasobu kadrowego, nie jest możliwe powołanie osoby z państwowego zasobu kadrowego, Prezes Ra dy Ministrów ogłasza konkurs na wysokie stanowisko państwowe.

2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 3 oraz w ogłosze niu o konkursie, a także wniesie opłatę w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi przy chód Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biule tynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Konkurs przeprowadza Krajowa Szkoła Admini stracji Publicznej. Dyrektor Krajowej Szkoły Admini stracji Publicznej powołuje komisję konkursową skła dającą się z osób wyróżniających się wiedzą i do świadczeniem z zakresu administracji publicznej i za rządzania oraz nienaganną postawą etyczną.

6. Do przeprowadzenia konkursu stosuje się prze pisy wydane na podstawie art. 7 ust. 6, z tym że komi sja konkursowa uzupełnia zakres tematyczny o szcze gólne zagadnienia wynikające z ogłoszenia o konkur sie oraz wskazuje najlepszego kandydata lub kandyda tów na stanowisko.

7. Przepis art. 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Art.

9.

1. Ewidencję osób należących do państwo wego zasobu kadrowego prowadzi Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje imię i nazwisko osoby oraz informacje, o których mo wa w art. 7 ust. 3 pkt 1—5, 7 i 8. Dziennik Ustaw Nr 170 — 8803 — Poz. 1217

3. Dane objęte ewidencją, o której mowa w ust. 1, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udostępnia osobie upoważnionej do powołania na wysokie stano wisko państwowe, na jej wniosek. Rozdział III Wysokie stanowiska państwowe Art.

10.

1. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 4 pkt 1—4 i 8, są powoływane z państwowego zasobu kadrowego przez uprawnione organy, o któ rych mowa w przepisach o ich utworzeniu oraz w spo sób w nich wskazany.

2. Osobę na stanowisko, o którym mowa w art. 4 pkt 5, powołuje z państwowego zasobu kadrowego Prezes Rady Ministrów.

3. Osobę na stanowisko, o którym mowa w art. 4 pkt 6, powołuje z państwowego zasobu kadrowego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

4. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 4 pkt 7, powołuje z państwowego zasobu kadrowego Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właści wym wojewodą.

5. Osoby na stanowiska, o których mowa art. 4 pkt 9, powołuje z państwowego zasobu kadrowego Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego mini stra, kierownika urzędu centralnego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewody.

6. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 4 pkt 10, powołuje z państwowego zasobu kadrowego dyrektor generalny urzędu, a w przypadku państwo wych jednostek organizacyjnych ich kierownik.

7. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 4 pkt 11, powołuje — z wyłączeniem pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych — z państwowego zasobu kadrowego podmiot wskazany w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.

8. Odwołanie osób, o których mowa w ust. 1—6, z zajmowanych stanowisk może nastąpić w każdym czasie, w takim samym trybie, w jakim nastąpiło po wołanie na te stanowiska, chyba że przepisy szczegól ne przewidują inny tryb postępowania. Art. 1

1. Osoba powołana na wysokie stanowisko państwowe powinna cieszyć się nieposzlakowaną opi nią. Art. 1

2. Odwołanie, o którym mowa w art. 10 ust. 8, jest obligatoryjne w przypadkach:

1) rażącego naruszenia przepisów prawa;

2) prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzecz ności z wykonywanymi obowiązkami;

3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbo wych z powodu choroby lub innej przeszkody trwale uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych;

4) rezygnacji ze stanowiska;

5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

7) utraty ważności świadectwa, o którym mowa w art. 7 ust. 5 i art. 8 ust. 7, lub upływu okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Art. 1

3.

1. Członkowi korpusu służby cywilnej po wołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 4, dyrektor generalny urzędu, w którym członek korpusu jest zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania.

2. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor ge neralny urzędu wyznacza członkowi korpusu służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacja mi i umiejętnościami zawodowymi. Art. 1

4.

1. Zakres zadań i kompetencji osób na sta nowiskach, o których mowa w art. 4 pkt 1—8, określa ją przepisy odrębne.

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, mogą usta nowić szczególne wymagania związane z doświadcze niem lub umiejętnościami zawodowymi, których speł nienie jest wymagane do pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 4. Art. 1

5. Osobom powołanym na wysokie stanowi ska państwowe nie wolno:

1) publicznie manifestować swoich poglądów poli tycznych;

2) przy wykonywaniu swoich obowiązków kierować się interesem jednostkowym lub grupowym;

3) uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej za kłócającej normalne funkcjonowanie urzędu;

4) łączyć pracy z mandatem radnego. Art. 1

6. Na wysokich stanowiskach państwowych nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Art. 1

7.

1. Wynagrodzenie osób zajmujących kie rownicze stanowiska państwowe oraz stanowiska kie rownicze w służbie zagranicznej określają przepisy od rębne.

