Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1242

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywia du Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 7

10) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb mianowania na stopnie służbowe, zwane dalej „stopniami”,

2) wzory wniosków o mianowanie na stopnie,

3) wzory aktów mianowania na stopnie — funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służ bie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Woj skowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;

2) SWW — Służbę Wywiadu Wojskowego;

3) Szef SWW — Szefa Służby Wywiadu Wojskowe go;

4) funkcjonariusz — funkcjonariusza SWW;

5) przełożony — kierownika jednostki organizacyj nej, zastępcę Szefa SWW;

6) bezpośredni przełożony — przełożonego zajmują cego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub inne równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio.

§3.

1. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień starszego szeregowego oraz na stopień w kor pusie podoficerów składa do przełożonego posiadają cego uprawnienie w sprawach osobowych bezpośred ni przełożony tego funkcjonariusza.

2. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na sto pień w korpusie chorążych składa do Szefa SWW prze łożony tego funkcjonariusza.

3. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na sto pień w korpusie oficerów składa przełożony tego funk cjonariusza do Szefa SWW, który po zaopiniowaniu przedstawia go Ministrowi Obrony Narodowej.

4. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na sto pień, do stopnia kapitana włącznie, może być sporzą dzony w formie wniosku zbiorczego.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do wniosków o mianowanie funkcjonariusza na stopień, sporządza nych na podstawie art. 32 lub art. 61 ust. 1 pkt 4 usta wy.

6. Wzór wniosku o mianowanie na stopień w SWW określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

7. Wzór wniosku zbiorczego o mianowanie na sto pień w SWW określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§4.

1. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w SWW posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej przepisy § 3 ust. 1—3 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w SWW posiadającej stopień wojskowy podporucznika, stopień policyjny podkomi sarza, stopień podporucznika Urzędu Ochrony Pań stwa, stopień podporucznika Straży Granicznej, sto pień podporucznika Biura Ochrony Rządu, stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej lub podporucznika Służby Więziennej przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjętej do służby w SWW i posiadającej stopień Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu wniosek o mianowanie funkcjonariusza składa do Szefa SWW przełożony tego funkcjonariu sza.

§5. Szef SWW może uzależnić mianowanie osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, od odbycia przeszkolenia zawodowego.

§6.

1. Osobę:

1) przyjmowaną do służby w SWW posiadającą sto pień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Pań stwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więzien nej,

2) przyjętą do służby w SWW i posiadającą stopień Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agen cji Wywiadu — mianuje się na stopień w SWW z dniem mianowa nia na stanowisko służbowe.

2. W przypadku gdy mianowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zostało uzależnione od odbycia prze szkolenia zawodowego wymaganego w SWW, miano Dziennik Ustaw Nr 173 — 8961 — Poz. 1242 1242 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego wanie na stopień następuje niezwłocznie po odbyciu tego przeszkolenia.

§7. Mianowania funkcjonariusza na stopień w kor pusie podoficerów i chorążych dokonuje się po speł nieniu warunków, o których mowa w art. 27 ustawy.

§8. Mianowania funkcjonariusza na pierwszy sto pień oficerski dokonuje się po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 28 ustawy.

§9. Mianowania na stopień zależnego od zdania egzaminu dokonuje się bezpośrednio po zdaniu tego egzaminu.

§10. Mianowania funkcjonariusza na kolejny wyż szy stopień dokonuje się w dniach świąt narodowych 3 maja, 11 listopada i 15 sierpnia, po spełnieniu wa runków, o których mowa w art. 31 lub art. 32 ust. 1 ustawy. § 1

1. Przedterminowego mianowania funkcjona riusza na kolejny wyższy stopień w drodze wyróżnie nia, na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, dokonu je się z dniem udzielenia tego wyróżnienia. § 1

2. Mianowania na kolejny wyższy stopień w try bie art. 32 ust. 2 ustawy można dokonać z dniem zwol nienia funkcjonariusza ze służby w SWW. § 1

3.

1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na sto pień wręcza się akt mianowania w sposób uroczysty. W przypadku, o którym mowa w § 10, wręczenie aktu mianowania następuje w połączeniu z obchodami świąt narodowych.

2. Akt mianowania podpisuje i wręcza Szef SWW lub właściwy przełożony mianowanego funkcjonariu sza.

3. Wzór aktu mianowania:

1) na pierwszy stopień oficerski w SWW określa za łącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) na pozostałe stopnie w SWW, do stopnia pułkow nika włącznie, określa załącznik nr 4 do rozporzą dzenia. § 1

4.

