Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1237

1237 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerw ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo spolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich (Dz. U. Nr 14, poz. 11

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2.

1. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użyt kowej lokali mieszkalnych ustala się od dzielnie dla każdego rodzaju zasobu mieszkaniowego oddziału regionalnego Agencji, dla lokali:

1) położonych w budynkach Skarbu Pań stwa;

2) położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszka niowych, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) pozyskanych w drodze leasingu lub naj mu od osób trzecich, w tym od towarzy stwa budownictwa społecznego utwo rzonego przez Agencję.

2. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kalkuluje się oddziel nie dla każdej wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej na podstawie ich uchwał oraz kosztów administrowania ponoszonych przez Agencję.”;

2) w § 3: a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „

1. Stawkę opłaty za używanie 1 m2 powierzch ni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, określa się na pod ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1217. stawie kalkulacji kosztów, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, uwzględniając śred nią powierzchnię użytkową tych lokali mieszkalnych ustaloną jako średnia arytme tyczna ze stanu na pierwszy i ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu, z którego są uwzględniane koszty przy sporządzaniu kalkulacji.

2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 po wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1, określa się na pod stawie kalkulacji stawki opłat, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Opłatę za używanie lokali mieszkalnych w skali miesięcznej ustala się jako iloczyn miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 po wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, obliczonej zgodnie z ust. 2, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.”, b) uchyla się ust. 6;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4.

1. Przy ustalaniu opłat za używanie 1 m2 po wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się:

1) opłaty wnoszone do wspólnoty miesz kaniowej lub spółdzielni zgodnie z jej uchwałą;

2) koszty, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, ponoszone przez oddział regio nalny Agencji na utrzymanie lokali mieszkalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;

3) średnią powierzchnię użytkową tych lo kali mieszkalnych ustaloną jako średnia arytmetyczna ze stanu na pierwszy i ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu, z którego są uwzględniane kosz ty przy sporządzaniu kalkulacji.

2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 po wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie kalkulacji stawki opłat, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporzą dzenia.

3. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 po wierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego Agencji w budynku spółdzielni ustala się z uwzględnieniem odpowiednich pojęć użytych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.1)).

4. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni za jeden dzień wynosi 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 2.

5. W lokalach mieszkalnych położonych w budynkach:

1) wspólnot mieszkaniowych, jeżeli usta lone przez właściwy organ wspólnoty mieszkaniowej koszty zarządu nierucho mością wspólną, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz przypadające na te lokale koszty administrowania pono szone przez oddział regionalny Agencji,

2) spółdzielni, jeżeli ustalone przez właści wy organ spółdzielni wydatki, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkanio wych, oraz przypadające na te lokale koszty administrowania ponoszone przez oddział regionalny Agencji — w przeliczeniu na powierzchnię użytko wą lokalu mieszkalnego w budynku danej wspólnoty lub spółdzielni wysokości tych kosztów lub wydatków są wyższe niż ilo czyn 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy w ska li miesięcznej, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego — opłata za używa nie lokalu mieszkalnego stanowi równo wartość odpowiednio kosztów określo nych w pkt 1 albo wydatków i kosztów określonych w pkt 2.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „

§5.

1. Opłatę za używanie lokalu mieszkalnego będącego kwaterą ustala się w sposób określony w § 3.

2. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, będącego kwaterą, pozyskanego w drodze leasingu lub najmu od osób trzecich, w tym od to warzystwa budownictwa społecznego, ustala się w wysokości, jaka została obli czona w oddziale regionalnym Agencji dla lokali mieszkalnych położonych w budyn kach Skarbu Państwa.

3. Koszty najmu lokali mieszkalnych pozy skanych w drodze leasingu lub najmu od osób trzecich, w tym od towarzystwa bu downictwa społecznego utworzonego przez Agencję, wraz z kosztami admini strowania oddziału regionalnego Agencji przypadającymi na te lokale, pomniejszo ne o przychody należne z opłat za używa nie tych lokali wnoszone przez osoby zaj mujące lokale mieszkalne, pokrywa się z dotacji budżetowej. Dziennik Ustaw Nr 172 — 8937 — Poz. 1237 ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184 oraz z 2006 r. Nr 165, poz. 1180.

4. Âredni roczny koszt energii cieplnej po trzebnej do ogrzania lokalu mieszkalnego będącego kwaterą równa się iloczynowi średniorocznego kosztu ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w danym budynku i powierzchni użytko wej danej kwatery według algorytmu: Oec = Kśr x Pu gdzie: Oec — oznacza średni roczny koszt energii cieplnej potrzebnej do ogrzania kwatery, Kśr — oznacza średnioroczny koszt ogrze wania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynku, Pu — oznacza powierzchnię użytkową kwatery.

5. Ârednioroczny koszt ogrzewania 1 m2 po wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w danym budynku oblicza się w oparciu o projekt techniczny lub audyt energetycz ny budynku oraz obowiązujące normy techniczne, stosując ceny i stawki opłat ta ryfowych dostawców energii cieplnej.

6. Miesięczny koszt energii cieplnej potrzeb nej do ogrzania lokalu mieszkalnego wy nosi 1/12 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 4 i 5.

7. Koszt energii cieplnej potrzebnej do ogrza nia lokalu mieszkalnego za jeden dzień wynosi 1/30 kwoty, o której mowa w ust. 6.