2. Wynagrodzenie osób zajmujących wysokie sta nowiska państwowe niebędące kierowniczymi stano wiskami państwowymi w rozumieniu przepisów o wy nagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowi ska państwowe ani stanowiskami kierowniczymi w służbie zagranicznej składa się z wynagrodzenia za sadniczego i dodatku funkcyjnego. Dziennik Ustaw Nr 170 — 8804 — Poz. 1217

3. Do osób zatrudnionych na wysokich stanowi skach państwowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 60, 61, 63 ust. 1, art. 64 i 65 ustawy z dnia 24 sierp nia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, usta la się na podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa bu dżetowa i mnożników kwoty bazowej określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozpo rządzenia, sposób ustalania wynagrodzenia, uwzględ niając zakres obowiązków i odpowiedzialność osoby zajmującej wysokie stanowisko państwowe. Art. 1

8. Osobom zatrudnionym na stanowiskach, o których mowa w art. 4 pkt 5, 9—11, przysługuje do datkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określo nych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy. Art. 1

9.

1. W przypadku odwołania z wysokiego stanowiska państwowego pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pozostawał na tym stanowisku przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

2. Odprawa nie przysługuje:

1) pracownikowi odwołanemu z kierowniczego sta nowiska państwowego w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;

2) pracownikowi będącemu członkiem korpusu służ by cywilnej;

3) w przypadku odwołania z przyczyn, o których mo wa w art. 12, chyba że odwołanie nastąpiło w przy padku utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby. Art.

20. W zakresie nieuregulowanym w ustawie w sprawach wynikających ze stosunku pracy osób za trudnionych na wysokich stanowiskach państwowych stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy. Rozdział IV Dyrektor generalny urzędu oraz kierujący departamentami lub komórkami równorzędnymi Art. 2

1.

1. Stanowisko dyrektora generalnego urzę du tworzy się w urzędach obsługujących ministrów, członków komitetów wchodzących w skład Rady Mini strów, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzę dach obsługujących kierowników urzędów central nych oraz w urzędach wojewódzkich.

2. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, centralne urzędy administracji rządo wej, w których ze względu na specjalistyczny charak ter zadań nie tworzy się stanowiska dyrektora general nego urzędu. Zadania przewidziane dla dyrektora ge neralnego urzędu wykonują w tych urzędach ich kie rownicy.

3. Dyrektor generalny urzędu podlega kierowniko wi urzędu.

4. Dyrektor generalny urzędu:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez: a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad ko mórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez organ administracji rządo wej, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzo rowanych przez ten organ na podstawie ustaw, b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu bu dżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu, c) występowanie z wnioskiem do właściwego or ganu administracji rządowej o nadanie regula minu organizacyjnego urzędu lub jego komórek organizacyjnych, a następnie ustalanie regula minu pracy, d) gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zleca nie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji ma jątku urzędu, e) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesie niu do mienia urzędu, z zastrzeżeniem art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini stracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.2)), f) prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie, g) sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami pomocniczymi urzędu, h) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajem nicy ustawowo chronionej, i) zapewnianie przestrzegania zasad techniki pra wodawczej;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje poli tykę personalną, w szczególności poprzez: a) dokonywanie czynności wynikających z nawią zania i trwania stosunku pracy z członkami kor pusu służby cywilnej oraz czynności związa nych z ustaniem stosunku pracy, Dziennik Ustaw Nr 170 — 8805 — Poz. 1217 ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462. b) dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, c) administrowanie środkami zakładowego fundu szu świadczeń socjalnych w urzędzie.

5. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie wyzna cza, w uzgodnieniu z właściwym ministrem, kierowni kiem urzędu centralnego lub wojewodą, zastępującą go osobę kierującą departamentem (komórką równo rzędną), a w urzędach wojewódzkich — wydziałem (komórką równorzędną). O ustanowieniu zastępstwa dyrektor generalny urzędu niezwłocznie zawiadamia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

6. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, dyrektor generalny może wydawać zarządzenia. Art. 2

2. Do dyrektora generalnego służby zagra nicznej oraz innych osób zajmujących kierownicze sta nowiska w służbie zagranicznej wskazanych w przepi sach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej stosuje się przepisy tej ustawy oraz niniejszej ustawy. Art. 2

3. Kierujący departamentami lub równorzęd nymi komórkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 4 pkt 10 i 11, podlegają właściwemu ministrowi, kierownikowi urzędu centralnego lub wojewodzie, a w zakresie spraw, o których mowa art. 21 ust. 4, dy rektorowi generalnemu urzędu. Rozdział V Rada Służby Publicznej Art. 2

4.

1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Ra da Służby Publicznej, zwana dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy oceniający przebieg postępo wań kwalifikacyjnych, konkursowych i egzaminacyj nych w służbie publicznej.