1. Funkcjonariusza mianowanego na stopień, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia aktu mianowania.

2. Funkcjonariuszowi, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania wręcza się w miejscu jego pobytu.

3. Jeżeli wskutek dokonania czynu świadczącego o szczególnym męstwie funkcjonariusz poniósł śmierć, mianowania na kolejny wyższy stopień doko nuje się pośmiertnie. Akt mianowania wręcza się w ta kim przypadku małżonkowi lub najbliższemu krewne mu. § 1

5. W przypadku ujawnienia faktu podważające go zasadność mianowania funkcjonariusza na sto pień, bezpośredni przełożony lub przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania na wnioskowany stopień. § 1

6.

1. Funkcjonariuszowi, któremu obniżono sto pień, okres służby w posiadanym stopniu, wymagany do mianowania na kolejny wyższy stopień, biegnie od dnia uprawomocnienia się decyzji o ukaraniu karą dyscyplinarną obniżenia stopnia.

2. Funkcjonariusza, któremu obniżono stopień, można mianować na kolejny wyższy stopień przed upływem okresu, o którym mowa w art. 31 ust. 2 usta wy, dopiero gdy zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. Okres wysługi w stopniu, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, może być skrócony nie więcej niż o połowę. § 1

7.

1. Mianowanie na stopień oraz utrata lub po zbawienie stopnia następuje w formie rozkazu perso nalnego.

2. Jeżeli w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 1, nie określono innego dnia mianowania na stopień, utraty lub pozbawienia stopnia, to dniem tym jest data wydania tego rozkazu personalnego. § 1

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski Dziennik Ustaw Nr 173 — 8962 — Poz. 1242 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1242) Załącznik nr 1 WZÓR …………………………………………………… (jednostka organizacyjna) WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIE¡ W S¸U˚BIE WYWIADU WOJSKOWEGO Na podstawie art. …* ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Woj skowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 7

10) wnoszę o mianowanie funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego na stopień …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dziennik Ustaw Nr 173 — 8963 — Poz. 1242 Uzasadnienie wniosku: …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis właściwego przełożonego) ——————— * Wpisać odpowiednio art. 27, 28, 31, 32, 36 lub art. 61 ust. 1 pkt 4. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. (stopień) (nazwisko i imię/imiona, imię ojca) …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (numer identyfikacyjny) (data i miejsce urodzenia) …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (stanowisko służbowe) (stopień etatowy) …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (nr rozkazu personalnego/postanowienia, (data rozkazu personalnego/postanowienia) data nadania posiadanego stopnia) ……………………………………………………………………………………………………………………… (data sporządzenia ostatniej opinii służbowej, uzyskana ogólna ocena przebiegu służby) ……………………………………………………………………………………………………………………… (wykształcenie, rok ukończenia, tytuł zawodowy) ……………………………………………………………………………………………………………………… (przeszkolenie zawodowe, rok ukończenia) Załącznik nr 2 WZÓR …………………………………………………… (jednostka organizacyjna) WNIOSEK ZBIORCZY O MIANOWANIE NA STOPIE¡ W S¸U˚BIE WYWIADU WOJSKOWEGO Na podstawie art. ….* ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 7

10) wnoszę o mianowanie niżej wymienionych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego w korpusie ……………………………….. Dziennik Ustaw Nr 173 — 8964 — Poz. 1242 Lp. Posia dany stopień Nazwisko i imię/ imiona, imię ojca Numer identyfi kacyjny Data i miejsce urodzenia Stano wisko służbowe Numer rozkazu personal nego/ postano wienia, data nadania posiada nego stopnia Wykształ cenie, rok ukończe nia, tytuł zawo dowy Data sporzą dzenia ostatniej opinii służbo wej, uzyskana ogólna ocena przebiegu służby Przeszko lenie zawodo we, rok ukończe nia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Na stopień: 1** 2 Na stopień: 1 2 …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis właściwego przełożonego) ——————— ** Wpisać odpowiednio art. 27, 28, 31 lub 36. ** Numeracja w każdym stopniu oddzielnie. Załącznik nr 3 WZÓR AKT MIANOWANIA NA PIERWSZY STOPIE¡ OFICERSKI W S¸U˚BIE WYWIADU WOJSKOWEGO Dziennik Ustaw Nr 173 — 8965 — Poz. 1242 Dziennik Ustaw Nr 173 — 8966 — Poz. 1242 Załącznik nr 4 WZÓR AKT MIANOWANIA NA STOPIE¡ W S¸U˚BIE WYWIADU WOJSKOWEGO

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2006-09-29
Data wydania: 2006-09-25
Data wejścia w życie: 2006-10-01
Data obowiązywania: 2006-10-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2006 nr 173 poz. 1242