8. Roczne koszty opłat za używanie lokalu mieszkalnego będącego kwaterą i roczne koszty energii cieplnej potrzebnej do ogrzania tego lokalu, przypadające na 1 m2 powierzchni użytkowej, o których mowa w ust. 5, nie mogą być większe niż 4,8 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzch ni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może ustalić i wprowadzić opłaty za używa nie lokalu mieszkalnego corocznie z dniem 1 maja i 1 listopada, jak również w przypad ku podjęcia stosownej uchwały przez wła ściwy organ wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli koszty w bieżącym roku obrotowym odbiegają od kosztów przyjętych do kalku lacji o ponad 5 %, dyrektor oddziału regio nalnego Agencji, niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, może dokonać zmiany opłat za używanie lokalu mieszkal nego, przyjmując do kalkulacji koszty po niesione w roku bieżącym. Dokonana zmiana w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego w skali rocznej nie może być wyższa niż wynikająca z iloczynu 3 % (dla lokali mieszkalnych, o których mowa w

§3) albo 4,8 % (dla kwater, o których mowa w

§5) wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesz kalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz powierzchni użyt kowej lokalu mieszkalnego lub kwatery.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji zawiadamia o zmianie wysokości opłat osoby zamieszkujące w lokalu mieszkal nym, którego zmiana dotyczy, nie później niż na 30 dni przed planowaną datą zmia ny opłat. Jeżeli z przeprowadzonej kalkula cji wyniknie, że opłata będzie niższa od do tychczas obowiązującej, wówczas osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym mo gą być poinformowane w terminie krót szym.

4. Osoba zamieszkująca w lokalu mieszkal nym zawiadamia niezwłocznie, pisemnie właściwy miejscowo organ Agencji o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłat.”;

6) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do zmiany zaliczkowej stawki opłat pośrednich za media komunalne stosuje się odpowiednio przepis § 6 ust. 3.”;

7) w § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. O rozliczeniu zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w ust. 5 i 6, dyrektor oddziału regionalnego Agencji zawiadamia osoby za mieszkujące w lokalu mieszkalnym, których rozliczenie dotyczy, w terminie 15 dni od dnia dokonania rozliczenia, podając jednocześnie kwotę nadpłaty albo niedopłaty opłat pośred nich za ostatni okres rozliczeniowy (obrachun kowy) w podziale na poszczególne media ko munalne.”;

8) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do ni niejszego rozporządzenia;

9) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do ni niejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. Minister Obrony Narodowej: w z. M. Zająkała Dziennik Ustaw Nr 172 — 8938 — Poz. 1237 Dziennik Ustaw Nr 172 — 8939 — Poz. 1237 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2006 r. (poz. 1237) Załącznik nr 1 Oddział Regionalny ………………………….. Kalkulacja stawki opłat za używanie 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynku Skarbu Państwa (w zł) Lp. Wyszczególnienie Poniesione koszty za okres od ….. do ….. Przewidywane koszty w okresie od ….. do ….. % (kolumna 4:3) 1 2 3 4 5 1 Ârednia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych Oddziału Regionalnego (m2) 2 Koszty, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, z tego: a koszty administrowania b koszty konserwacji c koszty utrzymania technicznego nieruchomości d koszty utrzymania zieleni e koszty utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowa nia, w tym: — koszty związane z utrzymaniem czystości — koszty energii cieplnej — koszty energii elektrycznej — koszty zużycia wody na potrzeby części wspólnej f podatek od nieruchomości g opłaty za antenę zbiorczą lub telewizję kablową h opłaty z tytułu legalizacji przyrządów pomiarowych i opłaty za użytkowanie dźwigu j koszty konserwacji urządzeń domofonowych 3 Miesięczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytko wej lokali mieszkalnych (lp. 2: lp. 1: ilość miesięcy) 4 Miesięczna stawka odpisu na fundusz remontowy (zł/1 m2 p.u.) 5 ¸ączny, miesięczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (lp. 3 + lp. 4) 6 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytko wej, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy w ska li miesiąca 7 Opłata miesięczna za używanie 1 m2 powierzchni użyt kowej lokalu mieszkalnego a dotychczasowa obowiązująca od … do … X b opłata obowiązująca od … X Dziennik Ustaw Nr 172 — 8940 — Poz. 1237 Lp. Wyszczególnienie Poniesione koszty za okres od ….. do ….. Przewidywane koszty w okresie od ….. do ….. % (kolumna 4:3) 1 2 3 4 5 I Kalkulacja kosztów oddziału regionalnego 1 Ârednia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych oddziału regionalnego (m2) 2 Koszty, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, ponoszone przez oddział regionalny, w tym: a koszty administrowania b podatek od nieruchomości c opłaty z tytułu legalizacji przyrządów pomiarowych 3 Miesięczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (lp. 2 : lp. 1 : ilość miesięcy) II Opłata miesięczna wnoszona do wspólnoty (spółdzielni) za 1 m2 zgodnie z uchwałami III Miesięczna stawka odpisu na fundusz remontowy (zł/1 m2 p.u.) IV ¸ączny miesięczny koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (lp. I.3 + lp. II + lp. III) V 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy w skali miesiąca VI Opłata miesięczna za używanie 1 m2 lokalu mieszkalnego:2) a dotychczas obowiązująca od … do … X Załącznik nr 2 Oddział Regionalny …………………………. Wspólnota/spółdzielnia

1) ………………… Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej (w zł) b nowa opłata obowiązująca od … X ———————

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 ustawy.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2006-09-28
Data wydania: 2006-09-22
Data wejścia w życie: 2006-10-01
Data obowiązywania: 2006-10-01
Data uchylenia: 2010-12-24
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 172 poz. 1237