2. Rada Służby Publicznej w szczególności:

1) wyraża opinie w sprawach służby publicznej przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy;

2) opiniuje projekt ustawy budżetowej w części doty czącej służby publicznej oraz wyraża opinię o co rocznym wykonaniu budżetu w tym zakresie;

3) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczą cych służby publicznej;

4) opiniuje kryteria ocen urzędników służby cywilnej i sposób przeprowadzania tych ocen;

5) opiniuje zasady awansowania urzędników służby publicznej;

6) opiniuje plan szkoleń w służbie publicznej;

7) wyraża opinię w sprawach etyki zawodowej pra cowników i urzędników służby publicznej;

8) ocenia sposób przeprowadzania egzaminu i kon kursów na wysokie stanowiska państwowe oraz postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.

3. Użyte w niniejszym rozdziale określenie „służba publiczna” oznacza służbę cywilną oraz państwowy zasób kadrowy. Art. 2

5.

1. Rada liczy od 15 do 24 członków.

2. Prezes Rady Ministrów powołuje 2/3 członków Rady spośród osób, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.

3. Prezes Rady Ministrów powołuje 1/3 członków Rady spośród osób reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne, których wiedza, doświadczenie i au torytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.

4. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje przewodniczącego Rady.

5. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona na wniosek przewodniczącego Rady. Art. 2

6.

1. Kadencja członków Rady powołanych na podstawie art. 25 ust. 2 trwa sześć lat, przy czym co trzy lata kończy się kadencja połowy liczby członków.

2. Kadencja członków Rady powołanych na pod stawie art. 25 ust. 3 trwa odpowiednio do kadencji Sej mu i Senatu.

3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców. Art. 2

7.

1. Członkostwo w Radzie wygasa w razie śmierci członka Rady.

2. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady, na wniosek Rady, w razie:

1) niewykonywania obowiązków członka Rady;

2) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady również w razie złożenia przez członka Rady rezygnacji.

4. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w przypadku, gdy przestał on odpowiadać warunkowi określonemu w art. 7 ust. 3 pkt 6, za zgodą co najmniej 2/3 składu Rady.

5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Ra dzie lub odwołania członka Rady przed upływem ka dencji Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady na okres do końca tej kadencji. Art. 2

8.

1. Tryb pracy Rady określa regulamin usta lany przez Radę.

2. Obsługę prac Rady zapewnia Kancelaria Preze sa Rady Ministrów. Dziennik Ustaw Nr 170 — 8806 — Poz. 1217 Art. 2

9. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodni czącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych człon ków Rady, ustalanego jako wielokrotność minimalne go wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o mi nimalnym wynagrodzeniu za pracę. Posłom i senato rom powołanym w skład Rady wynagrodzenie nie przysługuje. Rozdział VI Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 30. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho lizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.3)) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Agencją kieruje dyrektor powoływany przez mini stra właściwego do spraw zdrowia, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje dyrektora Agencji.”. Art. 3

1. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 i Nr 104, poz. 70

8) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

8.

1. Centralnym organem administracji rzą dowej w sprawach państwowego zasobu archiwalnego jest Naczelny Dyrektor Ar chiwów Państwowych.

2. Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań stwowych powołuje Prezes Rady Mini strów na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego po siadających:

1) co najmniej 7-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w Na czelnej Dyrekcji Archiwów Państwo wych lub w archiwach państwowych lub

2) stopień naukowy doktora habilitowa nego w zakresie nauk związanych z działalnością archiwów, lub

3) tytuł naukowy w zakresie nauk związa nych z działalnością archiwów.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Naczel nego Dyrektora Archiwów Państwowych.

4. Zastępców Naczelnego Dyrektora Archi wów Państwowych powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, spośród osób należących do państwowego zasobu ka drowego, na wniosek Naczelnego Dyrek tora Archiwów Państwowych. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odwołuje, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archi wów Państwowych, jego zastępców.

5. Nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Ar chiwów Państwowych sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”. Art. 3

2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 103

2) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art.

8.

1. Główny Inspektor Sanitarny jest central nym organem administracji rządowej pod ległym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. Głównego Inspektora Sanitarnego powo łuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu ka drowego, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Główne go Inspektora Sanitarnego.

4. Zastępców Głównego Inspektora Sanitar nego w liczbie dwóch powołuje, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, odwołuje jego zastępców.

5. Nadzór nad Głównym Inspektorem Sani tarnym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.”. Art. 3

3. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro gach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.4)) w art. 18 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto strad powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadro wego, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Ge neralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

4. Minister właściwy do spraw transportu na wnio sek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au tostrad powołuje zastępców Generalnego Dyrek tora Dróg Krajowych i Autostrad spośród osób Dziennik Ustaw Nr 170 — 8807 — Poz. 1217 ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441 i Nr 179, poz. 1486 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw transportu odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajo wych i Autostrad.”. Art. 3

4. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 202

7) art. 6b otrzymuje brzmienie: „Art. 6b. Głównego Geodetę Kraju powołuje, spo śród osób należących do państwowego za sobu kadrowego Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw bu downictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Prezes Rady Ministrów od wołuje Głównego Geodetę Kraju.”. Art. 3

5. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.5)) w art. 59:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezesa Kasy powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego za sobu kadrowego, na wniosek ministra właści wego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Mi nistrów odwołuje Prezesa Kasy.”;

2) uchyla się ust. 1a i 1b;

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prezes Kasy może mieć jednego zastępcę albo dwóch zastępców. Zastępcę Prezesa Kasy po wołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi spośród osób należących do państwowe go zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Rolników. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi od wołuje Zastępcę Prezesa Kasy.”. Art. 3

6. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom batantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.6)) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Repre sjonowanych kieruje kierownik tego urzędu po woływany przez Prezesa Rady Ministrów, spo śród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje kierownika urzędu.”. Art. 3

7. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.7)) w art. 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska po wołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób na leżących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw środowi ska. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska.

4. Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Ârodo wiska powołuje minister właściwy do spraw śro dowiska, spośród osób należących do państwo wego zasobu kadrowego, na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska. Minister właści wy do spraw środowiska odwołuje Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska.”. Art. 3

8. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.8)) w art. 9:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Mini strów, spośród osób należących do państwo wego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zgło szony po porozumieniu z ministrem właści wym do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Mini strów odwołuje Prezesa Agencji.”;

2) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Wiceprezesa Agencji powołuje minister wła ściwy do spraw Skarbu Państwa, spośród osób należących do państwowego zasobu ka drowego, na wniosek Prezesa Agencji. Mini ster właściwy do spraw Skarbu Państwa od wołuje Wiceprezesa Agencji.”. Art. 3

9. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.9)) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należą Dziennik Ustaw Nr 170 — 8808 — Poz. 1217 ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362. ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 169, poz. 1200.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 141, poz. 997.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638 i Nr 144, poz. 1040. cych do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.”. Art. 40. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 93

4) w art. 107:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego powo łuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób na leżących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw ad ministracji publicznej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Wyższego Urzędu Górnicze go.”;

2) uchyla się ust. 3—5;

3) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego powołuje minister właściwy do spraw admini stracji publicznej, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Mini ster właściwy do spraw administracji publicz nej odwołuje Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego.”. Art. 4

1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 111

8) w art. 88:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego za sobu kadrowego, na wniosek ministra właści wego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”;

2) uchyla się ust. 4, 5 i 7;

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Bu dowlanego są powoływani przez ministra wła ściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowe go, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister właściwy do spraw bu downictwa, gospodarki przestrzennej i miesz kaniowej odwołuje Zastępców Głównego In spektora Nadzoru Budowlanego.”. Art. 4

2. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 71

1) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Agencją kieruje Prezes powoływany przez Pre zesa Rady Ministrów, spośród osób należą cych do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Ministra Obrony Narodowej złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.”;

2) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zastępców Prezesa Agencji powołuje Minister Obrony Narodowej, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wnio sek Prezesa Agencji. Minister Obrony Narodo wej odwołuje zastępców Prezesa Agencji.”. Art. 4

3. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta tystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.

10) ) w art. 24:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po wołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowe go. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”;

2) uchyla się ust. 2a, 3, 5 i 6;

3) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pełni swoje obowiązki przy pomocy wiceprezesów, powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego za sobu kadrowego, na wniosek Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego. Prezes Rady Mini strów odwołuje wiceprezesów.”. Art. 4

4. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezer wach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Agencją kieruje Prezes powoływany przez Pre zesa Rady Ministrów, spośród osób należą cych do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw gospo darki. Prezes Rady Ministrów odwołuje Preze sa Agencji.”;

2) w art. 11 uchyla się ust. 6. Dziennik Ustaw Nr 170 — 8809 — Poz. 1217 ———————

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1200. Art. 4

5. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospo darowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.12)) w art. 11:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Mini strów, spośród osób należących do państwo wego zasobu kadrowego, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Pań stwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.”;

2) uchyla się ust. 2;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zastępców Prezesa Agencji w liczbie do trzech, powołuje Minister Obrony Narodowej, spo śród osób należących do państwowego zaso bu kadrowego, na wniosek Prezesa Agencji, z tym że jeden z zastępców jest powoływany na wniosek złożony w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw wewnętrznych. Minister Obrony Narodowej odwołuje zastęp ców Prezesa Agencji.”. Art. 4

6. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.13)) w art. 14e:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prezesa Centrum powołuje Prezes Rady Mini strów, spośród osób należących do państwo wego zasobu kadrowego. Prezes Rady Mini strów odwołuje Prezesa Centrum.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wiceprezesów Centrum powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego, na wniosek Pre zesa Centrum. Prezes Rady Ministrów odwołu je Wiceprezesów Centrum.”. Art. 4

7. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Pol skim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 140

3) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art.

5.

1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i re prezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Instytutu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, po za sięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych. Prezes Rady Mini strów odwołuje Dyrektora Instytutu.”. Art. 4

8. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 112

3) w art. 21:

1) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Prezesa URE powołuje Prezes Rady Mini strów, spośród osób należących do państwo wego zasobu kadrowego, na wniosek mini stra właściwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa URE.”;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wiceprezesa URE powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wnio sek Prezesa URE. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje wiceprezesa URE.”. Art. 4

9. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.14)) w art. 51:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W skład Zarządu Funduszu wchodzą Prezes Zarządu Funduszu, zwany dalej „Prezesem”, i dwaj jego zastępcy. Prezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa.”;

2) uchyla się ust. 1a;

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zastępców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopi niowany przez Radę Nadzorczą, powołuje mi nister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego, spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego. Minister właści wy do spraw zabezpieczenia społecznego od wołuje zastępców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.”. Dziennik Ustaw Nr 170 — 8810 — Poz. 1217 ——————— 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319. ——————— 1

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 49, poz. 359, Nr 63, poz. 440 i Nr 94, poz. 651. Art. 50. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.15)) w art. 73:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prezesa Zakładu powołuje Prezes Rady Mini strów spośród osób należących do państwo wego zasobu kadrowego. Prezes Rady Mini strów odwołuje Prezesa Zakładu.”;

2) uchyla się ust. 2a—2c. Art. 5

1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Pol skiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z 2000 r. Nr 22, poz. 273 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 249) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art.

9.

1. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycz nej powołuje minister właściwy do spraw turystyki, spośród osób należą cych do państwowego zasobu kadrowe go, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Minister wła ściwy do spraw turystyki odwołuje Pre zesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

2. Prezesem Polskiej Organizacji Tury stycznej może być także osoba zajmują ca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu przepisów o wynagradza niu osób zajmujących kierownicze sta nowiska państwowe.”;

2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycz nej w liczbie od 1 do 3 powołuje Prezes Pol skiej Organizacji Turystycznej, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowe go, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Orga nizacji Turystycznej. Prezes Polskiej Organiza cji Turystycznej odwołuje wiceprezesów Pol skiej Organizacji Turystycznej.”. Art. 5

2. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Pra wo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.16)) w art. 263 ust. 2 i 3 otrzymu ją brzmienie: „

2. Prezes Urzędu Patentowego jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób na leżących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw gospo darki. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu Patentowego.

3. Zastępców Prezesa Urzędu Patentowego powo łuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należą cych do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Urzędu Pa tentowego, odwołuje jego zastępców.”. Art. 5

3. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior czości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.17)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 9: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa powołuje zastępców Preze sa w liczbie do czterech osób, spośród osób należących do państwowego zasobu kadro wego. Minister właściwy do spraw gospo darki odwołuje zastępców Prezesa.”, b) uchyla się ust. 5;

2) w art. 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przedsta wiony po zasięgnięciu opinii ministra wła ściwego do spraw pracy. Prezes Rady Mini strów odwołuje Prezesa.”, b) uchyla się ust. 2;

3) uchyla się art. 11. Art. 5

4. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, z późn. zm.18)) w art. 109 ust. 2 i 3 otrzymują brzmie nie: Dziennik Ustaw Nr 170 — 8811 — Poz. 1217 ——————— 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119. ——————— 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398. 1

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074. 1

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 708 i Nr 133, poz. 935. „

2. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zaso bu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska. Prezes Rady Ministrów od wołuje Prezesa Agencji.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Prezesa Agencji, powołuje wicepreze sów Agencji, spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje, na wniosek Pre zesa Agencji, wiceprezesów Agencji.”. Art. 5

5. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa Urzędu, spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego.”, b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu.”, c) uchyla się ust. 4 i 5;

2) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

5. Prezes Rady Ministrów powołuje wice prezesów Urzędu spośród osób należą cych do państwowego zasobu kadrowe go. Prezes Rady Ministrów odwołuje wi ceprezesów Urzędu.”. Art. 5

6. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o do zorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 70

8) w art. 38:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organem UDT jest Prezes, powoływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, spośród osób należących do państwowego za sobu kadrowego. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje Prezesa.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wiceprezesa UDT powołuje, na wniosek Preze sa UDT, minister właściwy do spraw gospodar ki, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje wiceprezesa UDT.”. Art. 5

7. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako ści handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 157

7) w art. 19 ust. 2 i 3 otrzymu ją brzmienie: „

2. Głównego Inspektora powołuje Prezes Rady Mi nistrów, spośród osób należących do państwo wego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Prezes Ra dy Ministrów odwołuje Głównego Inspektora.

3. Zastępców Głównego Inspektora, w liczbie do trzech, powołuje minister właściwy do spraw ryn ków rolnych, spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego, na wniosek Głów nego Inspektora. Minister właściwy do spraw ryn ków rolnych odwołuje, na wniosek Głównego In spektora, jego zastępców.”. Art. 5

8. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 i Nr 169, poz. 119

9) w art. 415:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w Narodowym Funduszu: a) prezes powoływany przez ministra właści wego do spraw środowiska, spośród osób należących do państwowego zasobu kadro wego, oraz odwoływany przez ministra wła ściwego do spraw środowiska — na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu, b) zastępcy prezesa powoływani przez mini stra właściwego do spraw środowiska, spo śród osób należących do państwowego za sobu kadrowego, oraz odwoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska — na wniosek Rady Nadzorczej Narodowe go Funduszu,”;

2) uchyla się ust. 1b. Art. 5

9. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494) w art. 12:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego, na wniosek mi nistra właściwego do spraw gospodarki. Pre zes Rady Ministrów odwołuje Prezesa.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wiceprezesów Urzędu powołuje minister wła ściwy do spraw gospodarki, spośród osób na leżących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa, odwo łuje wiceprezesów Urzędu.”. Art. 60. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 225

5) w art. 89 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Prezes Krajowego Zarządu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób na leżących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw gospo darki wodnej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Krajowego Zarządu.

3. Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu są powoły wani przez ministra właściwego do spraw gospo darki wodnej, spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego, na wniosek Preze Dziennik Ustaw Nr 170 — 8812 — Poz. 1217 sa Krajowego Zarządu. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu, odwołuje jego zastępców.”. Art. 6

1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzę dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me dycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z 2002 r. Nr 152, poz. 1263 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 89

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art.

2.

1. Na czele Urzędu stoi Prezes Urzędu po woływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, spośród osób nale żących do państwowego zasobu kadro wego. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Urzędu.

2. Prezes Urzędu reprezentuje Urząd na ze wnątrz.”;

2) uchyla się art. 4;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art.

5.

1. Wiceprezesów Urzędu, w liczbie nie przekraczającej 3, powołuje minister właściwy do spraw zdrowia, spośród osób należących do państwowego za sobu kadrowego, na wniosek Prezesa Urzędu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Wiceprezesów Urzę du, na wniosek Prezesa Urzędu.

2. Wiceprezesem Urzędu może zostać oso ba, która ukończyła wyższe studia i uzy skała tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia wymogi określone w art. 3 pkt 1, 2 i 4.”. Art. 6

2. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 270

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dyrektor generalny służby zagranicznej jest dyrektorem generalnym urzędu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), wykonującym także zadania okre ślone w ustawie.”;

2) uchyla się art. 28. Art. 6

3. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. — Pra wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.19)) w art. 111:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny jest powo ływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu ka drowego, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Prezes Rady Ministrów odwo łuje Głównego Inspektora Farmaceutyczne go.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zastępcę Głównego Inspektora Farmaceutycz nego powołuje minister właściwy do spraw zdrowia, spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego, na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Mi nister właściwy do spraw zdrowia odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora Farmaceu tycznego, jego zastępcę.”. Art. 6

4. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.

20) ) w art. 53 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora.

3. Zastępcę Głównego Inspektora powołuje mini ster właściwy do spraw transportu, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Głównego Inspektora. Minister wła ściwy do spraw transportu odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora, jego zastępcę.”. Art. 6

5. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 141, poz. 100

8) w art. 20:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Pre zes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzę du.”;

2) uchyla się ust. 3;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa Urzędu, powołuje nie więcej niż trzech wiceprezesów Urzędu, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowe go. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa Urzędu, odwołuje wicepreze sów Urzędu.”. Dziennik Ustaw Nr 170 — 8813 — Poz. 1217 ——————— 1

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539. ———————

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497. Art. 6

6. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys temie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 225

8) w art. 27:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dyrektora Centrum powołuje minister właści wy do spraw gospodarki, spośród osób nale żących do państwowego zasobu kadrowego, posiadających:

1) wykształcenie wyższe,

2) co najmniej pięcioletni staż pracy na stano wisku kierowniczym,

3) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy związanej z dokonywaniem oceny zgodności.”;

2) uchyla się ust. 3 i 4;

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Minister właściwy do spraw gospodarki odwo łuje Dyrektora Centrum.”. Art. 6

7. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o nor malizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 11

10) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 16 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

6.

1. Prezes Rady Ministrów powołuje Pre zesa w trybie konkursu, o którym mo wa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadro wym i wysokich stanowiskach pań stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217). Prezes Rady Ministrów odwołuje Pre zesa.

2. Na stanowisko Prezesa może kandydo wać osoba spełniająca warunki okre ślone w art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz legitymująca się co najmniej czteroletnim stażem pracy związanym z normalizacją.

3. Prezes Rady Ministrów powołuje dwóch zastępców Prezesa, spośród osób należących do państwowego za sobu kadrowego, na wniosek Prezesa. Prezes Rady Ministrów odwołuje za stępców Prezesa.”;

2) w art. 18 uchyla się ust. 5. Art. 6

8. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.21)) w art. 11:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes UTK jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa UTK.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa UTK, powołuje dwóch wice prezesów Urzędu Transportu Kolejowego, spo śród osób należących do państwowego zaso bu kadrowego. Minister właściwy do spraw transportu odwołuje wiceprezesów Urzędu Transportu Kolejowego, na wniosek Prezesa UTK.”. Art. 6

9. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzo rze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przewodniczący Komisji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowe go na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecz nego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prze wodniczącego Komisji.”;

2) w art. 10 uchyla się ust. 2 i 3. Art. 70. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu dzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.23)) w art. 142:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzę du.”;

2) uchyla się ust. 2;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Prezesa Urzędu, powołuje zastępców Dziennik Ustaw Nr 170 — 8814 — Poz. 1217 ——————— 2

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 144, poz. 1046. ——————— 2

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119. 2

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842, z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1027, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122. Prezesa Urzędu, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw wewnętrznych odwołuje, na wniosek Prezesa Urzędu, jego zastępców.”. Art. 7

1. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.24)) w art. 83 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora.

3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje mini ster właściwy do spraw rolnictwa, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Głównego Inspektora. Minister wła ściwy do spraw rolnictwa odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora, jego zastępców.”. Art. 7

2. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 116

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 153: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezes Urzędu jest powoływany przez Preze sa Rady Ministrów spośród osób należą cych do państwowego zasobu kadrowego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu.”, b) uchyla się ust. 2;

2) w art. 155: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wiceprezesów Urzędu powołuje Prezes Ra dy Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wnio sek Prezesa Urzędu. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesów Urzędu na wniosek Prezesa Urzędu.”, b) uchyla się ust. 3. Art. 7

3. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o In spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.25)) w art. 6 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Główny Lekarz Weterynarii jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób na leżących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnic twa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Lekarza Weterynarii.

4. Zastępców Głównego Lekarza Weterynarii, w licz bie dwóch, powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, spośród osób należących do państwo wego zasobu kadrowego, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii. Minister właściwy do spraw rolnictwa odwołuje, na wniosek Głównego Leka rza Weterynarii, jego zastępców.”. Art. 7

4. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol nych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.26)) w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Mini strów odwołuje Prezesa Agencji.

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy zastępców Prezesa Agencji oraz dyrekto rów oddziałów terenowych. Zastępców Prezesa Agencji w liczbie od 2 do 4 powołuje, spośród osób należących do państwowego zasobu kadro wego, minister właściwy do spraw rynków rol nych. Minister właściwy do spraw rynków rol nych odwołuje zastępców Prezesa Agencji.”. Art. 7

5. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.27)) w art. 190:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Prezesa UKE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego za sobu kadrowego, zaproponowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Prezes Ra dy Ministrów odwołuje Prezesa UKE.”;

2) uchyla się ust. 5, 6 i 6a;

3) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa UKE, powołuje zastępcę Pre zesa UKE spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego. Minister właści wy do spraw łączności odwołuje zastępcę Pre zesa UKE.”. Art. 7

6. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Dziennik Ustaw Nr 170 — 8815 — Poz. 1217 ——————— 2

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639. 2

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 144, poz. 1045. ——————— 2

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638 i Nr 133, poz. 935. 2

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66 i Nr 104, poz. 708 i 711. środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.28)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 102: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prezesa Funduszu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wnio sek ministra właściwego do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Pre zes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Fun duszu na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.”, b) uchyla się ust. 4;

2) w art. 103: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Prezesa Funduszu, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, powołuje, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, zastępców Prezesa. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje za stępców Prezesa na wniosek Prezesa Fun duszu, po zasięgnięciu opinii Rady Fundu szu.

3. Zastępcę Prezesa do spraw służb munduro wych powołuje, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, mini ster właściwy do spraw zdrowia, na wspól ny wniosek Prezesa Funduszu, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawie dliwości, po zasięgnięciu opinii Rady Fundu szu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje zastępcę Prezesa do spraw służb mundurowych na wspólny wniosek Prezesa Funduszu, Ministra Obrony Narodowej, mi nistra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości, po zasię gnięciu opinii Rady Funduszu.”, b) w ust. 5 uchyla się pkt 1 i 3. Art. 7

7. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 70

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W urzędach w rozumieniu przepisów o służ bie cywilnej, zadania związane z kontrolą fi nansową i audytem wewnętrznym przypisane kierownikowi jednostki, wykonuje dyrektor generalny z upoważnienia kierownika jed nostki.”;

2) w art. 62 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego, zatrudnionego w Ministerstwie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o pań stwowym zasobie kadrowym i wysokich sta nowiskach państwowych;”. Art. 7

8. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokura torii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 220

5) w art. 20:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prezesa Prokuratorii Generalnej powołuje Pre zes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wnio sek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Prokuratorii Generalnej.”;

2) uchyla się ust. 2;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej, w licz bie nieprzekraczającej dwóch, powołuje mini ster właściwy do spraw Skarbu Państwa, spo śród osób należących do państwowego zaso bu kadrowego, na wniosek Prezesa Prokurato rii Generalnej. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa odwołuje, na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej, wiceprezesów Proku ratorii Generalnej.”;

4) uchyla się ust. 6. Art. 7

9. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 111

9) w art. 8:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przewodniczący Komisji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowe go, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych złożony w porozumie niu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego. Wniosek ten wymaga zaopiniowania przez właściwą komisję sejmową. Prezes Rady Mini strów odwołuje Przewodniczącego Komisji.”;

2) uchyla się ust. 3 i 7;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Zastępców Przewodniczącego Komisji powo łuje minister właściwy do spraw instytucji fi nansowych, spośród osób należących do pań stwowego zasobu kadrowego, na wniosek Przewodniczącego Komisji. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych odwołuje za stępców Przewodniczącego Komisji.”. Dziennik Ustaw Nr 170 — 8816 — Poz. 1217 ——————— 2

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 143, poz. 1030. Art. 80.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy pań stwowy zasób kadrowy tworzą urzędnicy służby cywilnej oraz osoby zajmujące stanowiska określone w art. 4, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy, a także osoby, które pozostają w dniu wejścia w życie ustawy na urlopie bezpłatnym udzielo nym w służbie cywilnej lub służbie zagranicznej, i zajmują kierownicze stanowiska państwowe, okre ślone w ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodze niu osób zajmujących kierownicze stanowiska pań stwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.29)).

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się również osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków na stanowiskach, o których mowa w art. 4.

3. Do osób, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się osób oddelegowanych do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w której są zatrudnione, zaj mujących stanowiska określone w art. 4.

4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2, podlegają wpi sowi do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1. Art. 8

1.

1. Osoby zajmujące stanowiska, o których mowa w art. 4 pkt 7, 9—11, powołuje się na zasadach określonych w ustawie na stanowiska określone w art. 4 albo przenosi się na stanowisko odpowiadają ce wiedzy i kwalifikacjom przenoszonej osoby, w cią gu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

2. W stosunku do osób wymienionych w art. 4 pkt 9, do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, albo do udzielenia urlopu bezpłatnego w przypadku powo łania, właściwy jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Mini strów.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą zostać odwołane z urlopu bezpłatnego, na którym przebywa ją w dniu wejścia w życie ustawy. Art. 8

2.

1. Osoby, o których mowa w art. 80 ust. 1, zajmujące w dniu wejścia w życie ustawy stanowiska, o których mowa w art. 4, w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy, przekażą do organów właściwych do ich powołania na zajmowane stanowisko, informację obejmującą imię i nazwisko oraz dane, o których mo wa w art. 7 ust. 3 pkt 1—5, 7 i 8.

2. Osoby, o których mowa w art. 80 ust. 1, niezaj mujące wysokiego stanowiska państwowego, a wcho dzące z mocy ustawy do państwowego zasobu kadro wego, przekazują informacje i dane, o których mowa w ust. 1, pracodawcy.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, po ich weryfika cji, organy i pracodawcy, wymienieni w ust. 1 i 2, prze kazują do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1. Art. 8

3. Osoby oddelegowane do wykonywania za dań poza jednostką organizacyjną, w której są zatrud nione, zajmujące w dniu wejścia w życie ustawy sta nowiska określone w art. 4 pkt 8—11, pozostają na tych stanowiskach. Art. 8

4. Postępowania dotyczące konkursów na stanowiska, o których mowa w art. 4, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończo ne do dnia wejścia w życie ustawy ulegają zakończe niu z tym dniem. Obsadzanie stanowisk, o których mowa w art. 4, następuje na podstawie przepisów ni niejszej ustawy. Art. 8

5. Pierwszy egzamin przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 90 dni od dnia wejścia w ży cie ustawy. Art. 8

6.

1. Do pierwszego składu Rady Prezes Rady Ministrów powołuje połowę członków Rady, o których mowa w art. 25 ust. 2 — na trzy lata, a pozostałych członków — na sześć lat.

2. Do pierwszego składu Rady Prezes Rady Mini strów powołuje członków Rady, o których mowa w art. 25 ust. 3, na okres pozostały do zakończenia ka dencji Sejmu V kadencji i Senatu VI kadencji. Art. 8

7. Do czasu wejścia w życie przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 i art. 29 ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, do ustalania wyna grodzeń osób zajmujących wysokie stanowiska pań stwowe oraz wynagrodzeń przewodniczącego, wice przewodniczącego i członków Rady stosuje się przepi sy dotychczasowe. Art. 8

8. Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierow ników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarzą dów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119). Art. 8

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 170 — 8817 — Poz. 1217 ——————— 2

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2006-09-26
Data wydania: 2006-08-24
Data wejścia w życie: 2006-10-27
Data obowiązywania: 2006-10-27
Data uchylenia: 2009-03-24
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217